Опис курсу

Обсяг курсу: 2 місяці / 64 академічні години
Час проведення: два рази на тиждень з 10:00 до 12:50 або з 18:30 до 21:20, один раз в тиждень в суботу (група вихідного дня) з 10:00 до 14:20
Програма курсу
Тема 1. Загальна характеристика і суть бухгалтерського обліку.
Сутність господарського обліку, його види. Види бухгалтерського обліку. Функції бухгалтерського обліку та вимоги до нього. Організація бухгалтерського обліку в Україні. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві. Облікова політика підприємства. Організація документообігу. Господарські процеси як об'єкти бухгалтерського обліку. Принципи бухгалтерського обліку. Методи бухгалтерського обліку.
Структура і методи побудови бухгалтерського балансу. Чотири типу господарських операцій та їх вплив на статті балансу. Бухгалтерські рахунки, їх побудова, зв'язок з балансом. Подвійна запис. Активні, пасивні, активно-пасивні рахунки. Обороти і сальдо. Кореспонденція рахунків. Правила складання бухгалтерських проводок. Синтетичні і аналітичні рахунки. Субрахунки. Види активів і зобов'язань.
Документообіг бухгалтерських документів. Облікові регістри. Оборотно-сальдова відомість. Шахматка. Форми бухгалтерського обліку та їх характеристика.
Тема 2. Ключові характеристики програмного продукту «1С. Бухгалтерія для України ».
Основні терміни і поняття. Ключові характеристики. Базові принципи роботи. Можливості. Інтерфейси. Налаштування програми. Користувачі. Створення та налагодження користувачів. План рахунків. Загальні принципи і механізми документообігу. Дата актуальності обліку. Захист періодів. Звіти. Заповнення довідників. Налаштування облікової політики.
Тема 3. Облік грошових коштів
Облік касових операцій. Нормативне регулювання. Ліміт залишку. Відповідальність за порушення. Каса і касова книга. Прийом видача готівкових грошових коштів.
Формування в 1С прибуткових і видаткових касових ордерів.
Облік операцій на поточному рахунку. Нормативне регулювання. Облік інших грошових коштів.
Формування в 1С платіжних доручень вхідних і вихідних. Банківська виписка.
Взаєморозрахунки з підзвітними особами. Нормативне регулювання. Відображення в бухгалтерському обліку. Деталізація взаєморозрахунків.
Формування в 1С операцій з підзвітними особами.
Тема 4. Облік взаєморозрахунків.
Облік розрахунків з покупця і замовниками. Облік дебіторської заборгованості. Формування резерву сумнівних боргів. Облік розрахунків з бюджетом.
Облік взаєморозрахунків з контрагентами в 1С. Договору. Вплив параметрів договору на відображення господарських операцій. Взаєморозрахунки з постачальниками. Взаєморозрахунки з покупцями. Облікові механізми. Документообіг. Взаємозалік. Перенесення заборгованості. Акт звірки взаєморозрахунків. Списання безнадійної заборгованості.
Тема 5. Облік запасів.
Надходження запасів. Визначення первісної вартості. Вибуття запасів. Оцінка запасів на дату балансу. Розподіл ТЗВ. Облік МБП. Облік товарів.
Безоплатна передача ОЗ 1С. Вплив налаштувань облікового політики на облік запасів. Методи оцінки і вибуття ТМЦ. Введення залишків ТМЦ. Заповнення довідника «Номенклатура». Закупівля ТМЦ у постачальника. Оприбуткування ТМЦ. Доручення. Закупівля через підзвітну особу. Додаткові витрати з придбання ТМЦ, що включаються в собівартість. Повернення постачальнику.
Облік торгівлі в 1С. Облік торгової націнки. Повернення товару покупцем. Інвентаризація. Нестачі. Списання.
Тема 6. Облік основних засобів, інших необоротних активів та нематеріальних активів.
Надходження ОС. Визначення первісної вартості. Облік амортизації. Методи амортизації.
Ремонт і модернізація ОС. Загальні принципи обліку необоротних активів в 1С. Заповнення довідників. Придбання, постановка на баланс ОС. Введення в експлуатацію. Нарахування амортизації. Модернізація і ремонт. Переміщення. Інвентаризація.
Облік інших МНМА. Норматив. Принципи обліку. Оприбуткування. Амортизація. Вибуття.
Облік інших МНМА в 1С. Облік НМА. Надходження НМА. Визначення первісної вартості. Види НМА. Облік амортизації. Методи амортизації. Переоцінка. Модернізація. Вибуття НМА. Облік НМА в 1С. Заповнення довідників. Придбання, постановка на баланс НМА. Введення в експлуатацію. Нарахування амортизації. Переміщення. Інвентаризація.
Тема 7. Облік власного капіталу.
Види господарських товариств. Статутний капітал. Пайовий капітал. Додатковий капітал. Резервний капітал. Неоплачений капітал. Внесення капіталу. Нерозподілений прибуток (непокриті збитки). Нарахування та виплата дивідендів. Облік фінансових інвестицій.
Тема 8. Облік праці та заробітної плати.
ПСБО 26 «Виплати працівникам». Рахунки обліку з / пл. ЗУ «Про оплату праці». Інструкція №5, 13.01.2004.Понятіе фонду заробітної плати. Види нарахувань. Розрахунок середньої з / пл. Порядок №100 08.02.1995. Облік трудового часу. ПДФО. ЄСВ. Методика нарахування та виплати відпускних. Методика нарахування та виплати лікарняних. Індексація з / п.
Кадровий облік і облік заробітної плати в 1С. Облікова політика по персоналу. Фізичні особи, співробітники і працівники. Посади. Оклади. Списки нарахувань і утримань. Облік кадрів. Прийом на роботу. Переміщення. Звільнення. Нарахування заробітної плати. Виплата авансу і заробітної плати працівникам. Приклади в 1С на нарахування лікарняних, відпускних, тощо. Звітність по персоналу.
Тема 9. Облік фінансових результатів і використання прібилі.Учет доходів і результатів діяльності. Облік витрат діяльності. Формування фінансових результатів.
Облік доходів і витрат в 1С. Вплив Облікової політики. Класифікація та рахунки обліку доходів. Класифікація та рахунки обліку витрат. Облік розподіляються витрат. Особливості відображення операцій, пов'язаних з нарахуванням доходів і витрат. Облік витрат майбутніх періодів.
Тема 10. Оподаткування в Україні.
Податковий кодекс. Адміністрування податків. Види податків і платежем.
Єдиноподатники юридичні і фізичні особи.
Облік податку на додану вартість. Податкові накладні. Податкова декларація з ПДВ.
Облік ПДВ в 1С. Принципи та механізми урахування ПДВ. Особливості відображення текучих господарських операцій в податковому обліку. Принципи формування рухів у первинних документах. Реєстрація авансів. Реєстрація податкових накладних. Виписка податкових накладних. Розподіл ПДВ. Формування декларацій по ПДВ.
Облік податку на прибуток. Податковий Кодекс України. Доходи. Витрати. Декларація про прибуток підприємства. Формування Декларації з прибутку в 1С.
Звіт по єдиному соціальному внеску. Отчет 1ДФ (ПДФО). Облік в 1С.
Тема 11. Фінансова звітність.
Методика і техніка складання Балансу, Звіту про фінансові результати, Звіту про власний капітал, Звіту про рух грошових коштів, Приміток до фінансової звітності.
Формування фінансової звітності в 1С.

Додати коментар
При заповненні форми була допущена помилка
Невірно заповнені поля відмічені червоним.
Будь ласка, перевірте форму ще раз.
Ім'я*:
Коментар*:
не більше 1000 символів (введено: 0)
Ел. пошта*:
Перевірочний код*:
5 англійських букв:
Залишити коментар

Усі курси в Києві, а також ВНЗ в Києві, коледжі та технікуми в Києві, репетитори в Києві, тренінги в Києві, робота в Києві

Зворотній зв'язок