Знакомьтесь: Упрощенный порядок предоставления земельных участков государственной или коммунальной собственности в пользование (бесплатное пользование и аренду)

Знакомьтесь: Упрощенный порядок предоставления земельных участков государственной или коммунальной собственности в пользование (бесплатное пользование и аренду)

Законом №1702 был установлен новый порядок предоставления земель в пользование с целью чего изложили в новой редакции еще две статьи ЗКУ

Законом №1702 було встановлено новий порядок надання земель у ко-ристування, з метою чого виклали в новій редакції ще дві статті ЗКУ:
*«Стаття 123. Порядок надання земельних ділянок державної або комунальної власності у користування *
1. Надання земельних ділянок державної або комунальної власності у користування здійснюється на підставі рішень органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування.
Рішення зазначених органів приймається на підставі проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у разі:
зміни цільового призначення земельних ділянок відповідно до закону;
надання у користування земельних ділянок, межі яких не встановлені в натурі (на місцевості).
Надання у користування земельної ділянки, межі якої встановлені в натурі (на місцевості), без зміни її цільового призначення здійснюється на підставі технічної документації із землеустрою щодо складання документа, що посвідчує право користування земельною ділянкою.
2. Особа, зацікавлена в одержанні у користування земельної ділянки із земель державної або комунальної власності за проектом землеустрою щодо її відведення, звертається з клопотанням про надання дозволу на його розробку до відповідної сільської, селищної, міської, районної, обласної ради, Ка-бінету Міністрів України, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, міс-цевої державної адміністрації.
У клопотанні зазначаються орієнтовний розмір земельної ділянки та її цільове призначення. До клопотання додаються графічні матеріали, на яких зазначено бажане місце розташування та розмір земельної ділянки, письмова згода землекористувача, засвідчена нотаріально (у разі вилучення земельної ділянки).
3. Відповідний орган виконавчої влади або орган місцевого самоврядування в межах їх повноважень у місячний строк розглядає клопотання і дає дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної діля-нки або надає мотивовану відмову у його наданні. Підставою відмови у на-данні такого дозволу може бути лише невідповідність місця розташування земельної ділянки вимогам законів, прийнятих відповідно до них норматив-но-правових актів, а також генеральних планів населених пунктів, іншої міс-тобудівної документації, схем землеустрою і техніко-економічних обґрунту-вань використання та охорони земель адміністративно-територіальних утво-рень, проектів землеустрою щодо впорядкування території населених пунк-тів, затверджених у встановленому законом порядку.
Забороняється відмова у наданні дозволу на розробку проекту землеус-трою щодо відведення земельних ділянок, місце розташування об'єктів на яких погоджено відповідним органом виконавчої влади або органом місцево-го самоврядування згідно із статтею 151 цього Кодексу.
Умови і строки розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок визначаються договором, укладеним замовником з виконавцем цих робіт відповідно до типового договору. Типовий договір на роз-роблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки затверджується Кабінетом Міністрів України.
4. Розроблений проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки подається Комісії з розгляду питань, пов'язаних з погодженням документації із землеустрою.
Комісія протягом трьох тижнів з дня одержання проекту надає відпові-дному органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування свій ви-сновок щодо погодження проекту або відмови у його погодженні. У разі від-мови у погодженні проекту він повертається заявнику у зазначений у цій час-тині строк.
Підставою відмови у погодженні проекту може бути лише невідповід-ність його положень вимогам законів та прийнятих відповідно до них норма-тивно-правових актів.
У разі якщо проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки підлягає обов'язковій державній експертизі землевпорядної документації, по-годжений проект подається Комісією до відповідного органу земельних ре-сурсів для здійснення такої експертизи відповідно до закону.
5. У разі якщо місце розташування об'єкта, розміри і межі земельної ді-лянки, що пропонується до вилучення (викупу), та умови вилучення (викупу) цієї ділянки погоджені згідно з вимогами статті 151 цього Кодексу, які під час розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки не змінилися, проект погодженню не підлягає.
6. Відповідний орган виконавчої влади або орган місцевого самовряду-вання у двотижневий строк з дня отримання проекту землеустрою щодо від-ведення земельної ділянки, а в разі необхідності здійснення обов'язкової державної експертизи землевпорядної документації згідно із законом - після отримання позитивного висновку такої експертизи приймає рішення про на-дання земельної ділянки у користування.
7. Якщо земельна ділянка надається у користування Кабінетом Мініст-рів України, погоджений проект землеустрою щодо відведення земельної ді-лянки подається відповідно до Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, які розглядають його і в місячний строк подають зазначений проект із своїми пропозиціями до Кабінету Міністрів України.
8. Якщо земельна ділянка надається у користування Верховною Радою Автономної Республіки Крим, погоджений проект землеустрою щодо відве-дення земельної ділянки подається до Ради міністрів Автономної Республіки Крим, яка розглядає його і в місячний строк подає зазначений проект із свої-ми пропозиціями до Верховної Ради Автономної Республіки Крим.
9. Рішенням про надання земельної ділянки у користування за проек-том землеустрою щодо її відведення здійснюються:
затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділян-ки;
вилучення земельних ділянок у землекористувачів із затвердженням умов вилучення земельних ділянок (у разі необхідності);
надання земельної ділянки особі у користування з визначенням умов її використання і затвердженням умов надання, у тому числі (у разі необхідно-сті) вимог щодо відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогоспо-дарського виробництва.
10. Підставою відмови у затвердженні проекту землеустрою щодо від-ведення земельної ділянки може бути лише його невідповідність вимогам за-конів та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів.
11. Відмова органу виконавчої влади чи органу місцевого самовряду-вання у наданні земельної ділянки у користування або залишення клопотання без розгляду можуть бути оскаржені до суду.
*Стаття 124. Порядок передачі земельних ділянок в оренду *
1. Передача в оренду земельних ділянок, що перебувають у державній або комунальній власності, здійснюється на підставі рішення відповідного органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування чи договору купівлі-продажу права оренди земельної ділянки (у разі продажу права орен-ди) шляхом укладення договору оренди земельної ділянки.
2. Передача в оренду земельних ділянок, що перебувають у державній або комунальній власності, здійснюється за результатами проведення земе-льних торгів, крім випадків, встановлених частинами другою, третьою статті 134 цього Кодексу.
3. Передача в оренду земельних ділянок, що перебувають у державній або комунальній власності, громадянам, юридичним особам, визначеним час-тинами другою, третьою статті 134 цього Кодексу, здійснюється в порядку, встановленому статтею 123 цього Кодексу.
4. Передача в оренду земельних ділянок, що перебувають у власності громадян і юридичних осіб, здійснюється за договором оренди між власни-ком земельної ділянки і орендарем. Підставою для укладення договору орен-ди може бути цивільно-правовий договір про відчуження права оренди».
Зверніть увагу: перша з наведених статей, попри її назву, регулює на-дання земельних ділянок не в будь яке користування, а лише в постійне ко-ристування. Оренди, суперфіцію та емфітевзису вона торкається лише опосе-редковано. А коло суб’єктів постійного користування, як відомо, обмежене статтею 92 ЗКУ.
Що ж стосується оренди (ст.124 ЗКУ), емфітевзису та суперфіцію, то для них незмінною залишається вимогам щодо конкурентного продажу прав на земельну ділянку (ст.134 ЗКУ).
Втім самих норм 123-ї та 124-ї статей ЗКУ для отримання земельної ді-лянки в користування недостатньо. Претенденту на земельну ділянку дове-деться мати справу ще й з вибором її місця розташування. Процедура цього вибору також зазнала змін згідно з Законом №1702 (див.нижче).
На перший погляд наведені вище зміни спрощують процедуру отри-мання земельної ділянки (якщо не зважати на необхідність проведення земе-льних торгів). Проти простір для чиновницького свавілля залишається. Най-простіше створити підстави для відмови в наданні земельної ділянки через містобудівну документацію – достатньо передбачити в ній інше призначення землі.


Залишити коментар
Будь ласка, введіть ваше ім’я
Будь ласка, введіть коментар.
1000 символів

Будь ласка, введіть email
або Відмінити

Інші статті в категорії Project management, управління проектами Нерухомість, будівництво Право, юриспруденція