Детские сады
Это учебное заведение находится на оккупированной территории.
Мы не гарантируем достоверность данной информации.

Детский сад «Солнышко», №370(function (cjs, an) { var p; // shortcut to reference prototypes var lib={};var ss={};var img={}; lib.ssMetadata = []; // symbols: (lib.bg = function() { this.initialize(img.bg); }).prototype = p = new cjs.Bitmap(); p.nominalBounds = new cjs.Rectangle(0,0,970,250); (lib.man1 = function() { this.initialize(img.man1); }).prototype = p = new cjs.Bitmap(); p.nominalBounds = new cjs.Rectangle(0,0,144,129); (lib.man2 = function() { this.initialize(img.man2); }).prototype = p = new cjs.Bitmap(); p.nominalBounds = new cjs.Rectangle(0,0,173,156); (lib.man3 = function() { this.initialize(img.man3); }).prototype = p = new cjs.Bitmap(); p.nominalBounds = new cjs.Rectangle(0,0,200,209); (lib.woman1 = function() { this.initialize(img.woman1); }).prototype = p = new cjs.Bitmap(); p.nominalBounds = new cjs.Rectangle(0,0,231,145); (lib.woman2 = function() { this.initialize(img.woman2); }).prototype = p = new cjs.Bitmap(); p.nominalBounds = new cjs.Rectangle(0,0,335,206);// helper functions: function mc_symbol_clone() { var clone = this._cloneProps(new this.constructor(this.mode, this.startPosition, this.loop)); clone.gotoAndStop(this.currentFrame); clone.paused = this.paused; clone.framerate = this.framerate; return clone; } function getMCSymbolPrototype(symbol, nominalBounds, frameBounds) { var prototype = cjs.extend(symbol, cjs.MovieClip); prototype.clone = mc_symbol_clone; prototype.nominalBounds = nominalBounds; prototype.frameBounds = frameBounds; return prototype; } (lib.woman2_Layer_1 = function(mode,startPosition,loop) { this.initialize(mode,startPosition,loop,{}); // Layer_1 this.instance = new lib.woman2(); this.instance.parent = this; this.instance.setTransform(-75.2,-46.15,0.45,0.45); this.timeline.addTween(cjs.Tween.get(this.instance).wait(1)); }).prototype = getMCSymbolPrototype(lib.woman2_Layer_1, null, null); (lib.woman1_Layer_1 = function(mode,startPosition,loop) { this.initialize(mode,startPosition,loop,{}); // Layer_1 this.instance = new lib.woman1(); this.instance.parent = this; this.instance.setTransform(-57.6,-36.05,0.5,0.5); this.timeline.addTween(cjs.Tween.get(this.instance).wait(1)); }).prototype = getMCSymbolPrototype(lib.woman1_Layer_1, null, null); (lib.Clip_Group_14_Layer_3 = function(mode,startPosition,loop) { this.initialize(mode,startPosition,loop,{}); // Layer_3 this.shape = new cjs.Shape(); this.shape.graphics.f("#0091D6").s().p("Ao0DbIRbnVIAOAgIxbHVg"); this.shape.setTransform(68.25,56.55); this.shape_1 = new cjs.Shape(); this.shape_1.graphics.f("#0091D6").s().p("Ao0DbIRbnVIAOAgIxcHVg"); this.shape_1.setTransform(65.9,50.975); this.shape_2 = new cjs.Shape(); this.shape_2.graphics.f("#0091D6").s().p("Ao0DbIRcnVIANAgIxcHVg"); this.shape_2.setTransform(63.55,45.375); this.shape_3 = new cjs.Shape(); this.shape_3.graphics.f("#0091D6").s().p("Ao0DbIRcnVIANAgIxcHVg"); this.shape_3.setTransform(61.2,39.8); this.shape_4 = new cjs.Shape(); this.shape_4.graphics.f("#0091D6").s().p("Ao0DbIRcnVIANAgIxcHVg"); this.shape_4.setTransform(58.85,34.225); this.shape_5 = new cjs.Shape(); this.shape_5.graphics.f("#0091D6").s().p("Ao0DbIRcnVIANAgIxbHVg"); this.shape_5.setTransform(56.5,28.625); this.timeline.addTween(cjs.Tween.get({}).to({state:[{t:this.shape_5},{t:this.shape_4},{t:this.shape_3},{t:this.shape_2},{t:this.shape_1},{t:this.shape}]}).wait(1)); }).prototype = getMCSymbolPrototype(lib.Clip_Group_14_Layer_3, null, null); (lib.Clip_Group_12_Layer_3 = function(mode,startPosition,loop) { this.initialize(mode,startPosition,loop,{}); // Layer_3 this.shape = new cjs.Shape(); this.shape.graphics.f("#0091D6").s().p("AiVJLIEJydIAiAIIkKSdg"); this.shape.setTransform(43,62.15); this.shape_1 = new cjs.Shape(); this.shape_1.graphics.f("#0091D6").s().p("AiVJLIEJydIAiAIIkJSdg"); this.shape_1.setTransform(37.1,60.825); this.shape_2 = new cjs.Shape(); this.shape_2.graphics.f("#0091D6").s().p("AiVJLIEJydIAiAIIkJSdg"); this.shape_2.setTransform(31.175,59.475); this.timeline.addTween(cjs.Tween.get({}).to({state:[{t:this.shape_2},{t:this.shape_1},{t:this.shape}]}).wait(1)); }).prototype = getMCSymbolPrototype(lib.Clip_Group_12_Layer_3, null, null); (lib.Clip_Group_10_Layer_3 = function(mode,startPosition,loop) { this.initialize(mode,startPosition,loop,{}); // Layer_3 this.shape = new cjs.Shape(); this.shape.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AgDAJQAAAAgBAAQAAAAgBgBQAAAAAAAAQgBgBAAAAQAAgBgBgBQAAgBABAAQAAgBAAAAQABAAABgBQAFgCAAgFQAAAAAAgBQAAgBAAAAQABgBABAAQAAAAABAAQABAAABAAQAAAAABABQAAAAAAABQABABAAAAQAAAKgJAEg"); this.shape.setTransform(18.3917,21.45); this.shape_1 = new cjs.Shape(); this.shape_1.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AA3B2QgMgCgGgJQgIgIABgMQACgLAJgHIgZhEIgDAAIgiBIIABADQABAHgDAFQgEAFgGABQgGACgFgEQgGgDgBgHQgBgGADgFQADgGAHgBIAihEIg1AZQACAMgJAKQgHAIgMAAQgKABgJgIQgIgIgBgLQAAgLAIgJQAIgHALAAQAMgBAHAHIA3gaIAAgIIg/gmQgJAIgNgDQgLgCgHgJQgGgKADgLQACgLAJgGQAJgHALACQALADAHAJQAGAJgBAMIA+AmQAJgIAMACIAWglIAAgCQgBgGADgGQADgFAHgCQAFgBAGADQAGADABAHQABAGgDAFQgDAGgHABIgBAAIgWAmQAEAFABAGIAxAHIADgDQAGgDAGACQAGACADAGQADAFgBAGQgCAGgGADQgFADgGgCQgHgBgDgFIgxgHIgGAIIAZBDQANABAHAKQAIAJgCALQgBALgJAHQgHAGgJAAIgEAAgAArBMQgFAGAAAJQAAAIAFAGQAHAGAIAAQAIAAAHgGQAFgGAAgIQAAgJgFgGQgHgGgIAAQgIAAgHAGgAgpBJQgCADAAADQAAAEACACQADADADAAQADAAADgDQADgCAAgEQAAgIgJAAQgDAAgDACgAgfBAQADABACACIAghDIgEgCgAAXABIAYBAIAFgBIgYhAgAhiAKQgGAGAAAIQAAAIAGAGQAGAGAIAAQAJAAAGgGQAGgGAAgIQAAgJgGgFQgGgGgJAAQgIAAgGAGgAg8AKIACAEIA0gZIgCgEgABegPQgCAIAIACQAIACADgHQAAgEgBgDQgCgCgDgCIgDAAQgFAAgDAGgAACgnQgCADgCADQgDAIADAIQADAIAIADQAHADAIgDQAHgDAEgIQAFgNgJgJIgBAAQgDgEgFgBIgHgBQgHAAgGAGgAArgTIAsAGIAAgEIgsgHgAhEhJIA9AkIACgEIg8glgAAcgyIAEADIAUghIgEgDgAhohoQgGAGAAAIQAAAJAGAGQAGAGAJAAQAIAAAGgGQAGgGAAgJQAAgIgGgGQgGgGgIAAQgJAAgGAGgAA4hnQgDABgCADQgCACABAEQABAEADACQADABADgBQADgBACgCQACgDgBgEQgBgDgCgCIgEgBIgDAAg"); this.shape_1.setTransform(11.8,11.8147); this.timeline.addTween(cjs.Tween.get({}).to({state:[{t:this.shape_1},{t:this.shape}]}).wait(1)); }).prototype = getMCSymbolPrototype(lib.Clip_Group_10_Layer_3, null, null); (lib.Clip_Group_8_Layer_3 = function(mode,startPosition,loop) { this.initialize(mode,startPosition,loop,{}); // Layer_3 this.shape = new cjs.Shape(); this.shape.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AgmBDIgVADQgagBgJgPQgMgVAeghIgHgHQgJADgGgHQgDgGAAgFQABgGAEgEQgDgNAFgJQANgVArAJQAPgqAXgBQAZABAOAqQAsgJAMAVQAGAKgEANIABABQAEADAAAHQAAAFgEAFQgFAEgGAAIgDgBIgGAHQAdAigMAUQgIAPgaABIgWgDIgDAJIAAABQAHAHgEAIQgCAGgGACQgFACgGgCQgJAJgLAAQgXAAgPgqgAgfBBQANAmASAAQAHAAAIgHQgDgDAAgGQAAgGAEgEQAEgEAGgBIAEABIADgIQgPgDgSgIQgRAIgOADgAAVBRQgDADAAADQAAAEADABQAFAGAGgGQACgBAAgEQAAgEgCgCQgDgDgDAAQgCAAgDADgAAvAbQgBATgFAPQAnAHAJgQQALgRgbgeQgMANgOAJgAhYA0QAKAQAngHQgFgOgCgUQgOgJgMgNQgaAeAKARgAAIAzIAbAJQAEgPABgNgAghA8IAagJIgggTQACANAEAPgAgUgkIgUANQgBAMAAALQAAANABALIAUAMIAUALIAVgLIAUgMQACgLAAgNQAAgLgCgMIgUgNIgVgKgAAwASQALgIAKgKQgIgIgNgKgAhDAAQAKAKAKAIIAAgkQgMAKgIAIgAApg8QAFAQABARQAOALAMAMIAFgGIgBAAQgGgHADgHQABgGAFgDQAFgDAGABQADgKgFgGQgGgLgVAAQgJAAgMACgAhNgeQAFADAAAHQAAAGgFAEIAAAAIAFAGQAMgMAOgLQACgTAFgOQgngHgKAQQgEAGACAKIAEAAQAFAAAEAFgABSgaQgCADAAADQAAADACACQAFAFAGgFQADgCAAgDQAAgDgDgDQgDgDgDAAQgCAAgDADgAhcgaQgCADAAADQAAADACACQACADADAAQADAAADgDQACgCAAgDQAAgDgCgDQgCgCgEAAQgDAAgCACgAAogfQgBgMgEgPQgNADgOAFIAgATIAAAAgAgngfIAggTQgOgFgMgDQgEAPgCAMgAgfhBQATAGAMAFQANgFAUgGQgOglgTAAQgTAAgMAlg"); this.shape.setTransform(10.2219,10.95); this.shape_1 = new cjs.Shape(); this.shape_1.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AgFAGQAAAAAAgBQAAgBAAAAQAAgBABAAQAAgBABAAQADgCAAgEQAAgBAAAAQAAgBAAAAQABgBAAAAQABAAABAAQABAAAAAAQABAAAAABQABAAAAABQAAAAAAABQAAAHgGAFIgCAAQAAAAgBAAQAAAAgBAAQAAgBAAAAQgBAAAAgBg"); this.shape_1.setTransform(11.0857,11.4143); this.shape_2 = new cjs.Shape(); this.shape_2.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AgRASQgIgIABgKQgBgKAIgHQAHgIAKAAQAKAAAIAIQAHAHAAAKQAAAKgHAIQgIAHgKABQgKgBgHgHgAgMgMQgGAFAAAHQAAAIAGAGQAFAFAHAAQAIAAAGgFQAFgGAAgIQAAgHgFgFQgGgGgIAAQgHAAgFAGg"); this.shape_2.setTransform(10.25,10.95); this.timeline.addTween(cjs.Tween.get({}).to({state:[{t:this.shape_2},{t:this.shape_1},{t:this.shape}]}).wait(1)); }).prototype = getMCSymbolPrototype(lib.Clip_Group_8_Layer_3, null, null); (lib.Clip_Group_1_1_Layer_3 = function(mode,startPosition,loop) { this.initialize(mode,startPosition,loop,{}); // Layer_3 this.shape = new cjs.Shape(); this.shape.graphics.f("#0091D6").s().p("Ao0DbIRcnVIANAgIxcHVg"); this.shape.setTransform(63.55,41.825); this.shape_1 = new cjs.Shape(); this.shape_1.graphics.f("#0091D6").s().p("Ao0DbIRcnVIANAgIxcHVg"); this.shape_1.setTransform(61.2,36.25); this.shape_2 = new cjs.Shape(); this.shape_2.graphics.f("#0091D6").s().p("Ao0DbIRcnVIANAgIxcHVg"); this.shape_2.setTransform(58.85,30.65); this.shape_3 = new cjs.Shape(); this.shape_3.graphics.f("#0091D6").s().p("Ao0DbIRcnVIANAgIxbHVg"); this.shape_3.setTransform(56.5,25.075); this.timeline.addTween(cjs.Tween.get({}).to({state:[{t:this.shape_3},{t:this.shape_2},{t:this.shape_1},{t:this.shape}]}).wait(1)); }).prototype = getMCSymbolPrototype(lib.Clip_Group_1_1_Layer_3, null, null); (lib.Clip_Group_1_0_Layer_3 = function(mode,startPosition,loop) { this.initialize(mode,startPosition,loop,{}); // Layer_3 this.shape = new cjs.Shape(); this.shape.graphics.f("#0091D6").s().p("AiVJLIEJydIAiAIIkKSdg"); this.shape.setTransform(20.95,60.775); this.shape_1 = new cjs.Shape(); this.shape_1.graphics.f("#0091D6").s().p("AiVJLIEJydIAiAIIkJSdg"); this.shape_1.setTransform(15.025,59.475); this.timeline.addTween(cjs.Tween.get({}).to({state:[{t:this.shape_1},{t:this.shape}]}).wait(1)); }).prototype = getMCSymbolPrototype(lib.Clip_Group_1_0_Layer_3, null, null); (lib.waves1_Layer_14 = function(mode,startPosition,loop) { this.initialize(mode,startPosition,loop,{}); // Layer_14 this.shape = new cjs.Shape(); this.shape.graphics.lf(["#EA00FF","#EA00FF","#EA1883","#E01684","#C61286","#9B0B89","#70048C"],[0,0,0.439,0.522,0.663,0.843,1],-331.9,0,419.2,0).s().p("Egu3AGQIAAsfMBdvAAAIAAMfg"); this.shape.setTransform(1197.95,67.15,2,2); this.timeline.addTween(cjs.Tween.get(this.shape).wait(1)); }).prototype = getMCSymbolPrototype(lib.waves1_Layer_14, null, null); (lib.waves1_Layer_12 = function(mode,startPosition,loop) { this.initialize(mode,startPosition,loop,{}); // Layer_12 this.shape = new cjs.Shape(); this.shape.graphics.lf(["#EA00FF","#EA00FF","#EA1883","#E01684","#C61286","#9B0B89","#70048C"],[0,0,0.439,0.522,0.663,0.843,1],295,-0.8,-329.4,0.9).s().p("Egu6gHBMBdygASIACOWMhdxAARg"); this.shape.setTransform(1198.5,-213.3,2,2,0,0,180); this.timeline.addTween(cjs.Tween.get(this.shape).wait(1)); }).prototype = getMCSymbolPrototype(lib.waves1_Layer_12, null, null); (lib.waves1_Layer_7 = function(mode,startPosition,loop) { this.initialize(mode,startPosition,loop,{}); // Layer_7 this.shape = new cjs.Shape(); this.shape.graphics.lf(["#EA00FF","#EA00FF","#EA1883","#E01684","#C61286","#9B0B89","#70048C"],[0,0,0.439,0.522,0.663,0.843,1],329.9,0,-417.6,0).s().p("Egu3AIBIAAwBMBdvAAAIAAQBg"); this.shape.setTransform(0,-211.15,2,2); this.timeline.addTween(cjs.Tween.get(this.shape).wait(1)); }).prototype = getMCSymbolPrototype(lib.waves1_Layer_7, null, null); (lib.waves1_Layer_5 = function(mode,startPosition,loop) { this.initialize(mode,startPosition,loop,{}); // Layer_5 this.shape = new cjs.Shape(); this.shape.graphics.lf(["#EA00FF","#EA00FF","#EA1883","#E01684","#C61286","#9B0B89","#70048C"],[0,0,0.439,0.522,0.663,0.843,1],303.1,0.9,-334.3,-0.8).s().p("Egu5AFqIACrkMBdxAARIgDLkg"); this.shape.setTransform(0,76.05,2,2); this.timeline.addTween(cjs.Tween.get(this.shape).wait(1)); }).prototype = getMCSymbolPrototype(lib.waves1_Layer_5, null, null); (lib.txt5_Layer_1_copy = function(mode,startPosition,loop) { this.initialize(mode,startPosition,loop,{}); // Layer_1_copy this.shape = new cjs.Shape(); this.shape.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AgRCHQgPgHgJgOQgIgPAAgYIAAiBIARAAQAdgBAKALQAMALgBAaIAABIQAAANAHAGQAHAFAOAAIAIAAIAAAUQAAAMgFAHQgGAHgIADQgJADgLAAQgSAAgOgGgAgqhRQgLgKAAgPQAAgPALgJQAKgKAPAAQAQAAAJAKQAKAJAAAPQAAAPgKAKQgJAJgQAAQgPAAgKgJg"); this.shape.setTransform(135.775,10.3); this.shape_1 = new cjs.Shape(); this.shape_1.graphics.f("#FFFFFF").s().p("ABKBkQgSAAgJgGQgJgFgDgJQgEgKABgMIAAgmIg/AAIAABQIgXAAQgYAAgLgLQgLgKABgVIAAidIAaAAQASAAAJAFQAJAGADAJQAEAKgBAMIAAAeIA/AAIAAhIIAXAAQAYAAALALQALAKgBAVIAACdg"); this.shape_1.setTransform(114.525,14.125); this.shape_2 = new cjs.Shape(); this.shape_2.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AgwCAQgRgHgJgMQgHgLgBgNIAAgVIACAAQAKAIARAFQARAEAYAAQAVAAAMgKQAKgLABgQIAAgTQgEAKgLAIQgLAHgOAAQgaABgUgJQgVgJgLgUQgMgSgBgfQAAgcAOgWQAOgWAYgNQAZgNAhgBQAeABAUALQAUALAJAUQAKAUAAAbIAABdQgBAZgMAUQgMATgYAMQgXALgfABQgcAAgRgIgAgWhGQgIAKAAASQAAAWAJAJQAJAJAPAAQAOAAAIgKQAHgKAAgRQABgWgJgJQgHgJgQAAQgOAAgJAJg"); this.shape_2.setTransform(88.55,17.125); this.shape_3 = new cjs.Shape(); this.shape_3.graphics.f("#FFFFFF").s().p("Ag2BcQgXgNgOgWQgNgXgBgeQABggANgYQAOgZAZgNQAYgOAeAAQAcAAAYANQAXANAOAXQAPAXAAAfQAAAggNAYQgNAYgYANQgYANghAAQgeAAgXgNgAgSgsQgIAGgGALQgEALgBANQABAcAKANQALAOARAAQARgBAJgNQAJgNAAgVQAAgagKgOQgKgOgSAAQgKAAgHAGg"); this.shape_3.setTransform(63.3,14.125); this.shape_4 = new cjs.Shape(); this.shape_4.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AgpBiQgTgHgKgNQgLgNAAgTQAAgWANgQQAOgQAZgFQARgEAJgEQAIgFAEgEQAEgEAAgEQAAgGgIgFQgGgEgUAAQgTAAgOAFQgOAEgKAIIgCAAIAAgVQAAgPALgLQAKgKAQgGQAQgGASAAQAWAAAUAHQATAHAMAOQAMANAAAVQABAYgNAOQgMANgaAFQgRADgJAEQgJAEgDAFQgDAFAAAEQAAAIAIAEQAHAEATAAQAVAAAPgFQAPgFAKgHIACAAIAAAUQAAAWgTANQgUANgpABQgYgBgTgHg"); this.shape_4.setTransform(39.8506,14.125); this.shape_5 = new cjs.Shape(); this.shape_5.graphics.f("#FFFFFF").s().p("Ag2BcQgXgNgOgWQgNgXgBgeQABggANgYQAOgZAZgNQAYgOAeAAQAcAAAYANQAXANAOAXQAPAXAAAfQAAAggNAYQgNAYgYANQgYANghAAQgeAAgXgNgAgSgsQgIAGgGALQgEALgBANQABAcAKANQALAOAQAAQASgBAJgNQAJgNAAgVQAAgagKgOQgKgOgSAAQgKAAgHAGg"); this.shape_5.setTransform(16.05,14.125); this.shape_6 = new cjs.Shape(); this.shape_6.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AgrBiQgUgEgNgOQgNgNAAgaIAAiOIAjAAQAOAAAKAIQAKAJAAANIAAAjIANgEQAIgCALAAQAkABAVATQAVAUAAAhQAAAhgYATQgXATgrAAQgXAAgUgEgAgWAJIAAApIAKACIAMAAQAJABAHgGQAIgEAAgOQAAgKgHgGQgHgFgLAAIgLAAIgKABg"); this.shape_6.setTransform(-7.575,14.375); this.shape_7 = new cjs.Shape(); this.shape_7.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AghBcQgXgNgNgXQgOgXAAggQAAgcANgYQANgXAYgPQAZgOAigBQAQABANAGQANAGAIAKQAIALAAANIAAAYIgCAAQgFgFgMgEQgMgEgPgBQgaABgMALQgOAMAAAVQAAAZANAMQAMAMAXAAQAQAAAMgDQAMgDAJgFIABAAIAAAVQgBANgIALQgIALgOAGQgPAHgSAAQgeAAgXgNg"); this.shape_7.setTransform(-29.575,14.075); this.shape_8 = new cjs.Shape(); this.shape_8.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AgxBbQgYgNgMgXQgMgXAAgcQAAgeANgYQANgZAXgPQAXgPAeAAQAaAAAVAKQAVAJAMASQANASAAAZQAAAUgKAKQgLALgVAEQgWAFgiAAIgdAAQADAPANAHQAMAHAUAAQAYAAAQgDQAPgEAJgGIACAAIAAAQQAAANgHALQgIALgRAHQgRAGgcABQgigBgXgOgAgVgrQgIAKgBAOIAaAAQAQAAAIgBQAIgCADgDQADgDAAgEQAAgIgHgHQgHgGgPAAQgRAAgJAKg"); this.shape_8.setTransform(-62.425,14.125); this.shape_9 = new cjs.Shape(); this.shape_9.graphics.f("#FFFFFF").s().p("ABxBjQgHgBgGgDQgGgDgEgFQgRgUgMgVIgagqIAABfIgbAAQgTgBgLgLQgLgLgBgSIAAg2IgaAqQgMAVgQAUQgFAFgGADIgNAEIgMACQgTgBgKgJQgLgIgCgRIANgEQAFgCAFgEQAGgEAGgJQALgMAHgNIAQgaIgRgXIgUgbIgTgYIgPgQIAAgCIAxAAQAKAAAHACQAGABAFADQAEADAFAFQAOAQALASIAXAlIAAhVIAbAAQAPAAAJAGQAKAGADAJQAFAJAAAKIAAAtIAXglQALgSAOgQQAEgFAFgDQAFgDAGgBQAHgCAKAAIAxAAIAAACIgPAQIgTAYIgUAbIgRAXIAPAaQAJANAJAMQAIAJAFAEQAFAEAFACIANAEQgBARgMAIQgKAJgSABIgNgCg"); this.shape_9.setTransform(-92.4,14.225); this.shape_10 = new cjs.Shape(); this.shape_10.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AgvBiQgUgIgNgRQgNgRAAgbIAAh2IAagHQAOgEARgCQASgCASgBQAYAAAUAHQAWAHALANQANAOAAAUQAAAPgHAKQgIAJgKAGQAMAHAIALQAIAMABALQgBAbgMAPQgNAPgUAGQgWAGgYAAQgbAAgWgIgAgaAnQAAAHAGAEQAFAEAHABIAIACQAOAAAIgGQAGgGAAgKQAAgIgHgFQgHgEgOgBIgaAAgAgNg4IgOACIAAAfIAZAAQAMABAHgFQAIgEAAgJQAAgJgHgEQgHgEgLAAIgNABg"); this.shape_10.setTransform(-122.05,14.125); this.shape_11 = new cjs.Shape(); this.shape_11.graphics.f("#D6FF00").s().p("AgiA7QgPgHgJgPQgJgPAAgTQAAgVAJgQQAJgPAPgJQAQgJAUAAQARABAQAHQAPAJAJAPQAJAOAAAVQAAAUgIAQQgIAPgQAIQgPAJgWAAQgSAAgPgJgAgMgbQgFADgDAHQgDAHAAAJQAAARAHAJQAGAJALAAQALgBAGgIQAGgJAAgOQAAgQgHgJQgGgIgLgBQgGAAgGAFg"); this.shape_11.setTransform(124.225,-16.35); this.shape_12 = new cjs.Shape(); this.shape_12.graphics.f("#D6FF00").s().p("AgaA/QgMgEgHgJQgGgJgBgLQAAgOAJgLQAIgKARgEQAKgCAHgDQAEgCADgDQADgDgBgCQAAgEgEgDQgFgDgLAAQgNAAgKADQgIADgHAFIgBAAIAAgOQAAgJAGgHQAIgHAKgEQAKgDAMAAQAOAAANAEQAMAEAIAJQAHAJABANQAAAQgIAJQgIAIgRADQgLACgGADQgFADgCADQgCADAAADQAAAEAFADQAFADAMAAQANAAAKgDQAJgEAHgEIABAAIAAAMQAAAPgMAIQgNAJgaAAQgPAAgNgFg"); this.shape_12.setTransform(109.15,-16.325); this.shape_13 = new cjs.Shape(); this.shape_13.graphics.f("#D6FF00").s().p("AgiA7QgPgHgJgPQgJgPAAgTQAAgVAJgQQAJgPAPgJQAQgJAUAAQARABAQAHQAPAJAJAPQAJAOAAAVQAAAUgIAQQgIAPgQAIQgPAJgWAAQgSAAgPgJgAgMgbQgFADgDAHQgDAHAAAJQAAARAHAJQAGAJALAAQALgBAGgIQAGgJAAgOQAAgQgHgJQgGgIgLgBQgGAAgGAFg"); this.shape_13.setTransform(93.775,-16.35); this.shape_14 = new cjs.Shape(); this.shape_14.graphics.f("#D6FF00").s().p("AgcA/QgNgDgHgIQgJgJAAgQIAAhcIAWAAQAJAAAHAFQAGAGABAJIAAAWIAIgCQAFgCAHAAQAXABANAMQAOANABAVQgBAVgPAMQgQANgbAAIgEAAQgMAAgMgDgAgIAFIgFABIAAAaIAGABIAHABQAGAAAEgDQAGgEAAgJQgBgGgEgDQgEgEgIAAIgHAAg"); this.shape_14.setTransform(78.55,-16.1964); this.shape_15 = new cjs.Shape(); this.shape_15.graphics.f("#D6FF00").s().p("AAwBAQgMAAgGgDQgGgDgCgGQgCgGABgJIAAgZIgpAAIAAA0IgOAAQgQAAgHgGQgHgHAAgOIAAhkIARAAQAMgBAFAEQAHAEABAFQACAHAAAIIAAAUIApAAIAAgvIAPAAQAPAAAHAGQAHAHAAAOIAABkg"); this.shape_15.setTransform(62.65,-16.35); this.shape_16 = new cjs.Shape(); this.shape_16.graphics.f("#D6FF00").s().p("AAKBAQgOABgJgIQgHgHgBgQIAAg+IgnAAIAAgQQAAgFADgFQAEgEAFgDQAEgCAGAAIBjAAIAAAPQAAAGgEAEQgDAEgFADQgFADgFAAIgSAAIAABcg"); this.shape_16.setTransform(47.45,-16.35); this.shape_17 = new cjs.Shape(); this.shape_17.graphics.f("#D6FF00").s().p("AgtBTQgGgCgEgFQgDgFAAgIIAAgKIATgCQAJAAAEgEQAGgEACgIQgHgLgGgPQgJgOgGgRQgHgRgEgQQgFgRgDgNIAYAAQAFAAAGADQAFACAEAEQADAEABAGIAGAVIAIAVIAGATQAFgKAEgOQAFgOAEgOQADgPABgNIAWAAQAJAAAFAFQAFAEAAAIIgDAOIgFAUIgIAWIgLAVIgXApQgJAQgHAHQgHAIgHADQgIACgKAAQgHAAgGgDg"); this.shape_17.setTransform(33.2,-14.225); this.shape_18 = new cjs.Shape(); this.shape_18.graphics.f("#D6FF00").s().p("AgiBPQgPgJgHgQQgIgQAAgVIABggQAAgRAEgOQAEgOAKgKQAIgJAKgDQAKgEAMAAIAYgBIAhAAIAAASQgBAHgFAFQgGAFgKABIgLAAIgPAAIgNABQgIACgDADIgHAHQgCAEgBADIgBAHIABAAQAIgIAIgEQAKgDALAAQARAAANAIQANAIAHAOQAIANAAATQAAAfgRARQgRARgeAAQgUAAgPgJgAgJgCQgFADgCAGQgDAGAAAIQAAASAFAIQAHAHAIAAQAJAAAGgIQAFgHAAgNQAAgQgHgIQgFgHgJAAQgFAAgEADg"); this.shape_18.setTransform(17.85,-18.425); this.shape_19 = new cjs.Shape(); this.shape_19.graphics.f("#D6FF00").s().p("AgwBIQgQgRAAgeIAAhEIATAAQAOAAAGAGQAGAGAAAPIAAAsQAAANAEAGQAGAGAKAAIAKgBIAJgBIAAheIAQAAQANAAAIAGQAHAHABAOIAABfQgJADgLACQgLADgLABIgWABQggAAgRgRgAgSgyQgJgFgFgIQgEgHAAgLIAAgHQAGAHAIAFQAJAFANABQAHgBAHgCQAHgDAFgEQAGgEACgEIAAAIQAAAKgFAIQgFAHgIAFQgIAEgIAAQgLAAgHgEg"); this.shape_19.setTransform(1.3,-18.425); this.shape_20 = new cjs.Shape(); this.shape_20.graphics.f("#D6FF00").s().p("AgDBEQgJAAgKgCQgJgDgJgFQgHgFgFgHQgFgIgBgLQAAgWAQgKQARgKAiAAIAGAAIAAgGQAAgHgGgDQgGgDgMAAQgMAAgIACQgIACgFADQgFADgFAEIgBAAIAAgPQAAgJAGgHQAGgHALgFQAMgEASAAQARAAANAGQAOAGAHAMQAHANAAATIAAATQAAAXgFANQgGANgNAGQgNAFgVAAIgDAAgAgKAOQgFAEgBAGQAAAGAEAEQAFADAIAAQAHAAADgEQAFgDAAgJIAAgKIgIAAQgMAAgGADg"); this.shape_20.setTransform(-14.55,-16.3479); this.shape_21 = new cjs.Shape(); this.shape_21.graphics.f("#D6FF00").s().p("ABEBAQgLABgIgHQgGgFgBgMIAAgIIgBgOIgBgOIgBgMIgHAWIgJAaIgJAXIgLAAQgKAAgIgIQgIgJgHgSIgDgLIgDgQIgEgKIgBAQIgBAUIgBAUIAAAQIgRAAQgGAAgGgCQgFgDgEgFQgEgFAAgIQAAgRACgTQACgSADgSIAHggIAQAAQAMAAAJADQAHAEAFAHQAFAHADAIIAIASIACAJIACAIIACAJIAFgPIAGgRIAHgPIAIgPQAEgIAGgDIAIAAQAQAAAHAIQAJAHABAPIAFAbIACAiQACASAAASg"); this.shape_21.setTransform(-32.2,-16.35); this.shape_22 = new cjs.Shape(); this.shape_22.graphics.f("#D6FF00").s().p("AgDBEQgJAAgKgCQgJgDgJgFQgHgFgFgHQgFgIgBgLQAAgWAQgKQARgKAiAAIAGAAIAAgGQAAgHgGgDQgGgDgMAAQgMAAgIACQgIACgFADQgFADgFAEIgBAAIAAgPQAAgJAGgHQAGgHALgFQAMgEASAAQARAAANAGQAOAGAHAMQAHANAAATIAAATQAAAXgFANQgGANgNAGQgNAFgVAAIgDAAgAgKAOQgFAEgBAGQAAAGAEAEQAFADAIAAQAHAAADgEQAFgDAAgJIAAgKIgIAAQgMAAgGADg"); this.shape_22.setTransform(-56.4,-16.3479); this.shape_23 = new cjs.Shape(); this.shape_23.graphics.f("#D6FF00").s().p("AAKBAQgOABgJgIQgHgHgBgQIAAg+IgnAAIAAgQQAAgFADgFQAEgEAFgDQAEgCAGAAIBjAAIAAAPQAAAGgEAEQgDAEgFADQgFADgFAAIgSAAIAABcg"); this.shape_23.setTransform(-70.55,-16.35); this.shape_24 = new cjs.Shape(); this.shape_24.graphics.f("#D6FF00").s().p("AgLBXQgJgFgGgJQgFgJgBgQIAAhTIALAAQATAAAGAGQAIAHgBASIAAAuQABAIAEAEQAEADAJAAIAGAAIAAANQAAAIgEAFQgDAEgGACQgGACgGAAQgLAAgKgEgAgbg0QgHgHAAgJQAAgJAHgHQAHgGAJAAQAKAAAFAGQAHAHAAAJQAAAJgHAHQgFAFgKABQgJgBgHgFg"); this.shape_24.setTransform(-81.6,-18.8); this.shape_25 = new cjs.Shape(); this.shape_25.graphics.f("#D6FF00").s().p("AgeA/QgNgFgIgLQgIgLgBgRIAAhMIARgFIAUgEQAMgBALAAQAQAAANAEQAOAEAHAJQAIAJAAANQAAAKgEAGQgFAGgGAEQAHADAFAIQAGAHAAAIQgBARgHAKQgJAJgNAEQgNAEgRAAQgRAAgOgFgAgQAZQAAAFADACQAEADAEABIAGABQAJAAAEgEQAEgEABgGQAAgGgGgDQgEgDgJAAIgQAAgAgIgkIgIABIAAAVIAQAAQAGAAAFgDQAFgDABgGQgBgGgFgCQgEgDgHAAIgIABg"); this.shape_25.setTransform(-94.65,-16.325); this.shape_26 = new cjs.Shape(); this.shape_26.graphics.f("#D6FF00").s().p("AgVA7QgPgIgJgPQgIgPAAgUQAAgSAIgPQAIgQAQgJQAQgJAWgBQAKABAIAEQAJAEAFAGQAFAHAAAIIAAAQIgBAAQgDgDgIgDQgIgDgKAAQgQAAgIAIQgJAIAAANQAAAQAJAIQAHAIAPAAQALAAAHgCQAIgCAFgEIABAAIAAAOQAAAIgFAHQgGAHgJAEQgKAEgLABQgTgBgPgIg"); this.shape_26.setTransform(-109,-16.375); this.shape_27 = new cjs.Shape(); this.shape_27.graphics.f("#D6FF00").s().p("AgpBKQgRgKgKgSQgLgTAAgZQAAgZAKgUQAKgTASgLQATgLAZAAQAOAAAOAGQAOAFAMALQAKAKAHAPQAGAQAAAUQAAAagKATQgJATgTALQgSAKgaABQgVgBgSgKgAgUgqQgHAGgEALQgDAKAAAOQAAAYAJANQAKAMARAAQAPAAAKgMQAIgMABgWQgBgagIgMQgKgMgSAAQgLABgIAFg"); this.shape_27.setTransform(-125.45,-17.975); this.timeline.addTween(cjs.Tween.get({}).to({state:[{t:this.shape_27},{t:this.shape_26},{t:this.shape_25},{t:this.shape_24},{t:this.shape_23},{t:this.shape_22},{t:this.shape_21},{t:this.shape_20},{t:this.shape_19},{t:this.shape_18},{t:this.shape_17},{t:this.shape_16},{t:this.shape_15},{t:this.shape_14},{t:this.shape_13},{t:this.shape_12},{t:this.shape_11},{t:this.shape_10},{t:this.shape_9},{t:this.shape_8},{t:this.shape_7},{t:this.shape_6},{t:this.shape_5},{t:this.shape_4},{t:this.shape_3},{t:this.shape_2},{t:this.shape_1},{t:this.shape}]}).wait(1)); }).prototype = getMCSymbolPrototype(lib.txt5_Layer_1_copy, null, null); (lib.txt4_Layer_1_copy = function(mode,startPosition,loop) { this.initialize(mode,startPosition,loop,{}); // Layer_1_copy this.shape = new cjs.Shape(); this.shape.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AATBzIAAgGQAQgJAOgXQANgWAAgUQAAgXgRgNQgZgWABgYQgBgfAUgTQASgRAeAAQAjAAAUAYQATAXABApQgBA6gjAqQgkApgzAAgAiiBzIAAgGQARgJAOgXQANgXAAgTQAAgVgRgPQgYgUAAgaQgBgfAUgTQARgRAfAAQAjAAAUAYQATAYAAAoQAAA6gkAqQgjApgzAAg"); this.shape.setTransform(122.2,16.675); this.shape_1 = new cjs.Shape(); this.shape_1.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AAnBbQgVgYABgoQAAg6AkgpQAjgqAzAAIAWAAIAAAGQgRAJgOAXQgNAXAAATQAAAVARAPQAYAUAAAaQABAggUASQgRARgfAAQgjAAgTgYgAiOBbQgTgYgBgoQAAg6AkgpQAkgqAzAAIAVAAIAAAGQgQAJgOAXQgNAXAAATQAAAXARANQAZAWgBAYQABAfgUATQgSARgeAAQgjAAgUgYg"); this.shape_1.setTransform(-114.05,16.675); this.shape_2 = new cjs.Shape(); this.shape_2.graphics.f("#D6FF00").s().p("AgGCJQgTAAgTgFQgUgEgQgKQgRgKgJgQQgLgQAAgWQAAgrAhgVQAhgWBFAAIANAAIAAgLQAAgPgNgGQgNgFgZAAQgYAAgQAEQgPADgLAHQgKAGgJAIIgCAAIAAgfQAAgQALgPQAMgPAXgJQAYgJAlAAQAjAAAbAMQAaAMAPAZQAOAZABAmIAAAnQAAAvgMAbQgLAagcAMQgaAKgrAAIgEAAgAgVAdQgLAHAAANQAAANAIAGQAJAGARAAQANAAAJgHQAIgHABgSIAAgTIgSAAQgYAAgMAGg"); this.shape_2.setTransform(83.9746,18.8511); this.shape_3 = new cjs.Shape(); this.shape_3.graphics.f("#D6FF00").s().p("ACICCQgVAAgPgMQgPgMAAgXIgBgRIgBgbIgCgeIgBgZIgQAuIgRA1QgKAbgJAUIgVAAQgXAAgQgSQgQgRgMglIgHgXIgIgeIgGgWIgDAhIgCAoIgCApIgBAhIghAAQgNAAgLgGQgMgFgHgKQgHgLAAgPQAAgiAEgnQAEglAGgkQAHglAHgdIAfAAQAbAAAQAIQAPAIAKAOQAJANAHARIAOAkIAGAQIAFAUIAEASIALgfIAMgjQAFgRAHgPQAIgQAJgOQAJgOAKgIIARAAQAfAAARAQQARAQADAdIAIA4QAEAfADAlQACAkAAAmg"); this.shape_3.setTransform(48.45,18.875); this.shape_4 = new cjs.Shape(); this.shape_4.graphics.f("#D6FF00").s().p("AgXCvQgTgIgMgUQgLgSAAgeIAAiqIAWAAQAmgBAOAOQAPAOAAAjIAABeQgBARAKAHQAIAGATABIAKAAIAAAaQABAQgIAIQgHAKgMAEQgLADgOAAQgXABgTgJgAg3hrQgOgNgBgSQABgTAOgNQAMgMAVAAQATAAAMAMQAOANABATQgBASgOANQgMANgTAAQgVAAgMgNg"); this.shape_4.setTransform(19.15,13.9); this.shape_5 = new cjs.Shape(); this.shape_5.graphics.f("#D6FF00").s().p("AATCCQgdAAgQgPQgQgOgBghIAAh+IhPAAIAAggQAAgLAHgJQAHgJAKgFQAJgFALAAIDJAAIAAAgQgBALgGAJQgHAIgKAFQgKAGgKAAIgkAAIAAC8g"); this.shape_5.setTransform(-5.375,18.875); this.shape_6 = new cjs.Shape(); this.shape_6.graphics.f("#D6FF00").s().p("AA0B6QgMgMABgeIAAhaQAAgagKgMQgKgMgVAAQgMAAgKABIgSADIAAC9IgeAAQgdAAgPgMQgQgNAAgcIAAjAQATgHAWgEQAVgFAXgCQAWgDAVAAQBDABAhAhQAhAiAAA+IAACIIgmAAIgDABQgbAAgLgMg"); this.shape_6.setTransform(-35.775,18.501); this.shape_7 = new cjs.Shape(); this.shape_7.graphics.f("#D6FF00").s().p("AhUCWQgjgUgVglQgUglgBgzQAAg1AUgmQAUgoAlgVQAlgWA0gBQAeAAAcAMQAcAKAWAWQAWAVANAfQANAeAAApQAAA1gTAnQgUAnglAVQglAWg0gBQgsABgkgVgAgDhhQgWAAgQANQgPALgHAVQgIAVAAAcQAAAyATAZQAUAZAjAAQAgABASgZQASgZAAgsQAAg1gSgYQgTgYgjAAIgCAAg"); this.shape_7.setTransform(-71.95,15.55); this.shape_8 = new cjs.Shape(); this.shape_8.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AgDBNQgKAAgLgDQgLgCgJgGQgJgGgGgIQgGgJAAgMQAAgZASgLQATgMAnAAIAHAAIAAgGQgBgJgGgDQgIgDgOAAQgNAAgJACQgIACgHADQgGAEgEAFIgBAAIAAgSQAAgJAGgIQAHgIANgGQANgFAUAAQAUAAAPAHQAOAHAJAOQAIAOAAAVIAAAWQAAAagGAPQgHAPgPAGQgOAGgYAAIgDAAgAgLARQgHADABAIQAAAHAEADQAFAEAKAAQAGAAAFgEQAFgEABgKIAAgLIgKAAQgOAAgGAEg"); this.shape_8.setTransform(129.7,-20.9732); this.shape_9 = new cjs.Shape(); this.shape_9.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AAwBJQgHAAgGgEQgHgDgDgFQgEgEgBgFIgHgZQgDgOgGgLIgGgRQgFAJgFANQgFAPgFARIgHAiIgYAAQgJAAgGgGQgGgFABgJQAAgIACgIIAEgPIAKgXIANgbIAOgZQAHgLAHgIIANAAQAMAAAHAGQAHAFAGAKQAKAQAJAVQAKATAGAXQAIAXACAWg"); this.shape_9.setTransform(114.25,-20.975); this.shape_10 = new cjs.Shape(); this.shape_10.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AgnBDQgRgJgKgRQgKgQAAgWQAAgXAKgSQAKgSASgKQASgKAWAAQAUAAARAKQARAJALARQAKARAAAWQAAAXgJASQgJASgSAJQgSAKgYAAQgVAAgRgKgAgNggQgGAFgEAIQgDAHAAAKQAAAUAHAKQAIAKAMAAQANgBAGgJQAHgKABgPQgBgTgHgKQgIgKgMAAQgHAAgGAEg"); this.shape_10.setTransform(97.825,-20.975); this.shape_11 = new cjs.Shape(); this.shape_11.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AAjBIIgJgDQgFgCgDgEQgMgOgKgQIgUgeIAABFIgUAAQgOAAgIgJQgIgHAAgOIAAhzIATAAQALABAHAEQAHAEADAHQADAGAAAIIAAAgIASgbQAJgNAKgMIAHgFQADgDAFgBIAMgBIAjAAIAAABIgKAMIgPASIgQAUIgNARIANASIAOATQAFAGAEADIAIAEIAJADQgBAMgIAHQgIAGgNAAIgJgBg"); this.shape_11.setTransform(81.525,-20.9); this.shape_12 = new cjs.Shape(); this.shape_12.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AgoBJQgZAAgQgJQgQgIgIgQQgHgQAAgWIAAhKIAUAAQARAAAGAHQAHAGAAARIAAAwQgBAPAGAHQAFAHANgBIAPAAIAAhqIARAAQAOAAAJAHQAJAHgBAQIAABMIAQAAQAMABAGgHQAFgHABgPIAAhOIAQAAQAPAAAJAHQAIAHABAQIAAAsQAAAWgIAQQgHAQgQAIQgQAJgaAAg"); this.shape_12.setTransform(59.6,-20.9767); this.shape_13 = new cjs.Shape(); this.shape_13.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AgDBNQgLAAgKgDQgLgCgJgGQgKgGgFgIQgGgJAAgMQAAgZASgLQATgMAnAAIAHAAIAAgGQgBgJgGgDQgIgDgOAAQgNAAgJACQgIACgHADQgGAEgFAFIAAAAIAAgSQAAgJAGgIQAHgIANgGQANgFAUAAQAUAAAPAHQAOAHAJAOQAIAOAAAVIAAAWQAAAagGAPQgHAPgPAGQgOAGgYAAIgDAAgAgLARQgHADABAIQAAAHAEADQAFAEAKAAQAGAAAFgEQAGgEAAgKIAAgLIgKAAQgOAAgGAEg"); this.shape_13.setTransform(33.05,-20.9732); this.shape_14 = new cjs.Shape(); this.shape_14.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AA2BJQgNAAgHgEQgHgEgCgHQgCgHAAgJIAAgcIgtAAIAAA7IgRAAQgSAAgIgIQgHgHAAgQIAAhyIATAAQANAAAHAEQAGAEADAHQACAHAAAJIAAAWIAtAAIAAg1IARAAQASAAAHAIQAIAHAAAQIAAByg"); this.shape_14.setTransform(16.725,-20.975); this.shape_15 = new cjs.Shape(); this.shape_15.graphics.f("#FFFFFF").s().p("Ag2BRQgTgTABgiIAAhMIAVAAQAQgBAHAHQAGAHAAAQIAAAzQAAAOAFAHQAGAHALAAIANgBIAKgCIAAhpIARAAQAQAAAIAHQAJAHAAAPIAABsQgLAEgMACIgYAEIgYACQgmgBgSgTgAgVg5QgKgFgFgJQgFgJAAgMIAAgHQAGAIAKAFQAKAGAOAAQAJAAAHgDQAIgDAGgFQAGgEADgFIAAAKQAAALgFAIQgGAJgJAFQgJAFgKAAQgLAAgJgFg"); this.shape_15.setTransform(-0.8757,-23.325); this.shape_16 = new cjs.Shape(); this.shape_16.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AgNBiQgKgEgGgLQgHgLAAgRIAAheIAMAAQAWgBAHAIQAJAIgBATIAAA1QAAAJAFAEQAFAEALAAIAFAAIAAAPQAAAIgDAGQgEAFgHACQgGACgJAAIgCAAQgKAAgLgFgAgfg7QgHgHAAgLQAAgKAHgHQAIgHALgBQALABAHAHQAHAHAAAKQAAALgHAHQgHAHgLAAQgLAAgIgHg"); this.shape_16.setTransform(-14,-23.7727); this.shape_17 = new cjs.Shape(); this.shape_17.graphics.f("#FFFFFF").s().p("ABGBeQgNgBgGgDQgHgEgCgHQgCgHAAgJIAAgLIg1AAQgaAAgQgJQgQgIgHgQQgIgQABgVIAAhLIAVAAQARAAAGAHQAGAGAAARIAAAxQAAAOAFAHQAGAHAMgBIAWAAIAAhqIARAAQAQAAAIAHQAJAHAAAQIAABMQAPAAAFAGQAGAHAAAOIAAA2g"); this.shape_17.setTransform(-28.1996,-18.8767); this.shape_18 = new cjs.Shape(); this.shape_18.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AA2BJQgNAAgHgEQgHgEgCgHQgCgHAAgJIAAgcIgtAAIAAA7IgRAAQgSAAgIgIQgHgHAAgQIAAhyIATAAQANAAAHAEQAGAEADAHQACAHAAAJIAAAWIAtAAIAAg1IARAAQASAAAHAIQAIAHAAAQIAAByg"); this.shape_18.setTransform(-47.025,-20.975); this.shape_19 = new cjs.Shape(); this.shape_19.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AgDBNQgLAAgKgDQgLgCgKgGQgJgGgFgIQgGgJAAgMQAAgZATgLQASgMAmAAIAHAAIAAgGQABgJgIgDQgHgDgNAAQgOAAgJACQgJACgFADQgHAEgEAFIgCAAIAAgSQAAgJAHgIQAGgIANgGQAOgFAUAAQAUAAAPAHQAOAHAJAOQAIAOAAAVIAAAWQAAAagGAPQgHAPgPAGQgOAGgYAAIgDAAgAgLARQgGADgBAIQAAAHAGADQAEAEAJAAQAHAAAGgEQAEgEAAgKIAAgLIgKAAQgMAAgHAEg"); this.shape_19.setTransform(-63.75,-20.9732); this.shape_20 = new cjs.Shape(); this.shape_20.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AAKBJQgPAAgJgIQgJgJgBgSIAAhGIgsAAIAAgSQAAgGAEgFQAEgFAFgDQAGgDAGAAIBwAAIAAASQgBAGgDAFQgEAFgGADQgFADgGAAIgUAAIAABpg"); this.shape_20.setTransform(-78.375,-20.975); this.shape_21 = new cjs.Shape(); this.shape_21.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AgYBDQgRgJgJgRQgKgRAAgXQAAgUAJgRQAKgSARgKQASgLAZAAQAMAAAJAEQAKAFAFAIQAGAHAAAKIAAARIgBAAQgEgDgJgDQgJgDgLgBQgSABgJAIQgKAJAAAPQAAASAKAJQAIAJARAAQAMAAAIgDQAJgCAGgEIABAAIAAAPQAAAKgGAIQgGAIgLAFQgKAEgNAAQgWAAgRgJg"); this.shape_21.setTransform(-92.175,-21.025); this.shape_22 = new cjs.Shape(); this.shape_22.graphics.f("#FFFFFF").s().p("Ag2A4QgTgTABgjIAAhMIAVAAQAQAAAHAHQAGAGAAARIAAAyQAAAPAFAGQAGAHALAAIANAAIAKgCIAAhqIARAAQAQAAAIAHQAJAHAAAQIAABrQgLAEgMADIgYAEIgYABQgmAAgSgTg"); this.shape_22.setTransform(-108.0257,-20.7517); this.shape_23 = new cjs.Shape(); this.shape_23.graphics.f("#FFFFFF").s().p("ABTBxQgNAAgGgDQgHgFgDgGQgBgHAAgJIAAgLIgMgCIgRgBIgRAAIgKAAIgNAAIgOABIgNABIgJABIAAALQABAJgDAHQgCAGgHAFQgHADgMAAIgRAAIAAhMIAKgDIALgCIAIgZIALgdIAPgjIAQgfQAIgPAGgKIAOAAQAIAAAGAEQAGAEAFAJQASAbANAgQANAiAJAjIALACIALADIAABMgAAZAcIgHgZIgJgZIgJgZQgHAPgHAUIgMAoIAKAAIAKAAIANAAIAJAAIAJAAIAAAAg"); this.shape_23.setTransform(-127.3,-20.6); this.timeline.addTween(cjs.Tween.get({}).to({state:[{t:this.shape_23},{t:this.shape_22},{t:this.shape_21},{t:this.shape_20},{t:this.shape_19},{t:this.shape_18},{t:this.shape_17},{t:this.shape_16},{t:this.shape_15},{t:this.shape_14},{t:this.shape_13},{t:this.shape_12},{t:this.shape_11},{t:this.shape_10},{t:this.shape_9},{t:this.shape_8},{t:this.shape_7},{t:this.shape_6},{t:this.shape_5},{t:this.shape_4},{t:this.shape_3},{t:this.shape_2},{t:this.shape_1},{t:this.shape}]}).wait(1)); }).prototype = getMCSymbolPrototype(lib.txt4_Layer_1_copy, null, null); (lib.txt3_Layer_1_copy_copy_copy = function(mode,startPosition,loop) { this.initialize(mode,startPosition,loop,{}); // Layer_1_copy_copy_copy this.shape = new cjs.Shape(); this.shape.graphics.f("#D6FF00").s().p("AA9BaQgIAAgGgCQgGgEgFgGQgDgGAAgJIAAhTIgDAFIgGANIgfA2QgHAPgIAIQgJAIgIAEQgKADgJAAIgXAAIAAizIAaAAQAJAAAIAGQAHAHAAAKIAABOIAghAQAJgTAOgJQANgJATAAIAaAAIAACzg"); this.shape.setTransform(130.65,-23.9); this.shape_1 = new cjs.Shape(); this.shape_1.graphics.f("#D6FF00").s().p("AAkBYQgJgDgGgHQgQgSgMgRIgbgoIAABWIgUAAQgKAAgHgEQgGgEgEgHQgCgGAAgHIAAiXIARAAQALAAAHAEQAHAEAEAHQADAFAAAIIAAAwIAZghQALgRAOgPQAFgEAFgDQAEgDAFgBIANAAIAkAAIAAABIgYAaIgaAdIgVAbIASAZQAKANALANIAJAJQAEAEAFADQAFADAIABQgEAPgHAHQgHAFgMAAQgIABgJgEg"); this.shape_1.setTransform(109.725,-23.8); this.shape_2 = new cjs.Shape(); this.shape_2.graphics.f("#D6FF00").s().p("AguBTQgUgLgLgUQgLgVgBgdQAAgcALgWQALgWAVgLQAVgNAcAAQARABAPAFQAQAHAMALQAMAMAHARQAHARABAXQgBAdgKAVQgLAWgVAMQgUAMgdgBQgZAAgTgLgAgWguQgIAGgFAMQgEALAAAQQAAAbALAOQALAOATAAQARAAAKgOQALgNAAgZQAAgdgLgNQgKgNgUAAQgMAAgJAHg"); this.shape_2.setTransform(86.875,-23.9); this.shape_3 = new cjs.Shape(); this.shape_3.graphics.f("#D6FF00").s().p("AgqBcQgGAAgGgDQgHgEgEgHQgEgGgBgLIAAiQIARgEIATgDIATgBIATAAQATAAAPAHQAPAHAJANQAIANABATQgBAUgIANQgKAPgPAIQgPAIgTAAIgLgBIgLgCIAAA/gAgPgzIgEABIAAAoIAJACIAKABQAKAAAGgGQAFgFgBgKQABgOgGgFQgGgFgJAAIgJAAIgGABg"); this.shape_3.setTransform(67,-24.025); this.shape_4 = new cjs.Shape(); this.shape_4.graphics.f("#D6FF00").s().p("Ag2BWQgIgGAAgOIAAgMIAVgBQAIgBAFgDQAFgDAFgGQgJgMgKgRIgTgiIgRgkQgHgRgDgOIAaAAQALAAAIAFQAJAFADAKQADAMAGANIAMAZIAKAUQALgTAJgYQAJgWAGgZIAZAAQAKAAAFAEQAFAEgBAIQAAAHgDAMQgEALgGANIgMAZIgMAVQgRAcgLAQQgLAQgIAGQgHAHgIACQgHACgKgBQgNABgJgGg"); this.shape_4.setTransform(47.0273,-23.8); this.shape_5 = new cjs.Shape(); this.shape_5.graphics.f("#D6FF00").s().p("AgBBaQgGAAgFgCQgFgEgDgGQgEgGAAgJIAAiYIAbAAQAFAAAFACQAFADADAFQAEAFAAAIIAACcg"); this.shape_5.setTransform(22.825,-23.9); this.shape_6 = new cjs.Shape(); this.shape_6.graphics.f("#D6FF00").s().p("AAkBYQgJgDgGgHQgQgSgMgRIgbgoIAABWIgUAAQgKAAgHgEQgGgEgEgHQgCgGAAgHIAAiXIARAAQALAAAHAEQAHAEAEAHQADAFAAAIIAAAwIAZghQALgRAOgPQAFgEAFgDQAEgDAFgBIANAAIAkAAIAAABIgYAaIgaAdIgVAbIASAZQAKANALANIAJAJQAEAEAFADQAFADAIABQgEAPgHAHQgHAFgMAAQgIABgJgEg"); this.shape_6.setTransform(7.375,-23.8); this.shape_7 = new cjs.Shape(); this.shape_7.graphics.f("#D6FF00").s().p("AgLBcQgcAAgPgMQgPgMgBgXIAAiIIAaAAQALAAAGAHQAIAGgBALIAAAnQAFgCAGAAIAMgBQATABAPAHQAQAIAIAPQAKANgBAUQABATgKANQgIANgPAHQgPAHgTAAgAgLAIIgJACIAAApIAGAAIAEABIAKAAQAJAAAGgFQAGgFAAgOQAAgKgGgFQgFgFgLAAIgKAAg"); this.shape_7.setTransform(-13.25,-23.775); this.shape_8 = new cjs.Shape(); this.shape_8.graphics.f("#D6FF00").s().p("AgRBYQgRgGgNgMQgNgMgIgSQgIgRAAgVQAAgTAHgSQAHgRAMgNQANgOASgHQASgIAWAAQAaAAAPANQAPALAAATIAAATIgBAAQgFgGgJgEQgIgEgKgDQgKgCgKAAQgPAAgKAHQgMAFgGAMQgHALAAAOQAAARAHANQAHAMALAGQALAGAPAAQAKAAAJgDQAKgCAIgDQAIgFAFgEIABAAIAAATQAAAMgHAIQgIAKgNAFQgNAGgSgBQgRABgRgHg"); this.shape_8.setTransform(-32.825,-23.9); this.shape_9 = new cjs.Shape(); this.shape_9.graphics.f("#D6FF00").s().p("AgqBcQgHAAgFgDQgHgEgEgHQgEgGgBgLIAAiQIARgEIATgDIATgBIATAAQATAAAPAHQAPAHAJANQAJANAAATQAAAUgJANQgKAPgPAIQgPAIgTAAIgMgBIgKgCIAAA/gAgPgzIgEABIAAAoIAJACIAKABQAKAAAGgGQAFgFgBgKQABgOgGgFQgGgFgJAAIgJAAIgGABg"); this.shape_9.setTransform(-51.7,-24.025); this.shape_10 = new cjs.Shape(); this.shape_10.graphics.f("#D6FF00").s().p("AguBTQgUgLgLgUQgLgVgBgdQAAgcALgWQALgWAVgLQAVgNAcAAQARABAPAFQAQAHAMALQAMAMAHARQAHARABAXQgBAdgKAVQgLAWgVAMQgUAMgdgBQgZAAgTgLgAgWguQgIAGgFAMQgEALAAAQQAAAbALAOQALAOATAAQARAAAKgOQALgNAAgZQAAgdgLgNQgKgNgUAAQgMAAgJAHg"); this.shape_10.setTransform(-72.925,-23.9); this.shape_11 = new cjs.Shape(); this.shape_11.graphics.f("#D6FF00").s().p("AADBaQgHAAgHgCQgGgDgEgFQgEgGABgKIAAhvIg0AAIAAgSQAAgGADgGQADgFAGgEQAGgDAJAAIB+AAIAAASQAAAGgDAFQgEAFgGAEQgHAEgHAAIgaAAIAACJg"); this.shape_11.setTransform(-93.6,-23.9); this.shape_12 = new cjs.Shape(); this.shape_12.graphics.f("#D6FF00").s().p("AgPBdQgbAAgPgMQgPgLgBgYIAAiBIARgEQAKgCALgBIASgCIAVAAQASAAAPAGQAPAGAKAMQAIALABAQQAAAJgFAIQgEAIgHAFQgHAGgHACQAJADAHAFQAIAGAEAIQAEAIABAIQAAAUgKAMQgKANgQAHQgQAGgSAAgAgXArQAAADACACQADACAEAAIAPAAQAMAAAGgEQAFgFAAgHQAAgLgFgEQgGgFgNAAIgXAAgAgRgzIgGAAIAAAhIAWAAQALAAAGgFQAGgFgBgIQAAgIgFgEQgGgEgKAAIgLAAIgGABg"); this.shape_12.setTransform(-112.65,-23.925); this.shape_13 = new cjs.Shape(); this.shape_13.graphics.f("#D6FF00").s().p("ABABaQgOAAgHgEQgHgFgDgMIgCgLIgDgLIg9AAIgEAPIgDAQIgDAMIgTAAQgMABgGgHQgFgFgBgLQABgIADgPIALgjQAGgRAIgUQAJgTAJgRQAKgQAJgKIAUAAQALAAAJAGQAJAEAFAIQAGAMAIARQAIASAIAWQAHAWAGAYQAGAXADAXgAASAJIgGgSIgHgTIgGgQQgHALgFAPIgKAbIApAAIAAAAg"); this.shape_13.setTransform(-132.9,-23.9); this.shape_14 = new cjs.Shape(); this.shape_14.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AgqA+IgKgCIgIgCIAAgCIAGgGIAGgJIAGgKIAEgIIAFgIQADgEAEgCQgFgBgFgEQgFgEgDgGQgEgHAAgIQAAgMAFgIQAGgIAIgEQAIgEAKgDIATgBIARAAIATADIARAEIAABzIgSAAQgNAAgGgGQgFgFAAgOIAAgPIgHABIgHADQgEACgBAEIgHAPQgDAHgHAFQgGAEgLAAIgIAAgAgEgcQgEACgBAIQAAAFAEAEQAEADAHAAIAHAAIAGgBIAAgXIgDAAIgGgBIgEAAIgBAAQgFAAgEADg"); this.shape_14.setTransform(203.325,22.2); this.shape_15 = new cjs.Shape(); this.shape_15.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AAtA8QgLAAgGgDQgFgDgCgGQgCgGAAgHIAAgXIglAAIAAAwIgOAAQgOAAgHgHQgGgFAAgNIAAheIAQAAQAKAAAGADQAFADACAGQACAFAAAIIAAASIAlAAIAAgrIAOAAQAPAAAGAGQAHAGgBANIAABeg"); this.shape_15.setTransform(190,22.3); this.shape_16 = new cjs.Shape(); this.shape_16.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AAsA8QgKAAgGgDQgFgDgCgGQgCgGAAgHIAAgXIglAAIAAAwIgOAAQgPAAgGgHQgHgFABgNIAAheIAPAAQALAAAGADQAFADACAGQACAFAAAIIAAASIAlAAIAAgrIAOAAQAOAAAHAGQAGAGAAANIAABeg"); this.shape_16.setTransform(175.4,22.3); this.shape_17 = new cjs.Shape(); this.shape_17.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AgUA9QgJgCgIgFQgHgEgFgIQgEgHgBgKQAAgUAQgJQAPgKAfAAIAGAAIAAgFQAAgHgGgDQgFgCgMAAQgLAAgHABQgHACgFADIgJAGIgBAAIAAgOQAAgIAFgGQAGgHALgEQALgEAQgBQAQABANAFQAMAGAHAMQAGALAAARIAAASQABAWgGAMQgFAMgNAGQgMAEgVAAQgJAAgJgCgAgJAOQgFACAAAHQAAAGAEADQAEACAHAAQAGAAAEgDQAEgDAAgJIAAgJIgIAAQgLABgFADg"); this.shape_17.setTransform(161.6021,22.3); this.shape_18 = new cjs.Shape(); this.shape_18.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AAmA8QgKAAgGgGQgHgFAAgKIAAgVIgIACIgHABIgHABQgagBgLgMQgMgLAAgVIAAgkIAVAAQAJAAAGAFQAGAGAAAJIAAAPIABAGQABADADACQAEABAFABIAFgBIAGAAIAEgBIAAguIASAAQAHAAAGADQAEAEADAFQAEAFAAAFIAABhg"); this.shape_18.setTransform(148.5,22.3); this.shape_19 = new cjs.Shape(); this.shape_19.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AgcA7QgMgFgIgKQgHgLAAgQIAAhGIAPgEIATgEQAKgBALgBQAOAAANAFQAMADAIAIQAHAJAAAMQAAAJgEAGQgFAFgGAEQAHAEAFAGQAFAHAAAIQAAAPgHAKQgIAIgMAEQgNAEgPgBQgQAAgNgEgAgPAYQAAADADADQAEACAEABIAEABQAIAAAFgDQAEgDAAgHQAAgEgEgDQgFgDgIgBIgPAAgAgIgiIgHACIAAATIAOAAQAHAAAFgDQAEgCAAgGQAAgFgEgDQgFgCgGAAIgIAAg"); this.shape_19.setTransform(135.425,22.3); this.shape_20 = new cjs.Shape(); this.shape_20.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AgUA9QgJgCgIgFQgHgEgFgIQgEgHgBgKQAAgUAQgJQAPgKAfAAIAGAAIAAgFQAAgHgGgDQgFgCgMAAQgLAAgHABQgHACgFADIgJAGIgBAAIAAgOQAAgIAFgGQAGgHALgEQALgEAQgBQAQABANAFQAMAGAHAMQAGALAAARIAAASQABAWgGAMQgFAMgNAGQgMAEgVAAQgJAAgJgCgAgJAOQgFACAAAHQAAAGAEADQAEACAHAAQAGAAAEgDQAEgDAAgJIAAgJIgIAAQgLABgFADg"); this.shape_20.setTransform(122.2021,22.3); this.shape_21 = new cjs.Shape(); this.shape_21.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AAsA8QgKAAgGgDQgFgDgCgGQgCgGAAgHIAAgXIglAAIAAAwIgOAAQgPAAgGgHQgHgFABgNIAAheIAPAAQALAAAGADQAFADADAGQABAFAAAIIAAASIAlAAIAAgrIAOAAQAPAAAGAGQAGAGAAANIAABeg"); this.shape_21.setTransform(108.7,22.3); this.shape_22 = new cjs.Shape(); this.shape_22.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AgeBQQgGAAgGgDQgFgCgEgFQgDgEAAgHIAAgKIASgBQAIgBAEgDQAFgEADgHQgGgKgHgOIgOgdIgLgfQgEgQgCgMIAWAAQAFAAAFACQAFACADAEQAEAEABAFIAFAUIAHAUIAGARQAEgJAFgNIAHgaIAFgaIAUAAQAJAAAEAEQAEAEAAAHIgCAOIgFASIgIAVIgJAUQgNAYgJAOQgIAOgHAHQgGAIgHACQgGACgIAAIgDAAg"); this.shape_22.setTransform(89.875,24.2792); this.shape_23 = new cjs.Shape(); this.shape_23.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AgTA4QgOgJgIgOQgIgNAAgTQAAgQAIgPQAHgOAPgJQAOgIAVgBQAKAAAHAEQAIADAFAHQAFAHgBAHIAAAPIgBAAQgCgDgIgDQgIgCgIAAQgPAAgIAGQgIAIAAANQAAAOAIAHQAHAHAOABQAJgBAIgBIAMgFIAAAAIAAANQAAAHgEAHQgGAHgJADQgIAEgLAAQgRAAgOgHg"); this.shape_23.setTransform(77.95,22.25); this.shape_24 = new cjs.Shape(); this.shape_24.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AgdA3QgOgIgIgOQgHgOAAgQQAAgSAIgPQAIgPAOgJQAOgIARgBQAQABANAFQAMAGAIALQAGAKABAQQAAAMgGAFQgHAHgMACQgOADgUAAIgRAAQACAJAHAEQAIAFALAAQAPAAAJgCQAKgCAFgEIACAAIAAAKQgBAHgEAHQgFAHgKAEQgLAEgQAAQgUAAgOgJgAgMgZQgFAGgBAIIARAAIANgBIAHgCQAAgBABAAQAAgBAAAAQAAgBAAgBQAAAAAAgBQAAgFgEgDQgEgEgJgBQgKABgFAGg"); this.shape_24.setTransform(65.4,22.275); this.shape_25 = new cjs.Shape(); this.shape_25.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AA6BNQgKAAgGgDQgFgDgCgGQgCgFABgIIAAgJIgsAAQgVAAgOgHQgNgHgGgNQgGgNAAgRIAAg+IARAAQAOgBAFAGQAGAFgBAOIAAApQAAALAFAFQAEAGALAAIARAAIAAhXIAOAAQAOgBAHAGQAHAGAAANIAAA/QAMAAAFAFQAEAFAAAMIAAAsg"); this.shape_25.setTransform(51.375,24.0229); this.shape_26 = new cjs.Shape(); this.shape_26.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AggA3QgOgHgIgOQgJgNAAgSQAAgUAJgOQAIgPAPgIQAOgJATAAQAQABAOAHQAPAIAIAOQAIAOABASQgBAUgHAOQgHAPgPAHQgPAIgTAAQgSAAgOgIgAgLgaQgEADgDAHQgEAGAAAIQAAARAHAIQAGAIAKAAQAKAAAGgIQAGgIgBgMQAAgQgGgIQgGgIgKAAQgGAAgFADg"); this.shape_26.setTransform(35.75,22.3); this.shape_27 = new cjs.Shape(); this.shape_27.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AgmBQQgNAAgGgHQgGgGAAgQIAAg+QAAghARgRQARgSAfAAQASAAAOAHQAOAIAIANQAIAOAAATQAAATgHAPQgIAPgMAIQgNAIgRAAQgLAAgIgFQgHgFgEgHIAAAygAgQgoQgGAIAAANQAAATAHAHQAHAIAKgBQAKAAAFgIQAFgGAAgOQAAgNgCgHQgDgIgFgDQgGgDgIAAQgIAAgGAIg"); this.shape_27.setTransform(21.25,23.975); this.shape_28 = new cjs.Shape(); this.shape_28.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AArA+QgOAAgFgGQgFgFAAgOIAAgpQAAgMgFgGQgEgFgKAAIgJAAIgJACIAABXIgOAAQgNAAgHgGQgHgGgBgNIAAhYIATgFQALgDAKgBIAUgBQAfAAAPAQQAOAQAAAcIAAA/g"); this.shape_28.setTransform(6.5,22.125); this.shape_29 = new cjs.Shape(); this.shape_29.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AggA3QgOgHgIgOQgJgNAAgSQAAgUAJgOQAIgPAPgIQAOgJATAAQAQABAOAHQAPAIAIAOQAJAOAAASQAAAUgIAOQgHAPgPAHQgOAIgVAAQgRAAgOgIgAgLgaQgFADgDAHQgCAGAAAIQgBARAHAIQAGAIAKAAQAKAAAGgIQAFgIABgMQgBgQgGgIQgGgIgKAAQgGAAgFADg"); this.shape_29.setTransform(-18.1,22.3); this.shape_30 = new cjs.Shape(); this.shape_30.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AgYA7QgLgEgHgIQgGgIAAgLQAAgNAIgKQAIgKAPgDQAKgCAGgCQAEgDADgDQACgCAAgCQAAgEgFgDQgDgCgMAAQgMAAgIACQgJADgGAFIgBAAIAAgNQAAgJAHgGQAGgHAKgDQAJgDALgBQANAAAMAFQAMADAHAIQAHAJAAAMQAAAPgHAIQgIAIgPACQgKACgGADQgFACgCADQgCADAAADQAAAFAFACQAEACALABQANAAAJgDQAJgDAGgFIABAAIAAAMQAAAOgLAHQgMAIgYAAQgPABgLgFg"); this.shape_30.setTransform(-31.125,22.3); this.shape_31 = new cjs.Shape(); this.shape_31.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AggA3QgOgHgIgOQgIgNgBgSQABgUAIgOQAIgPAPgIQAPgJARAAQARABAOAHQAOAIAJAOQAIAOABASQgBAUgHAOQgHAPgPAHQgOAIgVAAQgRAAgOgIgAgKgaQgFADgEAHQgCAGAAAIQAAARAFAIQAHAIAKAAQAKAAAGgIQAGgIAAgMQAAgQgHgIQgGgIgKAAQgGAAgEADg"); this.shape_31.setTransform(-44.4,22.3); this.shape_32 = new cjs.Shape(); this.shape_32.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AgaA7QgMgCgHgJQgIgHAAgQIAAhWIAVAAQAIAAAGAGQAGAEAAAJIAAAVIAIgDQAFgBAGAAQAWABANALQAMAMAAATQAAAUgOAMQgOALgaABQgNgBgNgCgAgNAGIAAAYIAGABIAHAAQAFAAAFgDQAEgCABgJQAAgFgFgEQgEgEgGAAIgHAAIgGACg"); this.shape_32.setTransform(-57.525,22.45); this.shape_33 = new cjs.Shape(); this.shape_33.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AgTA4QgOgJgIgOQgIgNAAgTQAAgQAIgPQAHgOAPgJQAOgIAVgBQAJAAAIAEQAIADAFAHQAEAHAAAHIAAAPIgBAAQgCgDgIgDQgIgCgIAAQgQAAgHAGQgHAIgBANQAAAOAIAHQAHAHAOABQAJgBAIgBIAMgFIAAAAIAAANQAAAHgEAHQgGAHgJADQgIAEgLAAQgRAAgOgHg"); this.shape_33.setTransform(-69.75,22.25); this.shape_34 = new cjs.Shape(); this.shape_34.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AgeBQQgGAAgGgDQgFgCgEgFQgDgEAAgHIAAgKIASgBQAIgBAEgDQAFgEADgHQgGgKgHgOIgOgdIgLgfQgEgQgCgMIAWAAQAFAAAFACQAFACADAEQAEAEABAFIAFAUIAHAUIAGARQAEgJAFgNIAHgaIAFgaIAUAAQAJAAAEAEQAEAEAAAHIgCAOIgFASIgIAVIgJAUQgNAYgJAOQgIAOgHAHQgGAIgHACQgGACgIAAIgDAAg"); this.shape_34.setTransform(-82.125,24.2792); this.shape_35 = new cjs.Shape(); this.shape_35.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AA/A8QgKAAgHgGQgHgFAAgKIAAgIIgBgNIgBgNIAAgMIgIAVIgIAZIgIAVIgKAAQgKAAgHgIQgIgIgGgRIgDgLIgDgNIgEgLIAAAPIgCATIgBASIAAAQIgPAAQgGAAgFgCQgGgDgDgFQgDgFAAgGIABgiIAFgiIAHgeIAOAAQAMAAAIADQAHAEAEAGQAFAHADAIIAGAQIADAHIADAJIABAJIAFgOIAFgQIAGgPIAIgOQAEgHAFgDIAHAAQAPAAAIAHQAHAIACANIAEAaIADAeIABAjg"); this.shape_35.setTransform(-102.375,22.3); this.shape_36 = new cjs.Shape(); this.shape_36.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AggA3QgOgHgIgOQgIgNgBgSQABgUAIgOQAIgPAPgIQAPgJARAAQARABAOAHQAOAIAJAOQAIAOABASQgBAUgHAOQgHAPgPAHQgOAIgVAAQgRAAgOgIgAgKgaQgFADgEAHQgCAGAAAIQAAARAFAIQAHAIAKAAQAKAAAGgIQAGgIAAgMQAAgQgHgIQgGgIgKAAQgGAAgEADg"); this.shape_36.setTransform(-118.65,22.3); this.shape_37 = new cjs.Shape(); this.shape_37.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AgYA7QgLgEgHgIQgGgIAAgLQAAgNAIgKQAIgKAPgDQAKgCAGgCQAEgDADgDQACgCAAgCQAAgEgFgDQgDgCgMAAQgMAAgIACQgJADgGAFIgBAAIAAgNQAAgJAHgGQAGgHAKgDQAJgDALgBQANAAAMAFQAMADAHAIQAHAJAAAMQAAAPgHAIQgIAIgPACQgKACgGADQgFACgCADQgCADAAADQAAAFAFACQAEACALABQANAAAJgDQAJgDAGgFIABAAIAAAMQAAAOgLAHQgMAIgYAAQgPABgLgFg"); this.shape_37.setTransform(-131.675,22.3); this.shape_38 = new cjs.Shape(); this.shape_38.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AgqA+IgKgCIgIgCIAAgCIAGgGIAGgJIAGgKIAEgIIAFgIQADgEAEgCQgFgBgFgEQgFgEgDgGQgEgHAAgIQAAgMAFgIQAGgIAIgEQAIgEAKgDIATgBIARAAIATADIARAEIAABzIgSAAQgNAAgGgGQgFgFAAgOIAAgPIgHABIgHADQgEACgBAEIgHAPQgDAHgHAFQgGAEgLAAIgIAAgAgEgcQgEACgBAIQAAAFAEAEQAEADAHAAIAHAAIAGgBIAAgXIgDAAIgGgBIgEAAIgBAAQgFAAgEADg"); this.shape_38.setTransform(-145.025,22.2); this.shape_39 = new cjs.Shape(); this.shape_39.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AAJA8QgNAAgHgHQgIgGAAgPIAAg7IglAAIAAgOQAAgFAEgEQADgEAEgDQAFgCAFAAIBcAAIAAAOQAAAGgDADQgDAFgFACQgFADgEgBIgRAAIAABXg"); this.shape_39.setTransform(-156.975,22.3); this.shape_40 = new cjs.Shape(); this.shape_40.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AggA3QgOgHgIgOQgJgNAAgSQAAgUAJgOQAIgPAPgIQAOgJATAAQAQABAOAHQAPAIAIAOQAJAOAAASQAAAUgIAOQgHAPgPAHQgOAIgVAAQgRAAgOgIgAgLgaQgEADgEAHQgDAGAAAIQAAARAHAIQAGAIAKAAQAKAAAGgIQAFgIAAgMQAAgQgGgIQgGgIgKAAQgGAAgFADg"); this.shape_40.setTransform(-170,22.3); this.shape_41 = new cjs.Shape(); this.shape_41.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AgmBQQgNAAgGgHQgGgGAAgQIAAg+QAAghARgRQARgSAfAAQASAAAOAHQAOAIAIANQAIAOAAATQAAATgHAPQgIAPgMAIQgNAIgRAAQgLAAgIgFQgHgFgEgHIAAAygAgQgoQgGAIAAANQAAATAHAHQAHAIAKgBQAKAAAFgIQAFgGAAgOQAAgNgCgHQgDgIgFgDQgGgDgIAAQgIAAgGAIg"); this.shape_41.setTransform(-184.5,23.975); this.shape_42 = new cjs.Shape(); this.shape_42.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AArA+QgNAAgGgGQgFgFAAgOIAAgpQAAgMgEgGQgFgFgKAAIgJAAIgJACIAABXIgOAAQgNAAgHgGQgHgGgBgNIAAhYIATgFQAKgDALgBIAUgBQAeAAAPAQQAPAQABAcIAAA/g"); this.shape_42.setTransform(-199.3,22.125); this.shape_43 = new cjs.Shape(); this.shape_43.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AgtAuQgOgQAAgcIAAg/IARAAQAOAAAFAFQAGAGgBAOIAAApQAAAMAFAGQAEAFAJAAIALAAIAIgCIAAhXIAOAAQAOAAAGAGQAIAGgBANIAABYIgSAFQgKADgKABIgUABQgfAAgQgQg"); this.shape_43.setTransform(134.9,0.8729); this.shape_44 = new cjs.Shape(); this.shape_44.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AAsA8QgKAAgGgDQgFgDgCgGQgCgGAAgHIAAgXIglAAIAAAwIgOAAQgPAAgGgHQgHgFABgNIAAheIAPAAQALAAAGADQAFADACAGQACAFAAAIIAAASIAlAAIAAgrIAOAAQAPAAAGAGQAGAGAAANIAABeg"); this.shape_44.setTransform(120.4,0.7); this.shape_45 = new cjs.Shape(); this.shape_45.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AgsAuQgQgQAAgcIAAg/IASAAQANAAAGAFQAFAGAAAOIAAApQAAAMAEAGQAFAFAJAAIALAAIAIgCIAAhXIAOAAQANAAAIAGQAHAGAAANIAABYIgTAFQgKADgLABIgUABQgeAAgPgQg"); this.shape_45.setTransform(105.8,0.8729); this.shape_46 = new cjs.Shape(); this.shape_46.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AAJA8QgNAAgHgHQgIgGAAgPIAAg7IglAAIAAgOQAAgFAEgEQADgEAEgDQAFgCAFAAIBcAAIAAAOQAAAGgDADQgDAFgFACQgFADgEgBIgRAAIAABXg"); this.shape_46.setTransform(92.725,0.7); this.shape_47 = new cjs.Shape(); this.shape_47.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AgsAuQgQgQABgcIAAg/IARAAQANAAAGAFQAGAGgBAOIAAApQAAAMAEAGQAFAFAKAAIAKAAIAIgCIAAhXIAOAAQANAAAIAGQAGAGAAANIAABYIgSAFQgKADgKABIgUABQgfAAgPgQg"); this.shape_47.setTransform(79.75,0.8729); this.shape_48 = new cjs.Shape(); this.shape_48.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AgdBNQgKgEgFgHQgFgHAAgIIAAgNIACAAQAFAFALADQAKADAPAAQAMAAAGgHQAHgGAAgKIAAgLQgCAGgHAEQgGAFgIAAQgQAAgMgFQgMgGgIgLQgHgLAAgSQAAgRAIgOQAIgNAPgIQAPgIAUAAQASAAAMAHQAMAGAGANQAFAMAAAQIAAA4QAAAPgHAMQgIALgOAHQgOAHgSABQgRgBgLgEgAABgvQgJAAgFAFQgFAGAAALQAAANAGAFQAGAGAIAAQAJAAAEgGQAFgGAAgKQAAgOgFgFQgEgFgJAAIgBAAg"); this.shape_48.setTransform(65.225,2.525); this.shape_49 = new cjs.Shape(); this.shape_49.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AgeBQQgGAAgGgDQgFgCgEgFQgDgEAAgHIAAgKIASgBQAIgBAEgDQAFgEADgHQgGgKgHgOIgOgdIgLgfQgEgQgCgMIAWAAQAFAAAFACQAFACADAEQAEAEABAFIAFAUIAHAUIAGARQAEgJAFgNIAHgaIAFgaIAUAAQAJAAAEAEQAEAEAAAHIgCAOIgFASIgIAVIgJAUQgNAYgJAOQgIAOgHAHQgGAIgHACQgGACgIAAIgDAAg"); this.shape_49.setTransform(46.875,2.6792); this.shape_50 = new cjs.Shape(); this.shape_50.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AgYA7QgLgEgHgIQgGgIAAgLQAAgNAIgKQAIgKAPgDQAKgCAGgCQAEgDADgDQACgCAAgCQAAgEgFgDQgDgCgMAAQgMAAgIACQgJADgGAFIgBAAIAAgNQAAgJAHgGQAGgHAKgDQAJgDALgBQANAAAMAFQAMADAHAIQAHAJAAAMQAAAPgHAIQgIAIgPACQgKACgGADQgFACgCADQgCADAAADQAAAFAFACQAEACALABQANAAAJgDQAJgDAGgFIABAAIAAAMQAAAOgLAHQgMAIgYAAQgPABgLgFg"); this.shape_50.setTransform(34.825,0.7); this.shape_51 = new cjs.Shape(); this.shape_51.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AgUA9QgJgCgIgFQgHgEgFgIQgEgHgBgKQAAgUAQgJQAPgKAfAAIAGAAIAAgFQAAgHgGgDQgFgCgMAAQgLAAgHABQgHACgFADIgJAGIgBAAIAAgOQAAgIAFgGQAGgHALgEQALgEAQgBQAQABANAFQAMAGAHAMQAGALAAARIAAASQABAWgGAMQgFAMgNAGQgMAEgVAAQgJAAgJgCgAgJAOQgFACAAAHQAAAGAEADQAEACAHAAQAGAAAEgDQAEgDAAgJIAAgJIgIAAQgLABgFADg"); this.shape_51.setTransform(22.3521,0.7); this.shape_52 = new cjs.Shape(); this.shape_52.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AgcA7QgMgFgIgKQgHgLAAgQIAAhGIAPgEIATgEQAKgBALgBQAOAAANAFQAMADAIAIQAHAJAAAMQAAAJgEAGQgFAFgGAEQAHAEAFAGQAFAHAAAIQAAAPgHAKQgIAIgMAEQgNAEgPgBQgQAAgNgEgAgPAYQAAADADADQAEACAEABIAEABQAIAAAFgDQAEgDAAgHQAAgEgEgDQgFgDgIgBIgPAAgAgIgiIgHACIAAATIAOAAQAHAAAFgDQAEgCAAgGQAAgFgEgDQgFgCgGAAIgIAAg"); this.shape_52.setTransform(9.475,0.7); this.shape_53 = new cjs.Shape(); this.shape_53.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AgeBQQgGAAgGgDQgFgCgEgFQgDgEAAgHIAAgKIASgBQAIgBAEgDQAFgEADgHQgGgKgHgOIgOgdIgLgfQgEgQgCgMIAWAAQAFAAAFACQAFACADAEQAEAEABAFIAFAUIAHAUIAGARQAEgJAFgNIAHgaIAFgaIAUAAQAJAAAEAEQAEAEAAAHIgCAOIgFASIgIAVIgJAUQgNAYgJAOQgIAOgHAHQgGAIgHACQgGACgIAAIgDAAg"); this.shape_53.setTransform(-3.775,2.6792); this.shape_54 = new cjs.Shape(); this.shape_54.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AgaA7QgMgCgHgJQgIgHAAgQIAAhWIAVAAQAIAAAGAGQAGAEAAAJIAAAVIAIgDQAFgBAGAAQAWABANALQAMAMAAAUQAAATgOAMQgOALgaABQgNgBgNgCgAgNAGIAAAYIAGABIAHAAQAFAAAFgDQAEgCABgJQAAgFgFgEQgEgEgGAAIgHAAIgGACg"); this.shape_54.setTransform(-20.925,0.85); this.shape_55 = new cjs.Shape(); this.shape_55.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AAJA8QgNAAgHgHQgIgGAAgPIAAg7IglAAIAAgOQAAgFAEgEQADgEAEgDQAFgCAFAAIBcAAIAAAOQAAAGgDADQgDAFgFACQgFADgEgBIgRAAIAABXg"); this.shape_55.setTransform(-33.325,0.7); this.shape_56 = new cjs.Shape(); this.shape_56.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AgDA5QgNgHgIgLQgJgMgCgPIgLAAIAAAwIgOAAQgOAAgHgHQgGgFAAgNIAAheIAPAAQALAAAFADQAGADACAGQACAFAAAIIAAASIAMAAQAGgVAQgNQAPgMAYgBQARABAOAHQANAIAJAOQAIAOAAASQAAAUgHAOQgHAPgOAHQgOAIgVAAQgQAAgMgGgAAKgVQgGAHAAAMQAAARAGAIQAGAIALAAQAKAAAFgIQAGgIAAgMQAAgQgGgIQgHgIgKAAQgJgBgGAJg"); this.shape_56.setTransform(-48.775,0.7); this.shape_57 = new cjs.Shape(); this.shape_57.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AgeBQQgGAAgGgDQgFgCgEgFQgDgEAAgHIAAgKIASgBQAIgBAEgDQAFgEADgHQgGgKgHgOIgOgdIgLgfQgEgQgCgMIAWAAQAFAAAFACQAFACADAEQAEAEABAFIAFAUIAHAUIAGARQAEgJAFgNIAHgaIAFgaIAUAAQAJAAAEAEQAEAEAAAHIgCAOIgFASIgIAVIgJAUQgNAYgJAOQgIAOgHAHQgGAIgHACQgGACgIAAIgDAAg"); this.shape_57.setTransform(-65.375,2.6792); this.shape_58 = new cjs.Shape(); this.shape_58.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AA/A8QgKAAgHgGQgHgFAAgKIAAgIIgBgNIgBgNIAAgMIgIAVIgIAZIgIAVIgKAAQgKAAgHgIQgIgIgGgRIgDgLIgDgNIgEgLIAAAPIgCATIgBASIAAAQIgPAAQgGAAgFgCQgGgDgDgFQgDgFAAgGIABgiIAFgiIAHgeIAOAAQAMAAAIADQAHAEAEAGQAFAHADAIIAGAQIADAHIADAJIABAJIAFgOIAFgQIAGgPIAIgOQAEgHAFgDIAHAAQAPAAAIAHQAHAIACANIAEAaIADAeIABAjg"); this.shape_58.setTransform(-80.625,0.7); this.shape_59 = new cjs.Shape(); this.shape_59.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AgtAuQgOgQAAgcIAAg/IARAAQAOAAAFAFQAGAGgBAOIAAApQAAAMAFAGQAEAFAJAAIALAAIAIgCIAAhXIAOAAQAOAAAGAGQAIAGgBANIAABYIgSAFQgKADgKABIgUABQgfAAgQgQg"); this.shape_59.setTransform(-96.85,0.8729); this.shape_60 = new cjs.Shape(); this.shape_60.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AgmBQQgMAAgHgHQgGgGAAgQIAAg+QAAghARgRQARgSAfAAQASAAAOAHQAOAIAIANQAHAOABATQAAATgIAPQgHAPgNAIQgMAIgRAAQgLAAgHgFQgIgFgEgHIAAAygAgQgoQgGAIAAANQAAATAHAHQAHAIAKgBQAKAAAFgIQAGgGAAgOQAAgNgEgHQgCgIgGgDQgFgDgHAAQgKAAgFAIg"); this.shape_60.setTransform(-111.45,2.375); this.shape_61 = new cjs.Shape(); this.shape_61.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AAJA8QgNAAgHgHQgIgGAAgPIAAg7IglAAIAAgOQAAgFAEgEQADgEAEgDQAFgCAFAAIBcAAIAAAOQAAAGgDADQgDAFgFACQgFADgEgBIgRAAIAABXg"); this.shape_61.setTransform(-124.775,0.7); this.shape_62 = new cjs.Shape(); this.shape_62.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AgeBQQgGAAgGgDQgFgCgEgFQgDgEAAgHIAAgKIASgBQAIgBAEgDQAFgEADgHQgGgKgHgOIgOgdIgLgfQgEgQgCgMIAWAAQAFAAAFACQAFACADAEQAEAEABAFIAFAUIAHAUIAGARQAEgJAFgNIAHgaIAFgaIAUAAQAJAAAEAEQAEAEAAAHIgCAOIgFASIgIAVIgJAUQgNAYgJAOQgIAOgHAHQgGAIgHACQgGACgIAAIgDAAg"); this.shape_62.setTransform(-137.025,2.6792); this.timeline.addTween(cjs.Tween.get({}).to({state:[{t:this.shape_62},{t:this.shape_61},{t:this.shape_60},{t:this.shape_59},{t:this.shape_58},{t:this.shape_57},{t:this.shape_56},{t:this.shape_55},{t:this.shape_54},{t:this.shape_53},{t:this.shape_52},{t:this.shape_51},{t:this.shape_50},{t:this.shape_49},{t:this.shape_48},{t:this.shape_47},{t:this.shape_46},{t:this.shape_45},{t:this.shape_44},{t:this.shape_43},{t:this.shape_42},{t:this.shape_41},{t:this.shape_40},{t:this.shape_39},{t:this.shape_38},{t:this.shape_37},{t:this.shape_36},{t:this.shape_35},{t:this.shape_34},{t:this.shape_33},{t:this.shape_32},{t:this.shape_31},{t:this.shape_30},{t:this.shape_29},{t:this.shape_28},{t:this.shape_27},{t:this.shape_26},{t:this.shape_25},{t:this.shape_24},{t:this.shape_23},{t:this.shape_22},{t:this.shape_21},{t:this.shape_20},{t:this.shape_19},{t:this.shape_18},{t:this.shape_17},{t:this.shape_16},{t:this.shape_15},{t:this.shape_14},{t:this.shape_13},{t:this.shape_12},{t:this.shape_11},{t:this.shape_10},{t:this.shape_9},{t:this.shape_8},{t:this.shape_7},{t:this.shape_6},{t:this.shape_5},{t:this.shape_4},{t:this.shape_3},{t:this.shape_2},{t:this.shape_1},{t:this.shape}]}).wait(1)); }).prototype = getMCSymbolPrototype(lib.txt3_Layer_1_copy_copy_copy, null, null); (lib.txt2_Layer_1_copy_copy_copy = function(mode,startPosition,loop) { this.initialize(mode,startPosition,loop,{}); // Layer_1_copy_copy_copy this.shape = new cjs.Shape(); this.shape.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AgcA7QgNgEgHgLQgIgKAAgQIAAhIIAPgEIAUgEQAKgBALAAQAOAAANAEQAMAEAIAIQAHAIABANQAAAJgEAGQgFAFgGAEQAHAEAFAHQAEAHABAHQAAAQgIAJQgHAJgNAEQgNADgPAAQgQAAgNgFgAgQAYQABAEADACQADADAFABIAEABQAJAAAEgEQAEgDAAgGQAAgFgEgDQgFgDgIAAIgQAAgAgIgiIgIABIAAAUIAQAAQAGAAAEgDQAGgCAAgGQgBgGgEgCQgEgCgHAAIgIAAg"); this.shape.setTransform(227.4,-2.925); this.shape_1 = new cjs.Shape(); this.shape_1.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AgKBSQgJgEgFgJQgGgIAAgPIAAhPIAKAAQATAAAFAGQAIAHgBARIAAArQAAAIAEADQAFADAIAAIAFAAIAAANQAAAGgDAFQgDAEgGACQgFACgHAAQgKAAgJgEgAgZgxQgHgHAAgIQAAgJAHgGQAGgGAJAAQAKAAAEAGQAHAGAAAJQAAAIgHAHQgEAFgKAAQgJAAgGgFg"); this.shape_1.setTransform(216.1,-5.25); this.shape_2 = new cjs.Shape(); this.shape_2.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AAdA8IgIgCQgEgCgCgDIgSgZIgRgaIAAA6IgRAAQgLAAgHgHQgHgGAAgMIAAhfIAQAAQAKAAAFADQAGAEACAFQADAGAAAGIAAAbIAPgWIAQgVIAFgFQADgCAEAAIAKgBIAeAAIAAABIgJAJIgNAPIgNAQIgLAPIALAPIAMAQIAIAHIAGAEIAIACQgBAKgHAGQgGAFgMAAIgHgBg"); this.shape_2.setTransform(204.375,-2.875); this.shape_3 = new cjs.Shape(); this.shape_3.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AgaA8QgMgDgIgIQgIgIAAgQIAAhWIAVAAQAJAAAGAFQAGAFAAAJIAAAVIAIgDIALgBQAXAAAMAMQANAMAAAUQAAAUgPALQgOAMgaAAQgOAAgMgCgAgNAGIAAAYIAGABIAHABQAFAAAFgDQAEgDABgIQgBgGgEgEQgEgDgGAAIgHAAIgGABg"); this.shape_3.setTransform(189.85,-2.775); this.shape_4 = new cjs.Shape(); this.shape_4.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AAJA9QgNAAgIgHQgHgHgBgPIAAg7IglAAIAAgOQABgGADgEQADgEAEgCQAFgDAFAAIBeAAIAAAPQgBAFgDAEQgDAFgEACQgFACgFAAIgQAAIAABYg"); this.shape_4.setTransform(176.5,-2.925); this.shape_5 = new cjs.Shape(); this.shape_5.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AgUA+QgJgCgIgFQgHgEgFgIQgFgHAAgLQAAgUAPgJQAQgKAgAAIAGAAIAAgFQAAgIgGgCQgGgDgMAAQgLAAgHACQgHACgFADIgJAHIgBAAIAAgPQAAgIAFgHQAFgGALgFQAMgEAQAAQARAAAMAGQANAFAGAMQAHAMAAASIAAARQAAAWgFANQgGAMgMAFQgNAFgVAAQgJAAgJgCgAgJAOQgFADAAAGQAAAGAEADQAEADAHAAQAGAAAEgDQAEgEAAgIIAAgJIgIAAQgLAAgFADg"); this.shape_5.setTransform(163.2492,-2.925); this.shape_6 = new cjs.Shape(); this.shape_6.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AggBLQgOgJgHgOQgHgPAAgVIAAgfQABgPADgNQAEgNAJgKQAIgIAKgDQAJgDAMgBIAWgBIAeAAIAAARQAAAHgFAFQgGAFgJAAIgKAAIgOAAQgHAAgGACQgGABgEADIgHAHIgCAGIgBAHIAAAAQAHgIAJgEQAJgDAKABQAQAAAMAHQANAIAHANQAHANAAARQAAAdgQAQQgQAQgcAAQgTAAgOgIgAgJgBQgEABgDAHQgDAFAAAIQAAARAGAHQAGAHAIAAQAIAAAFgHQAFgHABgMQgBgQgFgIQgGgGgIAAQgFAAgEAEg"); this.shape_6.setTransform(148.975,-4.9); this.shape_7 = new cjs.Shape(); this.shape_7.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AgKBSQgJgEgGgJQgEgIgBgPIAAhPIALAAQASAAAFAGQAIAHgBARIAAArQAAAIAEADQAEADAJAAIAFAAIAAANQAAAGgEAFQgDAEgFACQgGACgGAAQgLAAgIgEgAgZgxQgHgHAAgIQAAgJAHgGQAGgGAJAAQAKAAAEAGQAHAGAAAJQAAAIgHAHQgEAFgKAAQgJAAgGgFg"); this.shape_7.setTransform(131.25,-5.25); this.shape_8 = new cjs.Shape(); this.shape_8.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AAJA9QgNAAgIgHQgHgHAAgPIAAg7IgmAAIAAgOQAAgGAEgEQADgEAFgCQAEgDAFAAIBdAAIAAAPQABAFgEAEQgDAFgEACQgFACgFAAIgRAAIAABYg"); this.shape_8.setTransform(120,-2.925); this.shape_9 = new cjs.Shape(); this.shape_9.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AgUA4QgOgIgIgOQgIgOAAgTQAAgRAHgPQAJgOAPgIQAOgJAVAAQAKgBAIAEQAHAEAFAGQAEAHABAIIAAAOIgBAAQgEgDgHgCQgIgDgIAAQgPAAgIAHQgIAIAAANQAAAOAIAHQAGAIAOAAQALAAAGgCQAIgCAFgDIABAAIAAANQgBAHgFAHQgFAHgIADQgJAFgLAAQgRAAgPgIg"); this.shape_9.setTransform(107.6,-2.95); this.shape_10 = new cjs.Shape(); this.shape_10.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AgUA+QgJgCgIgFQgHgEgFgIQgFgHAAgLQAAgUAPgJQAQgKAgAAIAGAAIAAgFQAAgIgGgCQgGgDgMAAQgLAAgHACQgHACgFADIgJAHIgBAAIAAgPQAAgIAFgHQAFgGALgFQAMgEAQAAQARAAAMAGQANAFAGAMQAHAMAAASIAAARQAAAWgFANQgGAMgMAFQgNAFgVAAQgJAAgJgCgAgJAOQgFADAAAGQAAAGAEADQAEADAHAAQAGAAAEgDQAEgEAAgIIAAgJIgIAAQgLAAgFADg"); this.shape_10.setTransform(94.1992,-2.925); this.shape_11 = new cjs.Shape(); this.shape_11.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AAmA9QgKAAgGgGQgHgFAAgLIAAgVIgHACIgIABIgIABQgZAAgMgMQgLgLAAgWIAAglIAUAAQAKAAAGAGQAGAGAAAIIAAAQQAAADABADQABADADACQAEABAFAAIAFAAIAGgBIAEgBIAAguIASAAQAIAAAFAEQAFADADAFQADAFAAAGIAABig"); this.shape_11.setTransform(79.999,-2.925); this.shape_12 = new cjs.Shape(); this.shape_12.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AgrBOQgFgCgEgFQgDgEAAgHIAAgKIASgCQAJAAAEgEQAEgEAEgHQgHgKgGgOQgIgNgGgQIgLggQgFgPgCgNIAWAAQAGAAAEACQAFACAEAEQAEAEAAAGIAGAUIAHAUIAGARQAEgJAFgNIAHgbIAFgaIAUAAQAJAAAFAEQAEAEAAAIIgCANIgGATIgIAVIgJAUQgMAYgKAPQgIAOgHAHQgGAHgHADQgIACgJAAQgHAAgGgDg"); this.shape_12.setTransform(65.95,-0.925); this.shape_13 = new cjs.Shape(); this.shape_13.graphics.f("#D6FF00").s().p("AgOBKQgPgFgLgKQgLgKgGgPQgHgOAAgSQAAgQAGgPQAGgOAKgMQALgLAPgGQAPgHASAAQAXABAMAJQAMAKABAQIAAAOIgBAAQgEgFgHgDQgHgEgJgCQgIgCgJAAQgSABgKAIQgLAHgDAOIA5AAIAAAPQAAAHgGAFQgGAEgLAAIgiAAQAFAPALAHQAKAIARAAQAIAAAIgCQAJgCAGgDQAHgDAEgEIABAAIAAANQAAAKgGAIQgGAIgLAEQgMAFgPAAQgOAAgOgGg"); this.shape_13.setTransform(45.375,-4.475); this.shape_14 = new cjs.Shape(); this.shape_14.graphics.f("#D6FF00").s().p("AgbBNQgLAAgHgFQgHgFgBgLIAAgKIATgCQAGAAAFgDQAEgCAEgFIgQgZQgIgNgIgPIgOgeQgGgPgDgMIAWAAQAJAAAIAEQAGAFADAIIAIAVIAKAVIAIARQAJgQAJgUQAHgTAEgVIAVAAQAJAAAEADQAEAEAAAGQAAAHgDAKIgIAUIgKAVIgKARQgPAYgJANQgKAOgGAFQgGAGgGACIgLABIgEAAg"); this.shape_14.setTransform(30.05,-4.3937); this.shape_15 = new cjs.Shape(); this.shape_15.graphics.f("#D6FF00").s().p("AgKBOQgYAAgMgLQgNgKAAgTIAAhWQAAgOAHgIQAIgGAPAAIBSAAIAAAOQAAAFgDADQgCAFgFADQgFADgHAAIgxAAIAAAXIALgCIALgBQAPAAANAGQANAGAIALQAHALAAARQAAAPgHALQgIAMgMAFQgNAHgQAAgAgKAHIgIACIAAAhIAFABIAFAAIAIAAIAJgBQAEgCADgEQACgEAAgIQAAgIgFgFQgFgEgJAAIgJAAg"); this.shape_15.setTransform(14.825,-4.35); this.shape_16 = new cjs.Shape(); this.shape_16.graphics.f("#D6FF00").s().p("AAEBNQgdAAgQgPQgPgQgBgfIAAgZIABgVIACgUQACgOAIgGQAIgFALAAIBSAAIAAAKQABALgHAGQgGAHgNAAIgtAAIgBANIgBANIA6AAIAAAPQAAAHgGAFQgGAEgLAAIgjAAIAAAGQAAAIACAFQADAFAFACQAFACALAAIALAAIASgBIARgDIAAAQQAAAHgDAFQgDAFgIADQgIACgNAAg"); this.shape_16.setTransform(0.1018,-4.375); this.shape_17 = new cjs.Shape(); this.shape_17.graphics.f("#D6FF00").s().p("AgjBNQgGAAgFgCQgFgDgEgGQgDgGAAgJIAAh5IANgDIAQgCIAQgBIAQAAQAQAAANAFQAMAGAIALQAHALAAAQQAAARgIALQgHAMgNAHQgNAHgQAAIgJgBIgKgCIAAA1gAgMgrIgFABIAAAiIAIACIAIAAQAJAAAFgFQAEgEAAgIQAAgMgFgEQgFgEgHAAIgIAAIgEAAg"); this.shape_17.setTransform(-13.875,-4.575); this.shape_18 = new cjs.Shape(); this.shape_18.graphics.f("#D6FF00").s().p("AACBMQgGAAgFgCQgFgCgEgFQgCgFgBgIIAAhdIgrAAIAAgQQAAgFADgEQACgFAFgDQAFgDAJAAIBpAAIAAAPQAAAFgDAFQgDAEgGAEQgFADgGAAIgWAAIAABzg"); this.shape_18.setTransform(-28.8,-4.475); this.shape_19 = new cjs.Shape(); this.shape_19.graphics.f("#D6FF00").s().p("AgnBGQgRgJgJgSQgKgRAAgYQABgYAIgSQAKgSARgKQARgLAZAAQAOAAANAGQAMAFALAKQAKAJAGAPQAGAOAAATQAAAYgJATQgJASgRAKQgSAKgYAAQgUAAgRgKgAgTgnQgGAFgEAKQgDAKAAANQgBAXAKAMQAJAMAQAAQAOAAAIgMQAJgLAAgVQAAgYgJgMQgIgLgRAAQgKAAgIAGg"); this.shape_19.setTransform(-44.9,-4.475); this.shape_20 = new cjs.Shape(); this.shape_20.graphics.f("#D6FF00").s().p("AAwBNQgFAAgGgDQgFgCgEgGQgDgFAAgHIAAhJQAAgJgCgFQgDgFgFgDQgGgCgKAAIgGAAIgGAAIgGABIgFAAIAAB3IgSAAQgGAAgGgDQgFgCgDgGQgEgFAAgHIAAh8IAPgDIAUgCIARgBIATAAQAeAAAQAPQAPAQABAfIAABbg"); this.shape_20.setTransform(-62.225,-4.55); this.shape_21 = new cjs.Shape(); this.shape_21.graphics.f("#D6FF00").s().p("AAEBNQgdAAgQgPQgPgQgBgfIAAgZIABgVIACgUQACgOAIgGQAIgFALAAIBSAAIAAAKQABALgHAGQgGAHgNAAIgtAAIgBANIgBANIA6AAIAAAPQAAAHgGAFQgGAEgLAAIgjAAIAAAGQAAAIACAFQADAFAFACQAFACALAAIALAAIASgBIARgDIAAAQQAAAHgDAFQgDAFgIADQgIACgNAAg"); this.shape_21.setTransform(-83.5982,-4.375); this.shape_22 = new cjs.Shape(); this.shape_22.graphics.f("#D6FF00").s().p("AAwBMQgFAAgGgCQgFgDgEgFQgDgGAAgHIAAgnIgxAAIAAA+IgSAAQgGAAgGgCQgFgDgDgFQgEgGAAgHIAAiAIAWAAQAIAAAGAFQAGAGAAAJIAAAkIAxAAIAAg4IAUAAQAFAAAFACQAFADADAEQADAEABAHIAACDg"); this.shape_22.setTransform(-99.425,-4.475); this.shape_23 = new cjs.Shape(); this.shape_23.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AgrA+IgKgBIgIgDIAAgBIAGgGIAHgKIAFgKIAFgIIAFgIQADgEADgBQgEgCgFgEQgGgEgDgGQgEgHABgJQgBgLAGgIQAFgIAJgFQAIgEAKgCQAKgCAIAAIASABQAKABAJACIARAEIAAB0IgSAAQgNAAgFgGQgFgFgBgOIAAgQIgGABQgFABgDACQgDACgCAEIgHAQQgDAHgHAEQgGAFgMAAIgIgBgAgEgdQgEADgBAIQAAAFAEAEQAEADAHABIAHgBIAGAAIAAgZIgDAAIgGAAIgEAAIgCAAQgEAAgEACg"); this.shape_23.setTransform(-121.8,-3.025); this.shape_24 = new cjs.Shape(); this.shape_24.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AAtA9QgLAAgFgDQgGgEgCgFQgCgGAAgIIAAgXIglAAIAAAxIgOAAQgPAAgHgHQgGgGAAgNIAAhfIAQAAQALAAAGADQAFAEACAFQACAGAAAIIAAASIAlAAIAAgsIAOAAQAPAAAHAHQAGAGAAANIAABfg"); this.shape_24.setTransform(-136.2018,-2.925); this.shape_25 = new cjs.Shape(); this.shape_25.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AAtA9QgLAAgFgDQgGgEgCgFQgCgGAAgIIAAgXIglAAIAAAxIgOAAQgPAAgHgHQgGgGAAgNIAAhfIAQAAQALAAAGADQAFAEACAFQACAGAAAIIAAASIAlAAIAAgsIAOAAQAPAAAHAHQAGAGAAANIAABfg"); this.shape_25.setTransform(-151.8018,-2.925); this.shape_26 = new cjs.Shape(); this.shape_26.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AgUA+QgJgCgIgFQgHgEgFgIQgFgHAAgLQAAgUAPgJQAQgKAgAAIAGAAIAAgFQAAgIgGgCQgGgDgMAAQgLAAgHACQgHACgFADIgJAHIgBAAIAAgPQAAgIAFgHQAFgGALgFQAMgEAQAAQARAAAMAGQANAFAGAMQAHAMAAASIAAARQAAAWgFANQgGAMgMAFQgNAFgVAAQgJAAgJgCgAgJAOQgFADAAAGQAAAGAEADQAEADAHAAQAGAAAEgDQAEgEAAgIIAAgJIgIAAQgLAAgFADg"); this.shape_26.setTransform(-166.6508,-2.925); this.shape_27 = new cjs.Shape(); this.shape_27.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AAmA9QgKAAgGgGQgHgFAAgLIAAgVIgHACIgIABIgIABQgZAAgMgMQgLgLAAgWIAAglIAUAAQAKAAAGAGQAGAGAAAIIAAAQQAAADABADQABADADACQAEABAFAAIAFAAIAGgBIAEgBIAAguIASAAQAIAAAFAEQAFADADAFQADAFAAAGIAABig"); this.shape_27.setTransform(-180.851,-2.925); this.shape_28 = new cjs.Shape(); this.shape_28.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AgcA7QgNgEgIgLQgHgKAAgQIAAhIIAPgEIATgEQALgBALAAQAOAAANAEQAMAEAIAIQAHAIABANQAAAJgFAGQgEAFgHAEQAIAEAFAHQAFAHAAAHQgBAQgHAJQgIAJgMAEQgNADgPAAQgQAAgNgFgAgQAYQABAEADACQADADAEABIAGABQAHAAAFgEQAEgDAAgGQAAgFgFgDQgDgDgJAAIgQAAgAgIgiIgIABIAAAUIAQAAQAGAAAEgDQAFgCABgGQAAgGgFgCQgFgCgGAAIgIAAg"); this.shape_28.setTransform(-195,-2.925); this.shape_29 = new cjs.Shape(); this.shape_29.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AgUA+QgJgCgIgFQgHgEgFgIQgFgHAAgLQAAgUAPgJQAQgKAgAAIAGAAIAAgFQAAgIgGgCQgGgDgMAAQgLAAgHACQgHACgFADIgJAHIgBAAIAAgPQAAgIAFgHQAFgGALgFQAMgEAQAAQARAAAMAGQANAFAGAMQAHAMAAASIAAARQAAAWgFANQgGAMgMAFQgNAFgVAAQgJAAgJgCgAgJAOQgFADAAAGQAAAGAEADQAEADAHAAQAGAAAEgDQAEgEAAgIIAAgJIgIAAQgLAAgFADg"); this.shape_29.setTransform(-209.2508,-2.925); this.shape_30 = new cjs.Shape(); this.shape_30.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AAwBMQgFAAgGgCQgFgDgEgFQgDgGAAgHIAAgnIgxAAIAAA+IgSAAQgGAAgGgCQgFgDgDgFQgEgGAAgHIAAiAIAWAAQAIAAAGAFQAGAGAAAJIAAAkIAxAAIAAg4IAUAAQAFAAAFACQAFADADAEQADAEABAHIAACDg"); this.shape_30.setTransform(-224.575,-4.475); this.timeline.addTween(cjs.Tween.get({}).to({state:[{t:this.shape_30},{t:this.shape_29},{t:this.shape_28},{t:this.shape_27},{t:this.shape_26},{t:this.shape_25},{t:this.shape_24},{t:this.shape_23},{t:this.shape_22},{t:this.shape_21},{t:this.shape_20},{t:this.shape_19},{t:this.shape_18},{t:this.shape_17},{t:this.shape_16},{t:this.shape_15},{t:this.shape_14},{t:this.shape_13},{t:this.shape_12},{t:this.shape_11},{t:this.shape_10},{t:this.shape_9},{t:this.shape_8},{t:this.shape_7},{t:this.shape_6},{t:this.shape_5},{t:this.shape_4},{t:this.shape_3},{t:this.shape_2},{t:this.shape_1},{t:this.shape}]}).wait(1)); }).prototype = getMCSymbolPrototype(lib.txt2_Layer_1_copy_copy_copy, null, null); (lib.txt1_Layer_1_copy_copy = function(mode,startPosition,loop) { this.initialize(mode,startPosition,loop,{}); // Layer_1_copy_copy this.shape = new cjs.Shape(); this.shape.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AAZCZIAAgIQAWgLASgfQASgeAAgaQAAgfgXgRQgggeAAggQAAgqAZgYQAYgXApAAQAuAAAaAgQAaAgAAA2QAABMgwA3QgwA4hDAAgAjXCZIAAgIQAWgLASgfQASgeAAgaQAAgdgXgTQgggeAAggQAAgqAZgYQAYgXApAAQAuAAAaAgQAaAgAAA2QAABMgwA3QgvA4hEAAg"); this.shape.setTransform(113.0482,-19.9178,0.7196,0.72); this.shape_1 = new cjs.Shape(); this.shape_1.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AAzB5QgaggAAg2QAAhMAwg3QAwg4BDAAIAcAAIAAAIQgWALgSAfQgRAegBAaQABAcAWAVQAhAcgBAhQAAAqgYAYQgZAXgpAAQguAAgagggAi9B5QgaggAAg2QAAhMAwg3QAvg4BEAAIAcAAIAAAIQgVAMgTAeQgSAeAAAaQABAfAWASQAhAcAAAhQAAAqgZAYQgZAXgpAAQguAAgaggg"); this.shape_1.setTransform(-112.7552,-19.9178,0.7196,0.72); this.shape_2 = new cjs.Shape(); this.shape_2.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AgIBCQgHgDgEgHQgFgHAAgMIAAg/IAJAAQAOAAAEAFQAGAFAAANIAAAjQAAAHADACQAEADAHAAIAEAAIAAAKQAAAFgDAEQgDADgEACQgEABgGAAQgIAAgHgDgAgUgoQgFgEgBgIQABgHAFgEQAFgFAHAAQAIAAAEAFQAFAEAAAHQAAAIgFAEQgEAFgIAAQgHAAgFgFg"); this.shape_2.setTransform(72.525,27.725); this.shape_3 = new cjs.Shape(); this.shape_3.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AAlAxQgKAAgEgCQgFgDgBgFQgBgEgBgGIAAgUIgdAAIAAAoIgMAAQgMAAgFgFQgFgFgBgKIAAhNIANAAQAKAAAEACQAFADABAFQABAFABAFIAAAQIAdAAIAAgkIAMAAQAMAAAFAFQAFAFAAAKIAABNg"); this.shape_3.setTransform(63,29.6); this.shape_4 = new cjs.Shape(); this.shape_4.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AAABFQgHgEgEgHQgFgHAAgLIAAhAIAJAAQANAAAGAFQAFAFAAAOIAAAjQAAAGADADQAEACAHAAIAEAAIAAAKQAAAGgDADQgDAEgEABQgEACgGAAQgJAAgGgDgAAKgtQgEgEAAgHQAAgGAEgFQAFgEAGAAQAHAAAEAEQAFAFAAAGQAAAHgFAEQgEAFgHAAQgGAAgFgFgAgggtQgEgEAAgHQAAgGAEgFQAFgEAGAAQAHAAAEAEQAFAFAAAGQAAAHgFAEQgEAFgHAAQgGAAgFgFg"); this.shape_4.setTransform(53.275,27.475); this.shape_5 = new cjs.Shape(); this.shape_5.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AgCA0IgOgCQgHgCgHgDQgFgEgFgGQgDgGAAgIQAAgRAMgHQANgIAZAAIAEAAIAAgEQAAgGgEgCQgFgCgJAAQgJAAgGABIgKAEIgHAGIgBAAIAAgMQAAgGAFgGQAEgGAJgDQAJgEANAAQAOAAAJAFQAKAFAGAJQAGAKAAAOIAAAOQAAASgFAKQgEAKgKAEQgKAEgPAAIgDAAgAgHALQgFADAAAFQAAAEAEADQADACAGAAQAFAAADgCQADgDAAgHIAAgHIgHAAQgIAAgEACg"); this.shape_5.setTransform(45.2,29.5778); this.shape_6 = new cjs.Shape(); this.shape_6.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AgeBCQgLAAgFgGQgFgGAAgMIAAgzQAAgbAOgOQAOgOAZgBQAPAAALAHQALAGAHALQAGALAAAPQAAAQgGAMQgGAMgKAHQgKAGgOAAQgJAAgGgEQgGgEgDgFIAAApgAgNggQgEAGgBALQABAPAFAFQAGAHAIAAQAIAAAEgHQAFgFAAgLQAAgLgDgGQgCgGgEgCQgFgDgGAAQgHAAgFAHg"); this.shape_6.setTransform(34.125,30.975); this.shape_7 = new cjs.Shape(); this.shape_7.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AAYAwIgHgCIgFgDQgIgKgGgLIgOgUIAAAuIgNAAQgKABgFgGQgFgFgBgKIAAhNIANAAQAIABAFADQAEACACAFQACAEAAAFIAAAWIANgSQAFgJAHgIIAEgDIAGgDIAIgBIAYAAIAAACIgHAHIgKAMIgLANIgJALIAJANIAKAMIAGAGIAFADIAGADQgBAHgFAFQgFAFgJgBIgGgBg"); this.shape_7.setTransform(22.875,29.65); this.shape_8 = new cjs.Shape(); this.shape_8.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AgkA6QgGgEAAgJIAAgIIAPgBQAFgBAEgCQADgCADgEIgNgTIgNgXQgGgNgFgMQgFgMgCgJIARAAQAIAAAGADQAFAEADAHIAGAQIAIARIAGAOQAIgNAGgPQAGgQAEgRIARAAQAHAAADADQADADAAAFQAAAFgCAIIgGAQIgJARIgIAOIgTAeQgIALgFAEQgEAFgGABIgMABQgJAAgFgEg"); this.shape_8.setTransform(10.825,28.425); this.shape_9 = new cjs.Shape(); this.shape_9.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AgWAwQgKgEgHgIQgFgJgBgNIAAg5IANgEIAPgCQAJgCAIAAQAMAAAKAEQAKADAHAGQAFAHAAAKQABAHgEAFQgDAEgGADQAGADAEAGQAEAFAAAGQAAANgGAIQgGAHgLADQgKADgMAAQgNAAgKgEgAgMATQAAADADACQACACAEABIADABQAHAAAEgDQADgDAAgFQAAgEgDgCQgEgDgHAAIgMAAgAgGgbIgGABIAAAPIAMAAQAFAAAEgBQADgDABgFQgBgEgDgCQgDgCgGAAIgGABg"); this.shape_9.setTransform(-4.6,29.6); this.shape_10 = new cjs.Shape(); this.shape_10.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AgCA0IgOgCQgIgCgGgDQgFgEgEgGQgEgGgBgIQAAgRANgHQANgIAZAAIAFAAIAAgEQAAgGgFgCQgFgCgJAAQgJAAgGABIgJAEIgIAGIgBAAIAAgMQAAgGAEgGQAFgGAJgDQAJgEANAAQANAAAKAFQALAFAFAJQAGAKgBAOIAAAOQAAASgDAKQgFAKgLAEQgJAEgPAAIgDAAgAgHALQgEADgBAFQABAEADADQADACAGAAQAEAAAEgCQADgDABgHIAAgHIgIAAQgIAAgEACg"); this.shape_10.setTransform(-19.45,29.5778); this.shape_11 = new cjs.Shape(); this.shape_11.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AAhAxQgGAAgEgCQgEgDgDgDQgCgDgBgDIgEgRIgGgRIgEgLQgEAGgDAJIgHAVIgEAXIgRAAQgGAAgEgEQgDgDAAgHIABgKIADgLIAHgPIAIgSIAKgRIAJgMIAJAAQAHAAAFAEQAFAEAEAGQAHALAGANQAHANAEAQQAFAPACAPg"); this.shape_11.setTransform(-29.825,29.6); this.shape_12 = new cjs.Shape(); this.shape_12.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AgZAtQgMgGgHgLQgGgMgBgOQABgPAGgNQAHgLAMgHQAMgHAPABQANAAALAFQAMAHAHALQAHAMAAAPQAAAPgGAMQgHALgLAHQgMAGgQAAQgPABgKgHgAgJgVQgEADgCAGQgDAEAAAHQAAAOAGAGQAFAGAIAAQAIAAAFgHQAFgFAAgLQgBgNgFgGQgFgHgIAAQgEAAgFADg"); this.shape_12.setTransform(-40.95,29.6); this.shape_13 = new cjs.Shape(); this.shape_13.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AAYAwIgHgCIgFgDQgIgKgGgLIgOgUIAAAuIgNAAQgKABgFgGQgFgFgBgKIAAhNIANAAQAIABAFADQAEACACAFQACAEAAAFIAAAWIANgSQAFgJAHgIIAEgDIAGgDIAIgBIAYAAIAAACIgHAHIgKAMIgLANIgJALIAJANIAKAMIAGAGIAFADIAGADQgBAHgFAFQgFAFgJgBIgGgBg"); this.shape_13.setTransform(-51.975,29.65); this.shape_14 = new cjs.Shape(); this.shape_14.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AgaAxQgRAAgLgGQgLgGgFgKQgFgLAAgOIAAgyIAOAAQALAAAFAEQADAFAAALIAAAgQABAKADAEQAEAFAJAAIAJAAIAAhHIALAAQAKAAAGAEQAGAGAAAKIAAAzIAKAAQAIAAAEgFQAEgEAAgKIAAg0IALAAQAKAAAHAEQAFAGAAAKIAAAeQAAAOgFALQgFAKgLAGQgLAGgQAAg"); this.shape_14.setTransform(-66.75,29.6); this.shape_15 = new cjs.Shape(); this.shape_15.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AgCA0IgOgCQgIgCgGgDQgFgEgEgGQgEgGgBgIQAAgRANgHQANgIAZAAIAFAAIAAgEQAAgGgFgCQgFgCgJAAQgJAAgGABIgJAEIgIAGIgBAAIAAgMQAAgGAEgGQAFgGAJgDQAJgEANAAQANAAAKAFQALAFAFAJQAGAKgBAOIAAAOQAAASgDAKQgFAKgLAEQgJAEgPAAIgDAAgAgHALQgEADAAAFQAAAEADADQADACAGAAQAEAAAEgCQADgDABgHIAAgHIgIAAQgIAAgEACg"); this.shape_15.setTransform(94.4,8.2278); this.shape_16 = new cjs.Shape(); this.shape_16.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AAlAxQgKAAgEgDQgFgCgBgFQgCgEAAgHIAAgTIgdAAIAAAoIgMAAQgMAAgFgFQgFgFgBgLIAAhMIAOAAQAIAAAFACQAEADACAFQABAFABAGIAAAPIAdAAIAAgkIAMAAQAMAAAFAFQAFAFAAALIAABMg"); this.shape_16.setTransform(83.35,8.25); this.shape_17 = new cjs.Shape(); this.shape_17.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AgkA3QgMgNAAgXIAAgzIAOAAQALAAAEAEQAFAFgBALIAAAiQAAAJAEAFQAEAEAHABIAJgBIAGgBIAAhHIAMAAQALAAAFAEQAGAGAAAKIAABIIgPAFIgRACIgQABQgZgBgMgMgAgOgmQgGgEgEgGQgDgFgBgIIAAgFQAFAFAHAEQAGAEAKAAQAFgBAFgCQAGgBAEgDQAEgDACgEIAAAHQAAAHgEAGQgEAGgGADQgGADgGAAQgIAAgGgDg"); this.shape_17.setTransform(71.525,6.65); this.shape_18 = new cjs.Shape(); this.shape_18.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AgIBCQgHgDgEgHQgFgHAAgMIAAg/IAJAAQAOAAAEAFQAGAFAAANIAAAjQAAAHADACQAEADAHAAIAEAAIAAAKQAAAFgDAEQgDADgEACQgEABgGAAQgIAAgHgDgAgUgoQgFgEgBgIQABgHAFgEQAFgFAHAAQAIAAAEAFQAFAEAAAHQAAAIgFAEQgEAFgIAAQgHAAgFgFg"); this.shape_18.setTransform(62.675,6.375); this.shape_19 = new cjs.Shape(); this.shape_19.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AAvA/QgIAAgEgDQgFgCgCgEQgBgGAAgGIAAgHIgjAAQgRAAgLgGQgLgGgFgKQgFgLAAgOIAAgyIAOAAQALAAAFAEQAEAFgBALIAAAhQAAAJAFAEQADAFAIAAIAPAAIAAhHIALAAQALAAAGAEQAFAGABAKIAAAzQAJAAAEAEQAEAFAAAJIAAAkg"); this.shape_19.setTransform(53.15,9.65); this.shape_20 = new cjs.Shape(); this.shape_20.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AAkAxQgJAAgEgDQgFgCgBgFQgBgEAAgHIAAgTIgfAAIAAAoIgLAAQgMAAgFgFQgGgFAAgLIAAhMIAOAAQAJAAAEACQAEADACAFQACAFgBAGIAAAPIAfAAIAAgkIALAAQAMAAAFAFQAGAFgBALIAABMg"); this.shape_20.setTransform(40.45,8.25); this.shape_21 = new cjs.Shape(); this.shape_21.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AgBA0IgPgCQgIgCgFgDQgGgEgFgGQgDgGAAgIQAAgRAMgHQAMgIAaAAIAEAAIAAgEQABgGgFgCQgFgCgJAAQgJAAgGABIgKAEIgHAGIgBAAIAAgMQAAgGAFgGQAEgGAJgDQAJgEANAAQANAAALAFQAJAFAGAJQAFAKABAOIAAAOQAAASgFAKQgEAKgKAEQgKAEgPAAIgCAAgAgHALQgFADABAFQAAAEADADQADACAGAAQAEAAAEgCQAEgDgBgHIAAgHIgGAAQgJAAgEACg"); this.shape_21.setTransform(29.2,8.2278); this.shape_22 = new cjs.Shape(); this.shape_22.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AAHAxQgKAAgGgGQgGgFAAgMIAAgvIgeAAIAAgNQAAgEACgDIAGgFQAEgCAEAAIBLAAIAAAMQAAAEgCAEQgDACgEACQgDADgEAAIgOAAIAABGg"); this.shape_22.setTransform(19.325,8.25); this.shape_23 = new cjs.Shape(); this.shape_23.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AgQAtQgLgGgHgMQgGgLAAgPQAAgOAGgLQAGgMAMgHQAMgHARAAQAIAAAGADQAGADAEAFQAEAFAAAGIAAAMIgBAAQgCgCgGgCQgGgCgHAAQgNAAgGAGQgGAFAAALQAAALAGAGQAGAGALAAQAIAAAGgBIAKgEIAAAKQAAAGgEAGQgEAFgHADQgHADgJAAQgOAAgMgGg"); this.shape_23.setTransform(10.025,8.225); this.shape_24 = new cjs.Shape(); this.shape_24.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AgkAlQgMgMAAgXIAAg0IAOAAQALABAEAEQAFAFgBAKIAAAiQAAAJAEAGQAEAEAHAAIAJgBIAGgBIAAhHIAMAAQALABAFAEQAGAFAAAKIAABJIgPAEIgRACIgQABQgZAAgMgNg"); this.shape_24.setTransform(-0.625,8.4); this.shape_25 = new cjs.Shape(); this.shape_25.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AgXA/QgJgEgEgFQgDgGAAgGIAAgLIABAAQAFAEAHADQAJACAMAAQAJAAAGgFQAFgFABgIIAAgKQgCAFgGAEQgEAEgHAAQgNAAgKgFQgKgEgGgKQgGgIAAgPQAAgOAHgLQAHgLALgGQANgGAQgBQAOAAAKAGQAKAFAEAKQAFAKAAANIAAAuQAAAMgGAJQgGAKgLAGQgMAGgOAAQgOAAgJgEgAABgmQgHAAgEAEQgEAFAAAJQAAAKAFAFQAEAFAGAAQAIgBADgEQAFgFAAgJQAAgKgFgFQgDgEgHAAIgBAAg"); this.shape_25.setTransform(-12.55,9.725); this.shape_26 = new cjs.Shape(); this.shape_26.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AgBA0IgPgCQgIgCgFgDQgGgEgFgGQgEgGAAgIQAAgRANgHQAMgIAaAAIAEAAIAAgEQABgGgFgCQgFgCgJAAQgJAAgGABIgKAEIgHAGIgBAAIAAgMQAAgGAFgGQAEgGAJgDQAJgEANAAQANAAALAFQAJAFAGAJQAFAKABAOIAAAOQAAASgFAKQgEAKgKAEQgKAEgPAAIgCAAgAgHALQgFADABAFQAAAEADADQADACAGAAQAEAAAEgCQAEgDgBgHIAAgHIgGAAQgJAAgEACg"); this.shape_26.setTransform(-27.5,8.2278); this.shape_27 = new cjs.Shape(); this.shape_27.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AgaAxQgRAAgLgGQgLgGgFgKQgFgLAAgPIAAgxIAOAAQALAAAEAEQAFAFAAALIAAAgQAAAKADAEQAEAFAJAAIAKAAIAAhHIAKAAQALAAAFAEQAGAGAAAKIAAAzIAKAAQAJAAADgFQAEgEAAgKIAAg0IALAAQAKAAAGAEQAGAGAAAKIAAAdQAAAPgFALQgFAKgKAGQgMAGgQAAg"); this.shape_27.setTransform(-41.3,8.25); this.shape_28 = new cjs.Shape(); this.shape_28.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AgeBCQgLAAgFgGQgFgGAAgMIAAgzQAAgbAOgOQAOgOAZgBQAPAAALAHQALAGAHALQAGALAAAPQAAAQgGAMQgGAMgKAHQgKAGgOAAQgJAAgGgEQgGgEgDgFIAAApgAgNggQgEAGgBALQABAPAFAFQAGAHAIAAQAIAAAEgHQAFgFAAgLQAAgLgDgGQgCgGgEgCQgFgDgGAAQgHAAgFAHg"); this.shape_28.setTransform(-55.775,9.625); this.shape_29 = new cjs.Shape(); this.shape_29.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AgYAtQgLgHgGgLQgGgLAAgOQAAgOAGgMQAHgMALgIQALgHAOAAQANAAALAFQAKAEAGAJQAGAJAAANQAAAJgFAEQgFAGgKACQgMACgQAAIgOAAQACAIAGADQAGADAKAAQAMABAHgCQAIgCADgDIACAAIAAAIQAAAHgEAFQgDAFgJAEQgJADgNAAQgQgBgMgGgAgJgUQgFAEgBAHIAOAAIALgBQAEAAABgCQABAAAAgBQAAAAABgBQAAAAAAgBQAAAAAAgBQAAgDgEgDQgDgEgIAAQgIAAgDAGg"); this.shape_29.setTransform(-67.3,8.25); this.shape_30 = new cjs.Shape(); this.shape_30.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AAjAyQgLAAgEgEQgFgEAAgLIAAgiQAAgJgDgGQgEgEgIAAIgIAAIgHACIAABGIgLAAQgLAAgGgEQgFgFAAgKIAAhIIAPgFIARgDIAQAAQAZAAAMAMQAMAOAAAWIAAAzg"); this.shape_30.setTransform(-78.675,8.1); this.shape_31 = new cjs.Shape(); this.shape_31.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AgtANIAAgKQAAgHAFgDQAFgFAIAAIBJAAIAAALQAAADgDADQgCAEgDACQgEACgEAAg"); this.shape_31.setTransform(-94.225,7.75); this.shape_32 = new cjs.Shape(); this.shape_32.graphics.f("#D6FF00").s().p("AgFB2QgRAAgQgEQgRgEgOgIQgOgJgJgNQgJgOAAgTQAAglAcgSQAdgTA8AAIAKAAIAAgKQAAgNgKgFQgLgFgWABQgVAAgOADQgNADgJAFQgJAGgIAHIgCAAIAAgbQAAgOAKgNQAKgMAVgIQAUgIAggBQAeAAAXALQAXALANAVQAMAWABAhIAAAhQAAApgKAXQgKAXgYAJQgXAKgkAAIgEgBgAgSAaQgKAFABAMQgBAKAIAGQAHAFAPAAQALAAAHgGQAIgGAAgPIAAgRIgPAAQgVAAgKAGg"); this.shape_32.setTransform(74.3246,-18.5987); this.shape_33 = new cjs.Shape(); this.shape_33.graphics.f("#D6FF00").s().p("AB2BwQgTAAgNgKQgNgKAAgUIgBgPIgBgXIgBgaIgBgVIgOAnIgPAuQgIAXgIARIgSAAQgTAAgPgPQgOgPgKggIgGgUIgHgZIgGgUIgBAdIgCAjIgCAjIgBAcIgcAAQgLAAgKgFQgKgEgHgJQgGgJAAgNQAAgeAEghQADggAGgfQAFggAHgZIAbAAQAWAAAOAHQAOAHAIALQAIAMAGAPIAMAfIAFAOIAFARIADAPIAKgaIAJgfQAFgPAGgMQAGgOAIgMQAJgMAIgHIAOAAQAcAAAOAOQAPAOADAYIAGAxIAGA6QACAgABAgg"); this.shape_33.setTransform(41.625,-18.575); this.shape_34 = new cjs.Shape(); this.shape_34.graphics.f("#D6FF00").s().p("AgUCXQgQgHgKgQQgKgQAAgbIAAiSIATAAQAhgBAMAMQANAMgBAeIAABSQAAAOAIAGQAHAGARAAIAJAAIAAAWQAAAOgGAIQgGAIgKADQgKAEgNgBQgTAAgRgHgAgwhcQgMgLAAgRQAAgPAMgMQAMgLARAAQARAAAKALQAMAMAAAPQAAARgMALQgKALgRAAQgRAAgMgLg"); this.shape_34.setTransform(14.225,-22.85); this.shape_35 = new cjs.Shape(); this.shape_35.graphics.f("#D6FF00").s().p("AAQBwQgYAAgOgMQgPgNAAgcIAAhtIhEAAIAAgbQAAgKAGgIQAFgHAJgFQAJgEAJAAICtAAIAAAbQAAAKgGAHQgGAIgJAEQgIAFgJAAIgeAAIAACig"); this.shape_35.setTransform(-9,-18.575); this.shape_36 = new cjs.Shape(); this.shape_36.graphics.f("#D6FF00").s().p("AAtBpQgKgKABgZIAAhOQAAgXgJgKQgJgLgSAAIgTABIgPADIAACjIgaAAQgZAAgNgKQgNgLgBgYIAAinQARgFASgEQATgEATgCQATgDASAAQA6ABAdAdQAcAdAAA2IAAB1IggAAIgDABQgXAAgKgLg"); this.shape_36.setTransform(-37.25,-18.8989); this.shape_37 = new cjs.Shape(); this.shape_37.graphics.f("#D6FF00").s().p("AhICCQgfgSgRggQgSggAAgsQAAgtARgiQARgiAggSQAggTAsAAQAbAAAYAJQAYAKATASQATASALAbQALAbAAAiQAAAugQAiQgRAiggASQggASgtAAQgnAAgegRgAgChTQgTAAgOAKQgNAKgGASQgHASAAAYQAAAsARAVQAQAWAfAAQAbAAAQgVQAQgVAAgnQAAgtgQgVQgQgUgfAAIgBAAg"); this.shape_37.setTransform(-70.575,-21.425); this.timeline.addTween(cjs.Tween.get({}).to({state:[{t:this.shape_37},{t:this.shape_36},{t:this.shape_35},{t:this.shape_34},{t:this.shape_33},{t:this.shape_32},{t:this.shape_31},{t:this.shape_30},{t:this.shape_29},{t:this.shape_28},{t:this.shape_27},{t:this.shape_26},{t:this.shape_25},{t:this.shape_24},{t:this.shape_23},{t:this.shape_22},{t:this.shape_21},{t:this.shape_20},{t:this.shape_19},{t:this.shape_18},{t:this.shape_17},{t:this.shape_16},{t:this.shape_15},{t:this.shape_14},{t:this.shape_13},{t:this.shape_12},{t:this.shape_11},{t:this.shape_10},{t:this.shape_9},{t:this.shape_8},{t:this.shape_7},{t:this.shape_6},{t:this.shape_5},{t:this.shape_4},{t:this.shape_3},{t:this.shape_2},{t:this.shape_1},{t:this.shape}]}).wait(1)); }).prototype = getMCSymbolPrototype(lib.txt1_Layer_1_copy_copy, null, null); (lib.mcMain_white = function(mode,startPosition,loop) { this.initialize(mode,startPosition,loop,{}); // white this.shape = new cjs.Shape(); this.shape.graphics.f("#FFFFFF").s().p("Eg15AHCIAAuDMBrzAAAIAAODg"); this.shape.setTransform(345,45); this.timeline.addTween(cjs.Tween.get(this.shape).wait(360)); }).prototype = p = new cjs.MovieClip(); (lib.mcMain_border = function(mode,startPosition,loop) { this.initialize(mode,startPosition,loop,{}); // border this.shape = new cjs.Shape(); this.shape.graphics.f().s("#104CB9").ss(1,1,1).p("Eg10gG8MBrpAAAIAAN5MhrpAAAg"); this.shape.setTransform(345.0094,44.9563,1.0001,1.0009); this.timeline.addTween(cjs.Tween.get(this.shape).wait(360)); }).prototype = p = new cjs.MovieClip(); (lib.man3_Layer_1 = function(mode,startPosition,loop) { this.initialize(mode,startPosition,loop,{}); // Layer_1 this.instance = new lib.man3(); this.instance.parent = this; this.instance.setTransform(-50,-52.2,0.5,0.5); this.timeline.addTween(cjs.Tween.get(this.instance).wait(1)); }).prototype = getMCSymbolPrototype(lib.man3_Layer_1, null, null); (lib.man2_Layer_1 = function(mode,startPosition,loop) { this.initialize(mode,startPosition,loop,{}); // Layer_1 this.instance = new lib.man2(); this.instance.parent = this; this.instance.setTransform(-43.2,-39,0.5,0.5); this.timeline.addTween(cjs.Tween.get(this.instance).wait(1)); }).prototype = getMCSymbolPrototype(lib.man2_Layer_1, null, null); (lib.man1_Layer_1 = function(mode,startPosition,loop) { this.initialize(mode,startPosition,loop,{}); // Layer_1 this.instance = new lib.man1(); this.instance.parent = this; this.instance.setTransform(-46.75,-41.9,0.65,0.65); this.timeline.addTween(cjs.Tween.get(this.instance).wait(1)); }).prototype = getMCSymbolPrototype(lib.man1_Layer_1, null, null); (lib.logo2_Layer_6 = function(mode,startPosition,loop) { this.initialize(mode,startPosition,loop,{}); // Layer_6 this.shape = new cjs.Shape(); this.shape.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AD3HtQhagjhigKQgTgdAEgbQAGghAOg4QAQg5AFgbQAShrABhYQAAgqAMglQAMghAZgmQAwhDAKg+QAEgbgQAPQgUAWgHAFQACgNgDgKQgCgJgBAHQgFAogXApQgbAvgrAjIgwAoQgdAYgTASQg2A0gjBAQgrBTAZA0QAFAIAKgdQASgwAJgSQATglAYgdQAcgjAEASQAEAQgGAsQgFAfgGAeQgCAHgIASQgHASgBAFIgJA3QgGAegNAeIgdA4QgWAogGASQiaAfh4BhQh1hchBiFQhEiJgBibQABkPDAjAQDBjBEPAAQCcAACKBGQBjA3BpBnQBMBYApBsQAqBxAAB3QAACbhDCJQhCCFh2BcQhHg6hYgkgAg1jYQggAUgPAgQgMAbAQAbQAPAbAfALQAeALAhgNQAigOAKgbQALgggegfQgBgBAAgKQAAgHgDgBQgUgDgSgGQgLgDgMgBIAIgMQACgFgBgLIgjAWgAgxGBIAeg/QATgoAEALQAGAXgDA7QgCA1AIASIgNAAQgzAAgxAIQAbgbAYgqg"); this.shape.setTransform(-132.65,-21.1); this.timeline.addTween(cjs.Tween.get(this.shape).wait(120)); }).prototype = p = new cjs.MovieClip(); (lib.logo1_Layer_6 = function(mode,startPosition,loop) { this.initialize(mode,startPosition,loop,{}); // Layer_6 this.shape = new cjs.Shape(); this.shape.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AD3HtQhagjhigKQgTgdAEgbQAGghAOg4QAQg5AFgbQAShrABhYQAAgqAMglQAMghAZgmQAwhDAKg+QAEgbgQAPQgUAWgHAFQACgNgDgKQgCgJgBAHQgFAogXApQgbAvgrAjIgwAoQgdAYgTASQg2A0gjBAQgrBTAZA0QAFAIAKgdQASgwAJgSQATglAYgdQAcgjAEASQAEAQgGAsQgFAfgGAeQgCAHgIASQgHASgBAFIgJA3QgGAegNAeIgdA4QgWAogGASQiaAfh4BhQh1hchBiFQhEiJgBibQABkPDAjAQDBjBEPAAQCcAACKBGQBjA3BpBnQBMBYApBsQAqBxAAB3QAACbhDCJQhCCFh2BcQhHg6hYgkgAg1jYQggAUgPAgQgMAbAQAbQAPAbAfALQAeALAhgNQAigOAKgbQALgggegfQgBgBAAgKQAAgHgDgBQgUgDgSgGQgLgDgMgBIAIgMQACgFgBgLIgjAWgAgxGBIAeg/QATgoAEALQAGAXgDA7QgCA1AIASIgNAAQgzAAgxAIQAbgbAYgqg"); this.shape.setTransform(-132.65,-21.1); this.timeline.addTween(cjs.Tween.get(this.shape).wait(48)); }).prototype = p = new cjs.MovieClip(); (lib.logo_star_Layer_1 = function(mode,startPosition,loop) { this.initialize(mode,startPosition,loop,{}); // Layer_1 this.shape = new cjs.Shape(); this.shape.graphics.lf(["#FFE700","#FCBD0E","#F78F1E"],[0,0.788,1],-9.8,-17,9.9,17.1).s().p("Ah4C6QgHgFAAgPQAAgKADgXIAJgsQAEgagDgIQgDgHgSgSIgfgeQgSgRgFgHQgJgMACgIQADgIAOgFQAKgEAXgDIAsgGQAagDAGgGQAHgFALgXIATgnIAQgdQAJgNAIAAQAJAAAIAMQAGAIALAVIATAoQAMAYAGAFQAIAEAZAEIArAGQAZAEAIACQAOAEADAJQACAIgIAMQgGAJgQAQIggAdQgUATgCAIQgCAIAEAZIAIArQAEAZAAAIQAAAPgHAFQgHAFgOgEQgJgDgVgKIgngWQgYgMgIAAQgHABgXALIgmAVQgXAMgHACQgHADgFAAQgGAAgEgDg"); this.shape.setTransform(-0.0224,-0.031); this.timeline.addTween(cjs.Tween.get(this.shape).wait(1)); }).prototype = getMCSymbolPrototype(lib.logo_star_Layer_1, null, null); (lib.logo_slogan_Layer_1 = function(mode,startPosition,loop) { this.initialize(mode,startPosition,loop,{}); // Layer_1 this.shape = new cjs.Shape(); this.shape.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AADBIIgFgBIgFgDQgDgCgCgFIgCgIIAAh9IAOAAQACAAAEACQAEADACADQABACABAGIAACAg"); this.shape.setTransform(189.45,-0.1); this.shape_1 = new cjs.Shape(); this.shape_1.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AAuBIQgEAAgEgCQgDgCgDgEQgDgFAAgGIAAgrIg5AAIAAA+IgLAAQgGAAgDgCIgHgGQgCgEAAgHIAAh9IAOAAQAEAAAEACQADADACADIACAIIAAArIA5AAIAAg7IANAAQAEAAAEACQADACACAEQADAEAAAEIAACAg"); this.shape_1.setTransform(179.425,-0.1); this.shape_2 = new cjs.Shape(); this.shape_2.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AA/BaQgHAAgEgCQgEgDgCgEQgBgDAAgGIAAgPIgNgCIgJAAIgIgBIgeAAIgIABIgIAAIgNACIAAANQAAAGgBAFQgDAFgDACQgEACgFAAIgMAAIAAg2IAEgBIAKgCIAIgeIAJgeIAHgSIAIgRIAIgPIAIgNIAFAAQAIAAAEACQAEACAFAEQAEACACAFQAHANAJAVQAHATAEASIAJAlIALACIAEABIAAA2gAAbAeIgUhKIgHgPQgDAFgDAIIgRA6IgDASIA1AAg"); this.shape_2.setTransform(164.7,1.7); this.shape_3 = new cjs.Shape(); this.shape_3.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AgWBHQgIgCgKgHQgIgIgGgIQgFgIgEgMQgDgKgBgNQABgSAEgNQAFgPAIgJQAKgLAMgFQANgGAPAAQAMAAAJADQAKAEAIAFQAJAHAGAIQAFAJAEALQAEAOAAAMQAAAQgFANQgEAOgKALQgIAKgNAGQgMAGgQAAQgMAAgKgEgAgPgtQgHADgEAGQgFAGgDAJQgDAJAAALQAAAYAKAOQAKANASAAQALAAAIgGQAJgFAFgLQAEgKAAgQQAAgQgEgMQgHgMgHgFQgJgFgLAAQgHgBgIAEg"); this.shape_3.setTransform(149.5,-0.1); this.shape_4 = new cjs.Shape(); this.shape_4.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AgbBIQgEAAgEgCQgDgCgDgEQgDgFAAgGIAAhmQAAgLAGgGQAHgFAMgBIBAAAIAAAMIgBAFIgDAFIgFADQgDABgEAAIgsAAIAAB2g"); this.shape_4.setTransform(137.125,-0.1); this.shape_5 = new cjs.Shape(); this.shape_5.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AgVBHQgJgCgJgHQgKgIgFgIQgGgIgEgMQgCgKgBgNQABgSAEgNQAFgPAJgJQAJgLAMgFQAOgGAOAAQAMAAAJADQAKAEAIAFQAJAHAFAIQAHAJADALQAEAOAAAMQAAAQgFANQgFAOgIALQgJAKgNAGQgNAGgPAAQgNAAgIgEgAgPgtQgGACgGAHQgEAGgDAJQgDAJAAALQAAAYAJAOQAKANATAAQAMAAAHgGQAJgFAFgLQAEgKAAgQQAAgQgEgMQgHgMgHgFQgJgFgLAAQgHgBgIAEg"); this.shape_5.setTransform(123.6,-0.1); this.shape_6 = new cjs.Shape(); this.shape_6.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AgKBJQgOAAgJgEQgKgEgEgIQgEgHAAgLIAAhvIAOAAQAEAAADACIAFAEQACAEAAAEIAAAqIAKgEIAOgCQAJAAALAEQAJADAIAGQAGAGAEAJQAEAJABALQgBALgEAJQgDAJgHAGQgGAFgLAEQgJADgLAAgAgNADIgKADIAAAfQAAAFADADQAFADAFAAIAKAAQAGAAAFgCQAGgDADgFQACgFAAgJQAAgKgFgGQgGgFgMgBg"); this.shape_6.setTransform(110.15,-0.025); this.shape_7 = new cjs.Shape(); this.shape_7.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AgHBHQgKgDgKgHQgHgEgJgLQgHgJgDgLQgDgMAAgMQgBgQAGgOQAFgOAKgKQAJgJAPgHQANgFAPAAQALAAAGACQAHABAGAEQAFAEADAFQADAGABAHIAAAMIgCAAQgEgFgDgDIgLgFIgLgCIgKgBQgJAAgIADQgIADgHAHQgFAFgEAKQgDAJgBAKQABAKADALQAEAKAFAGQAHAHAIADQAIADAKAAIALgBIALgDIAJgEIAHgGIABAAIAAALQAAAHgDADQgCAFgEADIgKAGIgMADIgMABQgKAAgLgDg"); this.shape_7.setTransform(97.5,-0.125); this.shape_8 = new cjs.Shape(); this.shape_8.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AgkA7QgOgPAAgbIABg2IACgNQABgJADgEQAEgFAEgCQAEgCAGAAIBLAAIAAAKQAAAHgEAEQgFAEgLAAIgwAAIgCAiIA3AAIAAAKQgBAGgEAEQgDADgKAAIglAAIAAAIQAAAJACAHQABAFADAEQAEACAGACIANABIAKAAIAggDIAAAKQAAAFgCADQgCAEgDABQgDADgGABIggABQgaAAgNgOg"); this.shape_8.setTransform(80.65,-0.05); this.shape_9 = new cjs.Shape(); this.shape_9.graphics.f("#FFFFFF").s().p("ABIBIIgIgDIgGgFIgrhAIAABIIgLAAQgEAAgDgBQgDgCgDgDIgEgGIgBgHIAAg1IgsBAIgFAFIgIADIgHABQgGAAgEgCQgDgBgDgDIgDgJIAGgCIAGgEIANgMIAdgsIg0hDIAAgBIAUAAIANACIAEACIAFAFQAHAHAIALIAYAmIAAhBIAKAAQAGAAAEADQAEACACAFIADAKIAAAtIAYgmQAJgLAGgHIAFgFIAEgCIAGgBIAbgBIAAABIg1BDIAUAdIAKAPIANAMIAGAEIAGACQgBAFgDAEQgBADgEABQgEACgGAAIgHgBg"); this.shape_9.setTransform(64.45,-0.075); this.shape_10 = new cjs.Shape(); this.shape_10.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AgMBJQgVAAgJgJQgKgIAAgRIAAhoIAcgHIAKAAIARAAQAJAAAKACQAJADAGAFQAGAFAEAIQADAGAAAJQAAAIgCAHQgEAGgEADQgFAEgIADQAGACAEACQAFADAEAEIAFAKQACAEAAAFQAAALgEAJQgEAJgHAFQgIAGgIADQgJADgKAAgAgXAlQAAAEACABIAEADQACABAFAAIAKAAQAJAAAEgCQAFgCADgEQADgEAAgGQAAgHgDgFQgCgEgGgDQgFgBgIAAIgXAAgAgRgvIgGAAIAAAiIAWAAQAGAAAFgDQAEAAAEgFQADgDAAgHQAAgFgCgDQgBgDgEgDQgDgCgEAAIgHgBg"); this.shape_10.setTransform(48.425,-0.1); this.shape_11 = new cjs.Shape(); this.shape_11.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AgWBHQgIgCgKgHQgJgIgFgIQgGgIgEgMQgDgLAAgMQAAgRAFgOQAFgPAIgJQAKgLAMgFQANgGAPAAQAMAAAJADQAKAEAIAFQAJAHAFAIQAGAJAEALQAEAOAAAMQAAAPgFAOQgFAOgIALQgJAKgNAGQgNAGgQAAQgMAAgJgEgAgPgtQgGACgGAHQgFAGgCAJQgDAJAAALQAAAZAKANQAJANATAAQALAAAJgGQAIgEAEgMQAFgKAAgQQAAgQgFgMQgEgMgJgFQgJgFgLAAQgHgBgIAEg"); this.shape_11.setTransform(29.425,-0.1); this.shape_12 = new cjs.Shape(); this.shape_12.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AgbBIQgEAAgEgCQgEgCgCgEQgDgFAAgGIAAhmQAAgLAGgGQAHgFAMgBIBAAAIAAAMIgBAFIgDAFIgFADQgDABgEAAIgsAAIAAB2g"); this.shape_12.setTransform(17.025,-0.1); this.shape_13 = new cjs.Shape(); this.shape_13.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AgWBHQgIgCgKgHQgJgIgFgIQgGgIgEgMQgDgLAAgMQAAgRAFgOQAFgPAIgJQAKgLAMgFQANgGAPAAQAMAAAJADQAKAEAIAFQAIAGAGAJQAGAJAEALQAEAOAAAMQAAAPgFAOQgFAOgIALQgJAKgNAGQgNAGgQAAQgMAAgJgEgAgPgtQgGACgGAHQgFAGgCAJQgDAJAAALQAAAZAKANQAKANASAAQALAAAJgGQAIgEAEgMQAFgKAAgQQAAgQgFgMQgEgMgJgFQgJgFgLAAQgHgBgIAEg"); this.shape_13.setTransform(3.525,-0.1); this.shape_14 = new cjs.Shape(); this.shape_14.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AgKBJQgNAAgKgEQgKgFgEgHQgFgHAAgLIAAhvIAPAAQAEAAADACQAEACABACQACAEAAAEIAAAqIALgEIANgCQAJAAAMAEQAIADAHAGQAHAGAFAJQADAIAAAMQAAAMgDAIQgEAJgHAGQgGAFgKAEQgJADgMAAgAgMADIgLADIAAAfQAAAFADADQAEADAGAAIAJAAQAHAAAGgCQAFgCADgGQACgGABgIQAAgKgHgGQgEgFgNgBg"); this.shape_14.setTransform(-9.95,-0.025); this.shape_15 = new cjs.Shape(); this.shape_15.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AAuBIQgEAAgEgCQgEgCgCgEQgCgFgBgGIAAgrIg5AAIAAA+IgLAAQgFAAgEgCQgEgCgCgEIgDgLIAAh9IAOAAIAIACIAFAGIACAIIAAArIA5AAIAAg7IAOAAQAEAAADACQADACACAEQADAEAAAEIAACAg"); this.shape_15.setTransform(-23.75,-0.1); this.shape_16 = new cjs.Shape(); this.shape_16.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AACBIQgFAAgDgCQgEgCgDgEQgCgEAAgHIAAhjIgpAAIAAgKIABgFIADgFIAGgEQADgBAEgBIBgAAIAAAJQAAAEgBACIgDAFIgGAFQgDABgEAAIgbAAIAAB2g"); this.shape_16.setTransform(-36.8,-0.1); this.shape_17 = new cjs.Shape(); this.shape_17.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AgbBJIgHgBIgHgDIgEgGIgCgIIAAgFIAOgBQAEAAADgCIAGgEIAKgLIgMgSIghhBIgGgVIAQAAQAEAAAFACIAGAFQACACABAFIAGAQQAEAKAEAHIARAgIAag7IAGgUIAOAAQAFAAAEACQADADAAAGIgCALIgNAhIgjA+QgFAIgGAHQgFAHgEACQgFADgEABIgIAAIgCAAg"); this.shape_17.setTransform(-49.225,-0.0167); this.shape_18 = new cjs.Shape(); this.shape_18.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AgKBJQgNAAgLgEQgJgFgEgHQgFgIAAgKIAAhcQABgKAEgEQAFgFAKAAIBNAAIAAALIgBAFIgDAEIgFAEIgHABIg0AAIAAAgIAGgCIAJgCIAKAAQAPAAAMAFQALAGAHAKQAGAKAAAPQAAAKgEAKQgEAJgHAFQgGAGgKADQgJADgLAAgAgQAEIgHACIAAAiQAAACACADQACACADABIAHABIAJAAQAMABAGgHQAGgFAAgNQAAgKgGgHQgGgGgMAAg"); this.shape_18.setTransform(-61.825,-0.025); this.shape_19 = new cjs.Shape(); this.shape_19.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AAuBZQgDAAgEgBIgFgFQgCgEAAgEIAAheIgFAHIgsBUIgKAKQgGAFgEABIgKABIgNAAIAAiQIAPAAQAFAAACACIAFAFQACADAAAEIAABZIADgEIAihFQAEgJAGgHQAHgHAGgDQAKgEAHAAIAPAAIAACQgAgNg8QgGgDgFgGQgDgGAAgKIAAgDIAIAHQAEADAGABQAEACAGAAQAIAAAFgCIAKgFIAHgGIAAAEQAAAIgEAHQgDAGgHADQgGADgKAAQgHAAgHgDg"); this.shape_19.setTransform(-75.95,-1.775); this.shape_20 = new cjs.Shape(); this.shape_20.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AAzBIQgHAAgEgCIgGgEQgCgFgBgCIgDgYIg6AAIgHAlIgMAAQgHABgCgEQgDgEAAgGIABgLIAOg0IAZg3IAIgNIAMAAQAEAAAGACIAHAGIAGAGIAPAjIAIAWIAHAZIAGAZIAEAXgAAVANIgFgPIgMgfIgFgMIgGANIgGAOIgKAfIAsAAg"); this.shape_20.setTransform(-89.85,-0.1); this.shape_21 = new cjs.Shape(); this.shape_21.graphics.f("#FFFFFF").s().p("ABJBIQgFAAgEgCQgFgCgCgEQgCgEAAgHIgEhKIgCgKIgeBYIgEAJIgFAGIgHAAQgGABgHgGQgGgGgEgLIgchSIgHBoIgKAAQgGAAgDgCQgEgBgDgGQgCgDAAgHIAAgTIALhqIAHAAQAOABALAGQALAHADALIAaBIIACALIACgIIAahNIAIgPQAEgFADgDIADAAQANAAAHAIQAIAHABAQIAHBxg"); this.shape_21.setTransform(-106.125,-0.1); this.shape_22 = new cjs.Shape(); this.shape_22.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AAzBIQgHAAgDgCQgFgBgCgDIgDgHIgEgYIg4AAIgIAlIgLAAQgHABgDgEQgEgEAAgGIAFgaIAchNIAIgPIAJgNIAMAAQADAAAGACIAIAGIAFAGIAHAOIAYBEIAKAwgAAVANIgKgfIgMgbIgSArIgEAPIAsAAg"); this.shape_22.setTransform(-126.775,-0.1); this.shape_23 = new cjs.Shape(); this.shape_23.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AACBIQgEAAgEgCQgFgCgCgEIgCgLIAAhjIgqAAIAAgKIABgFIAEgFIAFgEQADgBAFgBIBhAAIAAAJQgBAEgBACIgEAFIgFAFQgDABgEAAIgbAAIAAB2g"); this.shape_23.setTransform(-139.35,-0.1); this.shape_24 = new cjs.Shape(); this.shape_24.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AADBIIgFgBIgGgDIgEgHQgBgDAAgFIAAh9IANAAIAGACIAGAGQACAEAAAEIAACAg"); this.shape_24.setTransform(-148.075,-0.1); this.shape_25 = new cjs.Shape(); this.shape_25.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AgLBJQgWAAgJgJQgKgIAAgRIAAhoIAcgHIAbAAQAJAAAKACQAIADAHAFQAHAGACAHQAEAGAAAJQAAAKgCAFQgEAGgEADQgGAEgHADQAFABAFADQAFADADAEQAEAEACAGIACAJQgBAOgDAGQgEAIgHAGQgJAGgHADQgJADgKAAgAgXAlQAAAEACABIAEADIAGABIALAAQAJAAAFgCQAFgDACgDQACgEABgGQgBgHgCgFQgDgFgFgCQgGgBgHAAIgXAAgAgXgvIAAAiIAWAAQAGAAAEgDQAGgBADgEQADgDABgHIgDgIIgFgGIgHgCIgHgBIgLAAg"); this.shape_25.setTransform(-157.1,-0.1); this.shape_26 = new cjs.Shape(); this.shape_26.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AgHBHQgKgDgKgHQgHgEgIgLQgHgIgEgMQgEgKAAgOQABgRAFgNQAFgOAKgKQAJgKAOgGQANgFARAAQAJAAAHACQAGABAHAEQAGAEADAFQACAGAAAHIAAAMIAAAAQgEgFgFgDIgKgFIgLgCIgKgBQgJAAgIADQgHADgIAHQgGAHgDAIQgDAHAAAMQAAAMADAJQAEAKAFAGQAHAHAIADQAIADAKAAIALgBIAKgDIAJgEIAIgGIABAAIAAALQAAAFgCAFQgFAGgDACIgJAGIgMADIgMABQgKAAgLgDg"); this.shape_26.setTransform(-169.75,-0.125); this.shape_27 = new cjs.Shape(); this.shape_27.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AgWBHQgIgCgKgHQgJgIgFgIQgGgIgDgMQgEgKAAgNQAAgRAFgOQAFgPAIgJQAJgKANgGQANgGAQAAQALAAAJADQAJAEAJAFQAHAGAIAJQAFAJAEALQAEALAAAPQAAAPgFAOQgEAOgJALQgJAKgNAGQgNAGgQAAQgLAAgKgEgAgPgtQgGADgGAGQgEAGgDAJQgCAHgBANQAAAZAKANQAKANASAAQALAAAJgGQAIgEAEgMQAFgKAAgQQAAgQgFgMQgEgMgJgFQgIgFgMAAQgHgBgIAEg"); this.shape_27.setTransform(-184.075,-0.1); this.timeline.addTween(cjs.Tween.get({}).to({state:[{t:this.shape_27},{t:this.shape_26},{t:this.shape_25},{t:this.shape_24},{t:this.shape_23},{t:this.shape_22},{t:this.shape_21},{t:this.shape_20},{t:this.shape_19},{t:this.shape_18},{t:this.shape_17},{t:this.shape_16},{t:this.shape_15},{t:this.shape_14},{t:this.shape_13},{t:this.shape_12},{t:this.shape_11},{t:this.shape_10},{t:this.shape_9},{t:this.shape_8},{t:this.shape_7},{t:this.shape_6},{t:this.shape_5},{t:this.shape_4},{t:this.shape_3},{t:this.shape_2},{t:this.shape_1},{t:this.shape}]}).wait(1)); }).prototype = getMCSymbolPrototype(lib.logo_slogan_Layer_1, null, null); (lib.logo_school_Layer_1 = function(mode,startPosition,loop) { this.initialize(mode,startPosition,loop,{}); // Layer_1 this.shape = new cjs.Shape(); this.shape.graphics.f("#CEDE84").s().p("AgcAdQgMgMAAgRQAAgQAMgMQAMgMAQAAQARAAAMAMQAMAMAAAQQAAARgMAMQgMAMgRAAQgQAAgMgMg"); this.shape.setTransform(59.475,-16.875); this.shape_1 = new cjs.Shape(); this.shape_1.graphics.f("#CEDE84").s().p("AinCoQhGhFAAhjQAAg8AdggQAigmAxAmQgfApAAAzQAABBAuAuQAuAuBAAAQBBAAAuguQAuguAAhBQAAhAguguQguguhBAAQgnAAgmAXQgLAGgJgEQgGgCgLgLQglgqAigSQAXgPAhgJQAggJAdAAQBiAABGBGQBGBGAABhQAABjhGBFQhGBGhiAAQhhAAhGhGg"); this.shape_1.setTransform(69.575,-0.075); this.shape_2 = new cjs.Shape(); this.shape_2.graphics.f("#CEDE84").s().p("AgcAdQgMgMAAgRQAAgQAMgMQAMgMAQAAQARAAAMAMQAMAMAAAQQAAARgMAMQgMAMgRAAQgQAAgMgMg"); this.shape_2.setTransform(8.075,-16.875); this.shape_3 = new cjs.Shape(); this.shape_3.graphics.f("#CEDE84").s().p("AinCoQhGhFAAhjQAAg8AdggQAhgmAyAmQgfApAAAzQAABBAuAuQAuAuBAAAQBBAAAuguQAuguAAhBQAAhAguguQguguhBAAQgnAAgnAXQgKAGgJgEQgGgCgMgLQgkgqAigSQAXgPAhgJQAggJAdAAQBiAABGBGQBGBGAABhQAABjhGBFQhGBGhiAAQhhAAhGhGg"); this.shape_3.setTransform(18.175,-0.075); this.shape_4 = new cjs.Shape(); this.shape_4.graphics.f("#CEDE84").s().p("AgcAdQgMgMAAgRQAAgQAMgMQAMgMAQAAQARAAAMAMQAMAMAAAQQAAARgMAMQgMAMgRAAQgQAAgMgMg"); this.shape_4.setTransform(102.05,-18.875); this.shape_5 = new cjs.Shape(); this.shape_5.graphics.f("#CEDE84").s().p("AgcAdQgMgMAAgRQAAgQAMgMQAMgMAQAAQARAAAMAMQAMAMAAAQQAAARgMAMQgMAMgRAAQgQAAgMgMg"); this.shape_5.setTransform(-14.9,-18.875); this.shape_6 = new cjs.Shape(); this.shape_6.graphics.f("#CEDE84").s().p("AgcAdQgMgMAAgRQAAgQAMgMQAMgMAQAAQARAAAMAMQAMAMAAAQQAAARgMAMQgMAMgRAAQgQAAgMgMg"); this.shape_6.setTransform(-41.725,-18.875); this.shape_7 = new cjs.Shape(); this.shape_7.graphics.f("#CEDE84").s().p("AgcAdQgMgMAAgRQAAgQAMgMQAMgMAQAAQARAAAMAMQAMAMAAAQQAAARgMAMQgMAMgRAAQgQAAgMgMg"); this.shape_7.setTransform(-56.025,-18.125); this.shape_8 = new cjs.Shape(); this.shape_8.graphics.f("#CEDE84").s().p("AgcAdQgMgMAAgRQAAgQAMgMQAMgMAQAAQARAAAMAMQAMAMAAAQQAAARgMAMQgMAMgRAAQgQAAgMgMg"); this.shape_8.setTransform(-98.975,-18.125); this.shape_9 = new cjs.Shape(); this.shape_9.graphics.f("#CEDE84").s().p("AALDeQhLAAgogtQgngsAAhRIAAj9QACgRApgDQAngDAAAYIAAD2QAAAbAEARQAEATAJALQAKALAQAFQASAFAYAAIAXAAQAXAAASgDQAWgDALgDQANgEAJgEIAAAgQAAAPgEAMQgEAMgLAJQgLAJgSAFQgTAEgdAAg"); this.shape_9.setTransform(112.3,1.283); this.shape_10 = new cjs.Shape(); this.shape_10.graphics.f("#CEDE84").s().p("AB1DcQgYgNAAgoIAAiIIi4AAIAADFQgsAAgQgIQgXgNAAgoIAAliQAEgSAWgNQAWgOAMAIQAKAGAGALQAGALAAANIAACJIC5AAIAAiSQAbgZAZgBQAegCAAAlIAAGbQgrAAgPgIg"); this.shape_10.setTransform(-28.3,0.2795); this.shape_11 = new cjs.Shape(); this.shape_11.graphics.f("#CEDE84").s().p("AgZDhQgigLgcgTQgbgUgXgcQgVgegLgiQgMgjAAgpQAAg0ARgtQAQgsAgggQAfghArgSQAqgRA1gBQAZAAAdAEQAkAGAOAIQArAbgdAcQgKAMgQAFQgQAFgIgEQgLgFgYgDQgUgDgMABQgfAAgZAKQgaAKgUAUQgTAUgLAbQgKAagBAjQABApAKAdQALAfATAUQATAUAbAKQAZAKAiAAQASAAARgDQARgCARgHQARgGANgHQANgJAKgJIADAAIAAAhQgBAVgHANQgHAPgPALQgPALgQAGQgTAHgSADQgUADgTAAQglAAghgKg"); this.shape_11.setTransform(-70.153,-0.05); this.shape_12 = new cjs.Shape(); this.shape_12.graphics.f("#CEDE84").s().p("AhYDjQgggLgPgVQgQgUAAgbIAAgpIACAAQAOANAUAMQAVALAWAHQAXAGAdAAQAhAAAUgHQAUgHAJgOQAIgMAAgUQAAgLgCgGQgCgHgGgHQgIgHgLgFQgJgFgXgHIgvgMQgogIgbgQQgagOgPgYQgPgYAAgfQAAgcALgcQAMgaAXgVQAVgVAhgNQAfgLAogBQAdAAAjAEQAuAGANALQAcAWgQAgQgQAggigPQgZgLgrAAQgiAAgWAIQgXAIgIAMQgKAOAAARQAAAJAFAKQAGAJALAHQALAHAWAHQAUAHAgAHQA+ANAgAfQAfAgAAAuQAAAtgUAiQgUAignATQgnASg2AAQgwAAgegLg"); this.shape_12.setTransform(-110.45,0.075); this.timeline.addTween(cjs.Tween.get({}).to({state:[{t:this.shape_12},{t:this.shape_11},{t:this.shape_10},{t:this.shape_9},{t:this.shape_8},{t:this.shape_7},{t:this.shape_6},{t:this.shape_5},{t:this.shape_4},{t:this.shape_3},{t:this.shape_2},{t:this.shape_1},{t:this.shape}]}).wait(1)); }).prototype = getMCSymbolPrototype(lib.logo_school_Layer_1, null, null); (lib.logo_optima_Layer_1 = function(mode,startPosition,loop) { this.initialize(mode,startPosition,loop,{}); // Layer_1 this.shape = new cjs.Shape(); this.shape.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AgcAdQgMgMAAgRQAAgQAMgMQAMgMAQAAQARAAAMAMQAMAMAAAQQAAARgMAMQgMAMgRAAQgQAAgMgMg"); this.shape.setTransform(113.375,15.975); this.shape_1 = new cjs.Shape(); this.shape_1.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AgcAdQgMgMAAgRQAAgQAMgMQAMgMAQAAQARAAAMAMQAMAMAAAQQAAARgMAMQgMAMgRAAQgQAAgMgMg"); this.shape_1.setTransform(46.825,15.625); this.shape_2 = new cjs.Shape(); this.shape_2.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AgcAdQgMgMAAgRQAAgQAMgMQAMgMAQAAQARAAAMAMQAMAMAAAQQAAARgMAMQgMAMgRAAQgQAAgMgMg"); this.shape_2.setTransform(24.675,15.625); this.shape_3 = new cjs.Shape(); this.shape_3.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AgcAdQgMgMAAgRQAAgQAMgMQAMgMAQAAQARAAAMAMQAMAMAAAQQAAARgMAMQgMAMgRAAQgQAAgMgMg"); this.shape_3.setTransform(3.125,-13.575); this.shape_4 = new cjs.Shape(); this.shape_4.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AgcAdQgMgMAAgRQAAgQAMgMQAMgMAQAAQARAAAMAMQAMAMAAAQQAAARgMAMQgMAMgRAAQgQAAgMgMg"); this.shape_4.setTransform(-10.425,-13.525); this.shape_5 = new cjs.Shape(); this.shape_5.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AgcAdQgMgMAAgRQAAgQAMgMQAMgMAQAAQARAAAMAMQAMAMAAAQQAAARgMAMQgMAMgRAAQgQAAgMgMg"); this.shape_5.setTransform(-25.275,-26.825); this.shape_6 = new cjs.Shape(); this.shape_6.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AgcAdQgMgMAAgRQAAgQAMgMQAMgMAQAAQARAAAMAMQAMAMAAAQQAAARgMAMQgMAMgRAAQgQAAgMgMg"); this.shape_6.setTransform(-67.775,27.625); this.shape_7 = new cjs.Shape(); this.shape_7.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AgbAdQgMgMAAgRQAAgQAMgLQALgMAQAAQARAAALAMQAMALAAAQQAAARgMAMQgLALgRAAQgQAAgLgLg"); this.shape_7.setTransform(-104.925,-11.975); this.shape_8 = new cjs.Shape(); this.shape_8.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AiHCIQg5g4AAhQQAAhPA5g4QA4g5BPAAQBQAAA4A6QA5A5AABNQAAA/gWAKQgjAEgYASIAAhfQAAgxgdgeQgfgfg0AAQgtAAghAgQggAhAAAtQAAAuAgAhQAhAgAtAAQAtAAAggfQAIAjgGAZQgGAYgZAPQgWAOgaAAQhPAAg4g5g"); this.shape_8.setTransform(98.175,1.675); this.shape_9 = new cjs.Shape(); this.shape_9.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AgcCIQgLgKAAgSIAAgBQgCg9AEg1QABgPAHguQAGgtACggIALAFQALAHAJALQAfAkAABGIAAB8QAAAmgqAAQgRAAgKgKg"); this.shape_9.setTransform(113.3692,4.725); this.shape_10 = new cjs.Shape(); this.shape_10.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AgcBHQgMgMAAgQIAAhVQAAgRAMgMQAMgMAQABQARgBAMAMQAMAMAAARIAABVQAAAQgMAMQgMAMgRAAQgQAAgMgMg"); this.shape_10.setTransform(46.775,11.45); this.shape_11 = new cjs.Shape(); this.shape_11.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AgcBHQgMgMAAgQIAAhVQAAgRAMgMQAMgMAQABQARgBAMAMQAMAMAAARIAABVQAAAQgMAMQgMAMgRAAQgQAAgMgMg"); this.shape_11.setTransform(24.725,11.45); this.shape_12 = new cjs.Shape(); this.shape_12.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AgpApQgRgBgMgMQgNgLAAgRQAAgPANgNQAMgMARABIBTAAQASgBAMAMQALANABAPQgBARgLALQgMAMgSABg"); this.shape_12.setTransform(-14.85,-13.55); this.shape_13 = new cjs.Shape(); this.shape_13.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AgcBHQgMgMAAgQIAAhVQAAgRAMgMQAMgMAQABQARgBAMAMQAMAMAAARIAABVQAAAQgMAMQgMAMgRAAQgQAAgMgMg"); this.shape_13.setTransform(3.125,-9.25); this.shape_14 = new cjs.Shape(); this.shape_14.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AgvCzQgZgPgGgYQgFgZAHgjQAgAfAsAAQAuAAAhggQAgghAAguQAAgtggghQghggguAAQgzAAgeAfQgeAeAAAxIAACdQglgagWgpQgWgqAAgwQAAhPA5g4QA4g5BPAAQBQAAA5A5QA4A4AABPQAABQg4A4Qg5A5hQAAQgYAAgXgOg"); this.shape_14.setTransform(-52.55,1.675); this.shape_15 = new cjs.Shape(); this.shape_15.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AiHCIQg5g4AAhQQAAg1AbgZQAfgeAtArQgVAeAAAjQAAAuAgAhQAhAgAtAAQAuAAAhggQAhghAAguQAAgtghghQghggguAAQgVAAgVAIQgMAFgPgFQgNgFgKgKQgKgMgBgPQgBgSARgJQApgVAuAAQBQAAA4A5QA5A4AABPQAABQg5A4Qg4A5hQAAQhPAAg4g5g"); this.shape_15.setTransform(-98.125,1.675); this.shape_16 = new cjs.Shape(); this.shape_16.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AD5C8QgZAAgOgHQgQgIgHgPQgHgPAAgVIAAiNQAAglgPgXQgRgbgkAAQggAAgUAYQgUAWAAAfIAACUQgLAxgigBQgigBgBgsIAAiNQAAglgSgYQgTgbgkAAQgeAAgUAaQgQAWAAAgIAAClQgRA6ghgOQgfgNAAgvIAAiOQAAglAKgfQAQgzAjgZQAhgXA1AAQAjAAAfAPQAhAQATAaQARgaAegQQAegPAfAAQAwAAAjAWQAkAWARArQANAeAAAnIAADbg"); this.shape_16.setTransform(46.8,1.1994); this.shape_17 = new cjs.Shape(); this.shape_17.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AgtDnQgcgeAAg3IAAjEIAaAAQAUAAARALQASAMAAARIAACTQAAAwBBAAIARAAIAAAUQABAdgNANQgNANgdAAQg0AAgdgdgAg/igQgLgHgIgMQgHgMAAgPQAAgPAHgMQAGgLANgIQANgHAOAAQAOAAANAHQALAHAHAMQAIAMAAAPQAAAPgIAMQgGAMgMAHQgOAIgNAAQgNAAgOgIg"); this.shape_17.setTransform(6.4284,-5.675); this.shape_18 = new cjs.Shape(); this.shape_18.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AgvDwQgfgRgPgeQgPggAAgpIAAlNQAAgTAOgMQANgLAPAAQAPAAAMANQAMANAAAQIAABaIBaAAIAAAmQAAAKgGAJQgGAKgMAHQgNAHgSAAIgjAAIAACXQAAAjASAQQAQAPAhAAQAsAAAZgNIAAAhQAAASgJAOQgJAOgSAHQgSAIgaAAQgtAAgfgQg"); this.shape_18.setTransform(-18.475,-5.175); this.shape_19 = new cjs.Shape(); this.shape_19.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AgbDFQgNgMAAgVIAAjxQAAhHAfgjQAPgSAQgFQAGBgAHBTIAGBIIAAB4QAAASgLAMQgLAMgRAAQgRAAgMgKg"); this.shape_19.setTransform(-67.775,10.875); this.timeline.addTween(cjs.Tween.get({}).to({state:[{t:this.shape_19},{t:this.shape_18},{t:this.shape_17},{t:this.shape_16},{t:this.shape_15},{t:this.shape_14},{t:this.shape_13},{t:this.shape_12},{t:this.shape_11},{t:this.shape_10},{t:this.shape_9},{t:this.shape_8},{t:this.shape_7},{t:this.shape_6},{t:this.shape_5},{t:this.shape_4},{t:this.shape_3},{t:this.shape_2},{t:this.shape_1},{t:this.shape}]}).wait(1)); }).prototype = getMCSymbolPrototype(lib.logo_optima_Layer_1, null, null); (lib.dots_c_Layer_1_copy = function(mode,startPosition,loop) { this.initialize(mode,startPosition,loop,{}); // Layer_1_copy this.shape = new cjs.Shape(); this.shape.graphics.f("#FF00FF").s().p("AgqArQgSgSAAgZQAAgYASgSQASgSAYAAQAZAAASASQASASAAAYQAAAZgSASQgSASgZAAQgYAAgSgSg"); this.shape.setTransform(487.65,-106.1,2,2); this.shape_1 = new cjs.Shape(); this.shape_1.graphics.f("#FFFF00").s().p("Ag3A4QgXgXAAghQAAggAXgXQAXgYAgAAQAgAAAYAYQAYAXgBAgQABAhgYAXQgYAYggAAQggAAgXgYg"); this.shape_1.setTransform(-483.9,-225.85,2,2); this.timeline.addTween(cjs.Tween.get({}).to({state:[{t:this.shape_1},{t:this.shape}]}).wait(1)); }).prototype = getMCSymbolPrototype(lib.dots_c_Layer_1_copy, null, null); (lib.dots_b_Layer_1_copy = function(mode,startPosition,loop) { this.initialize(mode,startPosition,loop,{}); // Layer_1_copy this.shape = new cjs.Shape(); this.shape.graphics.f("#00FFFF").s().p("Ag2A3QgYgWAAghQAAggAYgXQAXgXAfABQAhgBAWAXQAYAYAAAfQAAAhgYAWQgWAXghAAQgfAAgXgXg"); this.shape.setTransform(479.25,-217.7,2,2); this.shape_1 = new cjs.Shape(); this.shape_1.graphics.f("#00FFFF").s().p("AhWBWQgjgkgBgyQABgxAjgkQAlglAxABQAygBAlAlQAjAkABAxQgBAygjAkQglAlgygBQgxABglglg"); this.shape_1.setTransform(-470.45,-118.3,2,2); this.shape_2 = new cjs.Shape(); this.shape_2.graphics.f("#00FFFF").s().p("AhWBXQgjgkgBgzQABgyAjgjQAlgkAxAAQAzAAAjAkQAkAjAAAyQAAAzgkAkQgjAkgzAAQgxAAglgkg"); this.shape_2.setTransform(-48.55,208.9,2,2); this.timeline.addTween(cjs.Tween.get({}).to({state:[{t:this.shape_2},{t:this.shape_1},{t:this.shape}]}).wait(1)); }).prototype = getMCSymbolPrototype(lib.dots_b_Layer_1_copy, null, null); (lib.dots_a_Layer_1 = function(mode,startPosition,loop) { this.initialize(mode,startPosition,loop,{}); // Layer_1 this.shape = new cjs.Shape(); this.shape.graphics.f("#FF00FF").s().p("Ag3A5QgXgYAAghQAAggAXgXQAXgXAgAAQAhAAAYAXQAWAXAAAgQAAAhgWAYQgYAWghAAQggAAgXgWg"); this.shape.setTransform(-49.15,-199.9,2,2); this.shape_1 = new cjs.Shape(); this.shape_1.graphics.f("#FFFF00").s().p("AhUBUQgjgjAAgxQAAgxAjgiQAjgkAxABQAygBAjAkQAjAiAAAxQAAAxgjAjQgjAjgyAAQgxAAgjgjg"); this.shape_1.setTransform(508.4,-30.6,2,2); this.shape_2 = new cjs.Shape(); this.shape_2.graphics.f("#FFFF00").s().p("Ag3A5QgXgYAAghQAAggAXgXQAXgYAgABQAggBAYAYQAYAXgBAgQABAhgYAYQgYAXgggBQggABgXgXg"); this.shape_2.setTransform(-516.45,199.9,2,2); this.timeline.addTween(cjs.Tween.get({}).to({state:[{t:this.shape_2},{t:this.shape_1},{t:this.shape}]}).wait(1)); }).prototype = getMCSymbolPrototype(lib.dots_a_Layer_1, null, null); (lib.bg1_Layer_1 = function(mode,startPosition,loop) { this.initialize(mode,startPosition,loop,{}); // Layer_1 this.shape = new cjs.Shape(); this.shape.graphics.lf(["#514685","#514685","#5364A8","#0A89C9"],[0,0,0.588,1],0,154,0,-150.8).s().p("Egu3AXcMAAAgu3MBdvAAAMAAAAu3g"); this.shape.setTransform(0,0,2,2); this.timeline.addTween(cjs.Tween.get(this.shape).wait(1)); }).prototype = getMCSymbolPrototype(lib.bg1_Layer_1, null, null); (lib.bg1__Clip_Group__5 = function(mode,startPosition,loop) { this.initialize(mode,startPosition,loop,{}); // _Clip_Group__5 this.shape = new cjs.Shape(); this.shape.graphics.f().s("rgba(93,88,150,0.286)").ss(4).p("AP003IyCRwQgRARAAAXQAAAYARARISCRvQARAQAYAAQAZAAARgQISDxvQARgRAAgYQAAgXgRgRIyDxwQgRgRgZAAQgYAAgRARgAJw0UIjsjoQgRgRgYAAQgYAAgSARIjsDoQgRARAAAYQAAAXARARIDsDpQASARAYAAQAYAAARgRIDsjpQASgRAAgXQAAgYgSgRgAxMqNIrqreQgRgRAAgYQAAgXARgRILqreQARgRAYAAQAZAAARARILqLeQARARAAAXQAAAYgRARIrqLeQgRAQgZAAQgYAAgRgQgAiSm4IFhlcQASgRAAgYQAAgYgSgQIlhldQgRgRgYAAQgYAAgSARIliFdQgRAQAAAYQAAAYARARIFiFcQASARAYAAQAYAAARgRgAsLquIiTCQQgRASAAAXQAAAYARARICTCQQARARAYAAQAYAAARgRICTiQQASgRAAgYQAAgXgSgSIiTiQQgRgRgYAAQgYAAgRARgAuBjwIn0nsQgRgRgYAAQgYAAgSARInzHsQgRAQAAAYQAAAXARASIHzHqQASARAYAAQAYAAARgRIH0nqQARgSAAgXQAAgYgRgQgA4pIKIqgKWQgRARAAAXQAAAYARARIKgKVQASAQAYAAQAYAAARgQIKhqVQARgRAAgYQAAgXgRgRIqhqWQgRgQgYAAQgYAAgSAQgAoRNyIH0nrQARgRAAgXQAAgYgRgRIn0nqQgRgRgYAAQgYAAgRARIn0HqQgRARAAAYQAAAXARARIH0HrQARARAYAAQAYAAARgRgAgdL0ICSCRQASARAYAAQAYAAARgRICTiRQARgRAAgXQAAgYgRgRIiTiQQgRgRgYAAQgYAAgSARIiSCQQgRARAAAYQAAAXARARgAo8UIIFjFcQARARAYAAQAYAAARgRIFilcQARgRAAgXQAAgYgRgRIlilcQgRgRgYAAQgYAAgRARIljFcQgRARAAAYQAAAXARARgAxpc+IFjFdQARARAYAAQAYAAARgRIFjldQARgRAAgXQAAgYgRgRIljlcQgRgRgYAAQgYAAgRARIljFcQgRARAAAYQAAAXARARg"); this.shape.setTransform(55.95,47,2,2); this.timeline.addTween(cjs.Tween.get(this.shape).wait(1)); }).prototype = getMCSymbolPrototype(lib.bg1__Clip_Group__5, null, null); (lib.bg_Layer_1 = function(mode,startPosition,loop) { this.initialize(mode,startPosition,loop,{}); // Layer_1 this.instance = new lib.bg(); this.instance.parent = this; this.instance.setTransform(-345,-88.95,0.7113,0.7114); this.timeline.addTween(cjs.Tween.get(this.instance).wait(1)); }).prototype = getMCSymbolPrototype(lib.bg_Layer_1, null, null); (lib.woman2_1 = function(mode,startPosition,loop) { this.initialize(mode,startPosition,loop,{}); // Layer_1_obj_ this.Layer_1 = new lib.woman2_Layer_1(); this.Layer_1.name = "Layer_1"; this.Layer_1.parent = this; this.Layer_1.setTransform(0.1,0.2,1,1,0,0,0,0.1,0.2); this.Layer_1.depth = 0; this.Layer_1.isAttachedToCamera = 0 this.Layer_1.isAttachedToMask = 0 this.Layer_1.layerDepth = 0 this.Layer_1.layerIndex = 0 this.Layer_1.maskLayerName = 0 this.timeline.addTween(cjs.Tween.get(this.Layer_1).wait(1)); }).prototype = getMCSymbolPrototype(lib.woman2_1, new cjs.Rectangle(-75.2,-46.1,150.8,92.7), null); (lib.woman1_1 = function(mode,startPosition,loop) { this.initialize(mode,startPosition,loop,{}); // Layer_1_obj_ this.Layer_1 = new lib.woman1_Layer_1(); this.Layer_1.name = "Layer_1"; this.Layer_1.parent = this; this.Layer_1.setTransform(0.1,0.2,1,1,0,0,0,0.1,0.2); this.Layer_1.depth = 0; this.Layer_1.isAttachedToCamera = 0 this.Layer_1.isAttachedToMask = 0 this.Layer_1.layerDepth = 0 this.Layer_1.layerIndex = 0 this.Layer_1.maskLayerName = 0 this.timeline.addTween(cjs.Tween.get(this.Layer_1).wait(1)); }).prototype = getMCSymbolPrototype(lib.woman1_1, new cjs.Rectangle(-57.6,-36,115.5,72.5), null); (lib.ClipGroup_14 = function(mode,startPosition,loop) { this.initialize(mode,startPosition,loop,{}); // Layer_2 (mask) var mask = new cjs.Shape(); mask._off = true; mask.graphics.p("AhhieID4DMIktBxg"); mask.setTransform(52.725,15.875); // Layer_3_obj_ this.Layer_3 = new lib.Clip_Group_14_Layer_3(); this.Layer_3.name = "Layer_3"; this.Layer_3.parent = this; this.Layer_3.setTransform(62.4,42.6,1,1,0,0,0,62.4,42.6); this.Layer_3.depth = 0; this.Layer_3.isAttachedToCamera = 0 this.Layer_3.isAttachedToMask = 0 this.Layer_3.layerDepth = 0 this.Layer_3.layerIndex = 0 this.Layer_3.maskLayerName = 0 var maskedShapeInstanceList = [this.Layer_3]; for(var shapedInstanceItr = 0; shapedInstanceItr < maskedShapeInstanceList.length; shapedInstanceItr++) { maskedShapeInstanceList[shapedInstanceItr].mask = mask; } this.timeline.addTween(cjs.Tween.get(this.Layer_3).wait(1)); }).prototype = getMCSymbolPrototype(lib.ClipGroup_14, new cjs.Rectangle(37.7,3.6,30.099999999999994,28.2), null); (lib.ClipGroup_12 = function(mode,startPosition,loop) { this.initialize(mode,startPosition,loop,{}); // Layer_2 (mask) var mask = new cjs.Shape(); mask._off = true; mask.graphics.p("AibhHIE3hTIhUE1g"); mask.setTransform(15.55,61.05); // Layer_3_obj_ this.Layer_3 = new lib.Clip_Group_12_Layer_3(); this.Layer_3.name = "Layer_3"; this.Layer_3.parent = this; this.Layer_3.setTransform(37.1,60.8,1,1,0,0,0,37.1,60.8); this.Layer_3.depth = 0; this.Layer_3.isAttachedToCamera = 0 this.Layer_3.isAttachedToMask = 0 this.Layer_3.layerDepth = 0 this.Layer_3.layerIndex = 0 this.Layer_3.maskLayerName = 0 var maskedShapeInstanceList = [this.Layer_3]; for(var shapedInstanceItr = 0; shapedInstanceItr < maskedShapeInstanceList.length; shapedInstanceItr++) { maskedShapeInstanceList[shapedInstanceItr].mask = mask; } this.timeline.addTween(cjs.Tween.get(this.Layer_3).wait(1)); }).prototype = getMCSymbolPrototype(lib.ClipGroup_12, new cjs.Rectangle(16.2,45.5,14.900000000000002,31.099999999999994), null); (lib.ClipGroup_10 = function(mode,startPosition,loop) { this.initialize(mode,startPosition,loop,{}); // Layer_2 (mask) var mask = new cjs.Shape(); mask._off = true; mask.graphics.p("Ah1B2IAAjrIDrAAIAADrg"); mask.setTransform(11.8,11.8); // Layer_3_obj_ this.Layer_3 = new lib.Clip_Group_10_Layer_3(); this.Layer_3.name = "Layer_3"; this.Layer_3.parent = this; this.Layer_3.setTransform(11.8,11.8,1,1,0,0,0,11.8,11.8); this.Layer_3.depth = 0; this.Layer_3.isAttachedToCamera = 0 this.Layer_3.isAttachedToMask = 0 this.Layer_3.layerDepth = 0 this.Layer_3.layerIndex = 0 this.Layer_3.maskLayerName = 0 var maskedShapeInstanceList = [this.Layer_3]; for(var shapedInstanceItr = 0; shapedInstanceItr < maskedShapeInstanceList.length; shapedInstanceItr++) { maskedShapeInstanceList[shapedInstanceItr].mask = mask; } this.timeline.addTween(cjs.Tween.get(this.Layer_3).wait(1)); }).prototype = getMCSymbolPrototype(lib.ClipGroup_10, new cjs.Rectangle(0,0,23.6,23.6), null); (lib.ClipGroup_8 = function(mode,startPosition,loop) { this.initialize(mode,startPosition,loop,{}); // Layer_2 (mask) var mask = new cjs.Shape(); mask._off = true; mask.graphics.p("AhlBtIAAjaIDLAAIAADag"); mask.setTransform(10.2,10.95); // Layer_3_obj_ this.Layer_3 = new lib.Clip_Group_8_Layer_3(); this.Layer_3.name = "Layer_3"; this.Layer_3.parent = this; this.Layer_3.setTransform(10.2,11,1,1,0,0,0,10.2,11); this.Layer_3.depth = 0; this.Layer_3.isAttachedToCamera = 0 this.Layer_3.isAttachedToMask = 0 this.Layer_3.layerDepth = 0 this.Layer_3.layerIndex = 0 this.Layer_3.maskLayerName = 0 var maskedShapeInstanceList = [this.Layer_3]; for(var shapedInstanceItr = 0; shapedInstanceItr < maskedShapeInstanceList.length; shapedInstanceItr++) { maskedShapeInstanceList[shapedInstanceItr].mask = mask; } this.timeline.addTween(cjs.Tween.get(this.Layer_3).wait(1)); }).prototype = getMCSymbolPrototype(lib.ClipGroup_8, new cjs.Rectangle(0.1,0,20.299999999999997,21.9), null); (lib.ClipGroup_1_1 = function(mode,startPosition,loop) { this.initialize(mode,startPosition,loop,{}); // Layer_2 (mask) var mask = new cjs.Shape(); mask._off = true; mask.graphics.p("AhhieID4DMIktBxg"); mask.setTransform(74.025,62.975); // Layer_3_obj_ this.Layer_3 = new lib.Clip_Group_1_1_Layer_3(); this.Layer_3.name = "Layer_3"; this.Layer_3.parent = this; this.Layer_3.setTransform(60,33.5,1,1,0,0,0,60,33.5); this.Layer_3.depth = 0; this.Layer_3.isAttachedToCamera = 0 this.Layer_3.isAttachedToMask = 0 this.Layer_3.layerDepth = 0 this.Layer_3.layerIndex = 0 this.Layer_3.maskLayerName = 0 var maskedShapeInstanceList = [this.Layer_3]; for(var shapedInstanceItr = 0; shapedInstanceItr < maskedShapeInstanceList.length; shapedInstanceItr++) { maskedShapeInstanceList[shapedInstanceItr].mask = mask; } this.timeline.addTween(cjs.Tween.get(this.Layer_3).wait(1)); }).prototype = getMCSymbolPrototype(lib.ClipGroup_1_1, new cjs.Rectangle(59,47.1,30.099999999999994,19.800000000000004), null); (lib.ClipGroup_1_0 = function(mode,startPosition,loop) { this.initialize(mode,startPosition,loop,{}); // Layer_2 (mask) var mask = new cjs.Shape(); mask._off = true; mask.graphics.p("AibhHIE3hUIhUE3g"); mask.setTransform(41.2,70.45); // Layer_3_obj_ this.Layer_3 = new lib.Clip_Group_1_0_Layer_3(); this.Layer_3.name = "Layer_3"; this.Layer_3.parent = this; this.Layer_3.setTransform(17.9,60.1,1,1,0,0,0,17.9,60.1); this.Layer_3.depth = 0; this.Layer_3.isAttachedToCamera = 0 this.Layer_3.isAttachedToMask = 0 this.Layer_3.layerDepth = 0 this.Layer_3.layerIndex = 0 this.Layer_3.maskLayerName = 0 var maskedShapeInstanceList = [this.Layer_3]; for(var shapedInstanceItr = 0; shapedInstanceItr < maskedShapeInstanceList.length; shapedInstanceItr++) { maskedShapeInstanceList[shapedInstanceItr].mask = mask; } this.timeline.addTween(cjs.Tween.get(this.Layer_3).wait(1)); }).prototype = getMCSymbolPrototype(lib.ClipGroup_1_0, new cjs.Rectangle(25.7,54.9,10.3,31.1), null); (lib.Clip_Group_13_Layer_3 = function(mode,startPosition,loop) { this.initialize(mode,startPosition,loop,{}); // Layer_3 this.instance = new lib.ClipGroup_14(); this.instance.parent = this; this.instance.setTransform(103,115.2,1,1,0,0,0,62.4,40.8); this.shape = new cjs.Shape(); this.shape.graphics.f("#0091D6").s().p("AiKAiID9hqIAfAZIkjB4g"); this.shape.setTransform(92.8,98.825); this.shape_1 = new cjs.Shape(); this.shape_1.graphics.f("#0091D6").s().p("AhqAUIC9hPIAeAZIjiBeg"); this.shape_1.setTransform(90.75,93.175); this.shape_2 = new cjs.Shape(); this.shape_2.graphics.f("#0091D6").s().p("AhHAFIB3gxIAfAYIidBCg"); this.shape_2.setTransform(88.575,87.05); this.shape_3 = new cjs.Shape(); this.shape_3.graphics.f("#0091D6").s().p("AgngIIA3gXIAfAZIhdAmg"); this.shape_3.setTransform(86.5,81.35); this.shape_4 = new cjs.Shape(); this.shape_4.graphics.f("#0091D6").s().p("AgIgOIAWASIgbALg"); this.shape_4.setTransform(84.45,75.95); this.instance_1 = new lib.ClipGroup_1_1(); this.instance_1.parent = this; this.instance_1.setTransform(79.3,66.7,1,1,0,0,0,60,39.4); this.timeline.addTween(cjs.Tween.get({}).to({state:[{t:this.instance_1},{t:this.shape_4},{t:this.shape_3},{t:this.shape_2},{t:this.shape_1},{t:this.shape},{t:this.instance}]}).wait(1)); }).prototype = getMCSymbolPrototype(lib.Clip_Group_13_Layer_3, null, null); (lib.Clip_Group_11_Layer_3 = function(mode,startPosition,loop) { this.initialize(mode,startPosition,loop,{}); // Layer_3 this.instance = new lib.ClipGroup_12(); this.instance.parent = this; this.instance.setTransform(72.35,74.2,1,1,0,0,0,29,60.8); this.shape = new cjs.Shape(); this.shape.graphics.f("#0091D6").s().p("AgwB+IA8kMIAlgLIhFEzg"); this.shape.setTransform(68.225,74.625); this.shape_1 = new cjs.Shape(); this.shape_1.graphics.f("#0091D6").s().p("AgpBbIAtjIIAlgKIg1Dvg"); this.shape_1.setTransform(62.4,73.05); this.shape_2 = new cjs.Shape(); this.shape_2.graphics.f("#0091D6").s().p("AggA2IAdh+IAkgKIgkClg"); this.shape_2.setTransform(56.125,71.275); this.shape_3 = new cjs.Shape(); this.shape_3.graphics.f("#0091D6").s().p("AgYAUIANg6IAkgKIgVBhg"); this.shape_3.setTransform(50.3,69.625); this.shape_4 = new cjs.Shape(); this.shape_4.graphics.f("#0091D6").s().p("AgNgGIAcgIIgHAdg"); this.shape_4.setTransform(44.8,67.95); this.instance_1 = new lib.ClipGroup_1_0(); this.instance_1.parent = this; this.instance_1.setTransform(46.1,64.1,1,1,0,0,0,28.4,60.1); this.timeline.addTween(cjs.Tween.get({}).to({state:[{t:this.instance_1},{t:this.shape_4},{t:this.shape_3},{t:this.shape_2},{t:this.shape_1},{t:this.shape},{t:this.instance}]}).wait(1)); }).prototype = getMCSymbolPrototype(lib.Clip_Group_11_Layer_3, null, null); (lib.Clip_Group_9_Layer_3 = function(mode,startPosition,loop) { this.initialize(mode,startPosition,loop,{}); // Layer_3 this.instance = new lib.ClipGroup_10(); this.instance.parent = this; this.instance.setTransform(11.8,11.8,1,1,0,0,0,11.8,11.8); this.timeline.addTween(cjs.Tween.get(this.instance).wait(1)); }).prototype = getMCSymbolPrototype(lib.Clip_Group_9_Layer_3, null, null); (lib.Clip_Group_7_Layer_3 = function(mode,startPosition,loop) { this.initialize(mode,startPosition,loop,{}); // Layer_3 this.instance = new lib.ClipGroup_8(); this.instance.parent = this; this.instance.setTransform(10.2,11,1,1,0,0,0,10.2,11); this.timeline.addTween(cjs.Tween.get(this.instance).wait(1)); }).prototype = getMCSymbolPrototype(lib.Clip_Group_7_Layer_3, null, null); (lib.waves1 = function(mode,startPosition,loop) { this.initialize(mode,startPosition,loop,{}); // Layer_13 (mask) var mask = new cjs.Shape(); mask._off = true; mask.graphics.p("EgvGAK3IAAuvQRDELPYDVQNtDANUgUQLEgQMlioQHHhfPKkMQPRkPI0hsQN+irNGgBQPEAAP8DeIAASPg"); mask.setTransform(898.5,56.15); // Layer_14_obj_ this.Layer_14 = new lib.waves1_Layer_14(); this.Layer_14.name = "Layer_14"; this.Layer_14.parent = this; this.Layer_14.setTransform(1198,67.2,1,1,0,0,0,1198,67.2); this.Layer_14.depth = 0; this.Layer_14.isAttachedToCamera = 0 this.Layer_14.isAttachedToMask = 0 this.Layer_14.layerDepth = 0 this.Layer_14.layerIndex = 0 this.Layer_14.maskLayerName = 0 var maskedShapeInstanceList = [this.Layer_14]; for(var shapedInstanceItr = 0; shapedInstanceItr < maskedShapeInstanceList.length; shapedInstanceItr++) { maskedShapeInstanceList[shapedInstanceItr].mask = mask; } this.timeline.addTween(cjs.Tween.get(this.Layer_14).wait(1)); // Layer_11 (mask) var mask_1 = new cjs.Shape(); mask_1._off = true; mask_1.graphics.p("Egu2gBjIgJ17MC7fAAAIAASkQ/Utu7VAlQq7AOsVCgQnKBbuoD8QrkDImaBYQqPCQyrElQnGBvnBAAQrdAArPkpg"); mask_1.setTransform(899.25,-150.25); // Layer_12_obj_ this.Layer_12 = new lib.waves1_Layer_12(); this.Layer_12.name = "Layer_12"; this.Layer_12.parent = this; this.Layer_12.setTransform(1198.5,-213.3,1,1,0,0,0,1198.5,-213.3); this.Layer_12.depth = 0; this.Layer_12.isAttachedToCamera = 0 this.Layer_12.isAttachedToMask = 0 this.Layer_12.layerDepth = 0 this.Layer_12.layerIndex = 1 this.Layer_12.maskLayerName = 0 var maskedShapeInstanceList = [this.Layer_12]; for(var shapedInstanceItr = 0; shapedInstanceItr < maskedShapeInstanceList.length; shapedInstanceItr++) { maskedShapeInstanceList[shapedInstanceItr].mask = mask_1; } this.timeline.addTween(cjs.Tween.get(this.Layer_12).wait(1)); // Layer_4 (mask) var mask_2 = new cjs.Shape(); mask_2._off = true; mask_2.graphics.p("EhdvAJ2IAAwlQfjNYbZgdQK+gMMYiYQHLhZOojwQO4j1IShgQNZibMZAAQQqAAR0ESIAAO1g"); mask_2.setTransform(0,63); // Layer_5_obj_ this.Layer_5 = new lib.waves1_Layer_5(); this.Layer_5.name = "Layer_5"; this.Layer_5.parent = this; this.Layer_5.setTransform(0,76,1,1,0,0,0,0,76); this.Layer_5.depth = 0; this.Layer_5.isAttachedToCamera = 0 this.Layer_5.isAttachedToMask = 0 this.Layer_5.layerDepth = 0 this.Layer_5.layerIndex = 2 this.Layer_5.maskLayerName = 0 var maskedShapeInstanceList = [this.Layer_5]; for(var shapedInstanceItr = 0; shapedInstanceItr < maskedShapeInstanceList.length; shapedInstanceItr++) { maskedShapeInstanceList[shapedInstanceItr].mask = mask_2; } this.timeline.addTween(cjs.Tween.get(this.Layer_5).wait(1)); // Layer_6 (mask) var mask_3 = new cjs.Shape(); mask_3._off = true; mask_3.graphics.p("EhdvgB9IAA1eMC7fAAAIAAV1QxGokvZjwQtvjVtUATQrFARskC5QnHBpvIEnQrMDbmaBmQqDCho4BCQnDA1nLAAQvYAAv+j0g"); mask_3.setTransform(0,-150); // Layer_7_obj_ this.Layer_7 = new lib.waves1_Layer_7(); this.Layer_7.name = "Layer_7"; this.Layer_7.parent = this; this.Layer_7.setTransform(0,-211.2,1,1,0,0,0,0,-211.2); this.Layer_7.depth = 0; this.Layer_7.isAttachedToCamera = 0 this.Layer_7.isAttachedToMask = 0 this.Layer_7.layerDepth = 0 this.Layer_7.layerIndex = 3 this.Layer_7.maskLayerName = 0 var maskedShapeInstanceList = [this.Layer_7]; for(var shapedInstanceItr = 0; shapedInstanceItr < maskedShapeInstanceList.length; shapedInstanceItr++) { maskedShapeInstanceList[shapedInstanceItr].mask = mask_3; } this.timeline.addTween(cjs.Tween.get(this.Layer_7).wait(1)); }).prototype = getMCSymbolPrototype(lib.waves1, new cjs.Rectangle(-600,-300.5,2398.5,426.5), null); (lib.txt5 = function(mode,startPosition,loop) { this.initialize(mode,startPosition,loop,{}); // Layer_1_copy_obj_ this.Layer_1_copy = new lib.txt5_Layer_1_copy(); this.Layer_1_copy.name = "Layer_1_copy"; this.Layer_1_copy.parent = this; this.Layer_1_copy.setTransform(3.9,1.4,1,1,0,0,0,3.9,1.4); this.Layer_1_copy.depth = 0; this.Layer_1_copy.isAttachedToCamera = 0 this.Layer_1_copy.isAttachedToMask = 0 this.Layer_1_copy.layerDepth = 0 this.Layer_1_copy.layerIndex = 0 this.Layer_1_copy.maskLayerName = 0 this.timeline.addTween(cjs.Tween.get(this.Layer_1_copy).wait(1)); }).prototype = getMCSymbolPrototype(lib.txt5, new cjs.Rectangle(-191.8,-48.3,383.70000000000005,96.6), null); (lib.txt4 = function(mode,startPosition,loop) { this.initialize(mode,startPosition,loop,{}); // Layer_1_copy_obj_ this.Layer_1_copy = new lib.txt4_Layer_1_copy(); this.Layer_1_copy.name = "Layer_1_copy"; this.Layer_1_copy.parent = this; this.Layer_1_copy.setTransform(0.6,-0.8,1,1,0,0,0,0.6,-0.8); this.Layer_1_copy.depth = 0; this.Layer_1_copy.isAttachedToCamera = 0 this.Layer_1_copy.isAttachedToMask = 0 this.Layer_1_copy.layerDepth = 0 this.Layer_1_copy.layerIndex = 0 this.Layer_1_copy.maskLayerName = 0 this.timeline.addTween(cjs.Tween.get(this.Layer_1_copy).wait(1)); }).prototype = getMCSymbolPrototype(lib.txt4, new cjs.Rectangle(-139.7,-53,279.4,106.1), null); (lib.txt3 = function(mode,startPosition,loop) { this.initialize(mode,startPosition,loop,{}); // Layer_1_copy_copy_copy_obj_ this.Layer_1_copy_copy_copy = new lib.txt3_Layer_1_copy_copy_copy(); this.Layer_1_copy_copy_copy.name = "Layer_1_copy_copy_copy"; this.Layer_1_copy_copy_copy.parent = this; this.Layer_1_copy_copy_copy.setTransform(2,-0.6,1,1,0,0,0,2,-0.6); this.Layer_1_copy_copy_copy.depth = 0; this.Layer_1_copy_copy_copy.isAttachedToCamera = 0 this.Layer_1_copy_copy_copy.isAttachedToMask = 0 this.Layer_1_copy_copy_copy.layerDepth = 0 this.Layer_1_copy_copy_copy.layerIndex = 0 this.Layer_1_copy_copy_copy.maskLayerName = 0 this.timeline.addTween(cjs.Tween.get(this.Layer_1_copy_copy_copy).wait(1)); }).prototype = getMCSymbolPrototype(lib.txt3, new cjs.Rectangle(-208.3,-71.9,420.70000000000005,143.9), null); (lib.txt2 = function(mode,startPosition,loop) { this.initialize(mode,startPosition,loop,{}); // Layer_1_copy_copy_copy_obj_ this.Layer_1_copy_copy_copy = new lib.txt2_Layer_1_copy_copy_copy(); this.Layer_1_copy_copy_copy.name = "Layer_1_copy_copy_copy"; this.Layer_1_copy_copy_copy.parent = this; this.Layer_1_copy_copy_copy.setTransform(0.9,-3.4,1,1,0,0,0,0.9,-3.4); this.Layer_1_copy_copy_copy.depth = 0; this.Layer_1_copy_copy_copy.isAttachedToCamera = 0 this.Layer_1_copy_copy_copy.isAttachedToMask = 0 this.Layer_1_copy_copy_copy.layerDepth = 0 this.Layer_1_copy_copy_copy.layerIndex = 0 this.Layer_1_copy_copy_copy.maskLayerName = 0 this.timeline.addTween(cjs.Tween.get(this.Layer_1_copy_copy_copy).wait(1)); }).prototype = getMCSymbolPrototype(lib.txt2, new cjs.Rectangle(-255.4,-138.2,512.4,276.4), null); (lib.txt1 = function(mode,startPosition,loop) { this.initialize(mode,startPosition,loop,{}); // Layer_1_copy_copy_obj_ this.Layer_1_copy_copy = new lib.txt1_Layer_1_copy_copy(); this.Layer_1_copy_copy.name = "Layer_1_copy_copy"; this.Layer_1_copy_copy.parent = this; this.Layer_1_copy_copy.setTransform(0.1,-0.6,1,1,0,0,0,0.1,-0.6); this.Layer_1_copy_copy.depth = 0; this.Layer_1_copy_copy.isAttachedToCamera = 0 this.Layer_1_copy_copy.isAttachedToMask = 0 this.Layer_1_copy_copy.layerDepth = 0 this.Layer_1_copy_copy.layerIndex = 0 this.Layer_1_copy_copy.maskLayerName = 0 this.timeline.addTween(cjs.Tween.get(this.Layer_1_copy_copy).wait(1)); }).prototype = getMCSymbolPrototype(lib.txt1, new cjs.Rectangle(-357,-139.1,714,278.2), null); (lib.mcMain_woman2 = function(mode,startPosition,loop) { this.initialize(mode,startPosition,loop,{}); // woman2 this.instance = new lib.woman2_1(); this.instance.parent = this; this.instance.setTransform(57,56.75,0.75,0.75); this.instance.alpha = 0; this.instance._off = true; this.timeline.addTween(cjs.Tween.get(this.instance).wait(189).to({_off:false},0).to({scaleX:1,scaleY:1,alpha:1},12,cjs.Ease.quadOut).wait(33).to({alpha:0},6).to({_off:true},1).wait(119)); }).prototype = p = new cjs.MovieClip(); (lib.mcMain_woman1_png = function(mode,startPosition,loop) { this.initialize(mode,startPosition,loop,{}); // woman1_png this.instance = new lib.woman1_1(); this.instance.parent = this; this.instance.setTransform(628.6,61.8,0.75,0.75); this.instance.alpha = 0; this.instance._off = true; this.timeline.addTween(cjs.Tween.get(this.instance).wait(130).to({_off:false},0).to({scaleX:1,scaleY:1,y:61.85,alpha:1},10,cjs.Ease.quadOut).wait(34).to({alpha:0},6).to({_off:true},1).wait(179)); }).prototype = p = new cjs.MovieClip(); (lib.mcMain_waves1 = function(mode,startPosition,loop) { this.initialize(mode,startPosition,loop,{}); // waves1 this.instance = new lib.waves1(); this.instance.parent = this; this.instance.setTransform(599.1,65.8,0.9999,0.2227,0,0,0,0.1,6.3); this.instance._off = true; this.timeline.addTween(cjs.Tween.get(this.instance).wait(53).to({_off:false},0).to({x:-1067.9},306).wait(1)); }).prototype = p = new cjs.MovieClip(); (lib.mcMain_txt5 = function(mode,startPosition,loop) { this.initialize(mode,startPosition,loop,{}); // txt5 this.instance = new lib.txt5(); this.instance.parent = this; this.instance.setTransform(345,45.75,1.5,1.5); this.instance.alpha = 0; this.instance._off = true; this.timeline.addTween(cjs.Tween.get(this.instance).wait(241).to({_off:false},0).to({scaleX:1,scaleY:1,alpha:1},15,cjs.Ease.cubicOut).wait(38).to({alpha:0},6).to({_off:true},1).wait(59)); }).prototype = p = new cjs.MovieClip(); (lib.mcMain_txt4 = function(mode,startPosition,loop) { this.initialize(mode,startPosition,loop,{}); // txt4 this.instance = new lib.txt4(); this.instance.parent = this; this.instance.setTransform(515,45,1.5,1.5); this.instance.alpha = 0; this.instance._off = true; this.timeline.addTween(cjs.Tween.get(this.instance).wait(301).to({_off:false},0).to({scaleX:1,scaleY:1,alpha:1},15,cjs.Ease.cubicOut).wait(37).to({alpha:0},6).wait(1)); }).prototype = p = new cjs.MovieClip(); (lib.mcMain_txt3 = function(mode,startPosition,loop) { this.initialize(mode,startPosition,loop,{}); // txt3 this.instance = new lib.txt3(); this.instance.parent = this; this.instance.setTransform(345,45,1.5,1.5); this.instance.alpha = 0; this.instance._off = true; this.timeline.addTween(cjs.Tween.get(this.instance).wait(181).to({_off:false},0).to({scaleX:1,scaleY:1,alpha:1},15,cjs.Ease.cubicOut).wait(38).to({alpha:0},6).to({_off:true},1).wait(119)); }).prototype = p = new cjs.MovieClip(); (lib.mcMain_txt2 = function(mode,startPosition,loop) { this.initialize(mode,startPosition,loop,{}); // txt2 this.instance = new lib.txt2(); this.instance.parent = this; this.instance.setTransform(345,45,1.5,1.5); this.instance.alpha = 0; this.instance._off = true; this.timeline.addTween(cjs.Tween.get(this.instance).wait(121).to({_off:false},0).to({scaleX:1,scaleY:1,alpha:1},15,cjs.Ease.cubicOut).wait(38).to({alpha:0},6).to({_off:true},1).wait(179)); }).prototype = p = new cjs.MovieClip(); (lib.mcMain_txt1 = function(mode,startPosition,loop) { this.initialize(mode,startPosition,loop,{}); // txt1 this.instance = new lib.txt1(); this.instance.parent = this; this.instance.setTransform(345,45,1.5,1.5); this.instance.alpha = 0; this.instance._off = true; this.timeline.addTween(cjs.Tween.get(this.instance).wait(61).to({_off:false},0).to({scaleX:1,scaleY:1,alpha:1},15,cjs.Ease.cubicOut).wait(38).to({alpha:0},6).to({_off:true},1).wait(239)); }).prototype = p = new cjs.MovieClip(); (lib.man3_1 = function(mode,startPosition,loop) { this.initialize(mode,startPosition,loop,{}); // Layer_1_obj_ this.Layer_1 = new lib.man3_Layer_1(); this.Layer_1.name = "Layer_1"; this.Layer_1.parent = this; this.Layer_1.depth = 0; this.Layer_1.isAttachedToCamera = 0 this.Layer_1.isAttachedToMask = 0 this.Layer_1.layerDepth = 0 this.Layer_1.layerIndex = 0 this.Layer_1.maskLayerName = 0 this.timeline.addTween(cjs.Tween.get(this.Layer_1).wait(1)); }).prototype = getMCSymbolPrototype(lib.man3_1, new cjs.Rectangle(-50,-52.2,100,104.5), null); (lib.man2_1 = function(mode,startPosition,loop) { this.initialize(mode,startPosition,loop,{}); // Layer_1_obj_ this.Layer_1 = new lib.man2_Layer_1(); this.Layer_1.name = "Layer_1"; this.Layer_1.parent = this; this.Layer_1.depth = 0; this.Layer_1.isAttachedToCamera = 0 this.Layer_1.isAttachedToMask = 0 this.Layer_1.layerDepth = 0 this.Layer_1.layerIndex = 0 this.Layer_1.maskLayerName = 0 this.timeline.addTween(cjs.Tween.get(this.Layer_1).wait(1)); }).prototype = getMCSymbolPrototype(lib.man2_1, new cjs.Rectangle(-43.2,-39,86.5,78), null); (lib.man1_1 = function(mode,startPosition,loop) { this.initialize(mode,startPosition,loop,{}); // Layer_1_obj_ this.Layer_1 = new lib.man1_Layer_1(); this.Layer_1.name = "Layer_1"; this.Layer_1.parent = this; this.Layer_1.depth = 0; this.Layer_1.isAttachedToCamera = 0 this.Layer_1.isAttachedToMask = 0 this.Layer_1.layerDepth = 0 this.Layer_1.layerIndex = 0 this.Layer_1.maskLayerName = 0 this.timeline.addTween(cjs.Tween.get(this.Layer_1).wait(1)); }).prototype = getMCSymbolPrototype(lib.man1_1, new cjs.Rectangle(-46.7,-41.9,93.6,83.9), null); (lib.logo_star = function(mode,startPosition,loop) { this.initialize(mode,startPosition,loop,{}); // Layer_1_obj_ this.Layer_1 = new lib.logo_star_Layer_1(); this.Layer_1.name = "Layer_1"; this.Layer_1.parent = this; this.Layer_1.depth = 0; this.Layer_1.isAttachedToCamera = 0 this.Layer_1.isAttachedToMask = 0 this.Layer_1.layerDepth = 0 this.Layer_1.layerIndex = 0 this.Layer_1.maskLayerName = 0 this.timeline.addTween(cjs.Tween.get(this.Layer_1).wait(1)); }).prototype = getMCSymbolPrototype(lib.logo_star, new cjs.Rectangle(-19.7,-18.9,39.4,37.8), null); (lib.logo_slogan = function(mode,startPosition,loop) { this.initialize(mode,startPosition,loop,{}); // Layer_1_obj_ this.Layer_1 = new lib.logo_slogan_Layer_1(); this.Layer_1.name = "Layer_1"; this.Layer_1.parent = this; this.Layer_1.depth = 0; this.Layer_1.isAttachedToCamera = 0 this.Layer_1.isAttachedToMask = 0 this.Layer_1.layerDepth = 0 this.Layer_1.layerIndex = 0 this.Layer_1.maskLayerName = 0 this.timeline.addTween(cjs.Tween.get(this.Layer_1).wait(1)); }).prototype = getMCSymbolPrototype(lib.logo_slogan, new cjs.Rectangle(-190.8,-10.7,381.70000000000005,21.5), null); (lib.logo_school = function(mode,startPosition,loop) { this.initialize(mode,startPosition,loop,{}); // Layer_1_obj_ this.Layer_1 = new lib.logo_school_Layer_1(); this.Layer_1.name = "Layer_1"; this.Layer_1.parent = this; this.Layer_1.depth = 0; this.Layer_1.isAttachedToCamera = 0 this.Layer_1.isAttachedToMask = 0 this.Layer_1.layerDepth = 0 this.Layer_1.layerIndex = 0 this.Layer_1.maskLayerName = 0 this.timeline.addTween(cjs.Tween.get(this.Layer_1).wait(1)); }).prototype = getMCSymbolPrototype(lib.logo_school, new cjs.Rectangle(-126.6,-23.8,253.3,47.7), null); (lib.logo_optima = function(mode,startPosition,loop) { this.initialize(mode,startPosition,loop,{}); // Layer_1_obj_ this.Layer_1 = new lib.logo_optima_Layer_1(); this.Layer_1.name = "Layer_1"; this.Layer_1.parent = this; this.Layer_1.depth = 0; this.Layer_1.isAttachedToCamera = 0 this.Layer_1.isAttachedToMask = 0 this.Layer_1.layerDepth = 0 this.Layer_1.layerIndex = 0 this.Layer_1.maskLayerName = 0 this.timeline.addTween(cjs.Tween.get(this.Layer_1).wait(1)); }).prototype = getMCSymbolPrototype(lib.logo_optima, new cjs.Rectangle(-117.4,-31.7,234.9,63.4), null); (lib.dots_c = function(mode,startPosition,loop) { this.initialize(mode,startPosition,loop,{}); // Layer_1_copy_obj_ this.Layer_1_copy = new lib.dots_c_Layer_1_copy(); this.Layer_1_copy.name = "Layer_1_copy"; this.Layer_1_copy.parent = this; this.Layer_1_copy.setTransform(0,-167.8,1,1,0,0,0,0,-167.8); this.Layer_1_copy.depth = 0; this.Layer_1_copy.isAttachedToCamera = 0 this.Layer_1_copy.isAttachedToMask = 0 this.Layer_1_copy.layerDepth = 0 this.Layer_1_copy.layerIndex = 0 this.Layer_1_copy.maskLayerName = 0 this.timeline.addTween(cjs.Tween.get(this.Layer_1_copy).wait(1)); }).prototype = getMCSymbolPrototype(lib.dots_c, new cjs.Rectangle(-499.8,-241.7,999.6,483.5), null); (lib.dots_b = function(mode,startPosition,loop) { this.initialize(mode,startPosition,loop,{}); // Layer_1_copy_obj_ this.Layer_1_copy = new lib.dots_b_Layer_1_copy(); this.Layer_1_copy.name = "Layer_1_copy"; this.Layer_1_copy.parent = this; this.Layer_1_copy.depth = 0; this.Layer_1_copy.isAttachedToCamera = 0 this.Layer_1_copy.isAttachedToMask = 0 this.Layer_1_copy.layerDepth = 0 this.Layer_1_copy.layerIndex = 0 this.Layer_1_copy.maskLayerName = 0 this.timeline.addTween(cjs.Tween.get(this.Layer_1_copy).wait(1)); }).prototype = getMCSymbolPrototype(lib.dots_b, new cjs.Rectangle(-494.9,-233.4,989.9,466.8), null); (lib.dots_a = function(mode,startPosition,loop) { this.initialize(mode,startPosition,loop,{}); // Layer_1_obj_ this.Layer_1 = new lib.dots_a_Layer_1(); this.Layer_1.name = "Layer_1"; this.Layer_1.parent = this; this.Layer_1.depth = 0; this.Layer_1.isAttachedToCamera = 0 this.Layer_1.isAttachedToMask = 0 this.Layer_1.layerDepth = 0 this.Layer_1.layerIndex = 0 this.Layer_1.maskLayerName = 0 this.timeline.addTween(cjs.Tween.get(this.Layer_1).wait(1)); }).prototype = getMCSymbolPrototype(lib.dots_a, new cjs.Rectangle(-532.3,-215.8,1064.6999999999998,431.6), null); (lib.bg_1 = function(mode,startPosition,loop) { this.initialize(mode,startPosition,loop,{}); // Layer_1_obj_ this.Layer_1 = new lib.bg_Layer_1(); this.Layer_1.name = "Layer_1"; this.Layer_1.parent = this; this.Layer_1.depth = 0; this.Layer_1.isAttachedToCamera = 0 this.Layer_1.isAttachedToMask = 0 this.Layer_1.layerDepth = 0 this.Layer_1.layerIndex = 0 this.Layer_1.maskLayerName = 0 this.timeline.addTween(cjs.Tween.get(this.Layer_1).wait(1)); }).prototype = getMCSymbolPrototype(lib.bg_1, new cjs.Rectangle(-345,-88.9,690,177.8), null); (lib.ClipGroup_13 = function(mode,startPosition,loop) { this.initialize(mode,startPosition,loop,{}); // Layer_2 (mask) var mask = new cjs.Shape(); mask._off = true; mask.graphics.p("AuPN5IAA7xIcfAAIAAbxg"); mask.setTransform(91.15,88.875); // Layer_3_obj_ this.Layer_3 = new lib.Clip_Group_13_Layer_3(); this.Layer_3.name = "Layer_3"; this.Layer_3.parent = this; this.Layer_3.setTransform(92.3,91.7,1,1,0,0,0,92.3,91.7); this.Layer_3.depth = 0; this.Layer_3.isAttachedToCamera = 0 this.Layer_3.isAttachedToMask = 0 this.Layer_3.layerDepth = 0 this.Layer_3.layerIndex = 0 this.Layer_3.maskLayerName = 0 var maskedShapeInstanceList = [this.Layer_3]; for(var shapedInstanceItr = 0; shapedInstanceItr < maskedShapeInstanceList.length; shapedInstanceItr++) { maskedShapeInstanceList[shapedInstanceItr].mask = mask; } this.timeline.addTween(cjs.Tween.get(this.Layer_3).wait(1)); }).prototype = getMCSymbolPrototype(lib.ClipGroup_13, new cjs.Rectangle(19.3,27.3,146.1,128.79999999999998), null); (lib.ClipGroup_11 = function(mode,startPosition,loop) { this.initialize(mode,startPosition,loop,{}); // Layer_2 (mask) var mask = new cjs.Shape(); mask._off = true; mask.graphics.p("ApTK3IAA1tISmAAIAAVtg"); mask.setTransform(59.55,69.525); // Layer_3_obj_ this.Layer_3 = new lib.Clip_Group_11_Layer_3(); this.Layer_3.name = "Layer_3"; this.Layer_3.parent = this; this.Layer_3.setTransform(59.5,69.5,1,1,0,0,0,59.5,69.5); this.Layer_3.depth = 0; this.Layer_3.isAttachedToCamera = 0 this.Layer_3.isAttachedToMask = 0 this.Layer_3.layerDepth = 0 this.Layer_3.layerIndex = 0 this.Layer_3.maskLayerName = 0 var maskedShapeInstanceList = [this.Layer_3]; for(var shapedInstanceItr = 0; shapedInstanceItr < maskedShapeInstanceList.length; shapedInstanceItr++) { maskedShapeInstanceList[shapedInstanceItr].mask = mask; } this.timeline.addTween(cjs.Tween.get(this.Layer_3).wait(1)); }).prototype = getMCSymbolPrototype(lib.ClipGroup_11, new cjs.Rectangle(17.7,4,83.7,131.1), null); (lib.ClipGroup_9 = function(mode,startPosition,loop) { this.initialize(mode,startPosition,loop,{}); // Layer_2 (mask) var mask = new cjs.Shape(); mask._off = true; mask.graphics.p("Ah1B2IAAjrIDrAAIAADrg"); mask.setTransform(11.8,11.8); // Layer_3_obj_ this.Layer_3 = new lib.Clip_Group_9_Layer_3(); this.Layer_3.name = "Layer_3"; this.Layer_3.parent = this; this.Layer_3.setTransform(11.8,11.8,1,1,0,0,0,11.8,11.8); this.Layer_3.depth = 0; this.Layer_3.isAttachedToCamera = 0 this.Layer_3.isAttachedToMask = 0 this.Layer_3.layerDepth = 0 this.Layer_3.layerIndex = 0 this.Layer_3.maskLayerName = 0 var maskedShapeInstanceList = [this.Layer_3]; for(var shapedInstanceItr = 0; shapedInstanceItr < maskedShapeInstanceList.length; shapedInstanceItr++) { maskedShapeInstanceList[shapedInstanceItr].mask = mask; } this.timeline.addTween(cjs.Tween.get(this.Layer_3).wait(1)); }).prototype = getMCSymbolPrototype(lib.ClipGroup_9, new cjs.Rectangle(0,0,23.6,23.6), null); (lib.ClipGroup_7 = function(mode,startPosition,loop) { this.initialize(mode,startPosition,loop,{}); // Layer_2 (mask) var mask = new cjs.Shape(); mask._off = true; mask.graphics.p("AhlBtIAAjaIDLAAIAADag"); mask.setTransform(10.2,10.95); // Layer_3_obj_ this.Layer_3 = new lib.Clip_Group_7_Layer_3(); this.Layer_3.name = "Layer_3"; this.Layer_3.parent = this; this.Layer_3.setTransform(10.2,11,1,1,0,0,0,10.2,11); this.Layer_3.depth = 0; this.Layer_3.isAttachedToCamera = 0 this.Layer_3.isAttachedToMask = 0 this.Layer_3.layerDepth = 0 this.Layer_3.layerIndex = 0 this.Layer_3.maskLayerName = 0 var maskedShapeInstanceList = [this.Layer_3]; for(var shapedInstanceItr = 0; shapedInstanceItr < maskedShapeInstanceList.length; shapedInstanceItr++) { maskedShapeInstanceList[shapedInstanceItr].mask = mask; } this.timeline.addTween(cjs.Tween.get(this.Layer_3).wait(1)); }).prototype = getMCSymbolPrototype(lib.ClipGroup_7, new cjs.Rectangle(0,0,20.4,21.9), null); (lib.mcMain_man3_png = function(mode,startPosition,loop) { this.initialize(mode,startPosition,loop,{}); // man3_png this.instance = new lib.man3_1(); this.instance.parent = this; this.instance.setTransform(583,42,0.75,0.75); this.instance.alpha = 0; this.instance._off = true; this.timeline.addTween(cjs.Tween.get(this.instance).wait(249).to({_off:false},0).to({scaleX:1,scaleY:1,alpha:1},12,cjs.Ease.quadOut).wait(33).to({alpha:0},6).to({_off:true},1).wait(59)); }).prototype = p = new cjs.MovieClip(); (lib.mcMain_man2_copy = function(mode,startPosition,loop) { this.initialize(mode,startPosition,loop,{}); // man2_copy this.instance = new lib.man2_1(); this.instance.parent = this; this.instance.setTransform(624.95,45.95,0.75,0.75); this.instance.alpha = 0; this.instance._off = true; this.timeline.addTween(cjs.Tween.get(this.instance).wait(189).to({_off:false},0).to({scaleX:1,scaleY:1,alpha:1},12,cjs.Ease.quadOut).wait(33).to({alpha:0},6).to({_off:true},1).wait(119)); }).prototype = p = new cjs.MovieClip(); (lib.mcMain_man1_png = function(mode,startPosition,loop) { this.initialize(mode,startPosition,loop,{}); // man1_png this.instance = new lib.man1_1(); this.instance.parent = this; this.instance.setTransform(53,42.95,0.75,0.75,0,0,0,0.1,0.1); this.instance.alpha = 0; this.instance._off = true; this.timeline.addTween(cjs.Tween.get(this.instance).wait(130).to({_off:false},0).to({regX:0,regY:0,scaleX:1,scaleY:1,y:43,alpha:1},10,cjs.Ease.quadOut).wait(34).to({alpha:0},6).to({_off:true},1).wait(179)); }).prototype = p = new cjs.MovieClip(); (lib.mcMain_bg = function(mode,startPosition,loop) { this.initialize(mode,startPosition,loop,{}); // bg this.instance = new lib.bg_1(); this.instance.parent = this; this.instance.setTransform(345,45); this.timeline.addTween(cjs.Tween.get(this.instance).wait(53).to({alpha:0},6).wait(294).to({alpha:1},6).wait(1)); }).prototype = p = new cjs.MovieClip(); (lib.logo2_s5 = function(mode,startPosition,loop) { this.initialize(mode,startPosition,loop,{}); // s5 this.s5 = new lib.logo_star(); this.s5.name = "s5"; this.s5.parent = this; this.s5.setTransform(-133.4,-62.4,0.7597,0.7595,-72.1723,0,0,-0.3,-0.1); this.s5._off = true; this.timeline.addTween(cjs.Tween.get(this.s5).wait(20).to({_off:false},0).to({regX:0,regY:0,scaleX:1,scaleY:1,rotation:0,x:-96.65,y:-61.65},5).wait(95)); }).prototype = p = new cjs.MovieClip(); (lib.logo2_s4 = function(mode,startPosition,loop) { this.initialize(mode,startPosition,loop,{}); // s4 this.s4 = new lib.logo_star(); this.s4.name = "s4"; this.s4.parent = this; this.s4.setTransform(-160.45,-50.75,0.5381,0.5372,-72.1713,0,0,-0.1,-0.1); this.s4._off = true; this.timeline.addTween(cjs.Tween.get(this.s4).wait(15).to({_off:false},0).to({regX:0,regY:0,scaleX:0.7605,scaleY:0.7603,rotation:0,x:-133.4,y:-62.4},5).wait(100)); }).prototype = p = new cjs.MovieClip(); (lib.logo2_s3 = function(mode,startPosition,loop) { this.initialize(mode,startPosition,loop,{}); // s3 this.s3 = new lib.logo_star(); this.s3.name = "s3"; this.s3.parent = this; this.s3.setTransform(-174,-30,0.3798,0.3784,-72.1722); this.s3._off = true; this.timeline.addTween(cjs.Tween.get(this.s3).wait(10).to({_off:false},0).to({regX:-0.1,regY:-0.1,scaleX:0.5387,scaleY:0.5378,rotation:0,x:-160.5,y:-50.75},5).wait(105)); }).prototype = p = new cjs.MovieClip(); (lib.logo2_s2 = function(mode,startPosition,loop) { this.initialize(mode,startPosition,loop,{}); // s2 this.s2 = new lib.logo_star(); this.s2.name = "s2"; this.s2.parent = this; this.s2.setTransform(-184.1,-9,0.2712,0.2701,-72.0021,0,0,-1,-0.1); this.s2._off = true; this.timeline.addTween(cjs.Tween.get(this.s2).wait(5).to({_off:false},0).to({regX:-0.1,regY:0,scaleX:0.3802,scaleY:0.3801,rotation:0,x:-175,y:-29.65},5).wait(110)); }).prototype = p = new cjs.MovieClip(); (lib.logo2_s1 = function(mode,startPosition,loop) { this.initialize(mode,startPosition,loop,{}); // s1 this.s1 = new lib.logo_star(); this.s1.name = "s1"; this.s1.parent = this; this.s1.setTransform(-183.95,11,0.2709,0.2699,-72.1725,0,0,-0.6,0.1); this.timeline.addTween(cjs.Tween.get(this.s1).to({regX:-0.2,regY:-0.2,scaleX:0.2712,scaleY:0.2702,rotation:0,y:-8.85},5).wait(115)); }).prototype = p = new cjs.MovieClip(); (lib.logo2_logo_school = function(mode,startPosition,loop) { this.initialize(mode,startPosition,loop,{}); // logo_school this.instance = new lib.logo_school(); this.instance.parent = this; this.instance.setTransform(71.75,14.3); this.instance.alpha = 0; this.instance._off = true; this.timeline.addTween(cjs.Tween.get(this.instance).wait(5).to({_off:false},0).to({alpha:1},10).wait(105)); }).prototype = p = new cjs.MovieClip(); (lib.logo2_logo_optima = function(mode,startPosition,loop) { this.initialize(mode,startPosition,loop,{}); // logo_optima this.instance = new lib.logo_optima(); this.instance.parent = this; this.instance.setTransform(60.7,-40.95); this.instance.alpha = 0; this.timeline.addTween(cjs.Tween.get(this.instance).to({alpha:1},10).wait(110)); }).prototype = p = new cjs.MovieClip(); (lib.logo2 = function(mode,startPosition,loop) { this.initialize(mode,startPosition,loop,{}); // timeline functions: this.frame_0 = function() { if(this.s1.parent == undefined || this.s1.parent == this) this.s1 = this.s1.s1; } this.frame_5 = function() { if(this.s2.parent == undefined || this.s2.parent == this) this.s2 = this.s2.s2; if(this.s1.parent == undefined || this.s1.parent == this) this.s1 = this.s1.s1; } this.frame_10 = function() { if(this.s3.parent == undefined || this.s3.parent == this) this.s3 = this.s3.s3; if(this.s2.parent == undefined || this.s2.parent == this) this.s2 = this.s2.s2; } this.frame_15 = function() { if(this.s4.parent == undefined || this.s4.parent == this) this.s4 = this.s4.s4; if(this.s3.parent == undefined || this.s3.parent == this) this.s3 = this.s3.s3; } this.frame_20 = function() { if(this.s5.parent == undefined || this.s5.parent == this) this.s5 = this.s5.s5; if(this.s4.parent == undefined || this.s4.parent == this) this.s4 = this.s4.s4; } this.frame_25 = function() { if(this.s5.parent == undefined || this.s5.parent == this) this.s5 = this.s5.s5; } this.frame_29 = function() { this.stop(); } this.frame_119 = function() { this.___loopingOver___ = true; } // actions tween: this.timeline.addTween(cjs.Tween.get(this).call(this.frame_0).wait(5).call(this.frame_5).wait(5).call(this.frame_10).wait(5).call(this.frame_15).wait(5).call(this.frame_20).wait(5).call(this.frame_25).wait(4).call(this.frame_29).wait(90).call(this.frame_119).wait(1)); // s5_obj_ this.s5 = new lib.logo2_s5(); this.s5.name = "s5"; this.s5.parent = this; this.s5.depth = 0; this.s5.isAttachedToCamera = 0 this.s5.isAttachedToMask = 0 this.s5.layerDepth = 0 this.s5.layerIndex = 0 this.s5.maskLayerName = 0 this.timeline.addTween(cjs.Tween.get(this.s5).wait(120)); // s4_obj_ this.s4 = new lib.logo2_s4(); this.s4.name = "s4"; this.s4.parent = this; this.s4.depth = 0; this.s4.isAttachedToCamera = 0 this.s4.isAttachedToMask = 0 this.s4.layerDepth = 0 this.s4.layerIndex = 1 this.s4.maskLayerName = 0 this.timeline.addTween(cjs.Tween.get(this.s4).wait(120)); // s3_obj_ this.s3 = new lib.logo2_s3(); this.s3.name = "s3"; this.s3.parent = this; this.s3.depth = 0; this.s3.isAttachedToCamera = 0 this.s3.isAttachedToMask = 0 this.s3.layerDepth = 0 this.s3.layerIndex = 2 this.s3.maskLayerName = 0 this.timeline.addTween(cjs.Tween.get(this.s3).wait(120)); // s2_obj_ this.s2 = new lib.logo2_s2(); this.s2.name = "s2"; this.s2.parent = this; this.s2.depth = 0; this.s2.isAttachedToCamera = 0 this.s2.isAttachedToMask = 0 this.s2.layerDepth = 0 this.s2.layerIndex = 3 this.s2.maskLayerName = 0 this.timeline.addTween(cjs.Tween.get(this.s2).wait(120)); // s1_obj_ this.s1 = new lib.logo2_s1(); this.s1.name = "s1"; this.s1.parent = this; this.s1.setTransform(-184,10.8,1,1,0,0,0,-184,10.8); this.s1.depth = 0; this.s1.isAttachedToCamera = 0 this.s1.isAttachedToMask = 0 this.s1.layerDepth = 0 this.s1.layerIndex = 4 this.s1.maskLayerName = 0 this.timeline.addTween(cjs.Tween.get(this.s1).wait(120)); // logo_school_obj_ this.logo_school = new lib.logo2_logo_school(); this.logo_school.name = "logo_school"; this.logo_school.parent = this; this.logo_school.depth = 0; this.logo_school.isAttachedToCamera = 0 this.logo_school.isAttachedToMask = 0 this.logo_school.layerDepth = 0 this.logo_school.layerIndex = 5 this.logo_school.maskLayerName = 0 this.timeline.addTween(cjs.Tween.get(this.logo_school).wait(120)); // logo_optima_obj_ this.logo_optima = new lib.logo2_logo_optima(); this.logo_optima.name = "logo_optima"; this.logo_optima.parent = this; this.logo_optima.setTransform(60.7,-41,1,1,0,0,0,60.7,-41); this.logo_optima.depth = 0; this.logo_optima.isAttachedToCamera = 0 this.logo_optima.isAttachedToMask = 0 this.logo_optima.layerDepth = 0 this.logo_optima.layerIndex = 6 this.logo_optima.maskLayerName = 0 this.timeline.addTween(cjs.Tween.get(this.logo_optima).wait(120)); // Layer_6_obj_ this.Layer_6 = new lib.logo2_Layer_6(); this.Layer_6.name = "Layer_6"; this.Layer_6.parent = this; this.Layer_6.setTransform(-132.7,-21.1,1,1,0,0,0,-132.7,-21.1); this.Layer_6.depth = 0; this.Layer_6.isAttachedToCamera = 0 this.Layer_6.isAttachedToMask = 0 this.Layer_6.layerDepth = 0 this.Layer_6.layerIndex = 7 this.Layer_6.maskLayerName = 0 this.timeline.addTween(cjs.Tween.get(this.Layer_6).wait(120)); }).prototype = p = new cjs.MovieClip(); p.nominalBounds = new cjs.Rectangle(-198.4,-81.2,396.8,161.8); (lib.logo1_s5 = function(mode,startPosition,loop) { this.initialize(mode,startPosition,loop,{}); // s5 this.s5 = new lib.logo_star(); this.s5.name = "s5"; this.s5.parent = this; this.s5.setTransform(-133.4,-62.4,0.7597,0.7595,-72.1723,0,0,-0.3,-0.1); this.s5._off = true; this.timeline.addTween(cjs.Tween.get(this.s5).wait(20).to({_off:false},0).to({regX:0,regY:0,scaleX:1,scaleY:1,rotation:0,x:-96.65,y:-61.65},5).wait(23)); }).prototype = p = new cjs.MovieClip(); (lib.logo1_s4 = function(mode,startPosition,loop) { this.initialize(mode,startPosition,loop,{}); // s4 this.s4 = new lib.logo_star(); this.s4.name = "s4"; this.s4.parent = this; this.s4.setTransform(-160.45,-50.75,0.5381,0.5372,-72.1713,0,0,-0.1,-0.1); this.s4._off = true; this.timeline.addTween(cjs.Tween.get(this.s4).wait(15).to({_off:false},0).to({regX:0,regY:0,scaleX:0.7605,scaleY:0.7603,rotation:0,x:-133.4,y:-62.4},5).wait(28)); }).prototype = p = new cjs.MovieClip(); (lib.logo1_s3 = function(mode,startPosition,loop) { this.initialize(mode,startPosition,loop,{}); // s3 this.s3 = new lib.logo_star(); this.s3.name = "s3"; this.s3.parent = this; this.s3.setTransform(-174,-30,0.3798,0.3784,-72.1722); this.s3._off = true; this.timeline.addTween(cjs.Tween.get(this.s3).wait(10).to({_off:false},0).to({regX:-0.1,regY:-0.1,scaleX:0.5387,scaleY:0.5378,rotation:0,x:-160.5,y:-50.75},5).wait(33)); }).prototype = p = new cjs.MovieClip(); (lib.logo1_s2 = function(mode,startPosition,loop) { this.initialize(mode,startPosition,loop,{}); // s2 this.s2 = new lib.logo_star(); this.s2.name = "s2"; this.s2.parent = this; this.s2.setTransform(-184.1,-9,0.2712,0.2701,-72.0021,0,0,-1,-0.1); this.s2._off = true; this.timeline.addTween(cjs.Tween.get(this.s2).wait(5).to({_off:false},0).to({regX:-0.1,regY:0,scaleX:0.3802,scaleY:0.3801,rotation:0,x:-175,y:-29.65},5).wait(38)); }).prototype = p = new cjs.MovieClip(); (lib.logo1_s1 = function(mode,startPosition,loop) { this.initialize(mode,startPosition,loop,{}); // s1 this.s1 = new lib.logo_star(); this.s1.name = "s1"; this.s1.parent = this; this.s1.setTransform(-183.95,11,0.2709,0.2699,-72.1725,0,0,-0.6,0.1); this.timeline.addTween(cjs.Tween.get(this.s1).to({regX:-0.2,regY:-0.2,scaleX:0.2712,scaleY:0.2702,rotation:0,y:-8.85},5).wait(43)); }).prototype = p = new cjs.MovieClip(); (lib.logo1_logo_slogan = function(mode,startPosition,loop) { this.initialize(mode,startPosition,loop,{}); // logo_slogan this.instance = new lib.logo_slogan(); this.instance.parent = this; this.instance.setTransform(6,69.8); this.instance.alpha = 0; this.instance._off = true; this.timeline.addTween(cjs.Tween.get(this.instance).wait(15).to({_off:false},0).to({alpha:1},10).wait(23)); }).prototype = p = new cjs.MovieClip(); (lib.logo1_logo_school = function(mode,startPosition,loop) { this.initialize(mode,startPosition,loop,{}); // logo_school this.instance = new lib.logo_school(); this.instance.parent = this; this.instance.setTransform(71.75,14.3); this.instance.alpha = 0; this.instance._off = true; this.timeline.addTween(cjs.Tween.get(this.instance).wait(5).to({_off:false},0).to({alpha:1},10).wait(33)); }).prototype = p = new cjs.MovieClip(); (lib.logo1_logo_optima = function(mode,startPosition,loop) { this.initialize(mode,startPosition,loop,{}); // logo_optima this.instance = new lib.logo_optima(); this.instance.parent = this; this.instance.setTransform(60.7,-40.95); this.instance.alpha = 0; this.timeline.addTween(cjs.Tween.get(this.instance).to({alpha:1},10).wait(38)); }).prototype = p = new cjs.MovieClip(); (lib.logo1 = function(mode,startPosition,loop) { this.initialize(mode,startPosition,loop,{}); // timeline functions: this.frame_0 = function() { if(this.s1.parent == undefined || this.s1.parent == this) this.s1 = this.s1.s1; } this.frame_5 = function() { if(this.s2.parent == undefined || this.s2.parent == this) this.s2 = this.s2.s2; if(this.s1.parent == undefined || this.s1.parent == this) this.s1 = this.s1.s1; } this.frame_10 = function() { if(this.s3.parent == undefined || this.s3.parent == this) this.s3 = this.s3.s3; if(this.s2.parent == undefined || this.s2.parent == this) this.s2 = this.s2.s2; } this.frame_15 = function() { if(this.s4.parent == undefined || this.s4.parent == this) this.s4 = this.s4.s4; if(this.s3.parent == undefined || this.s3.parent == this) this.s3 = this.s3.s3; } this.frame_20 = function() { if(this.s5.parent == undefined || this.s5.parent == this) this.s5 = this.s5.s5; if(this.s4.parent == undefined || this.s4.parent == this) this.s4 = this.s4.s4; } this.frame_25 = function() { if(this.s5.parent == undefined || this.s5.parent == this) this.s5 = this.s5.s5; } this.frame_29 = function() { this.stop(); } this.frame_47 = function() { this.___loopingOver___ = true; } // actions tween: this.timeline.addTween(cjs.Tween.get(this).call(this.frame_0).wait(5).call(this.frame_5).wait(5).call(this.frame_10).wait(5).call(this.frame_15).wait(5).call(this.frame_20).wait(5).call(this.frame_25).wait(4).call(this.frame_29).wait(18).call(this.frame_47).wait(1)); // s5_obj_ this.s5 = new lib.logo1_s5(); this.s5.name = "s5"; this.s5.parent = this; this.s5.depth = 0; this.s5.isAttachedToCamera = 0 this.s5.isAttachedToMask = 0 this.s5.layerDepth = 0 this.s5.layerIndex = 0 this.s5.maskLayerName = 0 this.timeline.addTween(cjs.Tween.get(this.s5).wait(48)); // s4_obj_ this.s4 = new lib.logo1_s4(); this.s4.name = "s4"; this.s4.parent = this; this.s4.depth = 0; this.s4.isAttachedToCamera = 0 this.s4.isAttachedToMask = 0 this.s4.layerDepth = 0 this.s4.layerIndex = 1 this.s4.maskLayerName = 0 this.timeline.addTween(cjs.Tween.get(this.s4).wait(48)); // s3_obj_ this.s3 = new lib.logo1_s3(); this.s3.name = "s3"; this.s3.parent = this; this.s3.depth = 0; this.s3.isAttachedToCamera = 0 this.s3.isAttachedToMask = 0 this.s3.layerDepth = 0 this.s3.layerIndex = 2 this.s3.maskLayerName = 0 this.timeline.addTween(cjs.Tween.get(this.s3).wait(48)); // s2_obj_ this.s2 = new lib.logo1_s2(); this.s2.name = "s2"; this.s2.parent = this; this.s2.depth = 0; this.s2.isAttachedToCamera = 0 this.s2.isAttachedToMask = 0 this.s2.layerDepth = 0 this.s2.layerIndex = 3 this.s2.maskLayerName = 0 this.timeline.addTween(cjs.Tween.get(this.s2).wait(48)); // s1_obj_ this.s1 = new lib.logo1_s1(); this.s1.name = "s1"; this.s1.parent = this; this.s1.setTransform(-184,10.8,1,1,0,0,0,-184,10.8); this.s1.depth = 0; this.s1.isAttachedToCamera = 0 this.s1.isAttachedToMask = 0 this.s1.layerDepth = 0 this.s1.layerIndex = 4 this.s1.maskLayerName = 0 this.timeline.addTween(cjs.Tween.get(this.s1).wait(48)); // logo_slogan_obj_ this.logo_slogan = new lib.logo1_logo_slogan(); this.logo_slogan.name = "logo_slogan"; this.logo_slogan.parent = this; this.logo_slogan.depth = 0; this.logo_slogan.isAttachedToCamera = 0 this.logo_slogan.isAttachedToMask = 0 this.logo_slogan.layerDepth = 0 this.logo_slogan.layerIndex = 5 this.logo_slogan.maskLayerName = 0 this.timeline.addTween(cjs.Tween.get(this.logo_slogan).wait(48)); // logo_school_obj_ this.logo_school = new lib.logo1_logo_school(); this.logo_school.name = "logo_school"; this.logo_school.parent = this; this.logo_school.depth = 0; this.logo_school.isAttachedToCamera = 0 this.logo_school.isAttachedToMask = 0 this.logo_school.layerDepth = 0 this.logo_school.layerIndex = 6 this.logo_school.maskLayerName = 0 this.timeline.addTween(cjs.Tween.get(this.logo_school).wait(48)); // logo_optima_obj_ this.logo_optima = new lib.logo1_logo_optima(); this.logo_optima.name = "logo_optima"; this.logo_optima.parent = this; this.logo_optima.setTransform(60.7,-41,1,1,0,0,0,60.7,-41); this.logo_optima.depth = 0; this.logo_optima.isAttachedToCamera = 0 this.logo_optima.isAttachedToMask = 0 this.logo_optima.layerDepth = 0 this.logo_optima.layerIndex = 7 this.logo_optima.maskLayerName = 0 this.timeline.addTween(cjs.Tween.get(this.logo_optima).wait(48)); // Layer_6_obj_ this.Layer_6 = new lib.logo1_Layer_6(); this.Layer_6.name = "Layer_6"; this.Layer_6.parent = this; this.Layer_6.setTransform(-132.7,-21.1,1,1,0,0,0,-132.7,-21.1); this.Layer_6.depth = 0; this.Layer_6.isAttachedToCamera = 0 this.Layer_6.isAttachedToMask = 0 this.Layer_6.layerDepth = 0 this.Layer_6.layerIndex = 8 this.Layer_6.maskLayerName = 0 this.timeline.addTween(cjs.Tween.get(this.Layer_6).wait(48)); }).prototype = p = new cjs.MovieClip(); p.nominalBounds = new cjs.Rectangle(-198.4,-81.2,396.8,161.8); (lib.dots1_dots_c = function(mode,startPosition,loop) { this.initialize(mode,startPosition,loop,{}); // dots_c this.instance = new lib.dots_c(); this.instance.parent = this; this.instance.setTransform(-40.4,7.75); this.timeline.addTween(cjs.Tween.get(this.instance).to({y:-32.25},23).to({x:-80.4},24).to({y:7.75},24).to({x:-40.4},24).wait(1)); }).prototype = p = new cjs.MovieClip(); (lib.dots1_dots_b = function(mode,startPosition,loop) { this.initialize(mode,startPosition,loop,{}); // dots_b this.instance = new lib.dots_b(); this.instance.parent = this; this.instance.setTransform(45.25,-32); this.timeline.addTween(cjs.Tween.get(this.instance).to({x:5.25},23).to({y:-72},24).to({x:25.25,y:-12},24).to({x:45.25,y:-32},24).wait(1)); }).prototype = p = new cjs.MovieClip(); (lib.dots1_dots_a = function(mode,startPosition,loop) { this.initialize(mode,startPosition,loop,{}); // dots_a this.instance = new lib.dots_a(); this.instance.parent = this; this.instance.setTransform(-7.85,49.6); this.timeline.addTween(cjs.Tween.get(this.instance).to({x:32.15,y:69.6},23).to({y:29.6},24).to({x:-7.85,y:-10.4},24).to({y:49.6},24).wait(1)); }).prototype = p = new cjs.MovieClip(); (lib.dots1 = function(mode,startPosition,loop) { this.initialize(mode,startPosition,loop,{}); // timeline functions: this.frame_95 = function() { this.___loopingOver___ = true; } // actions tween: this.timeline.addTween(cjs.Tween.get(this).wait(95).call(this.frame_95).wait(1)); // dots_b_obj_ this.dots_b = new lib.dots1_dots_b(); this.dots_b.name = "dots_b"; this.dots_b.parent = this; this.dots_b.setTransform(45.3,-32,1,1,0,0,0,45.3,-32); this.dots_b.depth = 0; this.dots_b.isAttachedToCamera = 0 this.dots_b.isAttachedToMask = 0 this.dots_b.layerDepth = 0 this.dots_b.layerIndex = 0 this.dots_b.maskLayerName = 0 this.timeline.addTween(cjs.Tween.get(this.dots_b).wait(96)); // dots_a_obj_ this.dots_a = new lib.dots1_dots_a(); this.dots_a.name = "dots_a"; this.dots_a.parent = this; this.dots_a.setTransform(-7.9,49.6,1,1,0,0,0,-7.9,49.6); this.dots_a.depth = 0; this.dots_a.isAttachedToCamera = 0 this.dots_a.isAttachedToMask = 0 this.dots_a.layerDepth = 0 this.dots_a.layerIndex = 1 this.dots_a.maskLayerName = 0 this.timeline.addTween(cjs.Tween.get(this.dots_a).wait(96)); // dots_c_obj_ this.dots_c = new lib.dots1_dots_c(); this.dots_c.name = "dots_c"; this.dots_c.parent = this; this.dots_c.setTransform(-40.4,-113.2,1,1,0,0,0,-40.4,-113.2); this.dots_c.depth = 0; this.dots_c.isAttachedToCamera = 0 this.dots_c.isAttachedToMask = 0 this.dots_c.layerDepth = 0 this.dots_c.layerIndex = 2 this.dots_c.maskLayerName = 0 this.timeline.addTween(cjs.Tween.get(this.dots_c).wait(96)); }).prototype = p = new cjs.MovieClip(); p.nominalBounds = new cjs.Rectangle(-580.2,-305.4,1144.7,590.8); (lib.Group_3_Layer_1 = function(mode,startPosition,loop) { this.initialize(mode,startPosition,loop,{}); // Layer_1 this.instance = new lib.ClipGroup_7(); this.instance.parent = this; this.instance.setTransform(10.2,11,1,1,0,0,0,10.2,11); this.timeline.addTween(cjs.Tween.get(this.instance).wait(1)); }).prototype = getMCSymbolPrototype(lib.Group_3_Layer_1, null, null); (lib.Group_3 = function(mode,startPosition,loop) { this.initialize(mode,startPosition,loop,{}); // Layer_1_obj_ this.Layer_1 = new lib.Group_3_Layer_1(); this.Layer_1.name = "Layer_1"; this.Layer_1.parent = this; this.Layer_1.setTransform(10.2,11,1,1,0,0,0,10.2,11); this.Layer_1.depth = 0; this.Layer_1.isAttachedToCamera = 0 this.Layer_1.isAttachedToMask = 0 this.Layer_1.layerDepth = 0 this.Layer_1.layerIndex = 0 this.Layer_1.maskLayerName = 0 this.timeline.addTween(cjs.Tween.get(this.Layer_1).wait(1)); }).prototype = getMCSymbolPrototype(lib.Group_3, new cjs.Rectangle(0,0,20.4,21.9), null); (lib.Group_2_Layer_1 = function(mode,startPosition,loop) { this.initialize(mode,startPosition,loop,{}); // Layer_1 this.instance = new lib.ClipGroup_9(); this.instance.parent = this; this.instance.setTransform(11.8,11.8,1,1,0,0,0,11.8,11.8); this.timeline.addTween(cjs.Tween.get(this.instance).wait(1)); }).prototype = getMCSymbolPrototype(lib.Group_2_Layer_1, null, null); (lib.Group_2 = function(mode,startPosition,loop) { this.initialize(mode,startPosition,loop,{}); // Layer_1_obj_ this.Layer_1 = new lib.Group_2_Layer_1(); this.Layer_1.name = "Layer_1"; this.Layer_1.parent = this; this.Layer_1.setTransform(11.8,11.8,1,1,0,0,0,11.8,11.8); this.Layer_1.depth = 0; this.Layer_1.isAttachedToCamera = 0 this.Layer_1.isAttachedToMask = 0 this.Layer_1.layerDepth = 0 this.Layer_1.layerIndex = 0 this.Layer_1.maskLayerName = 0 this.timeline.addTween(cjs.Tween.get(this.Layer_1).wait(1)); }).prototype = getMCSymbolPrototype(lib.Group_2, new cjs.Rectangle(0,0,23.6,23.7), null); (lib.Group_1_Layer_1 = function(mode,startPosition,loop) { this.initialize(mode,startPosition,loop,{}); // Layer_1 this.instance = new lib.ClipGroup_11(); this.instance.parent = this; this.instance.setTransform(59.6,69.5,1,1,0,0,0,59.6,69.5); this.timeline.addTween(cjs.Tween.get(this.instance).wait(1)); }).prototype = getMCSymbolPrototype(lib.Group_1_Layer_1, null, null); (lib.Group_1 = function(mode,startPosition,loop) { this.initialize(mode,startPosition,loop,{}); // Layer_1_obj_ this.Layer_1 = new lib.Group_1_Layer_1(); this.Layer_1.name = "Layer_1"; this.Layer_1.parent = this; this.Layer_1.setTransform(59.6,69.5,1,1,0,0,0,59.6,69.5); this.Layer_1.depth = 0; this.Layer_1.isAttachedToCamera = 0 this.Layer_1.isAttachedToMask = 0 this.Layer_1.layerDepth = 0 this.Layer_1.layerIndex = 0 this.Layer_1.maskLayerName = 0 this.timeline.addTween(cjs.Tween.get(this.Layer_1).wait(1)); }).prototype = getMCSymbolPrototype(lib.Group_1, new cjs.Rectangle(0,0,119.1,139.1), null); (lib.Group_0_Layer_1 = function(mode,startPosition,loop) { this.initialize(mode,startPosition,loop,{}); // Layer_1 this.instance = new lib.ClipGroup_13(); this.instance.parent = this; this.instance.setTransform(91.2,88.9,1,1,0,0,0,91.2,88.9); this.timeline.addTween(cjs.Tween.get(this.instance).wait(1)); }).prototype = getMCSymbolPrototype(lib.Group_0_Layer_1, null, null); (lib.Group_0 = function(mode,startPosition,loop) { this.initialize(mode,startPosition,loop,{}); // Layer_1_obj_ this.Layer_1 = new lib.Group_0_Layer_1(); this.Layer_1.name = "Layer_1"; this.Layer_1.parent = this; this.Layer_1.setTransform(91.2,88.9,1,1,0,0,0,91.2,88.9); this.Layer_1.depth = 0; this.Layer_1.isAttachedToCamera = 0 this.Layer_1.isAttachedToMask = 0 this.Layer_1.layerDepth = 0 this.Layer_1.layerIndex = 0 this.Layer_1.maskLayerName = 0 this.timeline.addTween(cjs.Tween.get(this.Layer_1).wait(1)); }).prototype = getMCSymbolPrototype(lib.Group_0, new cjs.Rectangle(0,0,182.3,177.8), null); (lib.mcMain_logo2 = function(mode,startPosition,loop) { this.initialize(mode,startPosition,loop,{}); // logo2 this.instance = new lib.logo2(); this.instance.parent = this; this.instance.setTransform(215,45.05,0.504,0.5037,0,0,0,0,0.1); this.instance.alpha = 0; this.instance._off = true; this.timeline.addTween(cjs.Tween.get(this.instance).wait(301).to({_off:false},0).to({alpha:1},6).wait(53)); }).prototype = p = new cjs.MovieClip(); (lib.mcMain_logo1 = function(mode,startPosition,loop) { this.initialize(mode,startPosition,loop,{}); // logo1 this.instance = new lib.logo1(); this.instance.parent = this; this.instance.setTransform(345,45,0.5,0.4997,0,0,0,0.1,0.1); this.instance._off = true; this.timeline.addTween(cjs.Tween.get(this.instance).wait(5).to({_off:false},0).wait(48).to({regX:0,regY:0,scaleX:0.5003,scaleY:0.5,alpha:0},6).to({_off:true},1).wait(300)); }).prototype = p = new cjs.MovieClip(); (lib.mcMain_dots1_copy = function(mode,startPosition,loop) { this.initialize(mode,startPosition,loop,{}); // dots1_copy this.instance = new lib.dots1("synched",0); this.instance.parent = this; this.instance.setTransform(421.1,130.4,1,1,0,0,0,11.1,-9.6); this.instance._off = true; this.timeline.addTween(cjs.Tween.get(this.instance).wait(53).to({_off:false},0).wait(307)); }).prototype = p = new cjs.MovieClip(); (lib.mcMain_dots1 = function(mode,startPosition,loop) { this.initialize(mode,startPosition,loop,{}); // dots1 this.instance = new lib.dots1("synched",0); this.instance.parent = this; this.instance.setTransform(-258.9,210.4,1,1,0,0,0,11.1,-9.6); this.instance._off = true; this.timeline.addTween(cjs.Tween.get(this.instance).wait(53).to({_off:false},0).wait(307)); }).prototype = p = new cjs.MovieClip(); (lib.bg1__Clip_Group__2 = function(mode,startPosition,loop) { this.initialize(mode,startPosition,loop,{}); // _Clip_Group__2 this.instance = new lib.Group_0(); this.instance.parent = this; this.instance.setTransform(-379.6,-14.9,2,2,0,0,0,91.2,88.9); this.instance.alpha = 0.0781; this.instance_1 = new lib.Group_1(); this.instance_1.parent = this; this.instance_1.setTransform(290.1,-97,2,2,0,0,0,59.6,69.5); this.instance_1.alpha = 0.0781; this.instance_2 = new lib.Group_2(); this.instance_2.parent = this; this.instance_2.setTransform(-89.7,-243.5,2,2,0,0,0,11.8,11.8); this.instance_2.alpha = 0.1211; this.instance_3 = new lib.Group_3(); this.instance_3.parent = this; this.instance_3.setTransform(571.9,-208.6,2,2,0,0,0,10.2,11); this.instance_3.alpha = 0.1406; this.timeline.addTween(cjs.Tween.get({}).to({state:[{t:this.instance_3},{t:this.instance_2},{t:this.instance_1},{t:this.instance}]}).wait(1)); }).prototype = getMCSymbolPrototype(lib.bg1__Clip_Group__2, null, null); (lib.bg1 = function(mode,startPosition,loop) { this.initialize(mode,startPosition,loop,{}); // _Clip_Group__2_obj_ this._Clip_Group__2 = new lib.bg1__Clip_Group__2(); this._Clip_Group__2.name = "_Clip_Group__2"; this._Clip_Group__2.parent = this; this._Clip_Group__2.setTransform(15.2,-52.1,1,1,0,0,0,15.2,-52.1); this._Clip_Group__2.depth = 0; this._Clip_Group__2.isAttachedToCamera = 0 this._Clip_Group__2.isAttachedToMask = 0 this._Clip_Group__2.layerDepth = 0 this._Clip_Group__2.layerIndex = 0 this._Clip_Group__2.maskLayerName = 0 this.timeline.addTween(cjs.Tween.get(this._Clip_Group__2).wait(1)); // _Clip_Group__5_obj_ this._Clip_Group__5 = new lib.bg1__Clip_Group__5(); this._Clip_Group__5.name = "_Clip_Group__5"; this._Clip_Group__5.parent = this; this._Clip_Group__5.setTransform(61,52,1,1,0,0,0,61,52); this._Clip_Group__5.depth = 0; this._Clip_Group__5.isAttachedToCamera = 0 this._Clip_Group__5.isAttachedToMask = 0 this._Clip_Group__5.layerDepth = 0 this._Clip_Group__5.layerIndex = 1 this._Clip_Group__5.maskLayerName = 0 this.timeline.addTween(cjs.Tween.get(this._Clip_Group__5).wait(1)); // Layer_1_obj_ this.Layer_1 = new lib.bg1_Layer_1(); this.Layer_1.name = "Layer_1"; this.Layer_1.parent = this; this.Layer_1.depth = 0; this.Layer_1.isAttachedToCamera = 0 this.Layer_1.isAttachedToMask = 0 this.Layer_1.layerDepth = 0 this.Layer_1.layerIndex = 2 this.Layer_1.maskLayerName = 0 this.timeline.addTween(cjs.Tween.get(this.Layer_1).wait(1)); }).prototype = getMCSymbolPrototype(lib.bg1, new cjs.Rectangle(-600,-398.9,1200,901.8), null); (lib.mcMain_bg1 = function(mode,startPosition,loop) { this.initialize(mode,startPosition,loop,{}); // bg1 this.instance = new lib.bg1(); this.instance.parent = this; this.instance.setTransform(345.05,44.95,0.575,0.5749,0,0,0,0.1,0); this.timeline.addTween(cjs.Tween.get(this.instance).wait(360)); }).prototype = p = new cjs.MovieClip(); (lib.mcMain = function(mode,startPosition,loop) { this.initialize(mode,startPosition,loop,{}); // timeline functions: this.frame_319 = function() { if (!this.looped) { this.looped = 1; }; if (this.looped++ == 2) { this.stop(); console.log('Animation stopped'); }; } this.frame_359 = function() { this.___loopingOver___ = true; } // actions tween: this.timeline.addTween(cjs.Tween.get(this).wait(319).call(this.frame_319).wait(40).call(this.frame_359).wait(1)); // border_obj_ this.border = new lib.mcMain_border(); this.border.name = "border"; this.border.parent = this; this.border.setTransform(345,45,1,1,0,0,0,345,45); this.border.depth = 0; this.border.isAttachedToCamera = 0 this.border.isAttachedToMask = 0 this.border.layerDepth = 0 this.border.layerIndex = 0 this.border.maskLayerName = 0 this.timeline.addTween(cjs.Tween.get(this.border).wait(360)); // logo2_obj_ this.logo2 = new lib.mcMain_logo2(); this.logo2.name = "logo2"; this.logo2.parent = this; this.logo2.depth = 0; this.logo2.isAttachedToCamera = 0 this.logo2.isAttachedToMask = 0 this.logo2.layerDepth = 0 this.logo2.layerIndex = 1 this.logo2.maskLayerName = 0 this.timeline.addTween(cjs.Tween.get(this.logo2).wait(360)); // logo1_obj_ this.logo1 = new lib.mcMain_logo1(); this.logo1.name = "logo1"; this.logo1.parent = this; this.logo1.depth = 0; this.logo1.isAttachedToCamera = 0 this.logo1.isAttachedToMask = 0 this.logo1.layerDepth = 0 this.logo1.layerIndex = 2 this.logo1.maskLayerName = 0 this.timeline.addTween(cjs.Tween.get(this.logo1).wait(360)); // woman1_png_obj_ this.woman1_png = new lib.mcMain_woman1_png(); this.woman1_png.name = "woman1_png"; this.woman1_png.parent = this; this.woman1_png.depth = 0; this.woman1_png.isAttachedToCamera = 0 this.woman1_png.isAttachedToMask = 0 this.woman1_png.layerDepth = 0 this.woman1_png.layerIndex = 3 this.woman1_png.maskLayerName = 0 this.timeline.addTween(cjs.Tween.get(this.woman1_png).wait(360)); // man3_png_obj_ this.man3_png = new lib.mcMain_man3_png(); this.man3_png.name = "man3_png"; this.man3_png.parent = this; this.man3_png.depth = 0; this.man3_png.isAttachedToCamera = 0 this.man3_png.isAttachedToMask = 0 this.man3_png.layerDepth = 0 this.man3_png.layerIndex = 4 this.man3_png.maskLayerName = 0 this.timeline.addTween(cjs.Tween.get(this.man3_png).wait(360)); // man2_copy_obj_ this.man2_copy = new lib.mcMain_man2_copy(); this.man2_copy.name = "man2_copy"; this.man2_copy.parent = this; this.man2_copy.depth = 0; this.man2_copy.isAttachedToCamera = 0 this.man2_copy.isAttachedToMask = 0 this.man2_copy.layerDepth = 0 this.man2_copy.layerIndex = 5 this.man2_copy.maskLayerName = 0 this.timeline.addTween(cjs.Tween.get(this.man2_copy).wait(360)); // man1_png_obj_ this.man1_png = new lib.mcMain_man1_png(); this.man1_png.name = "man1_png"; this.man1_png.parent = this; this.man1_png.depth = 0; this.man1_png.isAttachedToCamera = 0 this.man1_png.isAttachedToMask = 0 this.man1_png.layerDepth = 0 this.man1_png.layerIndex = 6 this.man1_png.maskLayerName = 0 this.timeline.addTween(cjs.Tween.get(this.man1_png).wait(360)); // txt4_obj_ this.txt4 = new lib.mcMain_txt4(); this.txt4.name = "txt4"; this.txt4.parent = this; this.txt4.depth = 0; this.txt4.isAttachedToCamera = 0 this.txt4.isAttachedToMask = 0 this.txt4.layerDepth = 0 this.txt4.layerIndex = 7 this.txt4.maskLayerName = 0 this.timeline.addTween(cjs.Tween.get(this.txt4).wait(360)); // txt5_obj_ this.txt5 = new lib.mcMain_txt5(); this.txt5.name = "txt5"; this.txt5.parent = this; this.txt5.depth = 0; this.txt5.isAttachedToCamera = 0 this.txt5.isAttachedToMask = 0 this.txt5.layerDepth = 0 this.txt5.layerIndex = 8 this.txt5.maskLayerName = 0 this.timeline.addTween(cjs.Tween.get(this.txt5).wait(360)); // txt3_obj_ this.txt3 = new lib.mcMain_txt3(); this.txt3.name = "txt3"; this.txt3.parent = this; this.txt3.depth = 0; this.txt3.isAttachedToCamera = 0 this.txt3.isAttachedToMask = 0 this.txt3.layerDepth = 0 this.txt3.layerIndex = 9 this.txt3.maskLayerName = 0 this.timeline.addTween(cjs.Tween.get(this.txt3).wait(360)); // txt2_obj_ this.txt2 = new lib.mcMain_txt2(); this.txt2.name = "txt2"; this.txt2.parent = this; this.txt2.depth = 0; this.txt2.isAttachedToCamera = 0 this.txt2.isAttachedToMask = 0 this.txt2.layerDepth = 0 this.txt2.layerIndex = 10 this.txt2.maskLayerName = 0 this.timeline.addTween(cjs.Tween.get(this.txt2).wait(360)); // txt1_obj_ this.txt1 = new lib.mcMain_txt1(); this.txt1.name = "txt1"; this.txt1.parent = this; this.txt1.depth = 0; this.txt1.isAttachedToCamera = 0 this.txt1.isAttachedToMask = 0 this.txt1.layerDepth = 0 this.txt1.layerIndex = 11 this.txt1.maskLayerName = 0 this.timeline.addTween(cjs.Tween.get(this.txt1).wait(360)); // bg_obj_ this.bg = new lib.mcMain_bg(); this.bg.name = "bg"; this.bg.parent = this; this.bg.setTransform(345,45,1,1,0,0,0,345,45); this.bg.depth = 0; this.bg.isAttachedToCamera = 0 this.bg.isAttachedToMask = 0 this.bg.layerDepth = 0 this.bg.layerIndex = 12 this.bg.maskLayerName = 0 this.timeline.addTween(cjs.Tween.get(this.bg).wait(360)); // dots1_obj_ this.dots1 = new lib.mcMain_dots1(); this.dots1.name = "dots1"; this.dots1.parent = this; this.dots1.depth = 0; this.dots1.isAttachedToCamera = 0 this.dots1.isAttachedToMask = 0 this.dots1.layerDepth = 0 this.dots1.layerIndex = 13 this.dots1.maskLayerName = 0 this.timeline.addTween(cjs.Tween.get(this.dots1).wait(360)); // waves1_obj_ this.waves1 = new lib.mcMain_waves1(); this.waves1.name = "waves1"; this.waves1.parent = this; this.waves1.depth = 0; this.waves1.isAttachedToCamera = 0 this.waves1.isAttachedToMask = 0 this.waves1.layerDepth = 0 this.waves1.layerIndex = 14 this.waves1.maskLayerName = 0 this.timeline.addTween(cjs.Tween.get(this.waves1).wait(360)); // dots1_copy_obj_ this.dots1_copy = new lib.mcMain_dots1_copy(); this.dots1_copy.name = "dots1_copy"; this.dots1_copy.parent = this; this.dots1_copy.depth = 0; this.dots1_copy.isAttachedToCamera = 0 this.dots1_copy.isAttachedToMask = 0 this.dots1_copy.layerDepth = 0 this.dots1_copy.layerIndex = 15 this.dots1_copy.maskLayerName = 0 this.timeline.addTween(cjs.Tween.get(this.dots1_copy).wait(360)); // woman2_obj_ this.woman2 = new lib.mcMain_woman2(); this.woman2.name = "woman2"; this.woman2.parent = this; this.woman2.depth = 0; this.woman2.isAttachedToCamera = 0 this.woman2.isAttachedToMask = 0 this.woman2.layerDepth = 0 this.woman2.layerIndex = 16 this.woman2.maskLayerName = 0 this.timeline.addTween(cjs.Tween.get(this.woman2).wait(360)); // bg1_obj_ this.bg1 = new lib.mcMain_bg1(); this.bg1.name = "bg1"; this.bg1.parent = this; this.bg1.setTransform(345,74.9,1,1,0,0,0,345,74.9); this.bg1.depth = 0; this.bg1.isAttachedToCamera = 0 this.bg1.isAttachedToMask = 0 this.bg1.layerDepth = 0 this.bg1.layerIndex = 17 this.bg1.maskLayerName = 0 this.timeline.addTween(cjs.Tween.get(this.bg1).wait(360)); // white_obj_ this.white = new lib.mcMain_white(); this.white.name = "white"; this.white.parent = this; this.white.setTransform(345,45,1,1,0,0,0,345,45); this.white.depth = 0; this.white.isAttachedToCamera = 0 this.white.isAttachedToMask = 0 this.white.layerDepth = 0 this.white.layerIndex = 18 this.white.maskLayerName = 0 this.timeline.addTween(cjs.Tween.get(this.white).wait(360)); }).prototype = p = new cjs.MovieClip(); p.nominalBounds = new cjs.Rectangle(-1668.3,-184.3,4066.2,689.7); (lib.Scene_1_mcMain = function(mode,startPosition,loop) { this.initialize(mode,startPosition,loop,{}); // mcMain this.instance = new lib.mcMain(); this.instance.parent = this; this.timeline.addTween(cjs.Tween.get(this.instance).wait(1)); }).prototype = getMCSymbolPrototype(lib.Scene_1_mcMain, null, null); // stage content: (lib.optima690x90 = function(mode,startPosition,loop) { this.initialize(mode,startPosition,loop,{}); this.___GetDepth___ = function(obj) { var depth = obj.depth; var cameraObj = this.___camera___instance; if(cameraObj && cameraObj.depth && obj.isAttachedToCamera) { depth += depth + cameraObj.depth; } return depth; } this.___needSorting___ = function() { for (var i = 0; i < this.getNumChildren() - 1; i++) { var prevDepth = this.___GetDepth___(this.getChildAt(i)); var nextDepth = this.___GetDepth___(this.getChildAt(i + 1)); if (prevDepth < nextDepth) return true; } return false; } this.___sortFunction___ = function(obj1, obj2) { return (this.exportRoot.___GetDepth___(obj2) - this.exportRoot.___GetDepth___(obj1)); } this.on('tick', function (event){ var curTimeline = event.currentTarget; if (curTimeline.___needSorting___()){ this.sortChildren(curTimeline.___sortFunction___); } }); // mcMain_obj_ this.mcMain = new lib.Scene_1_mcMain(); this.mcMain.name = "mcMain"; this.mcMain.parent = this; this.mcMain.setTransform(345,74.9,1,1,0,0,0,345,74.9); this.mcMain.depth = 0; this.mcMain.isAttachedToCamera = 0 this.mcMain.isAttachedToMask = 0 this.mcMain.layerDepth = 0 this.mcMain.layerIndex = 0 this.mcMain.maskLayerName = 0 this.timeline.addTween(cjs.Tween.get(this.mcMain).wait(1)); }).prototype = p = new cjs.MovieClip(); p.nominalBounds = new cjs.Rectangle(345,-139.3,345,473.40000000000003); // library properties: lib.properties = { id: '4E9E6A9BE2DAFD48A78D9BCF2C4F02EE', width: 690, height: 90, fps: 24, color: "#FFFFFF", opacity: 1.00, manifest: [ {src:"images/bg.jpg", id:"bg"}, {src:"images/man1.png", id:"man1"}, {src:"images/man2.png", id:"man2"}, {src:"images/man3.png", id:"man3"}, {src:"images/woman1.png", id:"woman1"}, {src:"images/woman2.png", id:"woman2"} ], preloads: [] }; // bootstrap callback support: (lib.Stage = function(canvas) { createjs.Stage.call(this, canvas); }).prototype = p = new createjs.Stage(); p.setAutoPlay = function(autoPlay) { this.tickEnabled = autoPlay; } p.play = function() { this.tickEnabled = true; this.getChildAt(0).gotoAndPlay(this.getTimelinePosition()) } p.stop = function(ms) { if(ms) this.seek(ms); this.tickEnabled = false; } p.seek = function(ms) { this.tickEnabled = true; this.getChildAt(0).gotoAndStop(lib.properties.fps * ms / 1000); } p.getDuration = function() { return this.getChildAt(0).totalFrames / lib.properties.fps * 1000; } p.getTimelinePosition = function() { return this.getChildAt(0).currentFrame / lib.properties.fps * 1000; } an.bootcompsLoaded = an.bootcompsLoaded || []; if(!an.bootstrapListeners) { an.bootstrapListeners=[]; } an.bootstrapCallback=function(fnCallback) { an.bootstrapListeners.push(fnCallback); if(an.bootcompsLoaded.length > 0) { for(var i=0; i MAX_zDepth) zDepth = MAX_zDepth; else if(zDepth < MIN_zDepth) zDepth = MIN_zDepth; if(layerName === "Camera") layerName = "___camera___instance"; var script = "if(timeline." + layerName + ") timeline." + layerName + ".depth = " + zDepth + ";"; eval(script); } this.removeLayer = function(timeline, layerName) { if(layerName === "Camera") layerName = "___camera___instance"; var script = "if(timeline." + layerName + ") timeline.removeChild(timeline." + layerName + ");"; eval(script); } this.addNewLayer = function(timeline, layerName, zDepth) { if(layerName === "Camera") layerName = "___camera___instance"; zDepth = typeof zDepth !== 'undefined' ? zDepth : 0; var layer = new createjs.MovieClip(); layer.name = layerName; layer.depth = zDepth; layer.layerIndex = 0; timeline.addChild(layer); } } })(createjs = createjs||{}, AdobeAn = AdobeAn||{}); var createjs, AdobeAn;

Оставить отзыв

Ваша оценка
Пожалуйста, выберите количество звезд
Пожалуйста, введите Ваше имя
Пожалуйста, введите комментарий.
1000 символов
или Отменить
Владимир Лысенко, 02.10.2019, 13:24

Все бы ничег, НО: Вроде бы тепло -это хорошо, но группы переполнены, детей одевают одновременно, не соблюдая прогулочный режим, детей выводят мокрыми. НЯНЯ вам зачем!?. Собрали половину группы, выведите на улицу, затем оставшихся. Вроде бы все новое-это хорошо, но просят принести игрушки. Вроде бы воспитатели, в основном, молодые-это хорошо, подвижность, продвинутые,НО ставить в угол(это разве педагогично?) кричать на детей по поводу и без зачем?! Не стесняясь даже родителей. РЕБЕНОК НОЧЬЮ ПРОСЫПАЕТСЯ В УЖАСЕ И СПРАШИВАЕТ: "МАМА, А МЫ ИДЕМ В САДИК?. -ДА, ИДЁМ. - МАМОЧКА, НЕ НАДО, ПОЖАЛУЙСТА!" ЭТО КАК, НАЗЫВАЕТСЯ?! ЧТО ДЕЛАЮТ ТАМ С ДЕТЬМИ? Постоянно какие-то болячки в группе, ребенок от силы 3-5 дней в месяц ходит. Может хватит с соплями и кашлем принимать детей. Ну я понимаю, если у ребенка справка, что он аллергик, но не пол группы. Или главное посещаемость?! И ведь не мы одни такие! Как не спрошу одних, вторых все тоже самое. РОДИТЕЛИ ВЫ ПОЧЕМУ МОЛЧИТЕ! РЫБА ГНИЕТ С ГОЛОВЫ

Ольга, 10.02.2017, 14:04

Сад отличный, всем РЕКОМЕНДУЮ!!! Уже отдала второго ребенка,не нарадуюсь. Персонал замечательный, очень внимательны к каждому ребенку. Кормят хорошо. Зимой тепло. Довольна абсолютно всем!!!

Татьяна, 23.06.2015, 21:49

Отличный садик!!! все работники--супер!!! рекомендую.

аппрр, 10.02.2014, 20:54

отличный сад! Воспитатели супер!!!


Оставить отзыв

Все детские сады в Донецке, а также школы в Донецке, работа в Донецке

(function (cjs, an) { var p; // shortcut to reference prototypes var lib={};var ss={};var img={}; lib.ssMetadata = []; // symbols: (lib.bg = function() { this.initialize(img.bg); }).prototype = p = new cjs.Bitmap(); p.nominalBounds = new cjs.Rectangle(0,0,300,600); (lib.man1 = function() { this.initialize(img.man1); }).prototype = p = new cjs.Bitmap(); p.nominalBounds = new cjs.Rectangle(0,0,144,129); (lib.man2 = function() { this.initialize(img.man2); }).prototype = p = new cjs.Bitmap(); p.nominalBounds = new cjs.Rectangle(0,0,173,156); (lib.man3 = function() { this.initialize(img.man3); }).prototype = p = new cjs.Bitmap(); p.nominalBounds = new cjs.Rectangle(0,0,200,209); (lib.woman1 = function() { this.initialize(img.woman1); }).prototype = p = new cjs.Bitmap(); p.nominalBounds = new cjs.Rectangle(0,0,231,145); (lib.woman2 = function() { this.initialize(img.woman2); }).prototype = p = new cjs.Bitmap(); p.nominalBounds = new cjs.Rectangle(0,0,335,206);// helper functions: function mc_symbol_clone() { var clone = this._cloneProps(new this.constructor(this.mode, this.startPosition, this.loop)); clone.gotoAndStop(this.currentFrame); clone.paused = this.paused; clone.framerate = this.framerate; return clone; } function getMCSymbolPrototype(symbol, nominalBounds, frameBounds) { var prototype = cjs.extend(symbol, cjs.MovieClip); prototype.clone = mc_symbol_clone; prototype.nominalBounds = nominalBounds; prototype.frameBounds = frameBounds; return prototype; } (lib.woman2_Layer_1 = function(mode,startPosition,loop) { this.initialize(mode,startPosition,loop,{}); // Layer_1 this.instance = new lib.woman2(); this.instance.parent = this; this.instance.setTransform(-125.6,-77.25,0.75,0.75); this.timeline.addTween(cjs.Tween.get(this.instance).wait(1)); }).prototype = getMCSymbolPrototype(lib.woman2_Layer_1, null, null); (lib.woman1_Layer_1 = function(mode,startPosition,loop) { this.initialize(mode,startPosition,loop,{}); // Layer_1 this.instance = new lib.woman1(); this.instance.parent = this; this.instance.setTransform(-92.35,-57.95,0.8,0.8); this.timeline.addTween(cjs.Tween.get(this.instance).wait(1)); }).prototype = getMCSymbolPrototype(lib.woman1_Layer_1, null, null); (lib.Clip_Group_14_Layer_3 = function(mode,startPosition,loop) { this.initialize(mode,startPosition,loop,{}); // Layer_3 this.shape = new cjs.Shape(); this.shape.graphics.f("#0091D6").s().p("Ao0DbIRbnVIAOAgIxbHVg"); this.shape.setTransform(68.25,56.55); this.shape_1 = new cjs.Shape(); this.shape_1.graphics.f("#0091D6").s().p("Ao0DbIRbnVIAOAgIxcHVg"); this.shape_1.setTransform(65.9,50.975); this.shape_2 = new cjs.Shape(); this.shape_2.graphics.f("#0091D6").s().p("Ao0DbIRcnVIANAgIxcHVg"); this.shape_2.setTransform(63.55,45.375); this.shape_3 = new cjs.Shape(); this.shape_3.graphics.f("#0091D6").s().p("Ao0DbIRcnVIANAgIxcHVg"); this.shape_3.setTransform(61.2,39.8); this.shape_4 = new cjs.Shape(); this.shape_4.graphics.f("#0091D6").s().p("Ao0DbIRcnVIANAgIxcHVg"); this.shape_4.setTransform(58.85,34.225); this.shape_5 = new cjs.Shape(); this.shape_5.graphics.f("#0091D6").s().p("Ao0DbIRcnVIANAgIxbHVg"); this.shape_5.setTransform(56.5,28.625); this.timeline.addTween(cjs.Tween.get({}).to({state:[{t:this.shape_5},{t:this.shape_4},{t:this.shape_3},{t:this.shape_2},{t:this.shape_1},{t:this.shape}]}).wait(1)); }).prototype = getMCSymbolPrototype(lib.Clip_Group_14_Layer_3, null, null); (lib.Clip_Group_12_Layer_3 = function(mode,startPosition,loop) { this.initialize(mode,startPosition,loop,{}); // Layer_3 this.shape = new cjs.Shape(); this.shape.graphics.f("#0091D6").s().p("AiVJLIEJydIAiAIIkKSdg"); this.shape.setTransform(43,62.15); this.shape_1 = new cjs.Shape(); this.shape_1.graphics.f("#0091D6").s().p("AiVJLIEJydIAiAIIkJSdg"); this.shape_1.setTransform(37.1,60.825); this.shape_2 = new cjs.Shape(); this.shape_2.graphics.f("#0091D6").s().p("AiVJLIEJydIAiAIIkJSdg"); this.shape_2.setTransform(31.175,59.475); this.timeline.addTween(cjs.Tween.get({}).to({state:[{t:this.shape_2},{t:this.shape_1},{t:this.shape}]}).wait(1)); }).prototype = getMCSymbolPrototype(lib.Clip_Group_12_Layer_3, null, null); (lib.Clip_Group_10_Layer_3 = function(mode,startPosition,loop) { this.initialize(mode,startPosition,loop,{}); // Layer_3 this.shape = new cjs.Shape(); this.shape.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AgDAJQAAAAgBAAQAAAAgBgBQAAAAAAAAQgBgBAAAAQAAgBgBgBQAAgBABAAQAAgBAAAAQABAAABgBQAFgCAAgFQAAAAAAgBQAAgBAAAAQABgBABAAQAAAAABAAQABAAABAAQAAAAABABQAAAAAAABQABABAAAAQAAAKgJAEg"); this.shape.setTransform(18.3917,21.45); this.shape_1 = new cjs.Shape(); this.shape_1.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AA3B2QgMgCgGgJQgIgIABgMQACgLAJgHIgZhEIgDAAIgiBIIABADQABAHgDAFQgEAFgGABQgGACgFgEQgGgDgBgHQgBgGADgFQADgGAHgBIAihEIg1AZQACAMgJAKQgHAIgMAAQgKABgJgIQgIgIgBgLQAAgLAIgJQAIgHALAAQAMgBAHAHIA3gaIAAgIIg/gmQgJAIgNgDQgLgCgHgJQgGgKADgLQACgLAJgGQAJgHALACQALADAHAJQAGAJgBAMIA+AmQAJgIAMACIAWglIAAgCQgBgGADgGQADgFAHgCQAFgBAGADQAGADABAHQABAGgDAFQgDAGgHABIgBAAIgWAmQAEAFABAGIAxAHIADgDQAGgDAGACQAGACADAGQADAFgBAGQgCAGgGADQgFADgGgCQgHgBgDgFIgxgHIgGAIIAZBDQANABAHAKQAIAJgCALQgBALgJAHQgHAGgJAAIgEAAgAArBMQgFAGAAAJQAAAIAFAGQAHAGAIAAQAIAAAHgGQAFgGAAgIQAAgJgFgGQgHgGgIAAQgIAAgHAGgAgpBJQgCADAAADQAAAEACACQADADADAAQADAAADgDQADgCAAgEQAAgIgJAAQgDAAgDACgAgfBAQADABACACIAghDIgEgCgAAXABIAYBAIAFgBIgYhAgAhiAKQgGAGAAAIQAAAIAGAGQAGAGAIAAQAJAAAGgGQAGgGAAgIQAAgJgGgFQgGgGgJAAQgIAAgGAGgAg8AKIACAEIA0gZIgCgEgABegPQgCAIAIACQAIACADgHQAAgEgBgDQgCgCgDgCIgDAAQgFAAgDAGgAACgnQgCADgCADQgDAIADAIQADAIAIADQAHADAIgDQAHgDAEgIQAFgNgJgJIgBAAQgDgEgFgBIgHgBQgHAAgGAGgAArgTIAsAGIAAgEIgsgHgAhEhJIA9AkIACgEIg8glgAAcgyIAEADIAUghIgEgDgAhohoQgGAGAAAIQAAAJAGAGQAGAGAJAAQAIAAAGgGQAGgGAAgJQAAgIgGgGQgGgGgIAAQgJAAgGAGgAA4hnQgDABgCADQgCACABAEQABAEADACQADABADgBQADgBACgCQACgDgBgEQgBgDgCgCIgEgBIgDAAg"); this.shape_1.setTransform(11.8,11.8147); this.timeline.addTween(cjs.Tween.get({}).to({state:[{t:this.shape_1},{t:this.shape}]}).wait(1)); }).prototype = getMCSymbolPrototype(lib.Clip_Group_10_Layer_3, null, null); (lib.Clip_Group_8_Layer_3 = function(mode,startPosition,loop) { this.initialize(mode,startPosition,loop,{}); // Layer_3 this.shape = new cjs.Shape(); this.shape.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AgmBDIgVADQgagBgJgPQgMgVAeghIgHgHQgJADgGgHQgDgGAAgFQABgGAEgEQgDgNAFgJQANgVArAJQAPgqAXgBQAZABAOAqQAsgJAMAVQAGAKgEANIABABQAEADAAAHQAAAFgEAFQgFAEgGAAIgDgBIgGAHQAdAigMAUQgIAPgaABIgWgDIgDAJIAAABQAHAHgEAIQgCAGgGACQgFACgGgCQgJAJgLAAQgXAAgPgqgAgfBBQANAmASAAQAHAAAIgHQgDgDAAgGQAAgGAEgEQAEgEAGgBIAEABIADgIQgPgDgSgIQgRAIgOADgAAVBRQgDADAAADQAAAEADABQAFAGAGgGQACgBAAgEQAAgEgCgCQgDgDgDAAQgCAAgDADgAAvAbQgBATgFAPQAnAHAJgQQALgRgbgeQgMANgOAJgAhYA0QAKAQAngHQgFgOgCgUQgOgJgMgNQgaAeAKARgAAIAzIAbAJQAEgPABgNgAghA8IAagJIgggTQACANAEAPgAgUgkIgUANQgBAMAAALQAAANABALIAUAMIAUALIAVgLIAUgMQACgLAAgNQAAgLgCgMIgUgNIgVgKgAAwASQALgIAKgKQgIgIgNgKgAhDAAQAKAKAKAIIAAgkQgMAKgIAIgAApg8QAFAQABARQAOALAMAMIAFgGIgBAAQgGgHADgHQABgGAFgDQAFgDAGABQADgKgFgGQgGgLgVAAQgJAAgMACgAhNgeQAFADAAAHQAAAGgFAEIAAAAIAFAGQAMgMAOgLQACgTAFgOQgngHgKAQQgEAGACAKIAEAAQAFAAAEAFgABSgaQgCADAAADQAAADACACQAFAFAGgFQADgCAAgDQAAgDgDgDQgDgDgDAAQgCAAgDADgAhcgaQgCADAAADQAAADACACQACADADAAQADAAADgDQACgCAAgDQAAgDgCgDQgCgCgEAAQgDAAgCACgAAogfQgBgMgEgPQgNADgOAFIAgATIAAAAgAgngfIAggTQgOgFgMgDQgEAPgCAMgAgfhBQATAGAMAFQANgFAUgGQgOglgTAAQgTAAgMAlg"); this.shape.setTransform(10.2219,10.95); this.shape_1 = new cjs.Shape(); this.shape_1.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AgFAGQAAAAAAgBQAAgBAAAAQAAgBABAAQAAgBABAAQADgCAAgEQAAgBAAAAQAAgBAAAAQABgBAAAAQABAAABAAQABAAAAAAQABAAAAABQABAAAAABQAAAAAAABQAAAHgGAFIgCAAQAAAAgBAAQAAAAgBAAQAAgBAAAAQgBAAAAgBg"); this.shape_1.setTransform(11.0857,11.4143); this.shape_2 = new cjs.Shape(); this.shape_2.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AgRASQgIgIABgKQgBgKAIgHQAHgIAKAAQAKAAAIAIQAHAHAAAKQAAAKgHAIQgIAHgKABQgKgBgHgHgAgMgMQgGAFAAAHQAAAIAGAGQAFAFAHAAQAIAAAGgFQAFgGAAgIQAAgHgFgFQgGgGgIAAQgHAAgFAGg"); this.shape_2.setTransform(10.25,10.95); this.timeline.addTween(cjs.Tween.get({}).to({state:[{t:this.shape_2},{t:this.shape_1},{t:this.shape}]}).wait(1)); }).prototype = getMCSymbolPrototype(lib.Clip_Group_8_Layer_3, null, null); (lib.Clip_Group_1_1_Layer_3 = function(mode,startPosition,loop) { this.initialize(mode,startPosition,loop,{}); // Layer_3 this.shape = new cjs.Shape(); this.shape.graphics.f("#0091D6").s().p("Ao0DbIRcnVIANAgIxcHVg"); this.shape.setTransform(63.55,41.825); this.shape_1 = new cjs.Shape(); this.shape_1.graphics.f("#0091D6").s().p("Ao0DbIRcnVIANAgIxcHVg"); this.shape_1.setTransform(61.2,36.25); this.shape_2 = new cjs.Shape(); this.shape_2.graphics.f("#0091D6").s().p("Ao0DbIRcnVIANAgIxcHVg"); this.shape_2.setTransform(58.85,30.65); this.shape_3 = new cjs.Shape(); this.shape_3.graphics.f("#0091D6").s().p("Ao0DbIRcnVIANAgIxbHVg"); this.shape_3.setTransform(56.5,25.075); this.timeline.addTween(cjs.Tween.get({}).to({state:[{t:this.shape_3},{t:this.shape_2},{t:this.shape_1},{t:this.shape}]}).wait(1)); }).prototype = getMCSymbolPrototype(lib.Clip_Group_1_1_Layer_3, null, null); (lib.Clip_Group_1_0_Layer_3 = function(mode,startPosition,loop) { this.initialize(mode,startPosition,loop,{}); // Layer_3 this.shape = new cjs.Shape(); this.shape.graphics.f("#0091D6").s().p("AiVJLIEJydIAiAIIkKSdg"); this.shape.setTransform(20.95,60.775); this.shape_1 = new cjs.Shape(); this.shape_1.graphics.f("#0091D6").s().p("AiVJLIEJydIAiAIIkJSdg"); this.shape_1.setTransform(15.025,59.475); this.timeline.addTween(cjs.Tween.get({}).to({state:[{t:this.shape_1},{t:this.shape}]}).wait(1)); }).prototype = getMCSymbolPrototype(lib.Clip_Group_1_0_Layer_3, null, null); (lib.waves1_Layer_14 = function(mode,startPosition,loop) { this.initialize(mode,startPosition,loop,{}); // Layer_14 this.shape = new cjs.Shape(); this.shape.graphics.lf(["#EA00FF","#EA00FF","#EA1883","#E01684","#C61286","#9B0B89","#70048C"],[0,0,0.439,0.522,0.663,0.843,1],-331.9,0,419.2,0).s().p("Egu3AGQIAAsfMBdvAAAIAAMfg"); this.shape.setTransform(1197.95,141.1,2,2); this.timeline.addTween(cjs.Tween.get(this.shape).wait(1)); }).prototype = getMCSymbolPrototype(lib.waves1_Layer_14, null, null); (lib.waves1_Layer_12 = function(mode,startPosition,loop) { this.initialize(mode,startPosition,loop,{}); // Layer_12 this.shape = new cjs.Shape(); this.shape.graphics.lf(["#EA00FF","#EA00FF","#EA1883","#E01684","#C61286","#9B0B89","#70048C"],[0,0,0.439,0.522,0.663,0.843,1],295,-0.8,-329.4,0.9).s().p("Egu6gHBMBdygASIACOWMhdxAARg"); this.shape.setTransform(1198.5,-213.3,2,2,0,0,180); this.timeline.addTween(cjs.Tween.get(this.shape).wait(1)); }).prototype = getMCSymbolPrototype(lib.waves1_Layer_12, null, null); (lib.waves1_Layer_7 = function(mode,startPosition,loop) { this.initialize(mode,startPosition,loop,{}); // Layer_7 this.shape = new cjs.Shape(); this.shape.graphics.lf(["#EA00FF","#EA00FF","#EA1883","#E01684","#C61286","#9B0B89","#70048C"],[0,0,0.439,0.522,0.663,0.843,1],329.9,0,-417.6,0).s().p("Egu3AIBIAAwBMBdvAAAIAAQBg"); this.shape.setTransform(0,-211.15,2,2); this.timeline.addTween(cjs.Tween.get(this.shape).wait(1)); }).prototype = getMCSymbolPrototype(lib.waves1_Layer_7, null, null); (lib.waves1_Layer_5 = function(mode,startPosition,loop) { this.initialize(mode,startPosition,loop,{}); // Layer_5 this.shape = new cjs.Shape(); this.shape.graphics.lf(["#EA00FF","#EA00FF","#EA1883","#E01684","#C61286","#9B0B89","#70048C"],[0,0,0.439,0.522,0.663,0.843,1],303.1,0.9,-334.3,-0.8).s().p("Egu5AFqIACrkMBdxAARIgDLkg"); this.shape.setTransform(0,150,2,2); this.timeline.addTween(cjs.Tween.get(this.shape).wait(1)); }).prototype = getMCSymbolPrototype(lib.waves1_Layer_5, null, null); (lib.txt5_Layer_1_copy = function(mode,startPosition,loop) { this.initialize(mode,startPosition,loop,{}); // Layer_1_copy this.shape = new cjs.Shape(); this.shape.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AgRCHQgPgHgJgOQgIgPAAgYIAAiBIARAAQAdgBAKALQAMALgBAaIAABIQAAANAHAGQAHAFAOAAIAIAAIAAAUQAAAMgFAHQgGAHgIADQgJADgLAAQgSAAgOgGgAgqhRQgLgKAAgPQAAgPALgJQAKgKAPAAQAQAAAJAKQAKAJAAAPQAAAPgKAKQgJAJgQAAQgPAAgKgJg"); this.shape.setTransform(135.775,10.3); this.shape_1 = new cjs.Shape(); this.shape_1.graphics.f("#FFFFFF").s().p("ABKBkQgSAAgJgGQgJgFgDgJQgEgKABgMIAAgmIg/AAIAABQIgXAAQgYAAgLgLQgLgKABgVIAAidIAaAAQASAAAJAFQAJAGADAJQAEAKgBAMIAAAeIA/AAIAAhIIAXAAQAYAAALALQALAKgBAVIAACdg"); this.shape_1.setTransform(114.525,14.125); this.shape_2 = new cjs.Shape(); this.shape_2.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AgwCAQgRgHgJgMQgHgLgBgNIAAgVIACAAQAKAIARAFQARAEAYAAQAVAAAMgKQAKgLABgQIAAgTQgEAKgLAIQgLAHgOAAQgaABgUgJQgVgJgLgUQgMgSgBgfQAAgcAOgWQAOgWAYgNQAZgNAhgBQAeABAUALQAUALAJAUQAKAUAAAbIAABdQgBAZgMAUQgMATgYAMQgXALgfABQgcAAgRgIgAgWhGQgIAKAAASQAAAWAJAJQAJAJAPAAQAOAAAIgKQAHgKAAgRQABgWgJgJQgHgJgQAAQgOAAgJAJg"); this.shape_2.setTransform(88.55,17.125); this.shape_3 = new cjs.Shape(); this.shape_3.graphics.f("#FFFFFF").s().p("Ag2BcQgXgNgOgWQgNgXgBgeQABggANgYQAOgZAZgNQAYgOAeAAQAcAAAYANQAXANAOAXQAPAXAAAfQAAAggNAYQgNAYgYANQgYANghAAQgeAAgXgNgAgSgsQgIAGgGALQgEALgBANQABAcAKANQALAOARAAQARgBAJgNQAJgNAAgVQAAgagKgOQgKgOgSAAQgKAAgHAGg"); this.shape_3.setTransform(63.3,14.125); this.shape_4 = new cjs.Shape(); this.shape_4.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AgpBiQgTgHgKgNQgLgNAAgTQAAgWANgQQAOgQAZgFQARgEAJgEQAIgFAEgEQAEgEAAgEQAAgGgIgFQgGgEgUAAQgTAAgOAFQgOAEgKAIIgCAAIAAgVQAAgPALgLQAKgKAQgGQAQgGASAAQAWAAAUAHQATAHAMAOQAMANAAAVQABAYgNAOQgMANgaAFQgRADgJAEQgJAEgDAFQgDAFAAAEQAAAIAIAEQAHAEATAAQAVAAAPgFQAPgFAKgHIACAAIAAAUQAAAWgTANQgUANgpABQgYgBgTgHg"); this.shape_4.setTransform(39.8506,14.125); this.shape_5 = new cjs.Shape(); this.shape_5.graphics.f("#FFFFFF").s().p("Ag2BcQgXgNgOgWQgNgXgBgeQABggANgYQAOgZAZgNQAYgOAeAAQAcAAAYANQAXANAOAXQAPAXAAAfQAAAggNAYQgNAYgYANQgYANghAAQgeAAgXgNgAgSgsQgIAGgGALQgEALgBANQABAcAKANQALAOAQAAQASgBAJgNQAJgNAAgVQAAgagKgOQgKgOgSAAQgKAAgHAGg"); this.shape_5.setTransform(16.05,14.125); this.shape_6 = new cjs.Shape(); this.shape_6.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AgrBiQgUgEgNgOQgNgNAAgaIAAiOIAjAAQAOAAAKAIQAKAJAAANIAAAjIANgEQAIgCALAAQAkABAVATQAVAUAAAhQAAAhgYATQgXATgrAAQgXAAgUgEgAgWAJIAAApIAKACIAMAAQAJABAHgGQAIgEAAgOQAAgKgHgGQgHgFgLAAIgLAAIgKABg"); this.shape_6.setTransform(-7.575,14.375); this.shape_7 = new cjs.Shape(); this.shape_7.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AghBcQgXgNgNgXQgOgXAAggQAAgcANgYQANgXAYgPQAZgOAigBQAQABANAGQANAGAIAKQAIALAAANIAAAYIgCAAQgFgFgMgEQgMgEgPgBQgaABgMALQgOAMAAAVQAAAZANAMQAMAMAXAAQAQAAAMgDQAMgDAJgFIABAAIAAAVQgBANgIALQgIALgOAGQgPAHgSAAQgeAAgXgNg"); this.shape_7.setTransform(-29.575,14.075); this.shape_8 = new cjs.Shape(); this.shape_8.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AgxBbQgYgNgMgXQgMgXAAgcQAAgeANgYQANgZAXgPQAXgPAeAAQAaAAAVAKQAVAJAMASQANASAAAZQAAAUgKAKQgLALgVAEQgWAFgiAAIgdAAQADAPANAHQAMAHAUAAQAYAAAQgDQAPgEAJgGIACAAIAAAQQAAANgHALQgIALgRAHQgRAGgcABQgigBgXgOgAgVgrQgIAKgBAOIAaAAQAQAAAIgBQAIgCADgDQADgDAAgEQAAgIgHgHQgHgGgPAAQgRAAgJAKg"); this.shape_8.setTransform(-62.425,14.125); this.shape_9 = new cjs.Shape(); this.shape_9.graphics.f("#FFFFFF").s().p("ABxBjQgHgBgGgDQgGgDgEgFQgRgUgMgVIgagqIAABfIgbAAQgTgBgLgLQgLgLgBgSIAAg2IgaAqQgMAVgQAUQgFAFgGADIgNAEIgMACQgTgBgKgJQgLgIgCgRIANgEQAFgCAFgEQAGgEAGgJQALgMAHgNIAQgaIgRgXIgUgbIgTgYIgPgQIAAgCIAxAAQAKAAAHACQAGABAFADQAEADAFAFQAOAQALASIAXAlIAAhVIAbAAQAPAAAJAGQAKAGADAJQAFAJAAAKIAAAtIAXglQALgSAOgQQAEgFAFgDQAFgDAGgBQAHgCAKAAIAxAAIAAACIgPAQIgTAYIgUAbIgRAXIAPAaQAJANAJAMQAIAJAFAEQAFAEAFACIANAEQgBARgMAIQgKAJgSABIgNgCg"); this.shape_9.setTransform(-92.4,14.225); this.shape_10 = new cjs.Shape(); this.shape_10.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AgvBiQgUgIgNgRQgNgRAAgbIAAh2IAagHQAOgEARgCQASgCASgBQAYAAAUAHQAWAHALANQANAOAAAUQAAAPgHAKQgIAJgKAGQAMAHAIALQAIAMABALQgBAbgMAPQgNAPgUAGQgWAGgYAAQgbAAgWgIgAgaAnQAAAHAGAEQAFAEAHABIAIACQAOAAAIgGQAGgGAAgKQAAgIgHgFQgHgEgOgBIgaAAgAgNg4IgOACIAAAfIAZAAQAMABAHgFQAIgEAAgJQAAgJgHgEQgHgEgLAAIgNABg"); this.shape_10.setTransform(-122.05,14.125); this.shape_11 = new cjs.Shape(); this.shape_11.graphics.f("#D6FF00").s().p("AgiA7QgPgHgJgPQgJgPAAgTQAAgVAJgQQAJgPAPgJQAQgJAUAAQARABAQAHQAPAJAJAPQAJAOAAAVQAAAUgIAQQgIAPgQAIQgPAJgWAAQgSAAgPgJgAgMgbQgFADgDAHQgDAHAAAJQAAARAHAJQAGAJALAAQALgBAGgIQAGgJAAgOQAAgQgHgJQgGgIgLgBQgGAAgGAFg"); this.shape_11.setTransform(124.225,-16.35); this.shape_12 = new cjs.Shape(); this.shape_12.graphics.f("#D6FF00").s().p("AgaA/QgMgEgHgJQgGgJgBgLQAAgOAJgLQAIgKARgEQAKgCAHgDQAEgCADgDQADgDgBgCQAAgEgEgDQgFgDgLAAQgNAAgKADQgIADgHAFIgBAAIAAgOQAAgJAGgHQAIgHAKgEQAKgDAMAAQAOAAANAEQAMAEAIAJQAHAJABANQAAAQgIAJQgIAIgRADQgLACgGADQgFADgCADQgCADAAADQAAAEAFADQAFADAMAAQANAAAKgDQAJgEAHgEIABAAIAAAMQAAAPgMAIQgNAJgaAAQgPAAgNgFg"); this.shape_12.setTransform(109.15,-16.325); this.shape_13 = new cjs.Shape(); this.shape_13.graphics.f("#D6FF00").s().p("AgiA7QgPgHgJgPQgJgPAAgTQAAgVAJgQQAJgPAPgJQAQgJAUAAQARABAQAHQAPAJAJAPQAJAOAAAVQAAAUgIAQQgIAPgQAIQgPAJgWAAQgSAAgPgJgAgMgbQgFADgDAHQgDAHAAAJQAAARAHAJQAGAJALAAQALgBAGgIQAGgJAAgOQAAgQgHgJQgGgIgLgBQgGAAgGAFg"); this.shape_13.setTransform(93.775,-16.35); this.shape_14 = new cjs.Shape(); this.shape_14.graphics.f("#D6FF00").s().p("AgcA/QgNgDgHgIQgJgJAAgQIAAhcIAWAAQAJAAAHAFQAGAGABAJIAAAWIAIgCQAFgCAHAAQAXABANAMQAOANABAVQgBAVgPAMQgQANgbAAIgEAAQgMAAgMgDgAgIAFIgFABIAAAaIAGABIAHABQAGAAAEgDQAGgEAAgJQgBgGgEgDQgEgEgIAAIgHAAg"); this.shape_14.setTransform(78.55,-16.1964); this.shape_15 = new cjs.Shape(); this.shape_15.graphics.f("#D6FF00").s().p("AAwBAQgMAAgGgDQgGgDgCgGQgCgGABgJIAAgZIgpAAIAAA0IgOAAQgQAAgHgGQgHgHAAgOIAAhkIARAAQAMgBAFAEQAHAEABAFQACAHAAAIIAAAUIApAAIAAgvIAPAAQAPAAAHAGQAHAHAAAOIAABkg"); this.shape_15.setTransform(62.65,-16.35); this.shape_16 = new cjs.Shape(); this.shape_16.graphics.f("#D6FF00").s().p("AAKBAQgOABgJgIQgHgHgBgQIAAg+IgnAAIAAgQQAAgFADgFQAEgEAFgDQAEgCAGAAIBjAAIAAAPQAAAGgEAEQgDAEgFADQgFADgFAAIgSAAIAABcg"); this.shape_16.setTransform(47.45,-16.35); this.shape_17 = new cjs.Shape(); this.shape_17.graphics.f("#D6FF00").s().p("AgtBTQgGgCgEgFQgDgFAAgIIAAgKIATgCQAJAAAEgEQAGgEACgIQgHgLgGgPQgJgOgGgRQgHgRgEgQQgFgRgDgNIAYAAQAFAAAGADQAFACAEAEQADAEABAGIAGAVIAIAVIAGATQAFgKAEgOQAFgOAEgOQADgPABgNIAWAAQAJAAAFAFQAFAEAAAIIgDAOIgFAUIgIAWIgLAVIgXApQgJAQgHAHQgHAIgHADQgIACgKAAQgHAAgGgDg"); this.shape_17.setTransform(33.2,-14.225); this.shape_18 = new cjs.Shape(); this.shape_18.graphics.f("#D6FF00").s().p("AgiBPQgPgJgHgQQgIgQAAgVIABggQAAgRAEgOQAEgOAKgKQAIgJAKgDQAKgEAMAAIAYgBIAhAAIAAASQgBAHgFAFQgGAFgKABIgLAAIgPAAIgNABQgIACgDADIgHAHQgCAEgBADIgBAHIABAAQAIgIAIgEQAKgDALAAQARAAANAIQANAIAHAOQAIANAAATQAAAfgRARQgRARgeAAQgUAAgPgJgAgJgCQgFADgCAGQgDAGAAAIQAAASAFAIQAHAHAIAAQAJAAAGgIQAFgHAAgNQAAgQgHgIQgFgHgJAAQgFAAgEADg"); this.shape_18.setTransform(17.85,-18.425); this.shape_19 = new cjs.Shape(); this.shape_19.graphics.f("#D6FF00").s().p("AgwBIQgQgRAAgeIAAhEIATAAQAOAAAGAGQAGAGAAAPIAAAsQAAANAEAGQAGAGAKAAIAKgBIAJgBIAAheIAQAAQANAAAIAGQAHAHABAOIAABfQgJADgLACQgLADgLABIgWABQggAAgRgRgAgSgyQgJgFgFgIQgEgHAAgLIAAgHQAGAHAIAFQAJAFANABQAHgBAHgCQAHgDAFgEQAGgEACgEIAAAIQAAAKgFAIQgFAHgIAFQgIAEgIAAQgLAAgHgEg"); this.shape_19.setTransform(1.3,-18.425); this.shape_20 = new cjs.Shape(); this.shape_20.graphics.f("#D6FF00").s().p("AgDBEQgJAAgKgCQgJgDgJgFQgHgFgFgHQgFgIgBgLQAAgWAQgKQARgKAiAAIAGAAIAAgGQAAgHgGgDQgGgDgMAAQgMAAgIACQgIACgFADQgFADgFAEIgBAAIAAgPQAAgJAGgHQAGgHALgFQAMgEASAAQARAAANAGQAOAGAHAMQAHANAAATIAAATQAAAXgFANQgGANgNAGQgNAFgVAAIgDAAgAgKAOQgFAEgBAGQAAAGAEAEQAFADAIAAQAHAAADgEQAFgDAAgJIAAgKIgIAAQgMAAgGADg"); this.shape_20.setTransform(-14.55,-16.3479); this.shape_21 = new cjs.Shape(); this.shape_21.graphics.f("#D6FF00").s().p("ABEBAQgLABgIgHQgGgFgBgMIAAgIIgBgOIgBgOIgBgMIgHAWIgJAaIgJAXIgLAAQgKAAgIgIQgIgJgHgSIgDgLIgDgQIgEgKIgBAQIgBAUIgBAUIAAAQIgRAAQgGAAgGgCQgFgDgEgFQgEgFAAgIQAAgRACgTQACgSADgSIAHggIAQAAQAMAAAJADQAHAEAFAHQAFAHADAIIAIASIACAJIACAIIACAJIAFgPIAGgRIAHgPIAIgPQAEgIAGgDIAIAAQAQAAAHAIQAJAHABAPIAFAbIACAiQACASAAASg"); this.shape_21.setTransform(-32.2,-16.35); this.shape_22 = new cjs.Shape(); this.shape_22.graphics.f("#D6FF00").s().p("AgDBEQgJAAgKgCQgJgDgJgFQgHgFgFgHQgFgIgBgLQAAgWAQgKQARgKAiAAIAGAAIAAgGQAAgHgGgDQgGgDgMAAQgMAAgIACQgIACgFADQgFADgFAEIgBAAIAAgPQAAgJAGgHQAGgHALgFQAMgEASAAQARAAANAGQAOAGAHAMQAHANAAATIAAATQAAAXgFANQgGANgNAGQgNAFgVAAIgDAAgAgKAOQgFAEgBAGQAAAGAEAEQAFADAIAAQAHAAADgEQAFgDAAgJIAAgKIgIAAQgMAAgGADg"); this.shape_22.setTransform(-56.4,-16.3479); this.shape_23 = new cjs.Shape(); this.shape_23.graphics.f("#D6FF00").s().p("AAKBAQgOABgJgIQgHgHgBgQIAAg+IgnAAIAAgQQAAgFADgFQAEgEAFgDQAEgCAGAAIBjAAIAAAPQAAAGgEAEQgDAEgFADQgFADgFAAIgSAAIAABcg"); this.shape_23.setTransform(-70.55,-16.35); this.shape_24 = new cjs.Shape(); this.shape_24.graphics.f("#D6FF00").s().p("AgLBXQgJgFgGgJQgFgJgBgQIAAhTIALAAQATAAAGAGQAIAHgBASIAAAuQABAIAEAEQAEADAJAAIAGAAIAAANQAAAIgEAFQgDAEgGACQgGACgGAAQgLAAgKgEgAgbg0QgHgHAAgJQAAgJAHgHQAHgGAJAAQAKAAAFAGQAHAHAAAJQAAAJgHAHQgFAFgKABQgJgBgHgFg"); this.shape_24.setTransform(-81.6,-18.8); this.shape_25 = new cjs.Shape(); this.shape_25.graphics.f("#D6FF00").s().p("AgeA/QgNgFgIgLQgIgLgBgRIAAhMIARgFIAUgEQAMgBALAAQAQAAANAEQAOAEAHAJQAIAJAAANQAAAKgEAGQgFAGgGAEQAHADAFAIQAGAHAAAIQgBARgHAKQgJAJgNAEQgNAEgRAAQgRAAgOgFgAgQAZQAAAFADACQAEADAEABIAGABQAJAAAEgEQAEgEABgGQAAgGgGgDQgEgDgJAAIgQAAgAgIgkIgIABIAAAVIAQAAQAGAAAFgDQAFgDABgGQgBgGgFgCQgEgDgHAAIgIABg"); this.shape_25.setTransform(-94.65,-16.325); this.shape_26 = new cjs.Shape(); this.shape_26.graphics.f("#D6FF00").s().p("AgVA7QgPgIgJgPQgIgPAAgUQAAgSAIgPQAIgQAQgJQAQgJAWgBQAKABAIAEQAJAEAFAGQAFAHAAAIIAAAQIgBAAQgDgDgIgDQgIgDgKAAQgQAAgIAIQgJAIAAANQAAAQAJAIQAHAIAPAAQALAAAHgCQAIgCAFgEIABAAIAAAOQAAAIgFAHQgGAHgJAEQgKAEgLABQgTgBgPgIg"); this.shape_26.setTransform(-109,-16.375); this.shape_27 = new cjs.Shape(); this.shape_27.graphics.f("#D6FF00").s().p("AgpBKQgRgKgKgSQgLgTAAgZQAAgZAKgUQAKgTASgLQATgLAZAAQAOAAAOAGQAOAFAMALQAKAKAHAPQAGAQAAAUQAAAagKATQgJATgTALQgSAKgaABQgVgBgSgKgAgUgqQgHAGgEALQgDAKAAAOQAAAYAJANQAKAMARAAQAPAAAKgMQAIgMABgWQgBgagIgMQgKgMgSAAQgLABgIAFg"); this.shape_27.setTransform(-125.45,-17.975); this.timeline.addTween(cjs.Tween.get({}).to({state:[{t:this.shape_27},{t:this.shape_26},{t:this.shape_25},{t:this.shape_24},{t:this.shape_23},{t:this.shape_22},{t:this.shape_21},{t:this.shape_20},{t:this.shape_19},{t:this.shape_18},{t:this.shape_17},{t:this.shape_16},{t:this.shape_15},{t:this.shape_14},{t:this.shape_13},{t:this.shape_12},{t:this.shape_11},{t:this.shape_10},{t:this.shape_9},{t:this.shape_8},{t:this.shape_7},{t:this.shape_6},{t:this.shape_5},{t:this.shape_4},{t:this.shape_3},{t:this.shape_2},{t:this.shape_1},{t:this.shape}]}).wait(1)); }).prototype = getMCSymbolPrototype(lib.txt5_Layer_1_copy, null, null); (lib.txt4_Layer_1 = function(mode,startPosition,loop) { this.initialize(mode,startPosition,loop,{}); // Layer_1 this.shape = new cjs.Shape(); this.shape.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AATBzIAAgGQAQgJAOgXQANgWAAgUQAAgXgRgNQgZgWABgYQgBgfAUgTQASgRAeAAQAjAAAUAYQATAXABApQgBA6gjAqQgkApgzAAgAiiBzIAAgGQARgJAOgXQANgXAAgTQAAgVgRgPQgYgUAAgaQgBgfAUgTQARgRAfAAQAjAAAUAYQATAYAAAoQAAA6gkAqQgjApgzAAg"); this.shape.setTransform(122.2,21.675); this.shape_1 = new cjs.Shape(); this.shape_1.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AAnBbQgVgYABgoQAAg6AkgpQAjgqAzAAIAWAAIAAAGQgRAJgOAXQgNAXAAATQAAAVARAPQAYAUAAAaQABAggUASQgRARgfAAQgjAAgTgYgAiOBbQgTgYgBgoQAAg6AkgpQAkgqAzAAIAVAAIAAAGQgQAJgOAXQgNAXAAATQAAAXARANQAZAWgBAYQABAfgUATQgSARgeAAQgjAAgUgYg"); this.shape_1.setTransform(-114.05,21.675); this.shape_2 = new cjs.Shape(); this.shape_2.graphics.f("#D6FF00").s().p("AgGCJQgTAAgTgFQgUgEgQgKQgRgKgJgQQgLgQAAgWQAAgrAhgVQAhgWBFAAIANAAIAAgLQAAgPgNgGQgNgFgZAAQgYAAgQAEQgPADgLAHQgKAGgJAIIgCAAIAAgfQAAgQALgPQAMgPAXgJQAYgJAlAAQAjAAAbAMQAaAMAPAZQAOAZABAmIAAAnQAAAvgMAbQgLAagcAMQgaAKgrAAIgEAAgAgVAdQgLAHAAANQAAANAIAGQAJAGARAAQANAAAJgHQAIgHABgSIAAgTIgSAAQgYAAgMAGg"); this.shape_2.setTransform(83.9746,23.8511); this.shape_3 = new cjs.Shape(); this.shape_3.graphics.f("#D6FF00").s().p("ACICCQgVAAgPgMQgPgMAAgXIgBgRIgBgbIgCgeIgBgZIgQAuIgRA1QgKAbgJAUIgVAAQgXAAgQgSQgQgRgMglIgHgXIgIgeIgGgWIgDAhIgCAoIgCApIgBAhIghAAQgNAAgLgGQgMgFgHgKQgHgLAAgPQAAgiAEgnQAEglAGgkQAHglAHgdIAfAAQAbAAAQAIQAPAIAKAOQAJANAHARIAOAkIAGAQIAFAUIAEASIALgfIAMgjQAFgRAHgPQAIgQAJgOQAJgOAKgIIARAAQAfAAARAQQARAQADAdIAIA4QAEAfADAlQACAkAAAmg"); this.shape_3.setTransform(48.45,23.875); this.shape_4 = new cjs.Shape(); this.shape_4.graphics.f("#D6FF00").s().p("AgXCvQgTgJgMgSQgLgTAAgfIAAipIAWAAQAmgBAOAOQAPAOAAAjIAABeQgBASAKAGQAIAHATgBIAKAAIAAAbQABAPgIAJQgHAKgMADQgLAFgOAAQgXAAgTgJgAg3hqQgOgNgBgTQABgTAOgMQAMgNAVgBQATABAMANQAOAMABATQgBATgOANQgMAMgTAAQgVAAgMgMg"); this.shape_4.setTransform(19.15,18.9); this.shape_5 = new cjs.Shape(); this.shape_5.graphics.f("#D6FF00").s().p("AATCCQgdAAgQgPQgQgOgBghIAAh+IhPAAIAAggQAAgLAHgJQAHgJAKgFQAJgFALAAIDJAAIAAAgQgBALgGAJQgHAIgKAFQgKAGgKAAIgkAAIAAC8g"); this.shape_5.setTransform(-5.375,23.875); this.shape_6 = new cjs.Shape(); this.shape_6.graphics.f("#D6FF00").s().p("AA0B6QgMgMABgeIAAhaQAAgagKgMQgKgMgVAAQgMAAgKABIgSADIAAC9IgeAAQgdAAgPgMQgQgNAAgcIAAjAQATgHAWgEQAVgFAXgCQAWgDAVAAQBDABAhAhQAhAiAAA+IAACIIgmAAIgDABQgbAAgLgMg"); this.shape_6.setTransform(-35.775,23.501); this.shape_7 = new cjs.Shape(); this.shape_7.graphics.f("#D6FF00").s().p("AhUCWQgjgUgVglQgUglgBg0QAAg0AUgnQAUgnAlgWQAlgVA0AAQAeAAAcALQAcAKAWAWQAWAVANAeQANAgAAAnQAAA2gTAnQgUAnglAVQglAVg0ABQgsAAgkgVgAgDhgQgWgBgQAMQgPAMgHAVQgIAVAAAbQAAAzATAaQAUAZAjAAQAgAAASgZQASgYAAguQAAg0gSgYQgTgYgjAAIgCABg"); this.shape_7.setTransform(-71.95,20.55); this.shape_8 = new cjs.Shape(); this.shape_8.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AgDBNQgKAAgLgDQgLgCgJgGQgJgGgGgIQgGgJAAgMQAAgZASgLQATgMAnAAIAHAAIAAgGQgBgJgGgDQgIgDgOAAQgNAAgJACQgIACgHADQgGAEgEAFIgBAAIAAgSQAAgJAGgIQAHgIANgGQANgFAUAAQAUAAAPAHQAOAHAJAOQAIAOAAAVIAAAWQAAAagGAPQgHAPgPAGQgOAGgYAAIgDAAgAgLARQgHADABAIQAAAHAEADQAFAEAKAAQAGAAAFgEQAFgEABgKIAAgLIgKAAQgOAAgGAEg"); this.shape_8.setTransform(129.7,-29.9732); this.shape_9 = new cjs.Shape(); this.shape_9.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AAwBJQgHAAgGgEQgHgDgDgFQgEgEgBgFIgHgZQgDgOgGgLIgGgRQgFAJgFANQgFAPgFARIgHAiIgYAAQgJAAgGgGQgGgFABgJQAAgIACgIIAEgPIAKgXIANgbIAOgZQAHgLAHgIIANAAQAMAAAHAGQAHAFAGAKQAKAQAJAVQAKATAGAXQAIAXACAWg"); this.shape_9.setTransform(114.25,-29.975); this.shape_10 = new cjs.Shape(); this.shape_10.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AgnBDQgRgJgKgRQgKgQAAgWQAAgXAKgSQAKgSASgKQASgKAWAAQAUAAARAKQARAJALARQAKARAAAWQAAAXgJASQgJASgSAJQgSAKgYAAQgVAAgRgKgAgNggQgGAFgEAIQgDAHAAAKQAAAUAHAKQAIAKAMAAQANgBAGgJQAHgKABgPQgBgTgHgKQgIgKgMAAQgHAAgGAEg"); this.shape_10.setTransform(97.825,-29.975); this.shape_11 = new cjs.Shape(); this.shape_11.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AAjBIIgJgDQgFgCgDgEQgMgOgKgQIgUgeIAABFIgUAAQgOAAgIgJQgIgHAAgOIAAhzIATAAQALABAHAEQAHAEADAHQADAGAAAIIAAAgIASgbQAJgNAKgMIAHgFQADgDAFgBIAMgBIAjAAIAAABIgKAMIgPASIgQAUIgNARIANASIAOATQAFAGAEADIAIAEIAJADQgBAMgIAHQgIAGgNAAIgJgBg"); this.shape_11.setTransform(81.525,-29.9); this.shape_12 = new cjs.Shape(); this.shape_12.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AgoBJQgZAAgQgJQgQgIgIgQQgHgQAAgWIAAhKIAUAAQARAAAGAHQAHAGAAARIAAAwQgBAPAGAHQAFAHANgBIAPAAIAAhqIARAAQAOAAAJAHQAJAHgBAQIAABMIAQAAQAMABAGgHQAFgHABgPIAAhOIAQAAQAPAAAJAHQAIAHABAQIAAAsQAAAWgIAQQgHAQgQAIQgQAJgaAAg"); this.shape_12.setTransform(59.6,-29.9767); this.shape_13 = new cjs.Shape(); this.shape_13.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AgDBNQgLAAgKgDQgLgCgJgGQgKgGgFgIQgGgJAAgMQAAgZASgLQATgMAnAAIAHAAIAAgGQgBgJgGgDQgIgDgOAAQgNAAgJACQgIACgHADQgGAEgFAFIAAAAIAAgSQAAgJAGgIQAHgIANgGQANgFAUAAQAUAAAPAHQAOAHAJAOQAIAOAAAVIAAAWQAAAagGAPQgHAPgPAGQgOAGgYAAIgDAAgAgLARQgHADABAIQAAAHAEADQAFAEAKAAQAGAAAFgEQAGgEAAgKIAAgLIgKAAQgOAAgGAEg"); this.shape_13.setTransform(33.05,-29.9732); this.shape_14 = new cjs.Shape(); this.shape_14.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AA2BJQgNAAgHgEQgHgEgCgHQgCgHAAgJIAAgcIgtAAIAAA7IgRAAQgSAAgIgIQgHgHAAgQIAAhyIATAAQANAAAHAEQAGAEADAHQACAHAAAJIAAAWIAtAAIAAg1IARAAQASAAAHAIQAIAHAAAQIAAByg"); this.shape_14.setTransform(16.725,-29.975); this.shape_15 = new cjs.Shape(); this.shape_15.graphics.f("#FFFFFF").s().p("Ag2BRQgTgTABgiIAAhMIAVAAQAQgBAHAHQAGAHAAAQIAAAzQAAAOAFAHQAGAHALAAIANgBIAKgCIAAhpIARAAQAQAAAIAHQAJAHAAAPIAABsQgLAEgMACIgYAEIgYACQgmgBgSgTgAgVg5QgKgFgFgJQgFgJAAgMIAAgHQAGAIAKAFQAKAGAOAAQAJAAAHgDQAIgDAGgFQAGgEADgFIAAAKQAAALgFAIQgGAJgJAFQgJAFgKAAQgLAAgJgFg"); this.shape_15.setTransform(-0.8757,-32.325); this.shape_16 = new cjs.Shape(); this.shape_16.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AgNBiQgKgEgGgLQgHgLAAgRIAAheIAMAAQAWgBAHAIQAJAIgBATIAAA1QAAAJAFAEQAFAEALAAIAFAAIAAAPQAAAIgDAGQgEAFgHACQgGACgJAAIgCAAQgKAAgLgFgAgfg7QgHgHAAgLQAAgKAHgHQAIgHALgBQALABAHAHQAHAHAAAKQAAALgHAHQgHAHgLAAQgLAAgIgHg"); this.shape_16.setTransform(-14,-32.7727); this.shape_17 = new cjs.Shape(); this.shape_17.graphics.f("#FFFFFF").s().p("ABGBeQgNgBgGgDQgHgEgCgHQgCgHAAgJIAAgLIg1AAQgaAAgQgJQgQgIgHgQQgIgQABgVIAAhLIAVAAQARAAAGAHQAGAGAAARIAAAxQAAAOAFAHQAGAHAMgBIAWAAIAAhqIARAAQAQAAAIAHQAJAHAAAQIAABMQAPAAAFAGQAGAHAAAOIAAA2g"); this.shape_17.setTransform(-28.1996,-27.8767); this.shape_18 = new cjs.Shape(); this.shape_18.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AA2BJQgNAAgHgEQgHgEgCgHQgCgHAAgJIAAgcIgtAAIAAA7IgRAAQgSAAgIgIQgHgHAAgQIAAhyIATAAQANAAAHAEQAGAEADAHQACAHAAAJIAAAWIAtAAIAAg1IARAAQASAAAHAIQAIAHAAAQIAAByg"); this.shape_18.setTransform(-47.025,-29.975); this.shape_19 = new cjs.Shape(); this.shape_19.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AgDBNQgLAAgKgDQgLgCgKgGQgJgGgFgIQgGgJAAgMQAAgZATgLQASgMAmAAIAHAAIAAgGQABgJgIgDQgHgDgNAAQgOAAgJACQgJACgFADQgHAEgEAFIgCAAIAAgSQAAgJAHgIQAGgIANgGQAOgFAUAAQAUAAAPAHQAOAHAJAOQAIAOAAAVIAAAWQAAAagGAPQgHAPgPAGQgOAGgYAAIgDAAgAgLARQgGADgBAIQAAAHAGADQAEAEAJAAQAHAAAGgEQAEgEAAgKIAAgLIgKAAQgMAAgHAEg"); this.shape_19.setTransform(-63.75,-29.9732); this.shape_20 = new cjs.Shape(); this.shape_20.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AAKBJQgPAAgJgIQgJgJgBgSIAAhGIgsAAIAAgSQAAgGAEgFQAEgFAFgDQAGgDAGAAIBwAAIAAASQgBAGgDAFQgEAFgGADQgFADgGAAIgUAAIAABpg"); this.shape_20.setTransform(-78.375,-29.975); this.shape_21 = new cjs.Shape(); this.shape_21.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AgYBDQgRgJgJgRQgKgRAAgXQAAgUAJgRQAKgSARgKQASgLAZAAQAMAAAJAEQAKAFAFAIQAGAHAAAKIAAARIgBAAQgEgDgJgDQgJgDgLgBQgSABgJAIQgKAJAAAPQAAASAKAJQAIAJARAAQAMAAAIgDQAJgCAGgEIABAAIAAAPQAAAKgGAIQgGAIgLAFQgKAEgNAAQgWAAgRgJg"); this.shape_21.setTransform(-92.175,-30.025); this.shape_22 = new cjs.Shape(); this.shape_22.graphics.f("#FFFFFF").s().p("Ag2A4QgTgTABgjIAAhMIAVAAQAQAAAHAHQAGAGAAARIAAAyQAAAPAFAGQAGAHALAAIANAAIAKgCIAAhqIARAAQAQAAAIAHQAJAHAAAQIAABrQgLAEgMADIgYAEIgYABQgmAAgSgTg"); this.shape_22.setTransform(-108.0257,-29.7517); this.shape_23 = new cjs.Shape(); this.shape_23.graphics.f("#FFFFFF").s().p("ABTBxQgNAAgGgDQgHgFgDgGQgBgHAAgJIAAgLIgMgCIgRgBIgRAAIgKAAIgNAAIgOABIgNABIgJABIAAALQABAJgDAHQgCAGgHAFQgHADgMAAIgRAAIAAhMIAKgDIALgCIAIgZIALgdIAPgjIAQgfQAIgPAGgKIAOAAQAIAAAGAEQAGAEAFAJQASAbANAgQANAiAJAjIALACIALADIAABMgAAZAcIgHgZIgJgZIgJgZQgHAPgHAUIgMAoIAKAAIAKAAIANAAIAJAAIAJAAIAAAAg"); this.shape_23.setTransform(-127.3,-29.6); this.timeline.addTween(cjs.Tween.get({}).to({state:[{t:this.shape_23},{t:this.shape_22},{t:this.shape_21},{t:this.shape_20},{t:this.shape_19},{t:this.shape_18},{t:this.shape_17},{t:this.shape_16},{t:this.shape_15},{t:this.shape_14},{t:this.shape_13},{t:this.shape_12},{t:this.shape_11},{t:this.shape_10},{t:this.shape_9},{t:this.shape_8},{t:this.shape_7},{t:this.shape_6},{t:this.shape_5},{t:this.shape_4},{t:this.shape_3},{t:this.shape_2},{t:this.shape_1},{t:this.shape}]}).wait(1)); }).prototype = getMCSymbolPrototype(lib.txt4_Layer_1, null, null); (lib.txt3_Layer_1_copy = function(mode,startPosition,loop) { this.initialize(mode,startPosition,loop,{}); // Layer_1_copy this.shape = new cjs.Shape(); this.shape.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AgqA+IgKgCIgIgDIAAgBIAGgGIAGgJIAGgKIAEgJIAFgHQADgEAEgBQgFgCgFgEQgFgEgDgGQgEgGAAgKQAAgLAFgIQAGgHAIgFQAIgEAKgDIATgBIARABIATACIARAFIAAByIgSAAQgNAAgGgFQgFgGAAgNIAAgQIgHAAIgHADQgEADgBAEIgHAPQgDAHgHAEQgGAEgLABIgIAAgAgEgdQgEAEgBAHQAAAFAEAEQAEADAHABIAHAAIAGgBIAAgZIgDAAIgGAAIgEAAIgBAAQgFAAgEACg"); this.shape.setTransform(97.825,46.1); this.shape_1 = new cjs.Shape(); this.shape_1.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AAsA8QgKAAgGgDQgFgEgCgFQgCgGAAgHIAAgYIglAAIAAAxIgOAAQgPAAgGgGQgHgHABgMIAAheIAPAAQALAAAGADQAFADACAGQACAFAAAIIAAASIAlAAIAAgrIAOAAQAOAAAHAGQAGAHAAAMIAABeg"); this.shape_1.setTransform(84.5,46.2); this.shape_2 = new cjs.Shape(); this.shape_2.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AAtA8QgLAAgGgDQgFgEgCgFQgCgGAAgHIAAgYIglAAIAAAxIgOAAQgPAAgGgGQgGgHAAgMIAAheIAQAAQALAAAFADQAGADABAGQACAFAAAIIAAASIAlAAIAAgrIAOAAQAPAAAGAGQAHAHgBAMIAABeg"); this.shape_2.setTransform(69.95,46.2); this.shape_3 = new cjs.Shape(); this.shape_3.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AgUA9QgJgCgIgEQgHgFgFgHQgEgIgBgKQAAgUAQgJQAPgKAfAAIAGAAIAAgFQAAgHgGgDQgFgCgMgBQgLABgHABQgHACgFADIgJAHIgBAAIAAgPQAAgHAFgIQAGgGALgFQALgDAQAAQAQgBANAGQAMAGAHALQAGAMAAASIAAARQABAWgGAMQgFANgNAEQgMAGgVAAQgJgBgJgCgAgJANQgFAEAAAFQAAAHAEACQAEAEAHAAQAGAAAEgEQAEgDAAgJIAAgJIgIAAQgLAAgFADg"); this.shape_3.setTransform(56.1521,46.2); this.shape_4 = new cjs.Shape(); this.shape_4.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AAmA8QgKAAgGgFQgHgGAAgLIAAgUIgIACIgHABIgIAAQgZAAgLgLQgMgMAAgVIAAgkIAVAAQAJAAAGAGQAGAFAAAIIAAAQIABAHQABACADACQADABAGAAIAFAAIAGgBIAEgBIAAgtIASAAQAHAAAFADQAGADACAFQADAGABAGIAABgg"); this.shape_4.setTransform(43,46.2); this.shape_5 = new cjs.Shape(); this.shape_5.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AgcA6QgMgEgIgKQgHgLAAgPIAAhHIAPgFIATgDQAKgCALABQAOAAANADQAMAFAIAIQAHAHAAANQAAAJgEAFQgFAHgGADQAHADAFAIQAFAGAAAHQAAARgHAIQgIAKgMADQgNADgPABQgQAAgNgGgAgPAXQAAAEADADQAEACAEACIAEABQAIgBAFgDQAEgDAAgHQAAgEgEgEQgFgDgIAAIgPAAgAgIgiIgHABIAAAUIAOAAQAHAAAFgDQAEgCAAgGQAAgGgEgCQgFgCgGAAIgIAAg"); this.shape_5.setTransform(29.925,46.2); this.shape_6 = new cjs.Shape(); this.shape_6.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AgUA9QgJgCgIgEQgHgFgFgHQgEgIgBgKQAAgUAQgJQAPgKAfAAIAGAAIAAgFQAAgHgGgDQgFgCgMgBQgLABgHABQgHACgFADIgJAHIgBAAIAAgPQAAgHAFgIQAGgGALgFQALgDAQAAQAQgBANAGQAMAGAHALQAGAMAAASIAAARQABAWgGAMQgFANgNAEQgMAGgVAAQgJgBgJgCgAgJANQgFAEAAAFQAAAHAEACQAEAEAHAAQAGAAAEgEQAEgDAAgJIAAgJIgIAAQgLAAgFADg"); this.shape_6.setTransform(16.7021,46.2); this.shape_7 = new cjs.Shape(); this.shape_7.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AAtA8QgLAAgGgDQgFgEgCgFQgCgGAAgHIAAgYIglAAIAAAxIgOAAQgPAAgGgGQgHgHAAgMIAAheIAQAAQAMAAAFADQAGADACAGQABAFAAAIIAAASIAlAAIAAgrIAOAAQAOAAAHAGQAGAHABAMIAABeg"); this.shape_7.setTransform(3.2,46.2); this.shape_8 = new cjs.Shape(); this.shape_8.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AgeBQQgGAAgGgDQgFgCgEgFQgDgEAAgHIAAgKIASgBQAIgBAEgDQAFgEADgHQgGgKgHgOIgOgdIgLgfQgEgQgCgMIAWAAQAFAAAFACQAFACADAEQAEAEABAFIAFAUIAHAUIAGARQAEgJAFgNIAHgaIAFgaIAUAAQAJAAAEAEQAEAEAAAHIgCAOIgFASIgIAVIgJAUQgNAYgJAOQgIAOgHAHQgGAIgHACQgGACgIAAIgDAAg"); this.shape_8.setTransform(-15.625,48.1792); this.shape_9 = new cjs.Shape(); this.shape_9.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AgTA3QgPgHgHgPQgIgNgBgTQABgQAHgPQAIgPAPgIQAPgJAUAAQAJAAAJAEQAHADAFAHQAFAGAAAIIAAAPIgCAAQgDgEgHgCQgHgCgJgBQgQAAgHAIQgIAGAAANQAAAPAIAHQAHAIAOgBQAJAAAHgBIANgFIABAAIAAAMQgBAJgFAGQgEAHgKADQgIAEgLAAQgRAAgOgIg"); this.shape_9.setTransform(-27.5,46.15); this.shape_10 = new cjs.Shape(); this.shape_10.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AgdA3QgOgIgIgOQgHgOAAgQQAAgSAIgPQAHgPAPgJQANgIASgBQAQABAMAFQANAGAIALQAGAKABAQQAAAMgGAFQgGAHgNACQgNADgVAAIgRAAQACAJAHAEQAIAFALAAQAPAAAKgCQAJgCAFgEIACAAIAAAKQAAAHgFAHQgFAHgKAEQgKAEgSAAQgTAAgOgJgAgMgZQgFAGgBAIIARAAIANgBIAHgCQAAgBABAAQAAgBAAAAQAAgBAAgBQAAAAAAgBQAAgFgDgDQgFgEgJgBQgKABgFAGg"); this.shape_10.setTransform(-40.1,46.175); this.shape_11 = new cjs.Shape(); this.shape_11.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AA6BNQgKAAgGgDQgFgDgCgGQgCgFABgIIAAgJIgsAAQgVAAgOgHQgNgHgGgNQgGgNAAgRIAAg+IARAAQAOgBAFAGQAGAFgBAOIAAApQAAALAFAFQAEAGALAAIARAAIAAhXIAOAAQAOgBAHAGQAHAGAAANIAAA/QAMAAAFAFQAEAFAAAMIAAAsg"); this.shape_11.setTransform(-54.075,47.9229); this.shape_12 = new cjs.Shape(); this.shape_12.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AggA3QgOgIgIgNQgJgOAAgSQAAgSAJgQQAIgOAPgIQAPgIARAAQARgBAOAJQAOAHAJAOQAIAOABATQgBASgHAPQgIAOgOAIQgPAIgTABQgSgBgOgIgAgKgaQgGAEgCAGQgDAHAAAIQAAAQAFAIQAHAIAKAAQAKAAAGgIQAGgIAAgNQAAgPgHgIQgGgJgKAAQgGAAgEAEg"); this.shape_12.setTransform(-69.7,46.2); this.shape_13 = new cjs.Shape(); this.shape_13.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AgmBQQgMAAgHgHQgGgGAAgQIAAg+QAAghARgRQARgSAfAAQASAAAOAHQAOAIAIANQAIAOAAATQAAATgHAPQgIAPgNAIQgNAIgQAAQgLAAgIgFQgHgFgEgHIAAAygAgQgoQgGAIAAANQAAATAHAHQAHAIAKgBQAKAAAFgIQAFgGABgOQAAgNgDgHQgDgIgFgDQgGgDgIAAQgJAAgFAIg"); this.shape_13.setTransform(-84.25,47.875); this.shape_14 = new cjs.Shape(); this.shape_14.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AArA+QgOAAgFgGQgFgFAAgOIAAgpQAAgMgFgGQgEgFgKAAIgKAAIgIACIAABXIgOAAQgNAAgHgGQgHgGAAgNIAAhYIATgGIAUgDIATgBQAfAAAQAQQAPAQgBAcIAAA/g"); this.shape_14.setTransform(-99,46.025); this.shape_15 = new cjs.Shape(); this.shape_15.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AggA4QgOgJgIgNQgJgOAAgRQAAgUAJgOQAIgPAPgIQAOgJATABQAQAAAOAHQAPAIAIAOQAJAOAAASQAAAUgIAOQgHAOgPAJQgOAHgVABQgRgBgOgHgAgLgaQgEADgEAHQgDAHAAAHQAAARAHAIQAGAIAKAAQAKAAAGgIQAFgIAAgMQAAgQgGgIQgGgJgKAAQgGABgFADg"); this.shape_15.setTransform(90.1,18.55); this.shape_16 = new cjs.Shape(); this.shape_16.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AgYA7QgLgFgHgHQgGgIAAgLQAAgNAIgLQAIgJAPgDQAKgCAGgDQAEgCADgCQACgDAAgDQAAgDgFgDQgDgCgMAAQgMAAgIACQgJADgGAEIgBAAIAAgMQAAgJAHgGQAGgHAKgDQAJgDALAAQANAAAMADQAMAFAHAHQAHAJAAANQAAAOgHAIQgIAHgPADQgKADgGACQgFADgCADQgCACAAADQAAAEAFADQAEADALgBQANAAAJgCQAJgDAGgFIABAAIAAAMQAAANgLAJQgMAHgYABQgPAAgLgFg"); this.shape_16.setTransform(77.075,18.55); this.shape_17 = new cjs.Shape(); this.shape_17.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AggA4QgOgJgIgNQgJgOAAgRQAAgUAJgOQAIgPAPgIQAOgJATABQAQAAAOAHQAPAIAIAOQAJAOAAASQAAAUgIAOQgHAOgPAJQgOAHgVABQgRgBgOgHgAgLgaQgFADgDAHQgCAHAAAHQgBARAHAIQAGAIAKAAQAKAAAGgIQAFgIABgMQgBgQgGgIQgGgJgKAAQgGABgFADg"); this.shape_17.setTransform(63.8,18.55); this.shape_18 = new cjs.Shape(); this.shape_18.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AgaA7QgMgDgHgHQgIgJAAgPIAAhWIAVAAQAIABAGAFQAGAEAAAJIAAAVIAIgCQAFgCAGAAQAWAAANAMQAMAMAAATQAAAUgOAMQgOALgaAAQgNABgNgDgAgNAGIAAAYIAGABIAHABQAFAAAFgEQAEgDABgIQAAgGgFgDQgEgEgGABIgHAAIgGABg"); this.shape_18.setTransform(50.625,18.7); this.shape_19 = new cjs.Shape(); this.shape_19.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AgTA3QgPgHgHgOQgIgOgBgTQABgRAIgOQAHgPAPgIQAOgIAVgBQAKAAAHAEQAIAEAFAGQAFAGgBAIIAAAPIgBAAQgDgDgHgDQgIgDgIABQgQgBgHAIQgIAGAAAOQABAOAHAHQAHAHAOAAQAJABAIgCIAMgFIAAAAIAAANQAAAHgEAHQgGAGgJAEQgIAEgLAAQgRAAgOgIg"); this.shape_19.setTransform(38.45,18.5); this.shape_20 = new cjs.Shape(); this.shape_20.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AgeBQQgGAAgGgDQgFgCgEgFQgDgEAAgHIAAgKIASgBQAIgBAEgDQAFgEADgHQgGgKgHgOIgOgdIgLgfQgEgQgCgMIAWAAQAFAAAFACQAFACADAEQAEAEABAFIAFAUIAHAUIAGARQAEgJAFgNIAHgaIAFgaIAUAAQAJAAAEAEQAEAEAAAHIgCAOIgFASIgIAVIgJAUQgNAYgJAOQgIAOgHAHQgGAIgHACQgGACgIAAIgDAAg"); this.shape_20.setTransform(26.075,20.5292); this.shape_21 = new cjs.Shape(); this.shape_21.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AA/A8QgKAAgHgFQgHgGAAgKIAAgIIgBgNIgBgOIAAgKIgIATIgIAaIgIAVIgKAAQgKAAgHgIQgIgIgGgRIgDgLIgDgNIgEgKIAAAOIgCATIgBATIAAAPIgPAAQgGAAgFgDQgGgCgDgFQgDgFAAgGIABgjIAFghIAHgeIAOAAQAMAAAIADQAHAEAEAGQAFAGADAJIAGAQIADAIIADAJIABAIIAFgOIAFgRIAGgOIAIgOQAEgGAFgEIAHAAQAPAAAIAIQAHAGACAOIAEAaIADAeIABAjg"); this.shape_21.setTransform(5.825,18.55); this.shape_22 = new cjs.Shape(); this.shape_22.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AggA4QgOgJgIgNQgIgOgBgRQABgUAIgOQAIgPAPgIQAPgJARABQARAAAOAHQAPAIAIAOQAIAOABASQgBAUgHAOQgIAOgOAJQgPAHgTABQgSgBgOgHgAgKgaQgGADgCAHQgEAHAAAHQABARAFAIQAHAIAKAAQAKAAAGgIQAGgIgBgMQABgQgHgIQgGgJgKAAQgGABgEADg"); this.shape_22.setTransform(-10.5,18.55); this.shape_23 = new cjs.Shape(); this.shape_23.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AgYA7QgLgFgHgHQgGgIAAgLQAAgNAIgLQAIgJAPgDQAKgCAGgDQAEgCADgCQACgDAAgDQAAgDgFgDQgDgCgMAAQgMAAgIACQgJADgGAEIgBAAIAAgMQAAgJAHgGQAGgHAKgDQAJgDALAAQANAAAMADQAMAFAHAHQAHAJAAANQAAAOgHAIQgIAHgPADQgKADgGACQgFADgCADQgCACAAADQAAAEAFADQAEADALgBQANAAAJgCQAJgDAGgFIABAAIAAAMQAAANgLAJQgMAHgYABQgPAAgLgFg"); this.shape_23.setTransform(-23.475,18.55); this.shape_24 = new cjs.Shape(); this.shape_24.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AgqA9IgKgBIgIgCIAAgCIAGgGIAGgJIAGgKIAEgJIAFgHQADgEAEgBQgFgCgFgEQgFgEgDgGQgEgGAAgKQAAgLAFgIQAGgHAIgFQAIgEAKgCIATgCIARABIATACIARAEIAABzIgSAAQgNAAgGgFQgFgGAAgNIAAgQIgHABIgHACQgEADgBAEIgHAPQgDAHgHAFQgGADgLABIgIgBgAgEgdQgEADgBAHQAAAGAEADQAEAFAHAAIAHAAIAGgBIAAgYIgDAAIgGgBIgEAAIgBAAQgFAAgEACg"); this.shape_24.setTransform(-36.875,18.45); this.shape_25 = new cjs.Shape(); this.shape_25.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AAJA8QgNAAgHgGQgIgIAAgPIAAg5IglAAIAAgPQAAgGAEgDQADgEAEgDQAFgCAFAAIBcAAIAAAPQAAAEgDAFQgDAEgFACQgFADgEAAIgRAAIAABWg"); this.shape_25.setTransform(-48.775,18.55); this.shape_26 = new cjs.Shape(); this.shape_26.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AggA4QgOgJgIgNQgIgOgBgRQABgUAIgOQAIgPAPgIQAPgJARABQARAAAOAHQAPAIAIAOQAIAOABASQgBAUgHAOQgIAOgOAJQgPAHgTABQgSgBgOgHgAgKgaQgGADgCAHQgEAHAAAHQABARAFAIQAHAIAKAAQAKAAAGgIQAGgIgBgMQABgQgHgIQgGgJgKAAQgGABgEADg"); this.shape_26.setTransform(-61.8,18.55); this.shape_27 = new cjs.Shape(); this.shape_27.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AgmBQQgMAAgHgHQgGgGAAgQIAAg+QAAghARgRQARgSAfAAQASAAAOAHQAOAIAIANQAHAOABATQAAATgIAPQgHAPgNAIQgMAIgRAAQgLAAgHgFQgIgFgEgHIAAAygAgQgoQgGAIAAANQAAATAHAHQAHAIAKgBQAKAAAFgIQAGgGAAgOQAAgNgEgHQgCgIgGgDQgFgDgHAAQgKAAgFAIg"); this.shape_27.setTransform(-76.35,20.225); this.shape_28 = new cjs.Shape(); this.shape_28.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AArA+QgNAAgGgGQgFgFAAgOIAAgpQAAgMgEgGQgFgFgKAAIgKAAIgIACIAABXIgOAAQgNAAgHgGQgHgGAAgNIAAhYIATgGIAUgDIATgBQAfAAAPAQQAPAQAAAcIAAA/g"); this.shape_28.setTransform(-91.1,18.375); this.shape_29 = new cjs.Shape(); this.shape_29.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AgtAuQgOgQAAgcIAAg/IARAAQAOAAAFAFQAGAGgBAOIAAApQAAAMAFAGQAEAFAJAAIALAAIAIgCIAAhXIAOAAQAOAAAGAGQAIAGgBANIAABYIgSAFQgKADgKABIgUABQgfAAgQgQg"); this.shape_29.setTransform(134.9,-8.8771); this.shape_30 = new cjs.Shape(); this.shape_30.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AAsA8QgKAAgGgDQgFgDgCgGQgCgGAAgHIAAgYIglAAIAAAxIgOAAQgPAAgGgGQgHgHABgMIAAheIAPAAQALAAAGADQAFADACAGQACAGAAAHIAAASIAlAAIAAgrIAOAAQAPAAAGAGQAGAHAAAMIAABeg"); this.shape_30.setTransform(120.4,-9.05); this.shape_31 = new cjs.Shape(); this.shape_31.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AgsAuQgQgQAAgcIAAg/IASAAQANAAAGAFQAFAGAAAOIAAApQAAAMAEAGQAFAFAJAAIALAAIAIgCIAAhXIAOAAQANAAAIAGQAHAGAAANIAABYIgTAFQgKADgLABIgUABQgeAAgPgQg"); this.shape_31.setTransform(105.8,-8.8771); this.shape_32 = new cjs.Shape(); this.shape_32.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AAJA8QgNAAgHgGQgIgHAAgQIAAg5IglAAIAAgPQAAgFAEgFQADgEAEgCQAFgCAFAAIBcAAIAAAPQAAAFgDAEQgDADgFADQgFACgEABIgRAAIAABWg"); this.shape_32.setTransform(92.725,-9.05); this.shape_33 = new cjs.Shape(); this.shape_33.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AgsAuQgQgQABgcIAAg/IARAAQANAAAGAFQAGAGgBAOIAAApQAAAMAEAGQAFAFAKAAIAKAAIAIgCIAAhXIAOAAQANAAAIAGQAGAGAAANIAABYIgSAFQgKADgKABIgUABQgfAAgPgQg"); this.shape_33.setTransform(79.75,-8.8771); this.shape_34 = new cjs.Shape(); this.shape_34.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AgdBNQgKgEgFgHQgFgHAAgIIAAgNIACAAQAFAFALADQAKADAPAAQAMAAAGgHQAHgGAAgKIAAgLQgCAGgHAEQgGAFgIAAQgQAAgMgFQgMgGgIgLQgHgLAAgSQAAgRAIgOQAIgNAPgIQAPgIAUAAQASAAAMAHQAMAGAGANQAFAMAAAQIAAA4QAAAPgHAMQgIALgOAHQgOAHgSABQgRgBgLgEgAABgvQgJAAgFAFQgFAGAAALQAAANAGAFQAGAGAIAAQAJAAAEgGQAFgGAAgKQAAgOgFgFQgEgFgJAAIgBAAg"); this.shape_34.setTransform(65.225,-7.225); this.shape_35 = new cjs.Shape(); this.shape_35.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AgeBQQgGAAgGgDQgFgCgEgFQgDgEAAgHIAAgKIASgBQAIgBAEgDQAFgEADgHQgGgKgHgOIgOgdIgLgfQgEgQgCgMIAWAAQAFAAAFACQAFACADAEQAEAEABAFIAFAUIAHAUIAGARQAEgJAFgNIAHgaIAFgaIAUAAQAJAAAEAEQAEAEAAAHIgCAOIgFASIgIAVIgJAUQgNAYgJAOQgIAOgHAHQgGAIgHACQgGACgIAAIgDAAg"); this.shape_35.setTransform(46.875,-7.0708); this.shape_36 = new cjs.Shape(); this.shape_36.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AgYA7QgLgFgHgHQgGgIAAgLQAAgNAIgLQAIgIAPgEQAKgCAGgDQAEgCADgCQACgDAAgDQAAgEgFgCQgDgDgMAAQgMAAgIADQgJADgGAEIgBAAIAAgMQAAgJAHgHQAGgGAKgDQAJgDALAAQANAAAMADQAMAFAHAIQAHAIAAAMQAAAOgHAJQgIAIgPADQgKACgGACQgFADgCADQgCADAAACQAAAEAFADQAEADALAAQANgBAJgDQAJgDAGgEIABAAIAAAMQAAAOgLAHQgMAJgYgBQgPAAgLgEg"); this.shape_36.setTransform(34.825,-9.05); this.shape_37 = new cjs.Shape(); this.shape_37.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AgUA9QgJgCgIgFQgHgEgFgHQgEgIgBgKQAAgUAQgJQAPgKAfAAIAGAAIAAgFQAAgHgGgDQgFgDgMAAQgLAAgHACQgHACgFADIgJAHIgBAAIAAgPQAAgIAFgGQAGgHALgFQALgDAQAAQAQAAANAFQAMAGAHALQAGAMAAASIAAARQABAWgGAMQgFANgNAEQgMAGgVgBQgJAAgJgCgAgJANQgFAEAAAFQAAAHAEACQAEAEAHAAQAGgBAEgDQAEgDAAgJIAAgJIgIAAQgLAAgFADg"); this.shape_37.setTransform(22.3521,-9.05); this.shape_38 = new cjs.Shape(); this.shape_38.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AgcA6QgMgEgIgKQgHgKAAgQIAAhHIAPgFIATgDQAKgCALABQAOAAANADQAMAFAIAIQAHAIAAAMQAAAJgEAGQgFAGgGADQAHADAFAIQAFAGAAAHQAAARgHAIQgIAKgMADQgNADgPAAQgQABgNgGgAgPAYQAAAEADACQAEADAEABIAEABQAIgBAFgDQAEgEAAgGQAAgFgEgDQgFgDgIAAIgPAAgAgIgiIgHABIAAAUIAOAAQAHAAAFgDQAEgCAAgGQAAgGgEgCQgFgCgGAAIgIAAg"); this.shape_38.setTransform(9.475,-9.05); this.shape_39 = new cjs.Shape(); this.shape_39.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AgeBQQgGAAgGgDQgFgCgEgFQgDgEAAgHIAAgKIASgBQAIgBAEgDQAFgEADgHQgGgKgHgOIgOgdIgLgfQgEgQgCgMIAWAAQAFAAAFACQAFACADAEQAEAEABAFIAFAUIAHAUIAGARQAEgJAFgNIAHgaIAFgaIAUAAQAJAAAEAEQAEAEAAAHIgCAOIgFASIgIAVIgJAUQgNAYgJAOQgIAOgHAHQgGAIgHACQgGACgIAAIgDAAg"); this.shape_39.setTransform(-3.775,-7.0708); this.shape_40 = new cjs.Shape(); this.shape_40.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AgaA7QgMgDgHgIQgIgIAAgPIAAhVIAVAAQAIAAAGAEQAGAGAAAIIAAAVIAIgCQAFgCAGAAQAWAAANAMQAMAMAAAUQAAATgOAMQgOALgaAAQgNAAgNgCgAgNAFIAAAZIAGABIAHAAQAFAAAFgCQAEgDABgJQAAgFgFgEQgEgDgGgBIgHAAIgGABg"); this.shape_40.setTransform(-20.925,-8.9); this.shape_41 = new cjs.Shape(); this.shape_41.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AAJA8QgNAAgHgGQgIgHAAgQIAAg5IglAAIAAgPQAAgFAEgFQADgEAEgCQAFgCAFAAIBcAAIAAAPQAAAFgDAEQgDADgFADQgFACgEABIgRAAIAABWg"); this.shape_41.setTransform(-33.275,-9.05); this.shape_42 = new cjs.Shape(); this.shape_42.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AgDA4QgNgFgIgNQgJgLgCgQIgLAAIAAAxIgOAAQgOAAgHgGQgGgHAAgMIAAheIAPAAQALAAAFADQAGADACAGQACAGAAAHIAAASIAMAAQAGgWAQgMQAPgMAYAAQARgBAOAJQANAHAJAOQAIAOAAATQAAASgHAPQgHAPgOAHQgOAIgVAAQgQAAgMgHgAAKgWQgGAIAAANQAAAQAGAIQAGAIALAAQAKAAAFgIQAGgIAAgNQAAgPgGgIQgHgJgKABQgJAAgGAHg"); this.shape_42.setTransform(-48.775,-9.05); this.shape_43 = new cjs.Shape(); this.shape_43.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AgeBQQgGAAgGgDQgFgCgEgFQgDgEAAgHIAAgKIASgBQAIgBAEgDQAFgEADgHQgGgKgHgOIgOgdIgLgfQgEgQgCgMIAWAAQAFAAAFACQAFACADAEQAEAEABAFIAFAUIAHAUIAGARQAEgJAFgNIAHgaIAFgaIAUAAQAJAAAEAEQAEAEAAAHIgCAOIgFASIgIAVIgJAUQgNAYgJAOQgIAOgHAHQgGAIgHACQgGACgIAAIgDAAg"); this.shape_43.setTransform(-65.375,-7.0708); this.shape_44 = new cjs.Shape(); this.shape_44.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AA/A8QgKAAgHgGQgHgFAAgLIAAgIIgBgMIgBgOIAAgLIgIAUIgIAZIgIAWIgKAAQgKAAgHgIQgIgIgGgRIgDgLIgDgOIgEgKIAAAQIgCASIgBATIAAAPIgPAAQgGAAgFgDQgGgCgDgFQgDgEAAgIIABgiIAFghIAHgeIAOAAQAMAAAIAEQAHADAEAHQAFAGADAHIAGARIADAHIADAJIABAJIAFgOIAFgQIAGgPIAIgOQAEgHAFgDIAHAAQAPAAAIAHQAHAIACANIAEAaIADAfIABAig"); this.shape_44.setTransform(-80.625,-9.05); this.shape_45 = new cjs.Shape(); this.shape_45.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AgtAuQgOgQAAgcIAAg/IARAAQAOAAAFAFQAGAGgBAOIAAApQAAAMAFAGQAEAFAJAAIALAAIAIgCIAAhXIAOAAQAOAAAGAGQAIAGgBANIAABYIgSAFQgKADgKABIgUABQgfAAgQgQg"); this.shape_45.setTransform(-96.85,-8.8771); this.shape_46 = new cjs.Shape(); this.shape_46.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AgmBQQgMAAgHgHQgGgGAAgQIAAg+QAAghARgRQARgSAfAAQASAAAOAHQAOAIAIANQAHAOABATQAAATgIAPQgHAPgNAIQgMAIgRAAQgLAAgHgFQgIgFgEgHIAAAygAgQgoQgGAIAAANQAAATAHAHQAHAIAKgBQAKAAAFgIQAGgGAAgOQAAgNgEgHQgCgIgGgDQgFgDgHAAQgKAAgFAIg"); this.shape_46.setTransform(-111.45,-7.375); this.shape_47 = new cjs.Shape(); this.shape_47.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AAJA8QgNAAgHgGQgIgHAAgQIAAg5IglAAIAAgPQAAgFAEgFQADgEAEgCQAFgCAFAAIBcAAIAAAPQAAAFgDAEQgDADgFADQgFACgEABIgRAAIAABWg"); this.shape_47.setTransform(-124.775,-9.05); this.shape_48 = new cjs.Shape(); this.shape_48.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AgeBQQgGAAgGgDQgFgCgEgFQgDgEAAgHIAAgKIASgBQAIgBAEgDQAFgEADgHQgGgKgHgOIgOgdIgLgfQgEgQgCgMIAWAAQAFAAAFACQAFACADAEQAEAEABAFIAFAUIAHAUIAGARQAEgJAFgNIAHgaIAFgaIAUAAQAJAAAEAEQAEAEAAAHIgCAOIgFASIgIAVIgJAUQgNAYgJAOQgIAOgHAHQgGAIgHACQgGACgIAAIgDAAg"); this.shape_48.setTransform(-137.025,-7.0708); this.shape_49 = new cjs.Shape(); this.shape_49.graphics.f("#D6FF00").s().p("AA8BbQgHAAgGgDQgHgEgDgGQgFgHAAgIIAAhTIgCAFIgHAMIgdA3QgJAPgIAIQgHAIgKAEQgIADgLABIgWAAIAAi0IAZAAQALAAAGAGQAIAGAAALIAABOIAhhAQAJgSANgKQANgJATAAIAaAAIAAC0g"); this.shape_49.setTransform(130.7,-39.75); this.shape_50 = new cjs.Shape(); this.shape_50.graphics.f("#D6FF00").s().p("AAkBYQgJgDgGgHQgQgRgMgSIgbgoIAABXIgUAAQgKgBgHgEQgGgEgEgHQgCgGAAgHIAAiXIARAAQALgBAHAFQAHAEAEAGQADAHAAAHIAAAwIAZghQALgRAOgPQAFgEAFgDQAEgDAFAAIANgBIAkAAIAAABIgYAaIgaAdIgVAbIASAZQAKAOALAMIAJAJQAEAEAFADQAFACAIACQgEAQgHAFQgHAHgMgBQgIAAgJgDg"); this.shape_50.setTransform(109.775,-39.65); this.shape_51 = new cjs.Shape(); this.shape_51.graphics.f("#D6FF00").s().p("AguBTQgUgLgLgUQgLgVgBgdQAAgcALgWQALgWAVgLQAVgNAcAAQARABAPAFQAQAGAMAMQAMAMAHARQAHARABAXQgBAdgKAVQgLAWgVAMQgUALgdAAQgZAAgTgLgAgWguQgIAGgFAMQgEALAAAQQAAAbALAOQALAOATAAQARAAAKgOQALgNAAgZQAAgdgLgNQgKgNgUAAQgMAAgJAHg"); this.shape_51.setTransform(86.925,-39.75); this.shape_52 = new cjs.Shape(); this.shape_52.graphics.f("#D6FF00").s().p("AgpBcQgIAAgGgDQgGgEgEgHQgEgGAAgLIAAiQIAQgEIATgDIATgBIATAAQATAAAPAHQAPAHAIANQAJANAAATQAAAUgJANQgIAPgPAIQgQAIgTAAIgMgBIgLgCIAAA/gAgOgzIgGABIAAAoIAJACIAKABQALAAAFgGQAGgFAAgKQgBgOgFgFQgGgFgJAAIgKAAIgEABg"); this.shape_52.setTransform(67.05,-39.875); this.shape_53 = new cjs.Shape(); this.shape_53.graphics.f("#D6FF00").s().p("Ag2BWQgIgGAAgOIAAgMIAVgBQAIgBAFgDQAFgDAFgGQgJgMgKgRIgTgiIgRgkQgHgRgDgOIAaAAQALgBAIAGQAJAFADAKQADALAGAOIAMAZIAKAUQALgTAJgYQAJgXAGgYIAZAAQAKgBAFAFQAFAEgBAIQAAAHgDAMQgEALgGANIgMAZIgMAVQgRAcgLAPQgLARgIAGQgHAIgIABQgHACgKgBQgNAAgJgFg"); this.shape_53.setTransform(47.0773,-39.65); this.shape_54 = new cjs.Shape(); this.shape_54.graphics.f("#D6FF00").s().p("AgBBbQgGAAgFgDQgFgEgDgGQgEgHAAgIIAAiYIAbAAQAFAAAFACQAFADADAFQAEAFAAAIIAACdg"); this.shape_54.setTransform(22.825,-39.75); this.shape_55 = new cjs.Shape(); this.shape_55.graphics.f("#D6FF00").s().p("AAkBYQgJgDgGgHQgQgRgMgSIgbgoIAABXIgUAAQgKgBgHgEQgGgEgEgHQgCgGAAgHIAAiXIARAAQALgBAHAFQAHAEAEAGQADAHAAAHIAAAwIAZghQALgRAOgPQAFgEAFgDQAEgDAFAAIANgBIAkAAIAAABIgYAaIgaAdIgVAbIASAZQAKAOALAMIAJAJQAEAEAFADQAFACAIACQgEAQgHAFQgHAHgMgBQgIAAgJgDg"); this.shape_55.setTransform(7.375,-39.65); this.shape_56 = new cjs.Shape(); this.shape_56.graphics.f("#D6FF00").s().p("AgLBcQgcAAgPgMQgPgMgBgXIAAiIIAaAAQALAAAGAHQAIAGgBALIAAAnQAFgCAGAAIAMgBQATABAPAHQAQAIAIAPQAKANgBAUQABATgKANQgIANgPAHQgPAHgTAAgAgLAIIgJACIAAApIAGAAIAEABIAKAAQAJAAAGgFQAGgFAAgOQAAgKgGgFQgFgFgLAAIgKAAg"); this.shape_56.setTransform(-13.25,-39.625); this.shape_57 = new cjs.Shape(); this.shape_57.graphics.f("#D6FF00").s().p("AgRBYQgRgGgNgMQgNgMgIgSQgIgRAAgVQAAgTAHgRQAHgSAMgNQANgOASgHQASgIAWAAQAaAAAPANQAPALAAATIAAATIgBAAQgFgGgIgEQgJgFgKgCQgKgCgKAAQgPAAgKAHQgMAFgGAMQgHAKAAAPQAAASAHAMQAHAMALAGQALAGAPAAQAKgBAJgCQAKgCAIgDQAIgEAFgFIABAAIAAATQAAALgHAJQgIAKgNAFQgNAGgSgBQgRABgRgHg"); this.shape_57.setTransform(-32.825,-39.75); this.shape_58 = new cjs.Shape(); this.shape_58.graphics.f("#D6FF00").s().p("AgqBcQgHAAgFgDQgHgEgEgHQgEgGgBgLIAAiQIARgEIATgDIATgBIATAAQATAAAPAHQAPAHAJANQAJANAAATQAAAUgJANQgKAPgPAIQgPAIgTAAIgMgBIgKgCIAAA/gAgPgzIgEABIAAAoIAJACIAKABQAKAAAGgGQAFgFAAgKQAAgOgGgFQgGgFgJAAIgJAAIgGABg"); this.shape_58.setTransform(-51.7,-39.875); this.shape_59 = new cjs.Shape(); this.shape_59.graphics.f("#D6FF00").s().p("AguBTQgUgLgLgUQgLgVgBgdQAAgcALgWQALgWAVgLQAVgNAcAAQARABAPAFQAQAGAMAMQAMAMAHARQAHARABAXQgBAdgKAVQgLAWgVAMQgUALgdAAQgZAAgTgLgAgWguQgIAGgFAMQgEALAAAQQAAAbALAOQALAOATAAQARAAAKgOQALgNAAgZQAAgdgLgNQgKgNgUAAQgMAAgJAHg"); this.shape_59.setTransform(-72.925,-39.75); this.shape_60 = new cjs.Shape(); this.shape_60.graphics.f("#D6FF00").s().p("AADBbQgHgBgHgCQgGgDgEgFQgEgGABgKIAAhvIg0AAIAAgSQAAgGADgGQADgFAGgEQAGgDAJAAIB+AAIAAASQAAAGgDAFQgEAGgGADQgHAEgHAAIgaAAIAACKg"); this.shape_60.setTransform(-93.6,-39.75); this.shape_61 = new cjs.Shape(); this.shape_61.graphics.f("#D6FF00").s().p("AgPBdQgbAAgPgMQgPgLgBgYIAAiBIARgEQAKgCALgBIASgCIAVAAQASAAAPAGQAPAGAKAMQAIALABAQQAAAJgFAIQgEAIgHAFQgHAGgHACQAJADAHAFQAIAGAEAIQAEAIABAIQAAAUgKAMQgKANgQAHQgQAGgSAAgAgXArQAAADACACQADACAEAAIAPAAQAMAAAGgEQAFgFAAgHQAAgLgFgEQgGgFgNAAIgXAAgAgRgzIgGAAIAAAhIAWAAQALAAAGgFQAGgFgBgIQAAgIgFgEQgGgEgKAAIgLAAIgGABg"); this.shape_61.setTransform(-112.65,-39.775); this.shape_62 = new cjs.Shape(); this.shape_62.graphics.f("#D6FF00").s().p("ABABbQgOgBgHgEQgHgFgDgMIgCgLIgDgLIg9AAIgEAPIgDAPIgDAOIgTAAQgMAAgGgHQgFgFgBgLQABgIADgPIALgjQAGgRAIgUQAJgUAJgQQAKgQAJgKIAUAAQALAAAJAFQAJAFAFAJQAGALAIARQAIASAIAWQAHAWAGAYQAGAXADAYgAASAJIgGgSIgHgTIgGgQQgHALgFAPIgKAbIApAAIAAAAg"); this.shape_62.setTransform(-132.9,-39.75); this.timeline.addTween(cjs.Tween.get({}).to({state:[{t:this.shape_62},{t:this.shape_61},{t:this.shape_60},{t:this.shape_59},{t:this.shape_58},{t:this.shape_57},{t:this.shape_56},{t:this.shape_55},{t:this.shape_54},{t:this.shape_53},{t:this.shape_52},{t:this.shape_51},{t:this.shape_50},{t:this.shape_49},{t:this.shape_48},{t:this.shape_47},{t:this.shape_46},{t:this.shape_45},{t:this.shape_44},{t:this.shape_43},{t:this.shape_42},{t:this.shape_41},{t:this.shape_40},{t:this.shape_39},{t:this.shape_38},{t:this.shape_37},{t:this.shape_36},{t:this.shape_35},{t:this.shape_34},{t:this.shape_33},{t:this.shape_32},{t:this.shape_31},{t:this.shape_30},{t:this.shape_29},{t:this.shape_28},{t:this.shape_27},{t:this.shape_26},{t:this.shape_25},{t:this.shape_24},{t:this.shape_23},{t:this.shape_22},{t:this.shape_21},{t:this.shape_20},{t:this.shape_19},{t:this.shape_18},{t:this.shape_17},{t:this.shape_16},{t:this.shape_15},{t:this.shape_14},{t:this.shape_13},{t:this.shape_12},{t:this.shape_11},{t:this.shape_10},{t:this.shape_9},{t:this.shape_8},{t:this.shape_7},{t:this.shape_6},{t:this.shape_5},{t:this.shape_4},{t:this.shape_3},{t:this.shape_2},{t:this.shape_1},{t:this.shape}]}).wait(1)); }).prototype = getMCSymbolPrototype(lib.txt3_Layer_1_copy, null, null); (lib.txt2_Layer_1_copy = function(mode,startPosition,loop) { this.initialize(mode,startPosition,loop,{}); // Layer_1_copy this.shape = new cjs.Shape(); this.shape.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AhqCaQgNgBgLgDQgMgDgIgEIAAgDQAGgFAHgKQAJgKAIgNQAIgMAFgMIALgVQAFgLAIgJQAHgJAJgEQgLgDgNgKQgMgLgJgQQgJgQAAgWQABgdANgUQAMgTAVgLQAVgLAYgFQAZgEAXAAQAUAAAYACQAXACAXAEQAXAFATAGIAAEeIgrAAQgiABgNgOQgOgOABgiIAAgmQgIAAgJACQgJABgJAGQgKAFgEAKIgSAmQgJARgOALQgQALgcAAIgUAAgAgLhHQgMAHAAARQAAAOAJAJQALAJASAAIARAAIAQgCIAAg8IgJAAIgOgBIgKgBQgPAAgLAIg"); this.shape.setTransform(114.4,-41.875); this.shape_1 = new cjs.Shape(); this.shape_1.graphics.f("#FFFFFF").s().p("ABvCWQgbgBgOgIQgOgIgEgNQgFgOAAgTIAAg5IhdAAIAAB4IgjAAQglAAgQgQQgQgPAAggIAAjrIAoAAQAbAAAOAIQANAHAFAOQAFAPAAASIAAAuIBdAAIAAhsIAjAAQAkAAARAPQAQAQgBAfIAADsg"); this.shape_1.setTransform(81.2508,-41.6); this.shape_2 = new cjs.Shape(); this.shape_2.graphics.f("#FFFFFF").s().p("ABvCWQgbgBgOgIQgOgIgEgNQgFgOAAgTIAAg5IhdAAIAAB4IgjAAQglAAgQgQQgQgPAAggIAAjrIAoAAQAbAAAOAIQANAHAFAOQAFAPAAASIAAAuIBdAAIAAhsIAjAAQAkAAARAPQAQAQgBAfIAADsg"); this.shape_2.setTransform(45.0508,-41.6); this.shape_3 = new cjs.Shape(); this.shape_3.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AgHCeQgWAAgWgFQgWgGgTgLQgTgLgMgSQgLgTAAgZQgBgyAmgYQAmgZBQAAIAPAAIAAgNQAAgSgPgGQgPgHgdABQgcAAgSAEQgRAEgMAHQgNAIgKAJIgDAAIAAgkQAAgTAOgRQANgQAbgLQAcgLAqAAQApAAAeAOQAfAPARAcQAQAdABAsIAAAtQAAA2gNAfQgOAegfANQgeAMgwAAIgHAAgAgYAiQgNAIAAAPQAAAOAKAIQAKAHAUAAQAOAAAKgIQAKgJABgUIAAgWIgVAAQgcAAgNAHg"); this.shape_3.setTransform(10.7497,-41.6213); this.shape_4 = new cjs.Shape(); this.shape_4.graphics.f("#FFFFFF").s().p("ABeCWQgZAAgQgOQgPgOgBgaIAAgzQgHADgLACIgUACIgTABQg/AAgcgdQgdgcABg2IAAhaIAyAAQAXAAAPAOQAPAOAAAUIAAAnQAAAJADAGQACAIAIAEQAIAEAPAAIANAAIAOgDIAKgCIAAhxIAtAAQASAAANAIQANAHAHAOQAHANAAAOIAADyg"); this.shape_4.setTransform(-21.9517,-41.6); this.shape_5 = new cjs.Shape(); this.shape_5.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AhGCSQgggMgSgZQgTgZAAgoIAAiyQAPgFAWgGQAXgFAZgEQAagDAcAAQAkAAAfAKQAfAKASAUQATAUABAfQgBAWgLAOQgLAPgPAJQASAKAMARQAMARAAASQAAAngTAXQgSAWggAJQgfAJgmAAQgoAAgggMgAgnA7QAAAKAJAGQAIAGAKACQAKACADAAQAUAAALgIQAKgJAAgPQAAgNgKgHQgLgHgWAAIgmAAgAgVhVIgTADIAAAwIAlAAQASAAAMgHQALgGAAgOQAAgOgLgGQgLgFgQAAIgVABg"); this.shape_5.setTransform(-54.475,-41.575); this.shape_6 = new cjs.Shape(); this.shape_6.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AgHCeQgWAAgWgFQgWgGgTgLQgTgLgMgSQgMgTAAgZQAAgyAmgYQAlgZBRAAIAOAAIAAgNQAAgSgOgGQgPgHgdABQgcAAgSAEQgRAEgNAHQgMAIgKAJIgDAAIAAgkQAAgTAOgRQANgQAbgLQAcgLAqAAQApAAAeAOQAeAPASAcQAQAdABAsIAAAtQAAA2gNAfQgOAegfANQgeAMgwAAIgHAAgAgYAiQgNAIAAAPQAAAOAKAIQAKAHAUAAQAOAAAKgIQAKgJABgUIAAgWIgVAAQgcAAgNAHg"); this.shape_6.setTransform(-87.3003,-41.6213); this.shape_7 = new cjs.Shape(); this.shape_7.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AB4C8QgOgBgOgGQgNgHgJgNQgJgNAAgTIAAhfIh5AAIAACaIguAAQgOgBgNgGQgNgHgIgNQgJgNAAgTIAAk8IA1AAQAVABAOANQAOAOABAVIAABbIB5AAIAAiMIAzAAQANAAALAHQAMAFAIALQAIALAAAPIAAFGg"); this.shape_7.setTransform(-122.7,-45.4); this.shape_8 = new cjs.Shape(); this.shape_8.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AABBuQgbAAgWgIQgXgIgMgSQgNgRgBgcIAAh8IAagHQAQgEASgDQASgCATAAQAZAAAVAHQAXAHAMAOQANAOABAVQgBAQgHAKQgIAKgLAGQAMAHAJAMQAIAMABAMQAAAcgNAPQgOAQgVAGQgUAGgZAAIgEAAgAgbApQABAHAFAEQAGAEAHACIAJACQAOgBAIgFQAGgHAAgKQABgJgIgFQgHgFgQAAIgaAAgAgOg7IgNACIAAAhIAaAAQAMABAHgFQAJgEgBgKQABgKgJgEQgHgEgLAAIgOABg"); this.shape_8.setTransform(127.5,62.8268); this.shape_9 = new cjs.Shape(); this.shape_9.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AgSCNQgQgHgJgPQgJgPAAgZIAAiIIASAAQAeAAALALQAMALAAAcIAABMQAAANAHAGQAHAFAPAAIAJAAIAAAVQAAAMgGAIQgGAHgJADQgJADgMAAIgCAAQgRAAgOgGgAgshVQgLgLgBgPQABgPALgKQAKgKAQAAQAQAAAKAKQAKAKABAPQgBAPgKALQgKAKgQAAQgQAAgKgKg"); this.shape_9.setTransform(109.675,58.8267); this.shape_10 = new cjs.Shape(); this.shape_10.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AAyBoQgHgCgGgDQgHgDgFgFQgRgVgOgWIgdgsIAABjIgcAAQgUAAgMgMQgMgLAAgTIAAilIAcAAQAQAAAKAGQAKAGAEAJQAEAKAAALIAAAuIAagmQANgUAPgQQAEgFAFgDQAFgDAHgCQAGgBALAAIAzAAIAAABIgPARIgWAZIgXAcIgSAZIATAbQAJAOALAMIANAOQAGAEAFACIAOAEQgCARgMAKQgLAJgUAAIgMgBg"); this.shape_10.setTransform(91.025,62.925); this.shape_11 = new cjs.Shape(); this.shape_11.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AgtBmQgVgEgOgOQgNgOAAgbIAAiVIAkAAQAPAAAKAJQALAJAAAOIAAAlIAOgEQAIgCALgBQAmABAWAUQAWAVAAAiQAAAjgZAUQgZATgtABIgEAAQgVAAgTgFgAgXAKIAAAqIALACIAMABQAJAAAIgFQAIgFAAgPQAAgKgHgGQgIgGgLAAIgMAAIgKACg"); this.shape_11.setTransform(67.775,63.0773); this.shape_12 = new cjs.Shape(); this.shape_12.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AAPBoQgXAAgNgLQgNgMAAgaIAAhmIg/AAIAAgZQgBgJAGgHQAGgHAHgEQAIgEAIAAIChAAIAAAZQABAJgGAHQgFAHgJAEQgHAEgIAAIgdAAIAACXg"); this.shape_12.setTransform(46.35,62.825); this.shape_13 = new cjs.Shape(); this.shape_13.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AgFBuQgPAAgPgEQgQgDgNgIQgNgIgIgNQgIgNgBgRQAAgjAbgRQAagRA4AAIAKAAIAAgJQAAgMgKgFQgLgEgUAAQgTAAgNADQgMADgIAFQgJAFgHAHIgCAAIAAgaQAAgNAJgMQAKgLATgIQATgHAdAAQAcAAAWAKQAVAKAMAUQALAUABAeIAAAfQAAAmgJAVQgKAWgWAJQgVAIgiAAIgEAAgAgQAYQgJAFAAAKQAAAKAGAGQAHAFAOAAQAKAAAHgGQAHgGAAgOIAAgPIgOAAQgTAAgJAFg"); this.shape_13.setTransform(25.175,62.8014); this.shape_14 = new cjs.Shape(); this.shape_14.graphics.f("#FFFFFF").s().p("Ag4CAQgYgOgMgaQgMgaAAgjQAAgbABgaQABgaAGgXQAGgXAPgQQAOgNARgHQARgFATgCIAngBIA0AAIAAAeQAAAMgKAIQgJAIgQAAIgRAAIgZABQgLAAgLACQgLADgGAFIgMALQgDAFgBAFQgCAGAAAHIABAAQANgOAPgGQAPgFARAAQAcAAAVANQAVANANAXQAMAWAAAfQAAAxgcAcQgbAcgxAAQghAAgYgPgAgQgDQgHAEgFAKQgEAKgBAOQABAcAJAMQAKANAPAAQAOAAAJgNQAJgMAAgUQgBgcgJgNQgKgMgPABQgIgBgHAHg"); this.shape_14.setTransform(2.1667,59.45); this.shape_15 = new cjs.Shape(); this.shape_15.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AgSCNQgQgHgJgPQgJgPAAgZIAAiIIASAAQAeAAALALQAMALAAAcIAABMQAAANAHAGQAHAFAPAAIAJAAIAAAVQAAAMgGAIQgGAHgJADQgJADgMAAIgCAAQgRAAgOgGgAgshVQgLgLgBgPQABgPALgKQAKgKAQAAQAQAAAKAKQAKAKABAPQgBAPgKALQgKAKgQAAQgQAAgKgKg"); this.shape_15.setTransform(-25.125,58.8267); this.shape_16 = new cjs.Shape(); this.shape_16.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AAPBoQgXAAgNgLQgNgMAAgaIAAhmIg/AAIAAgZQAAgJAFgHQAFgHAIgEQAIgEAJAAIChAAIAAAZQgBAJgFAHQgGAHgHAEQgJAEgHAAIgdAAIAACXg"); this.shape_16.setTransform(-42.9,62.825); this.shape_17 = new cjs.Shape(); this.shape_17.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AgiBgQgZgNgOgZQgNgYgBghQABgdANgZQANgZAagPQAZgPAkAAQARAAAOAGQANAHAIALQAIALABANIAAAaIgCAAQgGgGgMgEQgNgFgQAAQgaAAgNANQgOAMgBAWQABAaANANQANANAYgBQARAAAMgDQAMgDAJgFIABAAIAAAVQAAAOgJAMQgIALgPAHQgPAGgTAAQgfAAgYgNg"); this.shape_17.setTransform(-62.675,62.775); this.shape_18 = new cjs.Shape(); this.shape_18.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AgFBuQgPAAgPgEQgQgDgNgIQgNgIgIgNQgIgNgBgRQAAgjAbgRQAagRA4AAIAKAAIAAgJQAAgMgKgFQgLgEgUAAQgTAAgNADQgMADgIAFQgJAFgHAHIgCAAIAAgaQAAgNAJgMQAKgLATgIQATgHAdAAQAcAAAWAKQAVAKAMAUQALAUABAeIAAAfQAAAmgJAVQgKAWgWAJQgVAIgiAAIgEAAgAgQAYQgJAFAAAKQAAAKAGAGQAHAFAOAAQAKAAAHgGQAHgGAAgOIAAgPIgOAAQgTAAgJAFg"); this.shape_18.setTransform(-84.075,62.8014); this.shape_19 = new cjs.Shape(); this.shape_19.graphics.f("#FFFFFF").s().p("ABBBoQgRAAgLgJQgLgJAAgTIAAgjIgNACIgOACIgNABQgsAAgUgUQgTgUAAglIAAg/IAjAAQAQAAAKAKQALAJAAAPIAAAbQAAAGACAFQACAEAFADQAGADAKAAIAIAAIAKgCIAIgBIAAhPIAgAAQALAAAKAFQAJAGAEAJQAGAJAAAKIAACog"); this.shape_19.setTransform(-106.95,62.825); this.shape_20 = new cjs.Shape(); this.shape_20.graphics.f("#FFFFFF").s().p("Ag1CKQgLAAgKgEQgJgEgGgIQgGgIAAgMIAAgRIAfgCQAOgBAIgHQAIgGAFgMQgLgSgMgYQgMgXgLgcQgLgcgIgaQgIgbgDgVIAlAAQAJAAAJAEQAIADAGAHQAHAGACAKIAJAiIAMAjIAKAdQAIgQAIgWQAHgWAGgYQAFgXADgVIAiAAQAQAAAIAHQAHAHAAANQAAAIgDAPIgKAgIgNAkIgRAjQgVAqgQAYQgPAZgLANQgMAMgMAEQgLAEgOAAIgEgBg"); this.shape_20.setTransform(-129.425,66.2528); this.shape_21 = new cjs.Shape(); this.shape_21.graphics.f("#D6FF00").s().p("AgYB4QgXgJgSgQQgSgQgKgYQgLgXAAgeQAAgaAJgYQAJgXASgSQARgSAZgLQAYgKAeAAQAkAAAUAQQAVAQAAAaIAAAWIgCAAQgHgIgLgGQgLgFgOgDQgOgDgNAAQgdAAgRANQgSANgGAWIBeAAIAAAYQAAANgKAHQgJAHgSAAIg4AAQAIAYASAMQARAMAbAAQANAAAOgDQANgDALgFQALgFAGgHIACAAIAAAWQgBAQgJANQgKAMgSAIQgSAHgZAAQgYAAgXgJg"); this.shape_21.setTransform(126.825,12.925); this.shape_22 = new cjs.Shape(); this.shape_22.graphics.f("#D6FF00").s().p("AgtB9QgSAAgLgIQgLgHgBgTIAAgRIAegCQALgBAHgEQAHgEAFgIQgMgRgNgWQgOgWgMgZQgNgZgKgYQgJgYgFgUIAjAAQAQABALAHQALAHAFANIAMAiIARAiIAOAcQAPgaAMggQANgfAHgjIAiAAQAOABAGAFQAHAGAAAKQAAALgFAQQgFAPgIASIgQAiIgRAcQgXAngPAVQgPAWgLAJQgKAKgKACQgJACgLAAIgFAAg"); this.shape_22.setTransform(99.9767,13.0292); this.shape_23 = new cjs.Shape(); this.shape_23.graphics.f("#D6FF00").s().p("AgRB9QgmAAgUgQQgVgQgBgfIAAiNQAAgXANgLQAMgLAZAAICFAAIAAAXQAAAHgEAHQgEAIgIAFQgIAEgMABIhPAAIAAAjIARgDIASgBQAaAAAUAKQAVAKAMASQAMASABAbQgBAagLASQgMASgVAJQgUAJgaAAgAgQAMQgHABgGACIAAA1IAIABIAIABIANAAQAIAAAHgCQAHgCAEgHQAEgHAAgNQAAgNgIgHQgIgHgPAAIgPAAg"); this.shape_23.setTransform(73.325,13.075); this.shape_24 = new cjs.Shape(); this.shape_24.graphics.f("#D6FF00").s().p("AAHB9QgvAAgagZQgagZAAgzIAAgpIABgiIADggQAEgYANgIQANgJASAAICFAAIAAAQQAAASgJALQgKAKgWAAIhKAAIgCAVIAAAVIBeAAIAAAZQAAAMgKAHQgJAIgSAAIg5AAIAAAJQgBANAEAIQAEAIAJADQAIAEASAAIARAAQAQAAANgCQAOgBAPgEIAAAaQAAALgFAIQgGAIgMAFQgNAEgWAAg"); this.shape_24.setTransform(47.525,13.075); this.shape_25 = new cjs.Shape(); this.shape_25.graphics.f("#D6FF00").s().p("Ag6B9QgIAAgJgEQgJgEgFgKQgGgJAAgPIAAjFIAWgEIAagEQANgCAMAAIAbAAQAaAAAUAJQAVAJAMASQALASABAaQAAAbgNATQgLAUgWAKQgUALgaAAIgRAAIgOgDIAABVgAgVhGIgGABIAAA4IAMACIANABQAQAAAHgIQAHgHAAgNQAAgTgHgHQgJgHgMAAIgOAAIgHABg"); this.shape_25.setTransform(22.7,12.725); this.shape_26 = new cjs.Shape(); this.shape_26.graphics.f("#D6FF00").s().p("AADB8QgJAAgJgEQgJgEgFgHQgFgIAAgNIAAiYIhHAAIAAgZQAAgIAFgIQAEgHAJgFQAIgFANgBICsAAIAAAaQAAAIgGAHQgFAIgIAEQgJAFgKABIgjAAIAAC8g"); this.shape_26.setTransform(-3.525,12.9); this.shape_27 = new cjs.Shape(); this.shape_27.graphics.f("#D6FF00").s().p("Ag/BxQgbgPgQgcQgPgcAAgnQAAgnAPgeQAPgdAcgRQAcgQAnAAQAXAAAVAIQAVAIARAQQAQAQAKAYQAKAXAAAeQAAApgPAdQgOAegcAQQgdAQgnAAQgiAAgagQgAgChJQgRAAgLAJQgMAJgGAQQgGAPAAAVQAAAmAPAUQAPATAbAAQAXgBAOgSQAOgSAAgjQAAgngOgSQgOgSgaAAIgCAAg"); this.shape_27.setTransform(-31.575,12.925); this.shape_28 = new cjs.Shape(); this.shape_28.graphics.f("#D6FF00").s().p("ABPB9QgKAAgIgFQgJgEgGgJQgGgIAAgMIAAh3QAAgOgDgIQgEgIgJgEQgJgEgQAAIgKAAIgKABIgKABIgIAAIAADBIgeAAQgJAAgJgFQgJgEgGgJQgFgIAAgMIAAjIQAJgDAQgDQAPgCAQgBIAcgCIAfAAQAwAAAaAZQAaAZAAAzIAACUg"); this.shape_28.setTransform(-61.725,12.775); this.shape_29 = new cjs.Shape(); this.shape_29.graphics.f("#D6FF00").s().p("AAHB9QgvAAgagZQgagZAAgzIAAgpIABgiIADggQAEgYANgIQANgJASAAICFAAIAAAQQAAASgJALQgKAKgWAAIhKAAIgCAVIAAAVIBeAAIAAAZQAAAMgKAHQgJAIgSAAIg5AAIAAAJQgBANAEAIQAEAIAJADQAIAEASAAIARAAQAQAAANgCQAOgBAPgEIAAAaQAAALgFAIQgGAIgMAFQgNAEgWAAg"); this.shape_29.setTransform(-100.325,13.075); this.shape_30 = new cjs.Shape(); this.shape_30.graphics.f("#D6FF00").s().p("ABPB8QgKAAgIgFQgJgEgGgJQgGgJAAgMIAAg/IhPAAIAABmIgeAAQgJAAgJgFQgJgEgGgJQgFgJAAgMIAAjQIAjAAQAOABAJAIQAJAKABAOIAAA7IBPAAIAAhcIAhAAQAJAAAIAFQAHADAGAIQAFAGAAALIAADWg"); this.shape_30.setTransform(-128.075,12.9); this.timeline.addTween(cjs.Tween.get({}).to({state:[{t:this.shape_30},{t:this.shape_29},{t:this.shape_28},{t:this.shape_27},{t:this.shape_26},{t:this.shape_25},{t:this.shape_24},{t:this.shape_23},{t:this.shape_22},{t:this.shape_21},{t:this.shape_20},{t:this.shape_19},{t:this.shape_18},{t:this.shape_17},{t:this.shape_16},{t:this.shape_15},{t:this.shape_14},{t:this.shape_13},{t:this.shape_12},{t:this.shape_11},{t:this.shape_10},{t:this.shape_9},{t:this.shape_8},{t:this.shape_7},{t:this.shape_6},{t:this.shape_5},{t:this.shape_4},{t:this.shape_3},{t:this.shape_2},{t:this.shape_1},{t:this.shape}]}).wait(1)); }).prototype = getMCSymbolPrototype(lib.txt2_Layer_1_copy, null, null); (lib.txt1_Layer_1_copy = function(mode,startPosition,loop) { this.initialize(mode,startPosition,loop,{}); // Layer_1_copy this.shape = new cjs.Shape(); this.shape.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AAZCZIAAgIQAWgLASgfQASgeAAgaQAAgfgXgRQgggeAAggQAAgqAZgYQAYgXApAAQAuAAAaAgQAaAgAAA2QAABMgwA3QgwA4hDAAgAjXCZIAAgIQAWgLASgfQASgeAAgaQAAgdgXgTQgggeAAggQAAgqAZgYQAYgXApAAQAuAAAaAgQAaAgAAA2QAABMgwA3QgvA4hEAAg"); this.shape.setTransform(127.4948,-19.7086,0.8123,0.8127); this.shape_1 = new cjs.Shape(); this.shape_1.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AAzB5QgaggAAg2QAAhMAwg3QAwg4BDAAIAcAAIAAAIQgWALgSAfQgRAegBAaQABAcAWAVQAhAcgBAhQAAAqgYAYQgZAXgpAAQguAAgagggAi9B5QgaggAAg2QAAhMAwg3QAvg4BEAAIAcAAIAAAIQgVAMgTAeQgSAeAAAaQABAfAWASQAhAcAAAhQAAAqgZAYQgZAXgpAAQguAAgaggg"); this.shape_1.setTransform(-127.3852,-19.7086,0.8123,0.8127); this.shape_2 = new cjs.Shape(); this.shape_2.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AgKBKQgHgDgFgIQgFgIAAgNIAAhIIAJAAQAQAAAGAGQAHAFgBAPIAAAoQAAAHAEADQAEADAHAAIAFAAIAAALQAAAHgDAEQgDAEgFABQgFACgGAAIgCAAQgIAAgIgEgAgXgtQgGgGAAgIQAAgIAGgFQAGgFAIAAQAIAAAFAFQAGAFAAAIQAAAIgGAGQgFAFgIAAQgIAAgGgFg"); this.shape_2.setTransform(81.7,41.1028); this.shape_3 = new cjs.Shape(); this.shape_3.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AApA3QgKAAgFgDQgFgDgCgFQgCgFAAgHIAAgVIghAAIAAAsIgNAAQgOAAgGgGQgGgFAAgMIAAhWIAPAAQAKAAAFADQAFACACAGQACAFAAAHIAAARIAhAAIAAgoIANAAQAOAAAGAFQAGAGAAAMIAABWg"); this.shape_3.setTransform(70.925,43.225); this.shape_4 = new cjs.Shape(); this.shape_4.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AAABNQgIgDgFgIQgEgIAAgNIAAhIIAJAAQAPAAAGAGQAHAFAAAPIAAAoQAAAHADADQAEADAIAAIAFAAIAAALQgBAHgCAEQgEAEgEABQgFACgGAAIgDAAQgIAAgHgEgAAMgzQgEgFgBgHQABgIAEgEQAFgFAHAAQAIAAAFAFQAFAEAAAIQAAAHgFAFQgFAFgIABQgHgBgFgFgAgjgzQgGgFAAgHQAAgIAGgEQAFgFAHAAQAHAAAFAFQAFAEABAIQgBAHgFAFQgFAFgHABQgHgBgFgFg"); this.shape_4.setTransform(59.95,40.8028); this.shape_5 = new cjs.Shape(); this.shape_5.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AgSA5QgJgDgHgEQgHgEgEgGQgEgIAAgJQAAgSAOgJQAOgJAdAAIAFAAIAAgFQAAgGgFgDQgGgCgKAAQgKABgHABQgGABgFADIgIAHIgBAAIAAgOQAAgHAFgGQAFgGAKgFQAKgDAPgBQAPABALAFQAMAFAGALQAGALAAAPIAAARQAAAUgFALQgFAMgLAEQgMAEgTAAQgIAAgIgBgAgIANQgFADAAAFQAAAGAEACQADADAHAAQAFAAAEgDQAEgEAAgGIAAgJIgIAAQgJAAgFADg"); this.shape_5.setTransform(50.875,43.2); this.shape_6 = new cjs.Shape(); this.shape_6.graphics.f("#FFFFFF").s().p("Ag0BEQgGgHAAgOIAAg5QAAgeAQgRQAPgQAdAAQARAAAMAHQANAHAHAMQAIANAAARQgBASgGAOQgHANgMAIQgMAHgPAAQgJAAgIgEQgGgFgEgGIAAAuIgNAAIgCAAQgKAAgGgGgAgCgsQgHAAgFAHQgGAHgBAMQABASAGAGQAHAHAJAAQAJAAAFgHQAEgGABgNQgBgMgCgHQgDgGgEgDQgFgDgGAAIgCAAg"); this.shape_6.setTransform(38.35,44.7518); this.shape_7 = new cjs.Shape(); this.shape_7.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AAbA3IgIgDQgDgBgCgDQgKgLgGgLIgQgYIAAA1IgPAAQgLAAgGgHQgGgGAAgKIAAhXIAOAAQAJAAAFADQAFAEADAFQACAFAAAFIAAAZIAOgUQAGgLAIgIIAFgFIAGgCIAJgBIAbAAIAAABIgIAJIgLANIgMAPIgKANIAKAOIALAOIAHAHIAGAEIAHACQgBAJgGAFQgGAFgLAAIgGgBg"); this.shape_7.setTransform(25.675,43.275); this.shape_8 = new cjs.Shape(); this.shape_8.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AgpBCQgGgEgBgLIAAgJIARgBQAGgBAEgCQAEgDADgEIgPgWIgOgaIgNgcQgFgNgDgLIAUAAQAJAAAGAEQAGAEADAIIAHASIAKAUIAHAPQAIgOAIgSQAGgSAFgTIATAAQAHAAAEADQAEADAAAGQAAAGgDAJIgIATIgJATIgJAPQgNAWgJAMQgIAMgGAGQgFAFgGABIgOABQgJAAgHgEg"); this.shape_8.setTransform(12.05,41.875); this.shape_9 = new cjs.Shape(); this.shape_9.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AABA6QgOAAgMgEQgMgEgHgKQgHgJAAgPIAAhBIAOgEIASgDIATgCQANAAAMAEQALAEAHAHQAHAIAAALQAAAIgEAGQgEAFgGADQAHADAEAHQAFAGAAAHQAAAOgHAJQgHAIgMADQgKAEgMAAIgDgBgAgOAWQAAADADADIAHADIAEABQAIgBAEgDQAEgDAAgFQAAgFgEgDQgEgCgIAAIgOAAgAgHgfIgHABIAAASIAOAAQAGAAAEgCQAEgDAAgFQAAgFgEgCQgEgCgGAAIgHAAg"); this.shape_9.setTransform(-5.325,43.2031); this.shape_10 = new cjs.Shape(); this.shape_10.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AgSA5QgJgDgHgEQgHgEgEgGQgEgIAAgJQAAgSAOgJQAOgJAdAAIAFAAIAAgFQAAgGgFgDQgGgCgKAAQgKABgHABQgGABgFADIgIAHIgBAAIAAgOQAAgHAFgGQAFgGAKgFQAKgDAPgBQAPABALAFQAMAFAGALQAGALAAAPIAAARQAAAUgFALQgFAMgLAEQgMAEgTAAQgIAAgIgBgAgIANQgFADAAAFQAAAGAEACQADADAHAAQAFAAAEgDQAEgEAAgGIAAgJIgIAAQgJAAgFADg"); this.shape_10.setTransform(-22.075,43.2); this.shape_11 = new cjs.Shape(); this.shape_11.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AAlA3QgGAAgFgCQgFgDgCgDQgDgEgBgEIgFgTIgHgTIgFgMIgHAQIgHAZIgGAZIgSAAQgHAAgFgEQgEgEAAgHIACgMIAEgMIAHgRIAJgUIALgTQAGgJAFgFIAKAAQAIAAAGAEQAGAEAEAIQAIALAHAQQAHAPAFARQAFASADAQg"); this.shape_11.setTransform(-33.875,43.225); this.shape_12 = new cjs.Shape(); this.shape_12.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AgdAzQgNgHgIgNQgIgMAAgRQAAgRAIgOQAIgNANgIQAOgHAQAAQAQAAANAHQANAHAIANQAIAMAAASQAAARgHANQgHAOgOAHQgNAHgSAAQgQAAgNgHgAgKgYQgEAEgDAFQgDAGAAAIQAAAPAGAHQAGAIAJAAQAJgBAGgHQAFgHAAgMQAAgOgGgHQgGgIgJAAQgFAAgFADg"); this.shape_12.setTransform(-46.375,43.225); this.shape_13 = new cjs.Shape(); this.shape_13.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AAbA3IgIgDQgDgBgCgDQgKgLgGgLIgQgYIAAA1IgPAAQgLAAgGgHQgGgGAAgKIAAhXIAOAAQAJAAAFADQAFAEADAFQACAFAAAFIAAAZIAOgUQAGgLAIgIIAFgFIAGgCIAJgBIAbAAIAAABIgIAJIgLANIgMAPIgKANIAKAOIALAOIAHAHIAGAEIAHACQgBAJgGAFQgGAFgLAAIgGgBg"); this.shape_13.setTransform(-58.825,43.275); this.shape_14 = new cjs.Shape(); this.shape_14.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AgeA3QgTAAgMgGQgNgHgFgMQgGgMAAgQIAAg4IAQAAQAMgBAFAFQAFAGAAAMIAAAlQAAALAEAFQAEAFAKAAIALAAIAAhQIAMAAQAMgBAGAGQAHAFAAAMIAAA6IALAAQAKAAAEgFQAEgFAAgLIAAg7IAMAAQANgBAGAGQAHAFAAAMIAAAiQAAAQgGAMQgGAMgMAHQgMAGgTAAg"); this.shape_14.setTransform(-75.475,43.2227); this.shape_15 = new cjs.Shape(); this.shape_15.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AgSA4QgJgBgHgFQgHgEgEgHQgEgGAAgKQAAgSAOgJQAOgIAdgBIAFAAIAAgEQAAgHgFgCQgGgCgKgBQgKAAgHACQgGABgFADIgIAHIgBAAIAAgOQAAgHAFgGQAFgGAKgEQAKgEAPgBQAPABALAFQAMAFAGALQAGAKAAARIAAAQQAAAUgFALQgFAMgLAEQgMAFgTgBQgIAAgIgCgAgIANQgFACAAAGQAAAFAEADQADADAHAAQAFAAAEgDQAEgEAAgGIAAgJIgIAAQgJAAgFADg"); this.shape_15.setTransform(106.425,19.1); this.shape_16 = new cjs.Shape(); this.shape_16.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AApA3QgKAAgFgDQgFgDgCgFQgCgFAAgHIAAgVIghAAIAAAsIgNAAQgOAAgGgGQgGgFAAgMIAAhWIAPAAQAKAAAFADQAFACACAGQACAFAAAHIAAARIAhAAIAAgoIANAAQAOAAAGAFQAGAGAAAMIAABWg"); this.shape_16.setTransform(93.975,19.125); this.shape_17 = new cjs.Shape(); this.shape_17.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AgpA+QgOgOAAgbIAAg5IARAAQAMAAAFAEQAFAGAAAMIAAAmQAAAMAEAEQAEAGAIAAIAKgBIAIgBIAAhQIAMAAQANgBAGAGQAHAFAAAMIAABSQgIADgKACIgSACIgTABQgcAAgOgOgAgQgrQgHgEgEgGQgEgHAAgJIAAgGQAFAGAIAEQAHAFALAAQAGAAAGgCQAGgDAEgEQAFgCACgFIAAAIQAAAIgEAHQgEAHgHADQgHAEgHAAQgJAAgHgEg"); this.shape_17.setTransform(80.575,17.3); this.shape_18 = new cjs.Shape(); this.shape_18.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AgKBKQgHgDgFgIQgFgIAAgNIAAhIIAJAAQARAAAFAGQAHAFgBAPIAAAoQAAAHAEADQAEADAHAAIAFAAIAAALQAAAHgDAEQgDAEgFABQgFACgGAAIgCAAQgIAAgIgEgAgXgtQgGgGAAgIQAAgIAGgFQAGgFAIAAQAJAAAEAFQAGAFAAAIQAAAIgGAGQgEAFgJAAQgIAAgGgFg"); this.shape_18.setTransform(70.65,17.0028); this.shape_19 = new cjs.Shape(); this.shape_19.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AA2BHQgKAAgFgDQgFgDgCgFQgBgFAAgHIAAgJIgpAAQgTAAgMgGQgMgHgFgMQgHgMAAgPIAAg5IARAAQAMgBAFAFQAFAGAAAMIAAAmQAAAKAEAFQAEAFAJAAIARAAIAAhQIANAAQAMgBAHAGQAGAFAAAMIAAA6QALAAAEAFQAFAEAAALIAAApg"); this.shape_19.setTransform(59.85,20.7227); this.shape_20 = new cjs.Shape(); this.shape_20.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AApA3QgKAAgFgDQgFgDgCgFQgCgFAAgHIAAgVIghAAIAAAsIgNAAQgOAAgGgGQgGgFAAgMIAAhWIAPAAQAKAAAFADQAFACACAGQACAFAAAHIAAARIAhAAIAAgoIANAAQAOAAAGAFQAGAGAAAMIAABWg"); this.shape_20.setTransform(45.525,19.125); this.shape_21 = new cjs.Shape(); this.shape_21.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AgSA4QgJgBgHgFQgHgEgEgHQgEgGAAgKQAAgSAOgJQAOgIAdgBIAFAAIAAgEQAAgHgFgCQgGgCgKgBQgKAAgHACQgGABgFADIgIAHIgBAAIAAgOQAAgHAFgGQAFgGAKgEQAKgEAPgBQAPABALAFQAMAFAGALQAGAKAAARIAAAQQAAAUgFALQgFAMgLAEQgMAFgTgBQgIAAgIgCgAgIANQgFACAAAGQAAAFAEADQADADAHAAQAFAAAEgDQAEgEAAgGIAAgJIgIAAQgJAAgFADg"); this.shape_21.setTransform(32.875,19.1); this.shape_22 = new cjs.Shape(); this.shape_22.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AAIA3QgLAAgHgGQgHgGgBgOIAAg1IghAAIAAgOQAAgFADgDQADgEAEgCQAEgCAEAAIBVAAIAAANQAAAFgDAEQgDADgEACQgEADgEAAIgPAAIAABPg"); this.shape_22.setTransform(21.725,19.125); this.shape_23 = new cjs.Shape(); this.shape_23.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AgSAzQgNgIgHgMQgIgNAAgRQABgPAGgNQAIgOANgIQAOgIASAAQAJAAAIAEQAGADAFAGQAFAGAAAGIAAAOIgBAAQgEgCgGgDQgHgDgIABQgOAAgHAGQgHAGAAANQAAAMAHAIQAGAGANAAQAJAAAGgCQAHgBAFgDIAAALQAAAIgFAGQgEAGgIAEQgIADgKAAQgQAAgNgHg"); this.shape_23.setTransform(11.25,19.1); this.shape_24 = new cjs.Shape(); this.shape_24.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AgpAqQgOgOAAgaIAAg6IARAAQAMAAAFAFQAFAFAAANIAAAmQAAALAEAFQAEAFAIAAIAKgBIAIgBIAAhQIAMAAQANAAAGAFQAHAGAAAMIAABRQgIADgKACIgSADIgTABQgcAAgOgPg"); this.shape_24.setTransform(-0.875,19.2727); this.shape_25 = new cjs.Shape(); this.shape_25.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AgbBHQgJgEgEgGQgFgHAAgHIAAgMIABAAQAGAFAJADQAKACANAAQALAAAGgGQAGgFAAgKIAAgKQgBAGgHAEQgFAEgIAAQgOAAgLgFQgMgFgGgLQgIgJAAgRQABgQAHgMQAIgMANgIQAOgHASAAQARAAALAGQALAGAFALQAGALgBAQIAAAzQAAAOgHAKQgHALgNAHQgMAGgRAAQgPAAgLgEgAAAgrQgHAAgFAFQgEAFgBAKQAAAMAGAFQAFAGAHgBQAJAAAEgFQAEgGAAgJQAAgMgEgFQgFgFgHAAIgCAAg"); this.shape_25.setTransform(-14.25,20.775); this.shape_26 = new cjs.Shape(); this.shape_26.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AgSA4QgJgBgHgFQgHgEgEgHQgEgGAAgKQAAgSAOgJQAOgIAdgBIAFAAIAAgEQAAgHgFgCQgGgCgKgBQgKAAgHACQgGABgFADIgIAHIgBAAIAAgOQAAgHAFgGQAFgGAKgEQAKgEAPgBQAPABALAFQAMAFAGALQAGAKAAARIAAAQQAAAUgFALQgFAMgLAEQgMAFgTgBQgIAAgIgCgAgIANQgFACAAAGQAAAFAEADQADADAHAAQAFAAAEgDQAEgEAAgGIAAgJIgIAAQgJAAgFADg"); this.shape_26.setTransform(-31.125,19.1); this.shape_27 = new cjs.Shape(); this.shape_27.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AgeA3QgTAAgMgGQgNgHgFgMQgGgMAAgQIAAg4IAQAAQAMgBAFAFQAFAGAAAMIAAAlQAAALAEAFQAEAFAKAAIALAAIAAhQIAMAAQAMgBAGAGQAHAFAAAMIAAA6IALAAQAKAAAEgFQAEgFAAgLIAAg7IAMAAQANgBAGAGQAHAFAAAMIAAAiQAAAQgGAMQgGAMgMAHQgMAGgTAAg"); this.shape_27.setTransform(-46.675,19.1227); this.shape_28 = new cjs.Shape(); this.shape_28.graphics.f("#FFFFFF").s().p("Ag0BEQgGgHAAgOIAAg5QAAgeAQgRQAPgQAdAAQARAAAMAHQANAHAHAMQAIANAAARQgBASgGAOQgHANgMAIQgMAHgPAAQgJAAgIgEQgGgFgEgGIAAAuIgNAAIgCAAQgKAAgGgGgAgCgsQgHAAgFAHQgGAHgBAMQABASAHAGQAGAHAJAAQAJAAAFgHQAEgGABgNQgBgMgCgHQgCgGgFgDQgFgDgGAAIgCAAg"); this.shape_28.setTransform(-63,20.6518); this.shape_29 = new cjs.Shape(); this.shape_29.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AgbAzQgNgIgHgNQgGgMAAgPQAAgQAHgOQAHgOANgIQAMgJARAAQAOABAMAFQAMAFAGAKQAHAKAAAOQAAALgGAFQgFAGgMACQgMADgTAAIgPAAQABAIAHAEQAHAEALAAQANAAAIgCQAJgCAFgDIABAAIAAAJQAAAHgEAGQgEAGgKAEQgJAEgQgBQgSAAgNgHgAgLgYQgFAGAAAJIAOAAIANgCQAFgBABgBQABAAAAgBQAAgBAAAAQABgBAAAAQAAgBAAAAQAAgFgEgDQgEgDgIgBQgJABgFAEg"); this.shape_29.setTransform(-76.075,19.1); this.shape_30 = new cjs.Shape(); this.shape_30.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AAoA5QgNAAgFgFQgFgFABgMIAAgmQAAgMgFgEQgEgGgJAAIgJAAIgHACIAABQIgNAAQgNAAgGgFQgGgFgBgMIAAhSIASgFQAJgCAJAAIATgCQAcAAAOAPQAOAOAAAbIAAA5g"); this.shape_30.setTransform(-88.925,18.95); this.shape_31 = new cjs.Shape(); this.shape_31.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AgzAOIAAgLQAAgHAGgEQAFgGAJABIBTAAIAAAMQAAADgDAEQgCAEgFACQgEACgEAAg"); this.shape_31.setTransform(-106.475,18.55); this.shape_32 = new cjs.Shape(); this.shape_32.graphics.f("#D6FF00").s().p("AgGCGQgSAAgTgFQgTgEgQgKQgQgKgKgPQgKgPAAgWQAAgqAggUQAggWBEAAIAMAAIAAgKQAAgPgMgGQgNgFgYAAQgYAAgPADQgPAEgKAGQgLAGgIAIIgDAAIAAgeQAAgQAMgOQALgPAXgJQAXgJAkAAQAiAAAaAMQAaAMAOAZQAPAYAAAlIAAAmQAAAugLAaQgMAagaALQgaAKgqAAIgEAAgAgUAdQgLAGAAANQAAAMAIAHQAIAGARAAQANAAAIgHQAJgHAAgRIAAgTIgRAAQgYAAgLAGg"); this.shape_32.setTransform(83.7257,-18.2239); this.shape_33 = new cjs.Shape(); this.shape_33.graphics.f("#D6FF00").s().p("ACFB/QgVAAgPgMQgOgLAAgWIgBgRIgBgbIgCgdIgBgYIgPAsIgSA0QgIAagKAUIgUAAQgWAAgQgRQgQgRgMgkIgGgXIgIgdIgHgWIgCAhIgCAnIgCAnIgBAhIgfAAQgNAAgLgGQgMgFgHgKQgHgKAAgOQAAgiAEgmQAEgkAGgkQAGgjAIgdIAeAAQAaABAPAHQAQAIAJANQAJANAGARIAPAjIAFAQIAFATIAEASIALgfIALgiQAGgRAGgOQAHgQAJgNQAJgOAKgIIAQAAQAfABAQAPQARAQADAcIAIA2IAGBCQADAkAAAlg"); this.shape_33.setTransform(46.825,-18.225); this.shape_34 = new cjs.Shape(); this.shape_34.graphics.f("#D6FF00").s().p("AgXCqQgSgHgLgTQgLgSAAgeIAAilIAVAAQAlgBAOANQAOAOAAAiIAABcQAAAQAIAHQAJAGASABIALAAIAAAaQgBAPgGAIQgHAJgMAEQgLAEgOAAQgWAAgTgJgAg2hoQgOgNAAgSQAAgSAOgMQANgNATAAQATAAAMANQANAMAAASQAAASgNANQgMAMgTAAQgTAAgNgMg"); this.shape_34.setTransform(15.925,-23.05); this.shape_35 = new cjs.Shape(); this.shape_35.graphics.f("#D6FF00").s().p("AASB/QgbAAgQgOQgQgPAAgfIAAh8IhOAAIAAgeQABgLAGgJQAHgIAJgFQAKgFAKgBIDEAAIAAAfQAAALgHAJQgGAIgKAFQgKAFgKAAIgjAAIAAC4g"); this.shape_35.setTransform(-10.325,-18.225); this.shape_36 = new cjs.Shape(); this.shape_36.graphics.f("#D6FF00").s().p("AAzB3QgMgMABgcIAAhYQAAgagKgMQgJgMgVABIgVABQgLABgHACIAAC4IgeAAQgcAAgOgMQgPgMgBgbIAAi8QATgHAVgEQAVgFAWgCQAWgCAUAAQBCAAAgAhQAgAhgBA8IAACFIglAAIgCAAQgaAAgLgLg"); this.shape_36.setTransform(-42.2496,-18.574); this.shape_37 = new cjs.Shape(); this.shape_37.graphics.f("#D6FF00").s().p("AhSCSQgigTgUglQgUgkAAgyQAAgzATgmQATgmAkgVQAlgVAyAAQAeAAAbAKQAbALAVAVQAWAUANAeQAMAeAAAnQAAA0gTAnQgTAmgkAUQgkAVgzAAQgrAAgjgUgAgDheQgVAAgPALQgPAMgHAUQgIAUAAAbQAAAyATAYQATAZAjAAQAeAAASgYQASgYAAgsQAAgzgSgXQgTgXgiAAIgCAAg"); this.shape_37.setTransform(-79.825,-21.425); this.timeline.addTween(cjs.Tween.get({}).to({state:[{t:this.shape_37},{t:this.shape_36},{t:this.shape_35},{t:this.shape_34},{t:this.shape_33},{t:this.shape_32},{t:this.shape_31},{t:this.shape_30},{t:this.shape_29},{t:this.shape_28},{t:this.shape_27},{t:this.shape_26},{t:this.shape_25},{t:this.shape_24},{t:this.shape_23},{t:this.shape_22},{t:this.shape_21},{t:this.shape_20},{t:this.shape_19},{t:this.shape_18},{t:this.shape_17},{t:this.shape_16},{t:this.shape_15},{t:this.shape_14},{t:this.shape_13},{t:this.shape_12},{t:this.shape_11},{t:this.shape_10},{t:this.shape_9},{t:this.shape_8},{t:this.shape_7},{t:this.shape_6},{t:this.shape_5},{t:this.shape_4},{t:this.shape_3},{t:this.shape_2},{t:this.shape_1},{t:this.shape}]}).wait(1)); }).prototype = getMCSymbolPrototype(lib.txt1_Layer_1_copy, null, null); (lib.mcMain_white = function(mode,startPosition,loop) { this.initialize(mode,startPosition,loop,{}); // white this.shape = new cjs.Shape(); this.shape.graphics.f("#FFFFFF").s().p("EgXbAu4MAAAhdvMAu3AAAMAAABdvg"); this.shape.setTransform(150,300); this.timeline.addTween(cjs.Tween.get(this.shape).wait(360)); }).prototype = p = new cjs.MovieClip(); (lib.mcMain_border = function(mode,startPosition,loop) { this.initialize(mode,startPosition,loop,{}); // border this.shape = new cjs.Shape(); this.shape.graphics.f().s("#104CB9").ss(1,1,1).p("EgXWgnDMAutAAAMAAABOHMgutAAAg"); this.shape.setTransform(150,250.4947,1,1.0001); this.timeline.addTween(cjs.Tween.get(this.shape).wait(360)); }).prototype = p = new cjs.MovieClip(); (lib.man3_Layer_1 = function(mode,startPosition,loop) { this.initialize(mode,startPosition,loop,{}); // Layer_1 this.instance = new lib.man3(); this.instance.parent = this; this.instance.setTransform(-100,-104.5); this.timeline.addTween(cjs.Tween.get(this.instance).wait(1)); }).prototype = getMCSymbolPrototype(lib.man3_Layer_1, null, null); (lib.man2_Layer_1 = function(mode,startPosition,loop) { this.initialize(mode,startPosition,loop,{}); // Layer_1 this.instance = new lib.man2(); this.instance.parent = this; this.instance.setTransform(-86.5,-78); this.timeline.addTween(cjs.Tween.get(this.instance).wait(1)); }).prototype = getMCSymbolPrototype(lib.man2_Layer_1, null, null); (lib.man1_Layer_1 = function(mode,startPosition,loop) { this.initialize(mode,startPosition,loop,{}); // Layer_1 this.instance = new lib.man1(); this.instance.parent = this; this.instance.setTransform(-72,-64.5); this.timeline.addTween(cjs.Tween.get(this.instance).wait(1)); }).prototype = getMCSymbolPrototype(lib.man1_Layer_1, null, null); (lib.logo2_Layer_6 = function(mode,startPosition,loop) { this.initialize(mode,startPosition,loop,{}); // Layer_6 this.shape = new cjs.Shape(); this.shape.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AD3HtQhagjhigKQgTgdAEgbQAGghAOg4QAQg5AFgbQAShrABhYQAAgqAMglQAMghAZgmQAwhDAKg+QAEgbgQAPQgUAWgHAFQACgNgDgKQgCgJgBAHQgFAogXApQgbAvgrAjIgwAoQgdAYgTASQg2A0gjBAQgrBTAZA0QAFAIAKgdQASgwAJgSQATglAYgdQAcgjAEASQAEAQgGAsQgFAfgGAeQgCAHgIASQgHASgBAFIgJA3QgGAegNAeIgdA4QgWAogGASQiaAfh4BhQh1hchBiFQhEiJgBibQABkPDAjAQDBjBEPAAQCcAACKBGQBjA3BpBnQBMBYApBsQAqBxAAB3QAACbhDCJQhCCFh2BcQhHg6hYgkgAg1jYQggAUgPAgQgMAbAQAbQAPAbAfALQAeALAhgNQAigOAKgbQALgggegfQgBgBAAgKQAAgHgDgBQgUgDgSgGQgLgDgMgBIAIgMQACgFgBgLIgjAWgAgxGBIAeg/QATgoAEALQAGAXgDA7QgCA1AIASIgNAAQgzAAgxAIQAbgbAYgqg"); this.shape.setTransform(-132.65,-21.1); this.timeline.addTween(cjs.Tween.get(this.shape).wait(120)); }).prototype = p = new cjs.MovieClip(); (lib.logo1_Layer_6 = function(mode,startPosition,loop) { this.initialize(mode,startPosition,loop,{}); // Layer_6 this.shape = new cjs.Shape(); this.shape.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AD3HtQhagjhigKQgTgdAEgbQAGghAOg4QAQg5AFgbQAShrABhYQAAgqAMglQAMghAZgmQAwhDAKg+QAEgbgQAPQgUAWgHAFQACgNgDgKQgCgJgBAHQgFAogXApQgbAvgrAjIgwAoQgdAYgTASQg2A0gjBAQgrBTAZA0QAFAIAKgdQASgwAJgSQATglAYgdQAcgjAEASQAEAQgGAsQgFAfgGAeQgCAHgIASQgHASgBAFIgJA3QgGAegNAeIgdA4QgWAogGASQiaAfh4BhQh1hchBiFQhEiJgBibQABkPDAjAQDBjBEPAAQCcAACKBGQBjA3BpBnQBMBYApBsQAqBxAAB3QAACbhDCJQhCCFh2BcQhHg6hYgkgAg1jYQggAUgPAgQgMAbAQAbQAPAbAfALQAeALAhgNQAigOAKgbQALgggegfQgBgBAAgKQAAgHgDgBQgUgDgSgGQgLgDgMgBIAIgMQACgFgBgLIgjAWgAgxGBIAeg/QATgoAEALQAGAXgDA7QgCA1AIASIgNAAQgzAAgxAIQAbgbAYgqg"); this.shape.setTransform(-132.65,-21.1); this.timeline.addTween(cjs.Tween.get(this.shape).wait(48)); }).prototype = p = new cjs.MovieClip(); (lib.logo_star_Layer_1 = function(mode,startPosition,loop) { this.initialize(mode,startPosition,loop,{}); // Layer_1 this.shape = new cjs.Shape(); this.shape.graphics.lf(["#FFE700","#FCBD0E","#F78F1E"],[0,0.788,1],-9.8,-17,9.9,17.1).s().p("Ah4C6QgHgFAAgPQAAgKADgXIAJgsQAEgagDgIQgDgHgSgSIgfgeQgSgRgFgHQgJgMACgIQADgIAOgFQAKgEAXgDIAsgGQAagDAGgGQAHgFALgXIATgnIAQgdQAJgNAIAAQAJAAAIAMQAGAIALAVIATAoQAMAYAGAFQAIAEAZAEIArAGQAZAEAIACQAOAEADAJQACAIgIAMQgGAJgQAQIggAdQgUATgCAIQgCAIAEAZIAIArQAEAZAAAIQAAAPgHAFQgHAFgOgEQgJgDgVgKIgngWQgYgMgIAAQgHABgXALIgmAVQgXAMgHACQgHADgFAAQgGAAgEgDg"); this.shape.setTransform(-0.0224,-0.031); this.timeline.addTween(cjs.Tween.get(this.shape).wait(1)); }).prototype = getMCSymbolPrototype(lib.logo_star_Layer_1, null, null); (lib.logo_slogan_Layer_1 = function(mode,startPosition,loop) { this.initialize(mode,startPosition,loop,{}); // Layer_1 this.shape = new cjs.Shape(); this.shape.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AADBIIgFgBIgFgDQgDgCgCgFIgCgIIAAh9IAOAAQACAAAEACQAEADACADQABACABAGIAACAg"); this.shape.setTransform(189.45,-0.1); this.shape_1 = new cjs.Shape(); this.shape_1.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AAuBIQgEAAgEgCQgDgCgDgEQgDgFAAgGIAAgrIg5AAIAAA+IgLAAQgGAAgDgCIgHgGQgCgEAAgHIAAh9IAOAAQAEAAAEACQADADACADIACAIIAAArIA5AAIAAg7IANAAQAEAAAEACQADACACAEQADAEAAAEIAACAg"); this.shape_1.setTransform(179.425,-0.1); this.shape_2 = new cjs.Shape(); this.shape_2.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AA/BaQgHAAgEgCQgEgDgCgEQgBgDAAgGIAAgPIgNgCIgJAAIgIgBIgeAAIgIABIgIAAIgNACIAAANQAAAGgBAFQgDAFgDACQgEACgFAAIgMAAIAAg2IAEgBIAKgCIAIgeIAJgeIAHgSIAIgRIAIgPIAIgNIAFAAQAIAAAEACQAEACAFAEQAEACACAFQAHANAJAVQAHATAEASIAJAlIALACIAEABIAAA2gAAbAeIgUhKIgHgPQgDAFgDAIIgRA6IgDASIA1AAg"); this.shape_2.setTransform(164.7,1.7); this.shape_3 = new cjs.Shape(); this.shape_3.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AgWBHQgIgCgKgHQgIgIgGgIQgFgIgEgMQgDgKgBgNQABgSAEgNQAFgPAIgJQAKgLAMgFQANgGAPAAQAMAAAJADQAKAEAIAFQAJAHAGAIQAFAJAEALQAEAOAAAMQAAAQgFANQgEAOgKALQgIAKgNAGQgMAGgQAAQgMAAgKgEgAgPgtQgHADgEAGQgFAGgDAJQgDAJAAALQAAAYAKAOQAKANASAAQALAAAIgGQAJgFAFgLQAEgKAAgQQAAgQgEgMQgHgMgHgFQgJgFgLAAQgHgBgIAEg"); this.shape_3.setTransform(149.5,-0.1); this.shape_4 = new cjs.Shape(); this.shape_4.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AgbBIQgEAAgEgCQgDgCgDgEQgDgFAAgGIAAhmQAAgLAGgGQAHgFAMgBIBAAAIAAAMIgBAFIgDAFIgFADQgDABgEAAIgsAAIAAB2g"); this.shape_4.setTransform(137.125,-0.1); this.shape_5 = new cjs.Shape(); this.shape_5.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AgVBHQgJgCgJgHQgKgIgFgIQgGgIgEgMQgCgKgBgNQABgSAEgNQAFgPAJgJQAJgLAMgFQAOgGAOAAQAMAAAJADQAKAEAIAFQAJAHAFAIQAHAJADALQAEAOAAAMQAAAQgFANQgFAOgIALQgJAKgNAGQgNAGgPAAQgNAAgIgEgAgPgtQgGACgGAHQgEAGgDAJQgDAJAAALQAAAYAJAOQAKANATAAQAMAAAHgGQAJgFAFgLQAEgKAAgQQAAgQgEgMQgHgMgHgFQgJgFgLAAQgHgBgIAEg"); this.shape_5.setTransform(123.6,-0.1); this.shape_6 = new cjs.Shape(); this.shape_6.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AgKBJQgOAAgJgEQgKgEgEgIQgEgHAAgLIAAhvIAOAAQAEAAADACIAFAEQACAEAAAEIAAAqIAKgEIAOgCQAJAAALAEQAJADAIAGQAGAGAEAJQAEAJABALQgBALgEAJQgDAJgHAGQgGAFgLAEQgJADgLAAgAgNADIgKADIAAAfQAAAFADADQAFADAFAAIAKAAQAGAAAFgCQAGgDADgFQACgFAAgJQAAgKgFgGQgGgFgMgBg"); this.shape_6.setTransform(110.15,-0.025); this.shape_7 = new cjs.Shape(); this.shape_7.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AgHBHQgKgDgKgHQgHgEgJgLQgHgJgDgLQgDgMAAgMQgBgQAGgOQAFgOAKgKQAJgJAPgHQANgFAPAAQALAAAGACQAHABAGAEQAFAEADAFQADAGABAHIAAAMIgCAAQgEgFgDgDIgLgFIgLgCIgKgBQgJAAgIADQgIADgHAHQgFAFgEAKQgDAJgBAKQABAKADALQAEAKAFAGQAHAHAIADQAIADAKAAIALgBIALgDIAJgEIAHgGIABAAIAAALQAAAHgDADQgCAFgEADIgKAGIgMADIgMABQgKAAgLgDg"); this.shape_7.setTransform(97.5,-0.125); this.shape_8 = new cjs.Shape(); this.shape_8.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AgkA7QgOgPAAgbIABg2IACgNQABgJADgEQAEgFAEgCQAEgCAGAAIBLAAIAAAKQAAAHgEAEQgFAEgLAAIgwAAIgCAiIA3AAIAAAKQgBAGgEAEQgDADgKAAIglAAIAAAIQAAAJACAHQABAFADAEQAEACAGACIANABIAKAAIAggDIAAAKQAAAFgCADQgCAEgDABQgDADgGABIggABQgaAAgNgOg"); this.shape_8.setTransform(80.65,-0.05); this.shape_9 = new cjs.Shape(); this.shape_9.graphics.f("#FFFFFF").s().p("ABIBIIgIgDIgGgFIgrhAIAABIIgLAAQgEAAgDgBQgDgCgDgDIgEgGIgBgHIAAg1IgsBAIgFAFIgIADIgHABQgGAAgEgCQgDgBgDgDIgDgJIAGgCIAGgEIANgMIAdgsIg0hDIAAgBIAUAAIANACIAEACIAFAFQAHAHAIALIAYAmIAAhBIAKAAQAGAAAEADQAEACACAFIADAKIAAAtIAYgmQAJgLAGgHIAFgFIAEgCIAGgBIAbgBIAAABIg1BDIAUAdIAKAPIANAMIAGAEIAGACQgBAFgDAEQgBADgEABQgEACgGAAIgHgBg"); this.shape_9.setTransform(64.45,-0.075); this.shape_10 = new cjs.Shape(); this.shape_10.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AgMBJQgVAAgJgJQgKgIAAgRIAAhoIAcgHIAKAAIARAAQAJAAAKACQAJADAGAFQAGAFAEAIQADAGAAAJQAAAIgCAHQgEAGgEADQgFAEgIADQAGACAEACQAFADAEAEIAFAKQACAEAAAFQAAALgEAJQgEAJgHAFQgIAGgIADQgJADgKAAgAgXAlQAAAEACABIAEADQACABAFAAIAKAAQAJAAAEgCQAFgCADgEQADgEAAgGQAAgHgDgFQgCgEgGgDQgFgBgIAAIgXAAgAgRgvIgGAAIAAAiIAWAAQAGAAAFgDQAEAAAEgFQADgDAAgHQAAgFgCgDQgBgDgEgDQgDgCgEAAIgHgBg"); this.shape_10.setTransform(48.425,-0.1); this.shape_11 = new cjs.Shape(); this.shape_11.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AgWBHQgIgCgKgHQgJgIgFgIQgGgIgEgMQgDgLAAgMQAAgRAFgOQAFgPAIgJQAKgLAMgFQANgGAPAAQAMAAAJADQAKAEAIAFQAJAHAFAIQAGAJAEALQAEAOAAAMQAAAPgFAOQgFAOgIALQgJAKgNAGQgNAGgQAAQgMAAgJgEgAgPgtQgGACgGAHQgFAGgCAJQgDAJAAALQAAAZAKANQAJANATAAQALAAAJgGQAIgEAEgMQAFgKAAgQQAAgQgFgMQgEgMgJgFQgJgFgLAAQgHgBgIAEg"); this.shape_11.setTransform(29.425,-0.1); this.shape_12 = new cjs.Shape(); this.shape_12.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AgbBIQgEAAgEgCQgEgCgCgEQgDgFAAgGIAAhmQAAgLAGgGQAHgFAMgBIBAAAIAAAMIgBAFIgDAFIgFADQgDABgEAAIgsAAIAAB2g"); this.shape_12.setTransform(17.025,-0.1); this.shape_13 = new cjs.Shape(); this.shape_13.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AgWBHQgIgCgKgHQgJgIgFgIQgGgIgEgMQgDgLAAgMQAAgRAFgOQAFgPAIgJQAKgLAMgFQANgGAPAAQAMAAAJADQAKAEAIAFQAIAGAGAJQAGAJAEALQAEAOAAAMQAAAPgFAOQgFAOgIALQgJAKgNAGQgNAGgQAAQgMAAgJgEgAgPgtQgGACgGAHQgFAGgCAJQgDAJAAALQAAAZAKANQAKANASAAQALAAAJgGQAIgEAEgMQAFgKAAgQQAAgQgFgMQgEgMgJgFQgJgFgLAAQgHgBgIAEg"); this.shape_13.setTransform(3.525,-0.1); this.shape_14 = new cjs.Shape(); this.shape_14.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AgKBJQgNAAgKgEQgKgFgEgHQgFgHAAgLIAAhvIAPAAQAEAAADACQAEACABACQACAEAAAEIAAAqIALgEIANgCQAJAAAMAEQAIADAHAGQAHAGAFAJQADAIAAAMQAAAMgDAIQgEAJgHAGQgGAFgKAEQgJADgMAAgAgMADIgLADIAAAfQAAAFADADQAEADAGAAIAJAAQAHAAAGgCQAFgCADgGQACgGABgIQAAgKgHgGQgEgFgNgBg"); this.shape_14.setTransform(-9.95,-0.025); this.shape_15 = new cjs.Shape(); this.shape_15.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AAuBIQgEAAgEgCQgEgCgCgEQgCgFgBgGIAAgrIg5AAIAAA+IgLAAQgFAAgEgCQgEgCgCgEIgDgLIAAh9IAOAAIAIACIAFAGIACAIIAAArIA5AAIAAg7IAOAAQAEAAADACQADACACAEQADAEAAAEIAACAg"); this.shape_15.setTransform(-23.75,-0.1); this.shape_16 = new cjs.Shape(); this.shape_16.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AACBIQgFAAgDgCQgEgCgDgEQgCgEAAgHIAAhjIgpAAIAAgKIABgFIADgFIAGgEQADgBAEgBIBgAAIAAAJQAAAEgBACIgDAFIgGAFQgDABgEAAIgbAAIAAB2g"); this.shape_16.setTransform(-36.8,-0.1); this.shape_17 = new cjs.Shape(); this.shape_17.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AgbBJIgHgBIgHgDIgEgGIgCgIIAAgFIAOgBQAEAAADgCIAGgEIAKgLIgMgSIghhBIgGgVIAQAAQAEAAAFACIAGAFQACACABAFIAGAQQAEAKAEAHIARAgIAag7IAGgUIAOAAQAFAAAEACQADADAAAGIgCALIgNAhIgjA+QgFAIgGAHQgFAHgEACQgFADgEABIgIAAIgCAAg"); this.shape_17.setTransform(-49.225,-0.0167); this.shape_18 = new cjs.Shape(); this.shape_18.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AgKBJQgNAAgLgEQgJgFgEgHQgFgIAAgKIAAhcQABgKAEgEQAFgFAKAAIBNAAIAAALIgBAFIgDAEIgFAEIgHABIg0AAIAAAgIAGgCIAJgCIAKAAQAPAAAMAFQALAGAHAKQAGAKAAAPQAAAKgEAKQgEAJgHAFQgGAGgKADQgJADgLAAgAgQAEIgHACIAAAiQAAACACADQACACADABIAHABIAJAAQAMABAGgHQAGgFAAgNQAAgKgGgHQgGgGgMAAg"); this.shape_18.setTransform(-61.825,-0.025); this.shape_19 = new cjs.Shape(); this.shape_19.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AAuBZQgDAAgEgBIgFgFQgCgEAAgEIAAheIgFAHIgsBUIgKAKQgGAFgEABIgKABIgNAAIAAiQIAPAAQAFAAACACIAFAFQACADAAAEIAABZIADgEIAihFQAEgJAGgHQAHgHAGgDQAKgEAHAAIAPAAIAACQgAgNg8QgGgDgFgGQgDgGAAgKIAAgDIAIAHQAEADAGABQAEACAGAAQAIAAAFgCIAKgFIAHgGIAAAEQAAAIgEAHQgDAGgHADQgGADgKAAQgHAAgHgDg"); this.shape_19.setTransform(-75.95,-1.775); this.shape_20 = new cjs.Shape(); this.shape_20.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AAzBIQgHAAgEgCIgGgEQgCgFgBgCIgDgYIg6AAIgHAlIgMAAQgHABgCgEQgDgEAAgGIABgLIAOg0IAZg3IAIgNIAMAAQAEAAAGACIAHAGIAGAGIAPAjIAIAWIAHAZIAGAZIAEAXgAAVANIgFgPIgMgfIgFgMIgGANIgGAOIgKAfIAsAAg"); this.shape_20.setTransform(-89.85,-0.1); this.shape_21 = new cjs.Shape(); this.shape_21.graphics.f("#FFFFFF").s().p("ABJBIQgFAAgEgCQgFgCgCgEQgCgEAAgHIgEhKIgCgKIgeBYIgEAJIgFAGIgHAAQgGABgHgGQgGgGgEgLIgchSIgHBoIgKAAQgGAAgDgCQgEgBgDgGQgCgDAAgHIAAgTIALhqIAHAAQAOABALAGQALAHADALIAaBIIACALIACgIIAahNIAIgPQAEgFADgDIADAAQANAAAHAIQAIAHABAQIAHBxg"); this.shape_21.setTransform(-106.125,-0.1); this.shape_22 = new cjs.Shape(); this.shape_22.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AAzBIQgHAAgDgCQgFgBgCgDIgDgHIgEgYIg4AAIgIAlIgLAAQgHABgDgEQgEgEAAgGIAFgaIAchNIAIgPIAJgNIAMAAQADAAAGACIAIAGIAFAGIAHAOIAYBEIAKAwgAAVANIgKgfIgMgbIgSArIgEAPIAsAAg"); this.shape_22.setTransform(-126.775,-0.1); this.shape_23 = new cjs.Shape(); this.shape_23.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AACBIQgEAAgEgCQgFgCgCgEIgCgLIAAhjIgqAAIAAgKIABgFIAEgFIAFgEQADgBAFgBIBhAAIAAAJQgBAEgBACIgEAFIgFAFQgDABgEAAIgbAAIAAB2g"); this.shape_23.setTransform(-139.35,-0.1); this.shape_24 = new cjs.Shape(); this.shape_24.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AADBIIgFgBIgGgDIgEgHQgBgDAAgFIAAh9IANAAIAGACIAGAGQACAEAAAEIAACAg"); this.shape_24.setTransform(-148.075,-0.1); this.shape_25 = new cjs.Shape(); this.shape_25.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AgLBJQgWAAgJgJQgKgIAAgRIAAhoIAcgHIAbAAQAJAAAKACQAIADAHAFQAHAGACAHQAEAGAAAJQAAAKgCAFQgEAGgEADQgGAEgHADQAFABAFADQAFADADAEQAEAEACAGIACAJQgBAOgDAGQgEAIgHAGQgJAGgHADQgJADgKAAgAgXAlQAAAEACABIAEADIAGABIALAAQAJAAAFgCQAFgDACgDQACgEABgGQgBgHgCgFQgDgFgFgCQgGgBgHAAIgXAAgAgXgvIAAAiIAWAAQAGAAAEgDQAGgBADgEQADgDABgHIgDgIIgFgGIgHgCIgHgBIgLAAg"); this.shape_25.setTransform(-157.1,-0.1); this.shape_26 = new cjs.Shape(); this.shape_26.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AgHBHQgKgDgKgHQgHgEgIgLQgHgIgEgMQgEgKAAgOQABgRAFgNQAFgOAKgKQAJgKAOgGQANgFARAAQAJAAAHACQAGABAHAEQAGAEADAFQACAGAAAHIAAAMIAAAAQgEgFgFgDIgKgFIgLgCIgKgBQgJAAgIADQgHADgIAHQgGAHgDAIQgDAHAAAMQAAAMADAJQAEAKAFAGQAHAHAIADQAIADAKAAIALgBIAKgDIAJgEIAIgGIABAAIAAALQAAAFgCAFQgFAGgDACIgJAGIgMADIgMABQgKAAgLgDg"); this.shape_26.setTransform(-169.75,-0.125); this.shape_27 = new cjs.Shape(); this.shape_27.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AgWBHQgIgCgKgHQgJgIgFgIQgGgIgDgMQgEgKAAgNQAAgRAFgOQAFgPAIgJQAJgKANgGQANgGAQAAQALAAAJADQAJAEAJAFQAHAGAIAJQAFAJAEALQAEALAAAPQAAAPgFAOQgEAOgJALQgJAKgNAGQgNAGgQAAQgLAAgKgEgAgPgtQgGADgGAGQgEAGgDAJQgCAHgBANQAAAZAKANQAKANASAAQALAAAJgGQAIgEAEgMQAFgKAAgQQAAgQgFgMQgEgMgJgFQgIgFgMAAQgHgBgIAEg"); this.shape_27.setTransform(-184.075,-0.1); this.timeline.addTween(cjs.Tween.get({}).to({state:[{t:this.shape_27},{t:this.shape_26},{t:this.shape_25},{t:this.shape_24},{t:this.shape_23},{t:this.shape_22},{t:this.shape_21},{t:this.shape_20},{t:this.shape_19},{t:this.shape_18},{t:this.shape_17},{t:this.shape_16},{t:this.shape_15},{t:this.shape_14},{t:this.shape_13},{t:this.shape_12},{t:this.shape_11},{t:this.shape_10},{t:this.shape_9},{t:this.shape_8},{t:this.shape_7},{t:this.shape_6},{t:this.shape_5},{t:this.shape_4},{t:this.shape_3},{t:this.shape_2},{t:this.shape_1},{t:this.shape}]}).wait(1)); }).prototype = getMCSymbolPrototype(lib.logo_slogan_Layer_1, null, null); (lib.logo_school_Layer_1 = function(mode,startPosition,loop) { this.initialize(mode,startPosition,loop,{}); // Layer_1 this.shape = new cjs.Shape(); this.shape.graphics.f("#CEDE84").s().p("AgcAdQgMgMAAgRQAAgQAMgMQAMgMAQAAQARAAAMAMQAMAMAAAQQAAARgMAMQgMAMgRAAQgQAAgMgMg"); this.shape.setTransform(59.475,-16.875); this.shape_1 = new cjs.Shape(); this.shape_1.graphics.f("#CEDE84").s().p("AinCoQhGhFAAhjQAAg8AdggQAigmAxAmQgfApAAAzQAABBAuAuQAuAuBAAAQBBAAAuguQAuguAAhBQAAhAguguQguguhBAAQgnAAgmAXQgLAGgJgEQgGgCgLgLQglgqAigSQAXgPAhgJQAggJAdAAQBiAABGBGQBGBGAABhQAABjhGBFQhGBGhiAAQhhAAhGhGg"); this.shape_1.setTransform(69.575,-0.075); this.shape_2 = new cjs.Shape(); this.shape_2.graphics.f("#CEDE84").s().p("AgcAdQgMgMAAgRQAAgQAMgMQAMgMAQAAQARAAAMAMQAMAMAAAQQAAARgMAMQgMAMgRAAQgQAAgMgMg"); this.shape_2.setTransform(8.075,-16.875); this.shape_3 = new cjs.Shape(); this.shape_3.graphics.f("#CEDE84").s().p("AinCoQhGhFAAhjQAAg8AdggQAhgmAyAmQgfApAAAzQAABBAuAuQAuAuBAAAQBBAAAuguQAuguAAhBQAAhAguguQguguhBAAQgnAAgnAXQgKAGgJgEQgGgCgMgLQgkgqAigSQAXgPAhgJQAggJAdAAQBiAABGBGQBGBGAABhQAABjhGBFQhGBGhiAAQhhAAhGhGg"); this.shape_3.setTransform(18.175,-0.075); this.shape_4 = new cjs.Shape(); this.shape_4.graphics.f("#CEDE84").s().p("AgcAdQgMgMAAgRQAAgQAMgMQAMgMAQAAQARAAAMAMQAMAMAAAQQAAARgMAMQgMAMgRAAQgQAAgMgMg"); this.shape_4.setTransform(102.05,-18.875); this.shape_5 = new cjs.Shape(); this.shape_5.graphics.f("#CEDE84").s().p("AgcAdQgMgMAAgRQAAgQAMgMQAMgMAQAAQARAAAMAMQAMAMAAAQQAAARgMAMQgMAMgRAAQgQAAgMgMg"); this.shape_5.setTransform(-14.9,-18.875); this.shape_6 = new cjs.Shape(); this.shape_6.graphics.f("#CEDE84").s().p("AgcAdQgMgMAAgRQAAgQAMgMQAMgMAQAAQARAAAMAMQAMAMAAAQQAAARgMAMQgMAMgRAAQgQAAgMgMg"); this.shape_6.setTransform(-41.725,-18.875); this.shape_7 = new cjs.Shape(); this.shape_7.graphics.f("#CEDE84").s().p("AgcAdQgMgMAAgRQAAgQAMgMQAMgMAQAAQARAAAMAMQAMAMAAAQQAAARgMAMQgMAMgRAAQgQAAgMgMg"); this.shape_7.setTransform(-56.025,-18.125); this.shape_8 = new cjs.Shape(); this.shape_8.graphics.f("#CEDE84").s().p("AgcAdQgMgMAAgRQAAgQAMgMQAMgMAQAAQARAAAMAMQAMAMAAAQQAAARgMAMQgMAMgRAAQgQAAgMgMg"); this.shape_8.setTransform(-98.975,-18.125); this.shape_9 = new cjs.Shape(); this.shape_9.graphics.f("#CEDE84").s().p("AALDeQhLAAgogtQgngsAAhRIAAj9QACgRApgDQAngDAAAYIAAD2QAAAbAEARQAEATAJALQAKALAQAFQASAFAYAAIAXAAQAXAAASgDQAWgDALgDQANgEAJgEIAAAgQAAAPgEAMQgEAMgLAJQgLAJgSAFQgTAEgdAAg"); this.shape_9.setTransform(112.3,1.283); this.shape_10 = new cjs.Shape(); this.shape_10.graphics.f("#CEDE84").s().p("AB1DcQgYgNAAgoIAAiIIi4AAIAADFQgsAAgQgIQgXgNAAgoIAAliQAEgSAWgNQAWgOAMAIQAKAGAGALQAGALAAANIAACJIC5AAIAAiSQAbgZAZgBQAegCAAAlIAAGbQgrAAgPgIg"); this.shape_10.setTransform(-28.3,0.2795); this.shape_11 = new cjs.Shape(); this.shape_11.graphics.f("#CEDE84").s().p("AgZDhQgigLgcgTQgbgUgXgcQgVgegLgiQgMgjAAgpQAAg0ARgtQAQgsAgggQAfghArgSQAqgRA1gBQAZAAAdAEQAkAGAOAIQArAbgdAcQgKAMgQAFQgQAFgIgEQgLgFgYgDQgUgDgMABQgfAAgZAKQgaAKgUAUQgTAUgLAbQgKAagBAjQABApAKAdQALAfATAUQATAUAbAKQAZAKAiAAQASAAARgDQARgCARgHQARgGANgHQANgJAKgJIADAAIAAAhQgBAVgHANQgHAPgPALQgPALgQAGQgTAHgSADQgUADgTAAQglAAghgKg"); this.shape_11.setTransform(-70.153,-0.05); this.shape_12 = new cjs.Shape(); this.shape_12.graphics.f("#CEDE84").s().p("AhYDjQgggLgPgVQgQgUAAgbIAAgpIACAAQAOANAUAMQAVALAWAHQAXAGAdAAQAhAAAUgHQAUgHAJgOQAIgMAAgUQAAgLgCgGQgCgHgGgHQgIgHgLgFQgJgFgXgHIgvgMQgogIgbgQQgagOgPgYQgPgYAAgfQAAgcALgcQAMgaAXgVQAVgVAhgNQAfgLAogBQAdAAAjAEQAuAGANALQAcAWgQAgQgQAggigPQgZgLgrAAQgiAAgWAIQgXAIgIAMQgKAOAAARQAAAJAFAKQAGAJALAHQALAHAWAHQAUAHAgAHQA+ANAgAfQAfAgAAAuQAAAtgUAiQgUAignATQgnASg2AAQgwAAgegLg"); this.shape_12.setTransform(-110.45,0.075); this.timeline.addTween(cjs.Tween.get({}).to({state:[{t:this.shape_12},{t:this.shape_11},{t:this.shape_10},{t:this.shape_9},{t:this.shape_8},{t:this.shape_7},{t:this.shape_6},{t:this.shape_5},{t:this.shape_4},{t:this.shape_3},{t:this.shape_2},{t:this.shape_1},{t:this.shape}]}).wait(1)); }).prototype = getMCSymbolPrototype(lib.logo_school_Layer_1, null, null); (lib.logo_optima_Layer_1 = function(mode,startPosition,loop) { this.initialize(mode,startPosition,loop,{}); // Layer_1 this.shape = new cjs.Shape(); this.shape.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AgcAdQgMgMAAgRQAAgQAMgMQAMgMAQAAQARAAAMAMQAMAMAAAQQAAARgMAMQgMAMgRAAQgQAAgMgMg"); this.shape.setTransform(113.375,15.975); this.shape_1 = new cjs.Shape(); this.shape_1.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AgcAdQgMgMAAgRQAAgQAMgMQAMgMAQAAQARAAAMAMQAMAMAAAQQAAARgMAMQgMAMgRAAQgQAAgMgMg"); this.shape_1.setTransform(46.825,15.625); this.shape_2 = new cjs.Shape(); this.shape_2.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AgcAdQgMgMAAgRQAAgQAMgMQAMgMAQAAQARAAAMAMQAMAMAAAQQAAARgMAMQgMAMgRAAQgQAAgMgMg"); this.shape_2.setTransform(24.675,15.625); this.shape_3 = new cjs.Shape(); this.shape_3.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AgcAdQgMgMAAgRQAAgQAMgMQAMgMAQAAQARAAAMAMQAMAMAAAQQAAARgMAMQgMAMgRAAQgQAAgMgMg"); this.shape_3.setTransform(3.125,-13.575); this.shape_4 = new cjs.Shape(); this.shape_4.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AgcAdQgMgMAAgRQAAgQAMgMQAMgMAQAAQARAAAMAMQAMAMAAAQQAAARgMAMQgMAMgRAAQgQAAgMgMg"); this.shape_4.setTransform(-10.425,-13.525); this.shape_5 = new cjs.Shape(); this.shape_5.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AgcAdQgMgMAAgRQAAgQAMgMQAMgMAQAAQARAAAMAMQAMAMAAAQQAAARgMAMQgMAMgRAAQgQAAgMgMg"); this.shape_5.setTransform(-25.275,-26.825); this.shape_6 = new cjs.Shape(); this.shape_6.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AgcAdQgMgMAAgRQAAgQAMgMQAMgMAQAAQARAAAMAMQAMAMAAAQQAAARgMAMQgMAMgRAAQgQAAgMgMg"); this.shape_6.setTransform(-67.775,27.625); this.shape_7 = new cjs.Shape(); this.shape_7.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AgbAdQgMgMAAgRQAAgQAMgLQALgMAQAAQARAAALAMQAMALAAAQQAAARgMAMQgLALgRAAQgQAAgLgLg"); this.shape_7.setTransform(-104.925,-11.975); this.shape_8 = new cjs.Shape(); this.shape_8.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AiHCIQg5g4AAhQQAAhPA5g4QA4g5BPAAQBQAAA4A6QA5A5AABNQAAA/gWAKQgjAEgYASIAAhfQAAgxgdgeQgfgfg0AAQgtAAghAgQggAhAAAtQAAAuAgAhQAhAgAtAAQAtAAAggfQAIAjgGAZQgGAYgZAPQgWAOgaAAQhPAAg4g5g"); this.shape_8.setTransform(98.175,1.675); this.shape_9 = new cjs.Shape(); this.shape_9.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AgcCIQgLgKAAgSIAAgBQgCg9AEg1QABgPAHguQAGgtACggIALAFQALAHAJALQAfAkAABGIAAB8QAAAmgqAAQgRAAgKgKg"); this.shape_9.setTransform(113.3692,4.725); this.shape_10 = new cjs.Shape(); this.shape_10.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AgcBHQgMgMAAgQIAAhVQAAgRAMgMQAMgMAQABQARgBAMAMQAMAMAAARIAABVQAAAQgMAMQgMAMgRAAQgQAAgMgMg"); this.shape_10.setTransform(46.775,11.45); this.shape_11 = new cjs.Shape(); this.shape_11.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AgcBHQgMgMAAgQIAAhVQAAgRAMgMQAMgMAQABQARgBAMAMQAMAMAAARIAABVQAAAQgMAMQgMAMgRAAQgQAAgMgMg"); this.shape_11.setTransform(24.725,11.45); this.shape_12 = new cjs.Shape(); this.shape_12.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AgpApQgRgBgMgMQgNgLAAgRQAAgPANgNQAMgMARABIBTAAQASgBAMAMQALANABAPQgBARgLALQgMAMgSABg"); this.shape_12.setTransform(-14.85,-13.55); this.shape_13 = new cjs.Shape(); this.shape_13.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AgcBHQgMgMAAgQIAAhVQAAgRAMgMQAMgMAQABQARgBAMAMQAMAMAAARIAABVQAAAQgMAMQgMAMgRAAQgQAAgMgMg"); this.shape_13.setTransform(3.125,-9.25); this.shape_14 = new cjs.Shape(); this.shape_14.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AgvCzQgZgPgGgYQgFgZAHgjQAgAfAsAAQAuAAAhggQAgghAAguQAAgtggghQghggguAAQgzAAgeAfQgeAeAAAxIAACdQglgagWgpQgWgqAAgwQAAhPA5g4QA4g5BPAAQBQAAA5A5QA4A4AABPQAABQg4A4Qg5A5hQAAQgYAAgXgOg"); this.shape_14.setTransform(-52.55,1.675); this.shape_15 = new cjs.Shape(); this.shape_15.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AiHCIQg5g4AAhQQAAg1AbgZQAfgeAtArQgVAeAAAjQAAAuAgAhQAhAgAtAAQAuAAAhggQAhghAAguQAAgtghghQghggguAAQgVAAgVAIQgMAFgPgFQgNgFgKgKQgKgMgBgPQgBgSARgJQApgVAuAAQBQAAA4A5QA5A4AABPQAABQg5A4Qg4A5hQAAQhPAAg4g5g"); this.shape_15.setTransform(-98.125,1.675); this.shape_16 = new cjs.Shape(); this.shape_16.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AD5C8QgZAAgOgHQgQgIgHgPQgHgPAAgVIAAiNQAAglgPgXQgRgbgkAAQggAAgUAYQgUAWAAAfIAACUQgLAxgigBQgigBgBgsIAAiNQAAglgSgYQgTgbgkAAQgeAAgUAaQgQAWAAAgIAAClQgRA6ghgOQgfgNAAgvIAAiOQAAglAKgfQAQgzAjgZQAhgXA1AAQAjAAAfAPQAhAQATAaQARgaAegQQAegPAfAAQAwAAAjAWQAkAWARArQANAeAAAnIAADbg"); this.shape_16.setTransform(46.8,1.1994); this.shape_17 = new cjs.Shape(); this.shape_17.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AgtDnQgcgeAAg3IAAjEIAaAAQAUAAARALQASAMAAARIAACTQAAAwBBAAIARAAIAAAUQABAdgNANQgNANgdAAQg0AAgdgdgAg/igQgLgHgIgMQgHgMAAgPQAAgPAHgMQAGgLANgIQANgHAOAAQAOAAANAHQALAHAHAMQAIAMAAAPQAAAPgIAMQgGAMgMAHQgOAIgNAAQgNAAgOgIg"); this.shape_17.setTransform(6.4284,-5.675); this.shape_18 = new cjs.Shape(); this.shape_18.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AgvDwQgfgRgPgeQgPggAAgpIAAlNQAAgTAOgMQANgLAPAAQAPAAAMANQAMANAAAQIAABaIBaAAIAAAmQAAAKgGAJQgGAKgMAHQgNAHgSAAIgjAAIAACXQAAAjASAQQAQAPAhAAQAsAAAZgNIAAAhQAAASgJAOQgJAOgSAHQgSAIgaAAQgtAAgfgQg"); this.shape_18.setTransform(-18.475,-5.175); this.shape_19 = new cjs.Shape(); this.shape_19.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AgbDFQgNgMAAgVIAAjxQAAhHAfgjQAPgSAQgFQAGBgAHBTIAGBIIAAB4QAAASgLAMQgLAMgRAAQgRAAgMgKg"); this.shape_19.setTransform(-67.775,10.875); this.timeline.addTween(cjs.Tween.get({}).to({state:[{t:this.shape_19},{t:this.shape_18},{t:this.shape_17},{t:this.shape_16},{t:this.shape_15},{t:this.shape_14},{t:this.shape_13},{t:this.shape_12},{t:this.shape_11},{t:this.shape_10},{t:this.shape_9},{t:this.shape_8},{t:this.shape_7},{t:this.shape_6},{t:this.shape_5},{t:this.shape_4},{t:this.shape_3},{t:this.shape_2},{t:this.shape_1},{t:this.shape}]}).wait(1)); }).prototype = getMCSymbolPrototype(lib.logo_optima_Layer_1, null, null); (lib.dots_c_Layer_1_copy = function(mode,startPosition,loop) { this.initialize(mode,startPosition,loop,{}); // Layer_1_copy this.shape = new cjs.Shape(); this.shape.graphics.f("#FF00FF").s().p("AgqArQgSgSAAgZQAAgYASgSQASgSAYAAQAZAAASASQASASAAAYQAAAZgSASQgSASgZAAQgYAAgSgSg"); this.shape.setTransform(487.65,-106.1,2,2); this.shape_1 = new cjs.Shape(); this.shape_1.graphics.f("#FFFF00").s().p("Ag3A4QgXgXAAghQAAggAXgXQAXgYAgAAQAgAAAYAYQAYAXgBAgQABAhgYAXQgYAYggAAQggAAgXgYg"); this.shape_1.setTransform(-483.9,-225.85,2,2); this.timeline.addTween(cjs.Tween.get({}).to({state:[{t:this.shape_1},{t:this.shape}]}).wait(1)); }).prototype = getMCSymbolPrototype(lib.dots_c_Layer_1_copy, null, null); (lib.dots_b_Layer_1_copy = function(mode,startPosition,loop) { this.initialize(mode,startPosition,loop,{}); // Layer_1_copy this.shape = new cjs.Shape(); this.shape.graphics.f("#00FFFF").s().p("Ag2A3QgYgWAAghQAAggAYgXQAXgXAfABQAhgBAWAXQAYAYAAAfQAAAhgYAWQgWAXghAAQgfAAgXgXg"); this.shape.setTransform(479.25,-217.7,2,2); this.shape_1 = new cjs.Shape(); this.shape_1.graphics.f("#00FFFF").s().p("AhWBWQgjgkgBgyQABgxAjgkQAlglAxABQAygBAlAlQAjAkABAxQgBAygjAkQglAlgygBQgxABglglg"); this.shape_1.setTransform(-470.45,-118.3,2,2); this.shape_2 = new cjs.Shape(); this.shape_2.graphics.f("#00FFFF").s().p("AhWBXQgjgkgBgzQABgyAjgjQAlgkAxAAQAzAAAjAkQAkAjAAAyQAAAzgkAkQgjAkgzAAQgxAAglgkg"); this.shape_2.setTransform(-48.55,208.9,2,2); this.timeline.addTween(cjs.Tween.get({}).to({state:[{t:this.shape_2},{t:this.shape_1},{t:this.shape}]}).wait(1)); }).prototype = getMCSymbolPrototype(lib.dots_b_Layer_1_copy, null, null); (lib.dots_a_Layer_1 = function(mode,startPosition,loop) { this.initialize(mode,startPosition,loop,{}); // Layer_1 this.shape = new cjs.Shape(); this.shape.graphics.f("#FF00FF").s().p("Ag3A5QgXgYAAghQAAggAXgXQAXgXAgAAQAhAAAYAXQAWAXAAAgQAAAhgWAYQgYAWghAAQggAAgXgWg"); this.shape.setTransform(-49.15,-199.9,2,2); this.shape_1 = new cjs.Shape(); this.shape_1.graphics.f("#FFFF00").s().p("AhUBUQgjgjAAgxQAAgxAjgiQAjgkAxABQAygBAjAkQAjAiAAAxQAAAxgjAjQgjAjgyAAQgxAAgjgjg"); this.shape_1.setTransform(508.4,-30.6,2,2); this.shape_2 = new cjs.Shape(); this.shape_2.graphics.f("#FFFF00").s().p("Ag3A5QgXgYAAghQAAggAXgXQAXgYAgABQAggBAYAYQAYAXgBAgQABAhgYAYQgYAXgggBQggABgXgXg"); this.shape_2.setTransform(-516.45,199.9,2,2); this.timeline.addTween(cjs.Tween.get({}).to({state:[{t:this.shape_2},{t:this.shape_1},{t:this.shape}]}).wait(1)); }).prototype = getMCSymbolPrototype(lib.dots_a_Layer_1, null, null); (lib.bg1_Layer_1 = function(mode,startPosition,loop) { this.initialize(mode,startPosition,loop,{}); // Layer_1 this.shape = new cjs.Shape(); this.shape.graphics.lf(["#514685","#514685","#5364A8","#0A89C9"],[0,0,0.588,1],0,154,0,-150.8).s().p("Egu3AXcMAAAgu3MBdvAAAMAAAAu3g"); this.shape.setTransform(0,0,2,2); this.timeline.addTween(cjs.Tween.get(this.shape).wait(1)); }).prototype = getMCSymbolPrototype(lib.bg1_Layer_1, null, null); (lib.bg1__Clip_Group__5 = function(mode,startPosition,loop) { this.initialize(mode,startPosition,loop,{}); // _Clip_Group__5 this.shape = new cjs.Shape(); this.shape.graphics.f().s("rgba(93,88,150,0.286)").ss(4).p("AP003IyCRwQgRARAAAXQAAAYARARISCRvQARAQAYAAQAZAAARgQISDxvQARgRAAgYQAAgXgRgRIyDxwQgRgRgZAAQgYAAgRARgAJw0UIjsjoQgRgRgYAAQgYAAgSARIjsDoQgRARAAAYQAAAXARARIDsDpQASARAYAAQAYAAARgRIDsjpQASgRAAgXQAAgYgSgRgAxMqNIrqreQgRgRAAgYQAAgXARgRILqreQARgRAYAAQAZAAARARILqLeQARARAAAXQAAAYgRARIrqLeQgRAQgZAAQgYAAgRgQgAiSm4IFhlcQASgRAAgYQAAgYgSgQIlhldQgRgRgYAAQgYAAgSARIliFdQgRAQAAAYQAAAYARARIFiFcQASARAYAAQAYAAARgRgAsLquIiTCQQgRASAAAXQAAAYARARICTCQQARARAYAAQAYAAARgRICTiQQASgRAAgYQAAgXgSgSIiTiQQgRgRgYAAQgYAAgRARgAuBjwIn0nsQgRgRgYAAQgYAAgSARInzHsQgRAQAAAYQAAAXARASIHzHqQASARAYAAQAYAAARgRIH0nqQARgSAAgXQAAgYgRgQgA4pIKIqgKWQgRARAAAXQAAAYARARIKgKVQASAQAYAAQAYAAARgQIKhqVQARgRAAgYQAAgXgRgRIqhqWQgRgQgYAAQgYAAgSAQgAoRNyIH0nrQARgRAAgXQAAgYgRgRIn0nqQgRgRgYAAQgYAAgRARIn0HqQgRARAAAYQAAAXARARIH0HrQARARAYAAQAYAAARgRgAgdL0ICSCRQASARAYAAQAYAAARgRICTiRQARgRAAgXQAAgYgRgRIiTiQQgRgRgYAAQgYAAgSARIiSCQQgRARAAAYQAAAXARARgAo8UIIFjFcQARARAYAAQAYAAARgRIFilcQARgRAAgXQAAgYgRgRIlilcQgRgRgYAAQgYAAgRARIljFcQgRARAAAYQAAAXARARgAxpc+IFjFdQARARAYAAQAYAAARgRIFjldQARgRAAgXQAAgYgRgRIljlcQgRgRgYAAQgYAAgRARIljFcQgRARAAAYQAAAXARARg"); this.shape.setTransform(55.95,47,2,2); this.timeline.addTween(cjs.Tween.get(this.shape).wait(1)); }).prototype = getMCSymbolPrototype(lib.bg1__Clip_Group__5, null, null); (lib.bg_Layer_1 = function(mode,startPosition,loop) { this.initialize(mode,startPosition,loop,{}); // Layer_1 this.instance = new lib.bg(); this.instance.parent = this; this.instance.setTransform(-150,-300); this.timeline.addTween(cjs.Tween.get(this.instance).wait(1)); }).prototype = getMCSymbolPrototype(lib.bg_Layer_1, null, null); (lib.woman2_1 = function(mode,startPosition,loop) { this.initialize(mode,startPosition,loop,{}); // Layer_1_obj_ this.Layer_1 = new lib.woman2_Layer_1(); this.Layer_1.name = "Layer_1"; this.Layer_1.parent = this; this.Layer_1.depth = 0; this.Layer_1.isAttachedToCamera = 0 this.Layer_1.isAttachedToMask = 0 this.Layer_1.layerDepth = 0 this.Layer_1.layerIndex = 0 this.Layer_1.maskLayerName = 0 this.timeline.addTween(cjs.Tween.get(this.Layer_1).wait(1)); }).prototype = getMCSymbolPrototype(lib.woman2_1, new cjs.Rectangle(-125.6,-77.2,251.3,154.5), null); (lib.woman1_1 = function(mode,startPosition,loop) { this.initialize(mode,startPosition,loop,{}); // Layer_1_obj_ this.Layer_1 = new lib.woman1_Layer_1(); this.Layer_1.name = "Layer_1"; this.Layer_1.parent = this; this.Layer_1.depth = 0; this.Layer_1.isAttachedToCamera = 0 this.Layer_1.isAttachedToMask = 0 this.Layer_1.layerDepth = 0 this.Layer_1.layerIndex = 0 this.Layer_1.maskLayerName = 0 this.timeline.addTween(cjs.Tween.get(this.Layer_1).wait(1)); }).prototype = getMCSymbolPrototype(lib.woman1_1, new cjs.Rectangle(-92.3,-57.9,184.8,116), null); (lib.ClipGroup_14 = function(mode,startPosition,loop) { this.initialize(mode,startPosition,loop,{}); // Layer_2 (mask) var mask = new cjs.Shape(); mask._off = true; mask.graphics.p("AhhieID4DMIktBxg"); mask.setTransform(52.725,15.875); // Layer_3_obj_ this.Layer_3 = new lib.Clip_Group_14_Layer_3(); this.Layer_3.name = "Layer_3"; this.Layer_3.parent = this; this.Layer_3.setTransform(62.4,42.6,1,1,0,0,0,62.4,42.6); this.Layer_3.depth = 0; this.Layer_3.isAttachedToCamera = 0 this.Layer_3.isAttachedToMask = 0 this.Layer_3.layerDepth = 0 this.Layer_3.layerIndex = 0 this.Layer_3.maskLayerName = 0 var maskedShapeInstanceList = [this.Layer_3]; for(var shapedInstanceItr = 0; shapedInstanceItr < maskedShapeInstanceList.length; shapedInstanceItr++) { maskedShapeInstanceList[shapedInstanceItr].mask = mask; } this.timeline.addTween(cjs.Tween.get(this.Layer_3).wait(1)); }).prototype = getMCSymbolPrototype(lib.ClipGroup_14, new cjs.Rectangle(37.7,3.6,30.099999999999994,28.2), null); (lib.ClipGroup_12 = function(mode,startPosition,loop) { this.initialize(mode,startPosition,loop,{}); // Layer_2 (mask) var mask = new cjs.Shape(); mask._off = true; mask.graphics.p("AibhHIE3hTIhUE1g"); mask.setTransform(15.55,61.05); // Layer_3_obj_ this.Layer_3 = new lib.Clip_Group_12_Layer_3(); this.Layer_3.name = "Layer_3"; this.Layer_3.parent = this; this.Layer_3.setTransform(37.1,60.8,1,1,0,0,0,37.1,60.8); this.Layer_3.depth = 0; this.Layer_3.isAttachedToCamera = 0 this.Layer_3.isAttachedToMask = 0 this.Layer_3.layerDepth = 0 this.Layer_3.layerIndex = 0 this.Layer_3.maskLayerName = 0 var maskedShapeInstanceList = [this.Layer_3]; for(var shapedInstanceItr = 0; shapedInstanceItr < maskedShapeInstanceList.length; shapedInstanceItr++) { maskedShapeInstanceList[shapedInstanceItr].mask = mask; } this.timeline.addTween(cjs.Tween.get(this.Layer_3).wait(1)); }).prototype = getMCSymbolPrototype(lib.ClipGroup_12, new cjs.Rectangle(16.2,45.5,14.900000000000002,31.099999999999994), null); (lib.ClipGroup_10 = function(mode,startPosition,loop) { this.initialize(mode,startPosition,loop,{}); // Layer_2 (mask) var mask = new cjs.Shape(); mask._off = true; mask.graphics.p("Ah1B2IAAjrIDrAAIAADrg"); mask.setTransform(11.8,11.8); // Layer_3_obj_ this.Layer_3 = new lib.Clip_Group_10_Layer_3(); this.Layer_3.name = "Layer_3"; this.Layer_3.parent = this; this.Layer_3.setTransform(11.8,11.8,1,1,0,0,0,11.8,11.8); this.Layer_3.depth = 0; this.Layer_3.isAttachedToCamera = 0 this.Layer_3.isAttachedToMask = 0 this.Layer_3.layerDepth = 0 this.Layer_3.layerIndex = 0 this.Layer_3.maskLayerName = 0 var maskedShapeInstanceList = [this.Layer_3]; for(var shapedInstanceItr = 0; shapedInstanceItr < maskedShapeInstanceList.length; shapedInstanceItr++) { maskedShapeInstanceList[shapedInstanceItr].mask = mask; } this.timeline.addTween(cjs.Tween.get(this.Layer_3).wait(1)); }).prototype = getMCSymbolPrototype(lib.ClipGroup_10, new cjs.Rectangle(0,0,23.6,23.6), null); (lib.ClipGroup_8 = function(mode,startPosition,loop) { this.initialize(mode,startPosition,loop,{}); // Layer_2 (mask) var mask = new cjs.Shape(); mask._off = true; mask.graphics.p("AhlBtIAAjaIDLAAIAADag"); mask.setTransform(10.2,10.95); // Layer_3_obj_ this.Layer_3 = new lib.Clip_Group_8_Layer_3(); this.Layer_3.name = "Layer_3"; this.Layer_3.parent = this; this.Layer_3.setTransform(10.2,11,1,1,0,0,0,10.2,11); this.Layer_3.depth = 0; this.Layer_3.isAttachedToCamera = 0 this.Layer_3.isAttachedToMask = 0 this.Layer_3.layerDepth = 0 this.Layer_3.layerIndex = 0 this.Layer_3.maskLayerName = 0 var maskedShapeInstanceList = [this.Layer_3]; for(var shapedInstanceItr = 0; shapedInstanceItr < maskedShapeInstanceList.length; shapedInstanceItr++) { maskedShapeInstanceList[shapedInstanceItr].mask = mask; } this.timeline.addTween(cjs.Tween.get(this.Layer_3).wait(1)); }).prototype = getMCSymbolPrototype(lib.ClipGroup_8, new cjs.Rectangle(0.1,0,20.299999999999997,21.9), null); (lib.ClipGroup_1_1 = function(mode,startPosition,loop) { this.initialize(mode,startPosition,loop,{}); // Layer_2 (mask) var mask = new cjs.Shape(); mask._off = true; mask.graphics.p("AhhieID4DMIktBxg"); mask.setTransform(74.025,62.975); // Layer_3_obj_ this.Layer_3 = new lib.Clip_Group_1_1_Layer_3(); this.Layer_3.name = "Layer_3"; this.Layer_3.parent = this; this.Layer_3.setTransform(60,33.5,1,1,0,0,0,60,33.5); this.Layer_3.depth = 0; this.Layer_3.isAttachedToCamera = 0 this.Layer_3.isAttachedToMask = 0 this.Layer_3.layerDepth = 0 this.Layer_3.layerIndex = 0 this.Layer_3.maskLayerName = 0 var maskedShapeInstanceList = [this.Layer_3]; for(var shapedInstanceItr = 0; shapedInstanceItr < maskedShapeInstanceList.length; shapedInstanceItr++) { maskedShapeInstanceList[shapedInstanceItr].mask = mask; } this.timeline.addTween(cjs.Tween.get(this.Layer_3).wait(1)); }).prototype = getMCSymbolPrototype(lib.ClipGroup_1_1, new cjs.Rectangle(59,47.1,30.099999999999994,19.800000000000004), null); (lib.ClipGroup_1_0 = function(mode,startPosition,loop) { this.initialize(mode,startPosition,loop,{}); // Layer_2 (mask) var mask = new cjs.Shape(); mask._off = true; mask.graphics.p("AibhHIE3hUIhUE3g"); mask.setTransform(41.2,70.45); // Layer_3_obj_ this.Layer_3 = new lib.Clip_Group_1_0_Layer_3(); this.Layer_3.name = "Layer_3"; this.Layer_3.parent = this; this.Layer_3.setTransform(17.9,60.1,1,1,0,0,0,17.9,60.1); this.Layer_3.depth = 0; this.Layer_3.isAttachedToCamera = 0 this.Layer_3.isAttachedToMask = 0 this.Layer_3.layerDepth = 0 this.Layer_3.layerIndex = 0 this.Layer_3.maskLayerName = 0 var maskedShapeInstanceList = [this.Layer_3]; for(var shapedInstanceItr = 0; shapedInstanceItr < maskedShapeInstanceList.length; shapedInstanceItr++) { maskedShapeInstanceList[shapedInstanceItr].mask = mask; } this.timeline.addTween(cjs.Tween.get(this.Layer_3).wait(1)); }).prototype = getMCSymbolPrototype(lib.ClipGroup_1_0, new cjs.Rectangle(25.7,54.9,10.3,31.1), null); (lib.Clip_Group_13_Layer_3 = function(mode,startPosition,loop) { this.initialize(mode,startPosition,loop,{}); // Layer_3 this.instance = new lib.ClipGroup_14(); this.instance.parent = this; this.instance.setTransform(103,115.2,1,1,0,0,0,62.4,40.8); this.shape = new cjs.Shape(); this.shape.graphics.f("#0091D6").s().p("AiKAiID9hqIAfAZIkjB4g"); this.shape.setTransform(92.8,98.825); this.shape_1 = new cjs.Shape(); this.shape_1.graphics.f("#0091D6").s().p("AhqAUIC9hPIAeAZIjiBeg"); this.shape_1.setTransform(90.75,93.175); this.shape_2 = new cjs.Shape(); this.shape_2.graphics.f("#0091D6").s().p("AhHAFIB3gxIAfAYIidBCg"); this.shape_2.setTransform(88.575,87.05); this.shape_3 = new cjs.Shape(); this.shape_3.graphics.f("#0091D6").s().p("AgngIIA3gXIAfAZIhdAmg"); this.shape_3.setTransform(86.5,81.35); this.shape_4 = new cjs.Shape(); this.shape_4.graphics.f("#0091D6").s().p("AgIgOIAWASIgbALg"); this.shape_4.setTransform(84.45,75.95); this.instance_1 = new lib.ClipGroup_1_1(); this.instance_1.parent = this; this.instance_1.setTransform(79.3,66.7,1,1,0,0,0,60,39.4); this.timeline.addTween(cjs.Tween.get({}).to({state:[{t:this.instance_1},{t:this.shape_4},{t:this.shape_3},{t:this.shape_2},{t:this.shape_1},{t:this.shape},{t:this.instance}]}).wait(1)); }).prototype = getMCSymbolPrototype(lib.Clip_Group_13_Layer_3, null, null); (lib.Clip_Group_11_Layer_3 = function(mode,startPosition,loop) { this.initialize(mode,startPosition,loop,{}); // Layer_3 this.instance = new lib.ClipGroup_12(); this.instance.parent = this; this.instance.setTransform(72.35,74.2,1,1,0,0,0,29,60.8); this.shape = new cjs.Shape(); this.shape.graphics.f("#0091D6").s().p("AgwB+IA8kMIAlgLIhFEzg"); this.shape.setTransform(68.225,74.625); this.shape_1 = new cjs.Shape(); this.shape_1.graphics.f("#0091D6").s().p("AgpBbIAtjIIAlgKIg1Dvg"); this.shape_1.setTransform(62.4,73.05); this.shape_2 = new cjs.Shape(); this.shape_2.graphics.f("#0091D6").s().p("AggA2IAdh+IAkgKIgkClg"); this.shape_2.setTransform(56.125,71.275); this.shape_3 = new cjs.Shape(); this.shape_3.graphics.f("#0091D6").s().p("AgYAUIANg6IAkgKIgVBhg"); this.shape_3.setTransform(50.3,69.625); this.shape_4 = new cjs.Shape(); this.shape_4.graphics.f("#0091D6").s().p("AgNgGIAcgIIgHAdg"); this.shape_4.setTransform(44.8,67.95); this.instance_1 = new lib.ClipGroup_1_0(); this.instance_1.parent = this; this.instance_1.setTransform(46.1,64.1,1,1,0,0,0,28.4,60.1); this.timeline.addTween(cjs.Tween.get({}).to({state:[{t:this.instance_1},{t:this.shape_4},{t:this.shape_3},{t:this.shape_2},{t:this.shape_1},{t:this.shape},{t:this.instance}]}).wait(1)); }).prototype = getMCSymbolPrototype(lib.Clip_Group_11_Layer_3, null, null); (lib.Clip_Group_9_Layer_3 = function(mode,startPosition,loop) { this.initialize(mode,startPosition,loop,{}); // Layer_3 this.instance = new lib.ClipGroup_10(); this.instance.parent = this; this.instance.setTransform(11.8,11.8,1,1,0,0,0,11.8,11.8); this.timeline.addTween(cjs.Tween.get(this.instance).wait(1)); }).prototype = getMCSymbolPrototype(lib.Clip_Group_9_Layer_3, null, null); (lib.Clip_Group_7_Layer_3 = function(mode,startPosition,loop) { this.initialize(mode,startPosition,loop,{}); // Layer_3 this.instance = new lib.ClipGroup_8(); this.instance.parent = this; this.instance.setTransform(10.2,11,1,1,0,0,0,10.2,11); this.timeline.addTween(cjs.Tween.get(this.instance).wait(1)); }).prototype = getMCSymbolPrototype(lib.Clip_Group_7_Layer_3, null, null); (lib.waves1 = function(mode,startPosition,loop) { this.initialize(mode,startPosition,loop,{}); // Layer_13 (mask) var mask = new cjs.Shape(); mask._off = true; mask.graphics.p("EgvGAPmIAAuwQRDEMPYDWQNtC/NUgTQLEgQMlipQHHhfPKkMQPRkOI0hsQN+isNGAAQPEAAP8DdIAASPg"); mask.setTransform(898.5,99.775); // Layer_14_obj_ this.Layer_14 = new lib.waves1_Layer_14(); this.Layer_14.name = "Layer_14"; this.Layer_14.parent = this; this.Layer_14.setTransform(1198,141.1,1,1,0,0,0,1198,141.1); this.Layer_14.depth = 0; this.Layer_14.isAttachedToCamera = 0 this.Layer_14.isAttachedToMask = 0 this.Layer_14.layerDepth = 0 this.Layer_14.layerIndex = 0 this.Layer_14.maskLayerName = 0 var maskedShapeInstanceList = [this.Layer_14]; for(var shapedInstanceItr = 0; shapedInstanceItr < maskedShapeInstanceList.length; shapedInstanceItr++) { maskedShapeInstanceList[shapedInstanceItr].mask = mask; } this.timeline.addTween(cjs.Tween.get(this.Layer_14).wait(1)); // Layer_11 (mask) var mask_1 = new cjs.Shape(); mask_1._off = true; mask_1.graphics.p("Egu2gBjIgJ17MC7fAAAIAASkQ/Utu7VAlQq7AOsVCgQnKBbuoD8QrkDImaBYQqPCQyrElQnGBvnBAAQrdAArPkpg"); mask_1.setTransform(899.25,-150.25); // Layer_12_obj_ this.Layer_12 = new lib.waves1_Layer_12(); this.Layer_12.name = "Layer_12"; this.Layer_12.parent = this; this.Layer_12.setTransform(1198.5,-213.3,1,1,0,0,0,1198.5,-213.3); this.Layer_12.depth = 0; this.Layer_12.isAttachedToCamera = 0 this.Layer_12.isAttachedToMask = 0 this.Layer_12.layerDepth = 0 this.Layer_12.layerIndex = 1 this.Layer_12.maskLayerName = 0 var maskedShapeInstanceList = [this.Layer_12]; for(var shapedInstanceItr = 0; shapedInstanceItr < maskedShapeInstanceList.length; shapedInstanceItr++) { maskedShapeInstanceList[shapedInstanceItr].mask = mask_1; } this.timeline.addTween(cjs.Tween.get(this.Layer_12).wait(1)); // Layer_4 (mask) var mask_2 = new cjs.Shape(); mask_2._off = true; mask_2.graphics.p("EhdvAPoIAAwlQfjNYbZgdQK+gMMYiYQHLhZOojxQO4j1IShfQNZibMZAAQQqAAR0ERIAAO2g"); mask_2.setTransform(0,99.975); // Layer_5_obj_ this.Layer_5 = new lib.waves1_Layer_5(); this.Layer_5.name = "Layer_5"; this.Layer_5.parent = this; this.Layer_5.setTransform(0,150,1,1,0,0,0,0,150); this.Layer_5.depth = 0; this.Layer_5.isAttachedToCamera = 0 this.Layer_5.isAttachedToMask = 0 this.Layer_5.layerDepth = 0 this.Layer_5.layerIndex = 2 this.Layer_5.maskLayerName = 0 var maskedShapeInstanceList = [this.Layer_5]; for(var shapedInstanceItr = 0; shapedInstanceItr < maskedShapeInstanceList.length; shapedInstanceItr++) { maskedShapeInstanceList[shapedInstanceItr].mask = mask_2; } this.timeline.addTween(cjs.Tween.get(this.Layer_5).wait(1)); // Layer_6 (mask) var mask_3 = new cjs.Shape(); mask_3._off = true; mask_3.graphics.p("EhdvgB9IAA1eMC7fAAAIAAV1QxGokvZjwQtvjVtUATQrFARskC5QnHBpvIEnQrMDbmaBmQqDCho4BCQnDA1nLAAQvYAAv+j0g"); mask_3.setTransform(0,-150); // Layer_7_obj_ this.Layer_7 = new lib.waves1_Layer_7(); this.Layer_7.name = "Layer_7"; this.Layer_7.parent = this; this.Layer_7.setTransform(0,-211.2,1,1,0,0,0,0,-211.2); this.Layer_7.depth = 0; this.Layer_7.isAttachedToCamera = 0 this.Layer_7.isAttachedToMask = 0 this.Layer_7.layerDepth = 0 this.Layer_7.layerIndex = 3 this.Layer_7.maskLayerName = 0 var maskedShapeInstanceList = [this.Layer_7]; for(var shapedInstanceItr = 0; shapedInstanceItr < maskedShapeInstanceList.length; shapedInstanceItr++) { maskedShapeInstanceList[shapedInstanceItr].mask = mask_3; } this.timeline.addTween(cjs.Tween.get(this.Layer_7).wait(1)); }).prototype = getMCSymbolPrototype(lib.waves1, new cjs.Rectangle(-600.4,-313.7,2400.4,639.5), null); (lib.txt5 = function(mode,startPosition,loop) { this.initialize(mode,startPosition,loop,{}); // Layer_1_copy_obj_ this.Layer_1_copy = new lib.txt5_Layer_1_copy(); this.Layer_1_copy.name = "Layer_1_copy"; this.Layer_1_copy.parent = this; this.Layer_1_copy.setTransform(3.9,1.4,1,1,0,0,0,3.9,1.4); this.Layer_1_copy.depth = 0; this.Layer_1_copy.isAttachedToCamera = 0 this.Layer_1_copy.isAttachedToMask = 0 this.Layer_1_copy.layerDepth = 0 this.Layer_1_copy.layerIndex = 0 this.Layer_1_copy.maskLayerName = 0 this.timeline.addTween(cjs.Tween.get(this.Layer_1_copy).wait(1)); }).prototype = getMCSymbolPrototype(lib.txt5, new cjs.Rectangle(-191.8,-48.3,383.70000000000005,96.6), null); (lib.txt4 = function(mode,startPosition,loop) { this.initialize(mode,startPosition,loop,{}); // Layer_1_obj_ this.Layer_1 = new lib.txt4_Layer_1(); this.Layer_1.name = "Layer_1"; this.Layer_1.parent = this; this.Layer_1.setTransform(0.6,-2.8,1,1,0,0,0,0.6,-2.8); this.Layer_1.depth = 0; this.Layer_1.isAttachedToCamera = 0 this.Layer_1.isAttachedToMask = 0 this.Layer_1.layerDepth = 0 this.Layer_1.layerIndex = 0 this.Layer_1.maskLayerName = 0 this.timeline.addTween(cjs.Tween.get(this.Layer_1).wait(1)); }).prototype = getMCSymbolPrototype(lib.txt4, new cjs.Rectangle(-139.7,-53,279.4,106.1), null); (lib.txt3 = function(mode,startPosition,loop) { this.initialize(mode,startPosition,loop,{}); // Layer_1_copy_obj_ this.Layer_1_copy = new lib.txt3_Layer_1_copy(); this.Layer_1_copy.name = "Layer_1_copy"; this.Layer_1_copy.parent = this; this.Layer_1_copy.setTransform(-1.1,3.5,1,1,0,0,0,-1.1,3.5); this.Layer_1_copy.depth = 0; this.Layer_1_copy.isAttachedToCamera = 0 this.Layer_1_copy.isAttachedToMask = 0 this.Layer_1_copy.layerDepth = 0 this.Layer_1_copy.layerIndex = 0 this.Layer_1_copy.maskLayerName = 0 this.timeline.addTween(cjs.Tween.get(this.Layer_1_copy).wait(1)); }).prototype = getMCSymbolPrototype(lib.txt3, new cjs.Rectangle(-172.3,-71.9,344.70000000000005,143.9), null); (lib.txt2 = function(mode,startPosition,loop) { this.initialize(mode,startPosition,loop,{}); // Layer_1_copy_obj_ this.Layer_1_copy = new lib.txt2_Layer_1_copy(); this.Layer_1_copy.name = "Layer_1_copy"; this.Layer_1_copy.parent = this; this.Layer_1_copy.setTransform(-1.4,8,1,1,0,0,0,-1.4,8); this.Layer_1_copy.depth = 0; this.Layer_1_copy.isAttachedToCamera = 0 this.Layer_1_copy.isAttachedToMask = 0 this.Layer_1_copy.layerDepth = 0 this.Layer_1_copy.layerIndex = 0 this.Layer_1_copy.maskLayerName = 0 this.timeline.addTween(cjs.Tween.get(this.Layer_1_copy).wait(1)); }).prototype = getMCSymbolPrototype(lib.txt2, new cjs.Rectangle(-229.4,-138.2,458.9,276.4), null); (lib.txt1 = function(mode,startPosition,loop) { this.initialize(mode,startPosition,loop,{}); // Layer_1_copy_obj_ this.Layer_1_copy = new lib.txt1_Layer_1_copy(); this.Layer_1_copy.name = "Layer_1_copy"; this.Layer_1_copy.parent = this; this.Layer_1_copy.setTransform(0.1,5.6,1,1,0,0,0,0.1,5.6); this.Layer_1_copy.depth = 0; this.Layer_1_copy.isAttachedToCamera = 0 this.Layer_1_copy.isAttachedToMask = 0 this.Layer_1_copy.layerDepth = 0 this.Layer_1_copy.layerIndex = 0 this.Layer_1_copy.maskLayerName = 0 this.timeline.addTween(cjs.Tween.get(this.Layer_1_copy).wait(1)); }).prototype = getMCSymbolPrototype(lib.txt1, new cjs.Rectangle(-357,-139.1,714,278.2), null); (lib.mcMain_woman2 = function(mode,startPosition,loop) { this.initialize(mode,startPosition,loop,{}); // woman2 this.instance = new lib.woman2_1(); this.instance.parent = this; this.instance.setTransform(192,420.8,0.75,0.75); this.instance.alpha = 0; this.instance._off = true; this.timeline.addTween(cjs.Tween.get(this.instance).wait(189).to({_off:false},0).to({scaleX:1,scaleY:1,alpha:1},12,cjs.Ease.quadOut).wait(33).to({alpha:0},6).to({_off:true},1).wait(119)); }).prototype = p = new cjs.MovieClip(); (lib.mcMain_woman1_png = function(mode,startPosition,loop) { this.initialize(mode,startPosition,loop,{}); // woman1_png this.instance = new lib.woman1_1(); this.instance.parent = this; this.instance.setTransform(150,408.85,0.75,0.75); this.instance.alpha = 0; this.instance._off = true; this.timeline.addTween(cjs.Tween.get(this.instance).wait(130).to({_off:false},0).to({scaleX:1,scaleY:1,y:408.9,alpha:1},10,cjs.Ease.quadOut).wait(34).to({alpha:0},6).to({_off:true},1).wait(179)); }).prototype = p = new cjs.MovieClip(); (lib.mcMain_waves1 = function(mode,startPosition,loop) { this.initialize(mode,startPosition,loop,{}); // waves1 this.instance = new lib.waves1(); this.instance.parent = this; this.instance.setTransform(601.3,306.9,1,1,0,0,0,0,6); this.instance._off = true; this.timeline.addTween(cjs.Tween.get(this.instance).wait(53).to({_off:false},0).to({x:-1496.7},306).wait(1)); }).prototype = p = new cjs.MovieClip(); (lib.mcMain_txt5 = function(mode,startPosition,loop) { this.initialize(mode,startPosition,loop,{}); // txt5 this.instance = new lib.txt5(); this.instance.parent = this; this.instance.setTransform(150,304.8,1.5,1.5); this.instance.alpha = 0; this.instance._off = true; this.timeline.addTween(cjs.Tween.get(this.instance).wait(241).to({_off:false},0).to({scaleX:1,scaleY:1,alpha:1},15,cjs.Ease.cubicOut).wait(38).to({alpha:0},6).to({_off:true},1).wait(59)); }).prototype = p = new cjs.MovieClip(); (lib.mcMain_txt4 = function(mode,startPosition,loop) { this.initialize(mode,startPosition,loop,{}); // txt4 this.instance = new lib.txt4(); this.instance.parent = this; this.instance.setTransform(150,250.05,1.5,1.5); this.instance.alpha = 0; this.instance._off = true; this.timeline.addTween(cjs.Tween.get(this.instance).wait(301).to({_off:false},0).to({scaleX:1,scaleY:1,alpha:1},15,cjs.Ease.cubicOut).wait(37).to({alpha:0},6).wait(1)); }).prototype = p = new cjs.MovieClip(); (lib.mcMain_txt3 = function(mode,startPosition,loop) { this.initialize(mode,startPosition,loop,{}); // txt3 this.instance = new lib.txt3(); this.instance.parent = this; this.instance.setTransform(150,250.05,1.5,1.5); this.instance.alpha = 0; this.instance._off = true; this.timeline.addTween(cjs.Tween.get(this.instance).wait(181).to({_off:false},0).to({scaleX:1,scaleY:1,alpha:1},15,cjs.Ease.cubicOut).wait(38).to({alpha:0},6).to({_off:true},1).wait(119)); }).prototype = p = new cjs.MovieClip(); (lib.mcMain_txt2 = function(mode,startPosition,loop) { this.initialize(mode,startPosition,loop,{}); // txt2 this.instance = new lib.txt2(); this.instance.parent = this; this.instance.setTransform(150,250.05,1.5,1.5); this.instance.alpha = 0; this.instance._off = true; this.timeline.addTween(cjs.Tween.get(this.instance).wait(121).to({_off:false},0).to({scaleX:1,scaleY:1,alpha:1},15,cjs.Ease.cubicOut).wait(38).to({alpha:0},6).to({_off:true},1).wait(179)); }).prototype = p = new cjs.MovieClip(); (lib.mcMain_txt1 = function(mode,startPosition,loop) { this.initialize(mode,startPosition,loop,{}); // txt1 this.instance = new lib.txt1(); this.instance.parent = this; this.instance.setTransform(150,250.05,1.5,1.5); this.instance.alpha = 0; this.instance._off = true; this.timeline.addTween(cjs.Tween.get(this.instance).wait(61).to({_off:false},0).to({scaleX:1,scaleY:1,alpha:1},15,cjs.Ease.cubicOut).wait(38).to({alpha:0},6).to({_off:true},1).wait(239)); }).prototype = p = new cjs.MovieClip(); (lib.man3_1 = function(mode,startPosition,loop) { this.initialize(mode,startPosition,loop,{}); // Layer_1_obj_ this.Layer_1 = new lib.man3_Layer_1(); this.Layer_1.name = "Layer_1"; this.Layer_1.parent = this; this.Layer_1.depth = 0; this.Layer_1.isAttachedToCamera = 0 this.Layer_1.isAttachedToMask = 0 this.Layer_1.layerDepth = 0 this.Layer_1.layerIndex = 0 this.Layer_1.maskLayerName = 0 this.timeline.addTween(cjs.Tween.get(this.Layer_1).wait(1)); }).prototype = getMCSymbolPrototype(lib.man3_1, new cjs.Rectangle(-100,-104.5,200,209), null); (lib.man2_1 = function(mode,startPosition,loop) { this.initialize(mode,startPosition,loop,{}); // Layer_1_obj_ this.Layer_1 = new lib.man2_Layer_1(); this.Layer_1.name = "Layer_1"; this.Layer_1.parent = this; this.Layer_1.depth = 0; this.Layer_1.isAttachedToCamera = 0 this.Layer_1.isAttachedToMask = 0 this.Layer_1.layerDepth = 0 this.Layer_1.layerIndex = 0 this.Layer_1.maskLayerName = 0 this.timeline.addTween(cjs.Tween.get(this.Layer_1).wait(1)); }).prototype = getMCSymbolPrototype(lib.man2_1, new cjs.Rectangle(-86.5,-78,173,156), null); (lib.man1_1 = function(mode,startPosition,loop) { this.initialize(mode,startPosition,loop,{}); // Layer_1_obj_ this.Layer_1 = new lib.man1_Layer_1(); this.Layer_1.name = "Layer_1"; this.Layer_1.parent = this; this.Layer_1.depth = 0; this.Layer_1.isAttachedToCamera = 0 this.Layer_1.isAttachedToMask = 0 this.Layer_1.layerDepth = 0 this.Layer_1.layerIndex = 0 this.Layer_1.maskLayerName = 0 this.timeline.addTween(cjs.Tween.get(this.Layer_1).wait(1)); }).prototype = getMCSymbolPrototype(lib.man1_1, new cjs.Rectangle(-72,-64.5,144,129), null); (lib.logo_star = function(mode,startPosition,loop) { this.initialize(mode,startPosition,loop,{}); // Layer_1_obj_ this.Layer_1 = new lib.logo_star_Layer_1(); this.Layer_1.name = "Layer_1"; this.Layer_1.parent = this; this.Layer_1.depth = 0; this.Layer_1.isAttachedToCamera = 0 this.Layer_1.isAttachedToMask = 0 this.Layer_1.layerDepth = 0 this.Layer_1.layerIndex = 0 this.Layer_1.maskLayerName = 0 this.timeline.addTween(cjs.Tween.get(this.Layer_1).wait(1)); }).prototype = getMCSymbolPrototype(lib.logo_star, new cjs.Rectangle(-19.7,-18.9,39.4,37.8), null); (lib.logo_slogan = function(mode,startPosition,loop) { this.initialize(mode,startPosition,loop,{}); // Layer_1_obj_ this.Layer_1 = new lib.logo_slogan_Layer_1(); this.Layer_1.name = "Layer_1"; this.Layer_1.parent = this; this.Layer_1.depth = 0; this.Layer_1.isAttachedToCamera = 0 this.Layer_1.isAttachedToMask = 0 this.Layer_1.layerDepth = 0 this.Layer_1.layerIndex = 0 this.Layer_1.maskLayerName = 0 this.timeline.addTween(cjs.Tween.get(this.Layer_1).wait(1)); }).prototype = getMCSymbolPrototype(lib.logo_slogan, new cjs.Rectangle(-190.8,-10.7,381.70000000000005,21.5), null); (lib.logo_school = function(mode,startPosition,loop) { this.initialize(mode,startPosition,loop,{}); // Layer_1_obj_ this.Layer_1 = new lib.logo_school_Layer_1(); this.Layer_1.name = "Layer_1"; this.Layer_1.parent = this; this.Layer_1.depth = 0; this.Layer_1.isAttachedToCamera = 0 this.Layer_1.isAttachedToMask = 0 this.Layer_1.layerDepth = 0 this.Layer_1.layerIndex = 0 this.Layer_1.maskLayerName = 0 this.timeline.addTween(cjs.Tween.get(this.Layer_1).wait(1)); }).prototype = getMCSymbolPrototype(lib.logo_school, new cjs.Rectangle(-126.6,-23.8,253.3,47.7), null); (lib.logo_optima = function(mode,startPosition,loop) { this.initialize(mode,startPosition,loop,{}); // Layer_1_obj_ this.Layer_1 = new lib.logo_optima_Layer_1(); this.Layer_1.name = "Layer_1"; this.Layer_1.parent = this; this.Layer_1.depth = 0; this.Layer_1.isAttachedToCamera = 0 this.Layer_1.isAttachedToMask = 0 this.Layer_1.layerDepth = 0 this.Layer_1.layerIndex = 0 this.Layer_1.maskLayerName = 0 this.timeline.addTween(cjs.Tween.get(this.Layer_1).wait(1)); }).prototype = getMCSymbolPrototype(lib.logo_optima, new cjs.Rectangle(-117.4,-31.7,234.9,63.4), null); (lib.dots_c = function(mode,startPosition,loop) { this.initialize(mode,startPosition,loop,{}); // Layer_1_copy_obj_ this.Layer_1_copy = new lib.dots_c_Layer_1_copy(); this.Layer_1_copy.name = "Layer_1_copy"; this.Layer_1_copy.parent = this; this.Layer_1_copy.setTransform(0,-167.8,1,1,0,0,0,0,-167.8); this.Layer_1_copy.depth = 0; this.Layer_1_copy.isAttachedToCamera = 0 this.Layer_1_copy.isAttachedToMask = 0 this.Layer_1_copy.layerDepth = 0 this.Layer_1_copy.layerIndex = 0 this.Layer_1_copy.maskLayerName = 0 this.timeline.addTween(cjs.Tween.get(this.Layer_1_copy).wait(1)); }).prototype = getMCSymbolPrototype(lib.dots_c, new cjs.Rectangle(-499.8,-241.7,999.6,483.5), null); (lib.dots_b = function(mode,startPosition,loop) { this.initialize(mode,startPosition,loop,{}); // Layer_1_copy_obj_ this.Layer_1_copy = new lib.dots_b_Layer_1_copy(); this.Layer_1_copy.name = "Layer_1_copy"; this.Layer_1_copy.parent = this; this.Layer_1_copy.depth = 0; this.Layer_1_copy.isAttachedToCamera = 0 this.Layer_1_copy.isAttachedToMask = 0 this.Layer_1_copy.layerDepth = 0 this.Layer_1_copy.layerIndex = 0 this.Layer_1_copy.maskLayerName = 0 this.timeline.addTween(cjs.Tween.get(this.Layer_1_copy).wait(1)); }).prototype = getMCSymbolPrototype(lib.dots_b, new cjs.Rectangle(-494.9,-233.4,989.9,466.8), null); (lib.dots_a = function(mode,startPosition,loop) { this.initialize(mode,startPosition,loop,{}); // Layer_1_obj_ this.Layer_1 = new lib.dots_a_Layer_1(); this.Layer_1.name = "Layer_1"; this.Layer_1.parent = this; this.Layer_1.depth = 0; this.Layer_1.isAttachedToCamera = 0 this.Layer_1.isAttachedToMask = 0 this.Layer_1.layerDepth = 0 this.Layer_1.layerIndex = 0 this.Layer_1.maskLayerName = 0 this.timeline.addTween(cjs.Tween.get(this.Layer_1).wait(1)); }).prototype = getMCSymbolPrototype(lib.dots_a, new cjs.Rectangle(-532.3,-215.8,1064.6999999999998,431.6), null); (lib.bg_1 = function(mode,startPosition,loop) { this.initialize(mode,startPosition,loop,{}); // Layer_1_obj_ this.Layer_1 = new lib.bg_Layer_1(); this.Layer_1.name = "Layer_1"; this.Layer_1.parent = this; this.Layer_1.depth = 0; this.Layer_1.isAttachedToCamera = 0 this.Layer_1.isAttachedToMask = 0 this.Layer_1.layerDepth = 0 this.Layer_1.layerIndex = 0 this.Layer_1.maskLayerName = 0 this.timeline.addTween(cjs.Tween.get(this.Layer_1).wait(1)); }).prototype = getMCSymbolPrototype(lib.bg_1, new cjs.Rectangle(-150,-300,300,600), null); (lib.ClipGroup_13 = function(mode,startPosition,loop) { this.initialize(mode,startPosition,loop,{}); // Layer_2 (mask) var mask = new cjs.Shape(); mask._off = true; mask.graphics.p("AuPN5IAA7xIcfAAIAAbxg"); mask.setTransform(91.15,88.875); // Layer_3_obj_ this.Layer_3 = new lib.Clip_Group_13_Layer_3(); this.Layer_3.name = "Layer_3"; this.Layer_3.parent = this; this.Layer_3.setTransform(92.3,91.7,1,1,0,0,0,92.3,91.7); this.Layer_3.depth = 0; this.Layer_3.isAttachedToCamera = 0 this.Layer_3.isAttachedToMask = 0 this.Layer_3.layerDepth = 0 this.Layer_3.layerIndex = 0 this.Layer_3.maskLayerName = 0 var maskedShapeInstanceList = [this.Layer_3]; for(var shapedInstanceItr = 0; shapedInstanceItr < maskedShapeInstanceList.length; shapedInstanceItr++) { maskedShapeInstanceList[shapedInstanceItr].mask = mask; } this.timeline.addTween(cjs.Tween.get(this.Layer_3).wait(1)); }).prototype = getMCSymbolPrototype(lib.ClipGroup_13, new cjs.Rectangle(19.3,27.3,146.1,128.79999999999998), null); (lib.ClipGroup_11 = function(mode,startPosition,loop) { this.initialize(mode,startPosition,loop,{}); // Layer_2 (mask) var mask = new cjs.Shape(); mask._off = true; mask.graphics.p("ApTK3IAA1tISmAAIAAVtg"); mask.setTransform(59.55,69.525); // Layer_3_obj_ this.Layer_3 = new lib.Clip_Group_11_Layer_3(); this.Layer_3.name = "Layer_3"; this.Layer_3.parent = this; this.Layer_3.setTransform(59.5,69.5,1,1,0,0,0,59.5,69.5); this.Layer_3.depth = 0; this.Layer_3.isAttachedToCamera = 0 this.Layer_3.isAttachedToMask = 0 this.Layer_3.layerDepth = 0 this.Layer_3.layerIndex = 0 this.Layer_3.maskLayerName = 0 var maskedShapeInstanceList = [this.Layer_3]; for(var shapedInstanceItr = 0; shapedInstanceItr < maskedShapeInstanceList.length; shapedInstanceItr++) { maskedShapeInstanceList[shapedInstanceItr].mask = mask; } this.timeline.addTween(cjs.Tween.get(this.Layer_3).wait(1)); }).prototype = getMCSymbolPrototype(lib.ClipGroup_11, new cjs.Rectangle(17.7,4,83.7,131.1), null); (lib.ClipGroup_9 = function(mode,startPosition,loop) { this.initialize(mode,startPosition,loop,{}); // Layer_2 (mask) var mask = new cjs.Shape(); mask._off = true; mask.graphics.p("Ah1B2IAAjrIDrAAIAADrg"); mask.setTransform(11.8,11.8); // Layer_3_obj_ this.Layer_3 = new lib.Clip_Group_9_Layer_3(); this.Layer_3.name = "Layer_3"; this.Layer_3.parent = this; this.Layer_3.setTransform(11.8,11.8,1,1,0,0,0,11.8,11.8); this.Layer_3.depth = 0; this.Layer_3.isAttachedToCamera = 0 this.Layer_3.isAttachedToMask = 0 this.Layer_3.layerDepth = 0 this.Layer_3.layerIndex = 0 this.Layer_3.maskLayerName = 0 var maskedShapeInstanceList = [this.Layer_3]; for(var shapedInstanceItr = 0; shapedInstanceItr < maskedShapeInstanceList.length; shapedInstanceItr++) { maskedShapeInstanceList[shapedInstanceItr].mask = mask; } this.timeline.addTween(cjs.Tween.get(this.Layer_3).wait(1)); }).prototype = getMCSymbolPrototype(lib.ClipGroup_9, new cjs.Rectangle(0,0,23.6,23.6), null); (lib.ClipGroup_7 = function(mode,startPosition,loop) { this.initialize(mode,startPosition,loop,{}); // Layer_2 (mask) var mask = new cjs.Shape(); mask._off = true; mask.graphics.p("AhlBtIAAjaIDLAAIAADag"); mask.setTransform(10.2,10.95); // Layer_3_obj_ this.Layer_3 = new lib.Clip_Group_7_Layer_3(); this.Layer_3.name = "Layer_3"; this.Layer_3.parent = this; this.Layer_3.setTransform(10.2,11,1,1,0,0,0,10.2,11); this.Layer_3.depth = 0; this.Layer_3.isAttachedToCamera = 0 this.Layer_3.isAttachedToMask = 0 this.Layer_3.layerDepth = 0 this.Layer_3.layerIndex = 0 this.Layer_3.maskLayerName = 0 var maskedShapeInstanceList = [this.Layer_3]; for(var shapedInstanceItr = 0; shapedInstanceItr < maskedShapeInstanceList.length; shapedInstanceItr++) { maskedShapeInstanceList[shapedInstanceItr].mask = mask; } this.timeline.addTween(cjs.Tween.get(this.Layer_3).wait(1)); }).prototype = getMCSymbolPrototype(lib.ClipGroup_7, new cjs.Rectangle(0,0,20.4,21.9), null); (lib.mcMain_man3_png = function(mode,startPosition,loop) { this.initialize(mode,startPosition,loop,{}); // man3_png this.instance = new lib.man3_1(); this.instance.parent = this; this.instance.setTransform(150,124.05,0.75,0.75); this.instance.alpha = 0; this.instance._off = true; this.timeline.addTween(cjs.Tween.get(this.instance).wait(249).to({_off:false},0).to({scaleX:1,scaleY:1,alpha:1},12,cjs.Ease.quadOut).wait(33).to({alpha:0},6).to({_off:true},1).wait(59)); }).prototype = p = new cjs.MovieClip(); (lib.mcMain_man2_copy = function(mode,startPosition,loop) { this.initialize(mode,startPosition,loop,{}); // man2_copy this.instance = new lib.man2_1(); this.instance.parent = this; this.instance.setTransform(169.95,111,0.75,0.75); this.instance.alpha = 0; this.instance._off = true; this.timeline.addTween(cjs.Tween.get(this.instance).wait(189).to({_off:false},0).to({scaleX:1,scaleY:1,alpha:1},12,cjs.Ease.quadOut).wait(33).to({alpha:0},6).to({_off:true},1).wait(119)); }).prototype = p = new cjs.MovieClip(); (lib.mcMain_man1_png = function(mode,startPosition,loop) { this.initialize(mode,startPosition,loop,{}); // man1_png this.instance = new lib.man1_1(); this.instance.parent = this; this.instance.setTransform(150,110,0.75,0.75,0,0,0,0.1,0.1); this.instance.alpha = 0; this.instance._off = true; this.timeline.addTween(cjs.Tween.get(this.instance).wait(130).to({_off:false},0).to({regX:0,regY:0,scaleX:1,scaleY:1,y:110.05,alpha:1},10,cjs.Ease.quadOut).wait(34).to({alpha:0},6).to({_off:true},1).wait(179)); }).prototype = p = new cjs.MovieClip(); (lib.mcMain_bg = function(mode,startPosition,loop) { this.initialize(mode,startPosition,loop,{}); // bg this.instance = new lib.bg_1(); this.instance.parent = this; this.instance.setTransform(150,250); this.timeline.addTween(cjs.Tween.get(this.instance).wait(53).to({alpha:0},6).wait(294).to({alpha:1},6).wait(1)); }).prototype = p = new cjs.MovieClip(); (lib.logo2_s5 = function(mode,startPosition,loop) { this.initialize(mode,startPosition,loop,{}); // s5 this.s5 = new lib.logo_star(); this.s5.name = "s5"; this.s5.parent = this; this.s5.setTransform(-133.4,-62.4,0.7597,0.7595,-72.1723,0,0,-0.3,-0.1); this.s5._off = true; this.timeline.addTween(cjs.Tween.get(this.s5).wait(20).to({_off:false},0).to({regX:0,regY:0,scaleX:1,scaleY:1,rotation:0,x:-96.65,y:-61.65},5).wait(95)); }).prototype = p = new cjs.MovieClip(); (lib.logo2_s4 = function(mode,startPosition,loop) { this.initialize(mode,startPosition,loop,{}); // s4 this.s4 = new lib.logo_star(); this.s4.name = "s4"; this.s4.parent = this; this.s4.setTransform(-160.45,-50.75,0.5381,0.5372,-72.1713,0,0,-0.1,-0.1); this.s4._off = true; this.timeline.addTween(cjs.Tween.get(this.s4).wait(15).to({_off:false},0).to({regX:0,regY:0,scaleX:0.7605,scaleY:0.7603,rotation:0,x:-133.4,y:-62.4},5).wait(100)); }).prototype = p = new cjs.MovieClip(); (lib.logo2_s3 = function(mode,startPosition,loop) { this.initialize(mode,startPosition,loop,{}); // s3 this.s3 = new lib.logo_star(); this.s3.name = "s3"; this.s3.parent = this; this.s3.setTransform(-174,-30,0.3798,0.3784,-72.1722); this.s3._off = true; this.timeline.addTween(cjs.Tween.get(this.s3).wait(10).to({_off:false},0).to({regX:-0.1,regY:-0.1,scaleX:0.5387,scaleY:0.5378,rotation:0,x:-160.5,y:-50.75},5).wait(105)); }).prototype = p = new cjs.MovieClip(); (lib.logo2_s2 = function(mode,startPosition,loop) { this.initialize(mode,startPosition,loop,{}); // s2 this.s2 = new lib.logo_star(); this.s2.name = "s2"; this.s2.parent = this; this.s2.setTransform(-184.1,-9,0.2712,0.2701,-72.0021,0,0,-1,-0.1); this.s2._off = true; this.timeline.addTween(cjs.Tween.get(this.s2).wait(5).to({_off:false},0).to({regX:-0.1,regY:0,scaleX:0.3802,scaleY:0.3801,rotation:0,x:-175,y:-29.65},5).wait(110)); }).prototype = p = new cjs.MovieClip(); (lib.logo2_s1 = function(mode,startPosition,loop) { this.initialize(mode,startPosition,loop,{}); // s1 this.s1 = new lib.logo_star(); this.s1.name = "s1"; this.s1.parent = this; this.s1.setTransform(-183.95,11,0.2709,0.2699,-72.1725,0,0,-0.6,0.1); this.timeline.addTween(cjs.Tween.get(this.s1).to({regX:-0.2,regY:-0.2,scaleX:0.2712,scaleY:0.2702,rotation:0,y:-8.85},5).wait(115)); }).prototype = p = new cjs.MovieClip(); (lib.logo2_logo_school = function(mode,startPosition,loop) { this.initialize(mode,startPosition,loop,{}); // logo_school this.instance = new lib.logo_school(); this.instance.parent = this; this.instance.setTransform(71.75,14.3); this.instance.alpha = 0; this.instance._off = true; this.timeline.addTween(cjs.Tween.get(this.instance).wait(5).to({_off:false},0).to({alpha:1},10).wait(105)); }).prototype = p = new cjs.MovieClip(); (lib.logo2_logo_optima = function(mode,startPosition,loop) { this.initialize(mode,startPosition,loop,{}); // logo_optima this.instance = new lib.logo_optima(); this.instance.parent = this; this.instance.setTransform(60.7,-40.95); this.instance.alpha = 0; this.timeline.addTween(cjs.Tween.get(this.instance).to({alpha:1},10).wait(110)); }).prototype = p = new cjs.MovieClip(); (lib.logo2 = function(mode,startPosition,loop) { this.initialize(mode,startPosition,loop,{}); // timeline functions: this.frame_0 = function() { if(this.s1.parent == undefined || this.s1.parent == this) this.s1 = this.s1.s1; } this.frame_5 = function() { if(this.s2.parent == undefined || this.s2.parent == this) this.s2 = this.s2.s2; if(this.s1.parent == undefined || this.s1.parent == this) this.s1 = this.s1.s1; } this.frame_10 = function() { if(this.s3.parent == undefined || this.s3.parent == this) this.s3 = this.s3.s3; if(this.s2.parent == undefined || this.s2.parent == this) this.s2 = this.s2.s2; } this.frame_15 = function() { if(this.s4.parent == undefined || this.s4.parent == this) this.s4 = this.s4.s4; if(this.s3.parent == undefined || this.s3.parent == this) this.s3 = this.s3.s3; } this.frame_20 = function() { if(this.s5.parent == undefined || this.s5.parent == this) this.s5 = this.s5.s5; if(this.s4.parent == undefined || this.s4.parent == this) this.s4 = this.s4.s4; } this.frame_25 = function() { if(this.s5.parent == undefined || this.s5.parent == this) this.s5 = this.s5.s5; } this.frame_29 = function() { this.stop(); } this.frame_119 = function() { this.___loopingOver___ = true; } // actions tween: this.timeline.addTween(cjs.Tween.get(this).call(this.frame_0).wait(5).call(this.frame_5).wait(5).call(this.frame_10).wait(5).call(this.frame_15).wait(5).call(this.frame_20).wait(5).call(this.frame_25).wait(4).call(this.frame_29).wait(90).call(this.frame_119).wait(1)); // s5_obj_ this.s5 = new lib.logo2_s5(); this.s5.name = "s5"; this.s5.parent = this; this.s5.depth = 0; this.s5.isAttachedToCamera = 0 this.s5.isAttachedToMask = 0 this.s5.layerDepth = 0 this.s5.layerIndex = 0 this.s5.maskLayerName = 0 this.timeline.addTween(cjs.Tween.get(this.s5).wait(120)); // s4_obj_ this.s4 = new lib.logo2_s4(); this.s4.name = "s4"; this.s4.parent = this; this.s4.depth = 0; this.s4.isAttachedToCamera = 0 this.s4.isAttachedToMask = 0 this.s4.layerDepth = 0 this.s4.layerIndex = 1 this.s4.maskLayerName = 0 this.timeline.addTween(cjs.Tween.get(this.s4).wait(120)); // s3_obj_ this.s3 = new lib.logo2_s3(); this.s3.name = "s3"; this.s3.parent = this; this.s3.depth = 0; this.s3.isAttachedToCamera = 0 this.s3.isAttachedToMask = 0 this.s3.layerDepth = 0 this.s3.layerIndex = 2 this.s3.maskLayerName = 0 this.timeline.addTween(cjs.Tween.get(this.s3).wait(120)); // s2_obj_ this.s2 = new lib.logo2_s2(); this.s2.name = "s2"; this.s2.parent = this; this.s2.depth = 0; this.s2.isAttachedToCamera = 0 this.s2.isAttachedToMask = 0 this.s2.layerDepth = 0 this.s2.layerIndex = 3 this.s2.maskLayerName = 0 this.timeline.addTween(cjs.Tween.get(this.s2).wait(120)); // s1_obj_ this.s1 = new lib.logo2_s1(); this.s1.name = "s1"; this.s1.parent = this; this.s1.setTransform(-184,10.8,1,1,0,0,0,-184,10.8); this.s1.depth = 0; this.s1.isAttachedToCamera = 0 this.s1.isAttachedToMask = 0 this.s1.layerDepth = 0 this.s1.layerIndex = 4 this.s1.maskLayerName = 0 this.timeline.addTween(cjs.Tween.get(this.s1).wait(120)); // logo_school_obj_ this.logo_school = new lib.logo2_logo_school(); this.logo_school.name = "logo_school"; this.logo_school.parent = this; this.logo_school.depth = 0; this.logo_school.isAttachedToCamera = 0 this.logo_school.isAttachedToMask = 0 this.logo_school.layerDepth = 0 this.logo_school.layerIndex = 5 this.logo_school.maskLayerName = 0 this.timeline.addTween(cjs.Tween.get(this.logo_school).wait(120)); // logo_optima_obj_ this.logo_optima = new lib.logo2_logo_optima(); this.logo_optima.name = "logo_optima"; this.logo_optima.parent = this; this.logo_optima.setTransform(60.7,-41,1,1,0,0,0,60.7,-41); this.logo_optima.depth = 0; this.logo_optima.isAttachedToCamera = 0 this.logo_optima.isAttachedToMask = 0 this.logo_optima.layerDepth = 0 this.logo_optima.layerIndex = 6 this.logo_optima.maskLayerName = 0 this.timeline.addTween(cjs.Tween.get(this.logo_optima).wait(120)); // Layer_6_obj_ this.Layer_6 = new lib.logo2_Layer_6(); this.Layer_6.name = "Layer_6"; this.Layer_6.parent = this; this.Layer_6.setTransform(-132.7,-21.1,1,1,0,0,0,-132.7,-21.1); this.Layer_6.depth = 0; this.Layer_6.isAttachedToCamera = 0 this.Layer_6.isAttachedToMask = 0 this.Layer_6.layerDepth = 0 this.Layer_6.layerIndex = 7 this.Layer_6.maskLayerName = 0 this.timeline.addTween(cjs.Tween.get(this.Layer_6).wait(120)); }).prototype = p = new cjs.MovieClip(); p.nominalBounds = new cjs.Rectangle(-198.4,-81.2,396.8,161.8); (lib.logo1_s5 = function(mode,startPosition,loop) { this.initialize(mode,startPosition,loop,{}); // s5 this.s5 = new lib.logo_star(); this.s5.name = "s5"; this.s5.parent = this; this.s5.setTransform(-133.4,-62.4,0.7597,0.7595,-72.1723,0,0,-0.3,-0.1); this.s5._off = true; this.timeline.addTween(cjs.Tween.get(this.s5).wait(20).to({_off:false},0).to({regX:0,regY:0,scaleX:1,scaleY:1,rotation:0,x:-96.65,y:-61.65},5).wait(23)); }).prototype = p = new cjs.MovieClip(); (lib.logo1_s4 = function(mode,startPosition,loop) { this.initialize(mode,startPosition,loop,{}); // s4 this.s4 = new lib.logo_star(); this.s4.name = "s4"; this.s4.parent = this; this.s4.setTransform(-160.45,-50.75,0.5381,0.5372,-72.1713,0,0,-0.1,-0.1); this.s4._off = true; this.timeline.addTween(cjs.Tween.get(this.s4).wait(15).to({_off:false},0).to({regX:0,regY:0,scaleX:0.7605,scaleY:0.7603,rotation:0,x:-133.4,y:-62.4},5).wait(28)); }).prototype = p = new cjs.MovieClip(); (lib.logo1_s3 = function(mode,startPosition,loop) { this.initialize(mode,startPosition,loop,{}); // s3 this.s3 = new lib.logo_star(); this.s3.name = "s3"; this.s3.parent = this; this.s3.setTransform(-174,-30,0.3798,0.3784,-72.1722); this.s3._off = true; this.timeline.addTween(cjs.Tween.get(this.s3).wait(10).to({_off:false},0).to({regX:-0.1,regY:-0.1,scaleX:0.5387,scaleY:0.5378,rotation:0,x:-160.5,y:-50.75},5).wait(33)); }).prototype = p = new cjs.MovieClip(); (lib.logo1_s2 = function(mode,startPosition,loop) { this.initialize(mode,startPosition,loop,{}); // s2 this.s2 = new lib.logo_star(); this.s2.name = "s2"; this.s2.parent = this; this.s2.setTransform(-184.1,-9,0.2712,0.2701,-72.0021,0,0,-1,-0.1); this.s2._off = true; this.timeline.addTween(cjs.Tween.get(this.s2).wait(5).to({_off:false},0).to({regX:-0.1,regY:0,scaleX:0.3802,scaleY:0.3801,rotation:0,x:-175,y:-29.65},5).wait(38)); }).prototype = p = new cjs.MovieClip(); (lib.logo1_s1 = function(mode,startPosition,loop) { this.initialize(mode,startPosition,loop,{}); // s1 this.s1 = new lib.logo_star(); this.s1.name = "s1"; this.s1.parent = this; this.s1.setTransform(-183.95,11,0.2709,0.2699,-72.1725,0,0,-0.6,0.1); this.timeline.addTween(cjs.Tween.get(this.s1).to({regX:-0.2,regY:-0.2,scaleX:0.2712,scaleY:0.2702,rotation:0,y:-8.85},5).wait(43)); }).prototype = p = new cjs.MovieClip(); (lib.logo1_logo_slogan = function(mode,startPosition,loop) { this.initialize(mode,startPosition,loop,{}); // logo_slogan this.instance = new lib.logo_slogan(); this.instance.parent = this; this.instance.setTransform(6,69.8); this.instance.alpha = 0; this.instance._off = true; this.timeline.addTween(cjs.Tween.get(this.instance).wait(15).to({_off:false},0).to({alpha:1},10).wait(23)); }).prototype = p = new cjs.MovieClip(); (lib.logo1_logo_school = function(mode,startPosition,loop) { this.initialize(mode,startPosition,loop,{}); // logo_school this.instance = new lib.logo_school(); this.instance.parent = this; this.instance.setTransform(71.75,14.3); this.instance.alpha = 0; this.instance._off = true; this.timeline.addTween(cjs.Tween.get(this.instance).wait(5).to({_off:false},0).to({alpha:1},10).wait(33)); }).prototype = p = new cjs.MovieClip(); (lib.logo1_logo_optima = function(mode,startPosition,loop) { this.initialize(mode,startPosition,loop,{}); // logo_optima this.instance = new lib.logo_optima(); this.instance.parent = this; this.instance.setTransform(60.7,-40.95); this.instance.alpha = 0; this.timeline.addTween(cjs.Tween.get(this.instance).to({alpha:1},10).wait(38)); }).prototype = p = new cjs.MovieClip(); (lib.logo1 = function(mode,startPosition,loop) { this.initialize(mode,startPosition,loop,{}); // timeline functions: this.frame_0 = function() { if(this.s1.parent == undefined || this.s1.parent == this) this.s1 = this.s1.s1; } this.frame_5 = function() { if(this.s2.parent == undefined || this.s2.parent == this) this.s2 = this.s2.s2; if(this.s1.parent == undefined || this.s1.parent == this) this.s1 = this.s1.s1; } this.frame_10 = function() { if(this.s3.parent == undefined || this.s3.parent == this) this.s3 = this.s3.s3; if(this.s2.parent == undefined || this.s2.parent == this) this.s2 = this.s2.s2; } this.frame_15 = function() { if(this.s4.parent == undefined || this.s4.parent == this) this.s4 = this.s4.s4; if(this.s3.parent == undefined || this.s3.parent == this) this.s3 = this.s3.s3; } this.frame_20 = function() { if(this.s5.parent == undefined || this.s5.parent == this) this.s5 = this.s5.s5; if(this.s4.parent == undefined || this.s4.parent == this) this.s4 = this.s4.s4; } this.frame_25 = function() { if(this.s5.parent == undefined || this.s5.parent == this) this.s5 = this.s5.s5; } this.frame_29 = function() { this.stop(); } this.frame_47 = function() { this.___loopingOver___ = true; } // actions tween: this.timeline.addTween(cjs.Tween.get(this).call(this.frame_0).wait(5).call(this.frame_5).wait(5).call(this.frame_10).wait(5).call(this.frame_15).wait(5).call(this.frame_20).wait(5).call(this.frame_25).wait(4).call(this.frame_29).wait(18).call(this.frame_47).wait(1)); // s5_obj_ this.s5 = new lib.logo1_s5(); this.s5.name = "s5"; this.s5.parent = this; this.s5.depth = 0; this.s5.isAttachedToCamera = 0 this.s5.isAttachedToMask = 0 this.s5.layerDepth = 0 this.s5.layerIndex = 0 this.s5.maskLayerName = 0 this.timeline.addTween(cjs.Tween.get(this.s5).wait(48)); // s4_obj_ this.s4 = new lib.logo1_s4(); this.s4.name = "s4"; this.s4.parent = this; this.s4.depth = 0; this.s4.isAttachedToCamera = 0 this.s4.isAttachedToMask = 0 this.s4.layerDepth = 0 this.s4.layerIndex = 1 this.s4.maskLayerName = 0 this.timeline.addTween(cjs.Tween.get(this.s4).wait(48)); // s3_obj_ this.s3 = new lib.logo1_s3(); this.s3.name = "s3"; this.s3.parent = this; this.s3.depth = 0; this.s3.isAttachedToCamera = 0 this.s3.isAttachedToMask = 0 this.s3.layerDepth = 0 this.s3.layerIndex = 2 this.s3.maskLayerName = 0 this.timeline.addTween(cjs.Tween.get(this.s3).wait(48)); // s2_obj_ this.s2 = new lib.logo1_s2(); this.s2.name = "s2"; this.s2.parent = this; this.s2.depth = 0; this.s2.isAttachedToCamera = 0 this.s2.isAttachedToMask = 0 this.s2.layerDepth = 0 this.s2.layerIndex = 3 this.s2.maskLayerName = 0 this.timeline.addTween(cjs.Tween.get(this.s2).wait(48)); // s1_obj_ this.s1 = new lib.logo1_s1(); this.s1.name = "s1"; this.s1.parent = this; this.s1.setTransform(-184,10.8,1,1,0,0,0,-184,10.8); this.s1.depth = 0; this.s1.isAttachedToCamera = 0 this.s1.isAttachedToMask = 0 this.s1.layerDepth = 0 this.s1.layerIndex = 4 this.s1.maskLayerName = 0 this.timeline.addTween(cjs.Tween.get(this.s1).wait(48)); // logo_slogan_obj_ this.logo_slogan = new lib.logo1_logo_slogan(); this.logo_slogan.name = "logo_slogan"; this.logo_slogan.parent = this; this.logo_slogan.depth = 0; this.logo_slogan.isAttachedToCamera = 0 this.logo_slogan.isAttachedToMask = 0 this.logo_slogan.layerDepth = 0 this.logo_slogan.layerIndex = 5 this.logo_slogan.maskLayerName = 0 this.timeline.addTween(cjs.Tween.get(this.logo_slogan).wait(48)); // logo_school_obj_ this.logo_school = new lib.logo1_logo_school(); this.logo_school.name = "logo_school"; this.logo_school.parent = this; this.logo_school.depth = 0; this.logo_school.isAttachedToCamera = 0 this.logo_school.isAttachedToMask = 0 this.logo_school.layerDepth = 0 this.logo_school.layerIndex = 6 this.logo_school.maskLayerName = 0 this.timeline.addTween(cjs.Tween.get(this.logo_school).wait(48)); // logo_optima_obj_ this.logo_optima = new lib.logo1_logo_optima(); this.logo_optima.name = "logo_optima"; this.logo_optima.parent = this; this.logo_optima.setTransform(60.7,-41,1,1,0,0,0,60.7,-41); this.logo_optima.depth = 0; this.logo_optima.isAttachedToCamera = 0 this.logo_optima.isAttachedToMask = 0 this.logo_optima.layerDepth = 0 this.logo_optima.layerIndex = 7 this.logo_optima.maskLayerName = 0 this.timeline.addTween(cjs.Tween.get(this.logo_optima).wait(48)); // Layer_6_obj_ this.Layer_6 = new lib.logo1_Layer_6(); this.Layer_6.name = "Layer_6"; this.Layer_6.parent = this; this.Layer_6.setTransform(-132.7,-21.1,1,1,0,0,0,-132.7,-21.1); this.Layer_6.depth = 0; this.Layer_6.isAttachedToCamera = 0 this.Layer_6.isAttachedToMask = 0 this.Layer_6.layerDepth = 0 this.Layer_6.layerIndex = 8 this.Layer_6.maskLayerName = 0 this.timeline.addTween(cjs.Tween.get(this.Layer_6).wait(48)); }).prototype = p = new cjs.MovieClip(); p.nominalBounds = new cjs.Rectangle(-198.4,-81.2,396.8,161.8); (lib.dots1_dots_c = function(mode,startPosition,loop) { this.initialize(mode,startPosition,loop,{}); // dots_c this.instance = new lib.dots_c(); this.instance.parent = this; this.instance.setTransform(-40.4,7.75); this.timeline.addTween(cjs.Tween.get(this.instance).to({y:-32.25},23).to({x:-80.4},24).to({y:7.75},24).to({x:-40.4},24).wait(1)); }).prototype = p = new cjs.MovieClip(); (lib.dots1_dots_b = function(mode,startPosition,loop) { this.initialize(mode,startPosition,loop,{}); // dots_b this.instance = new lib.dots_b(); this.instance.parent = this; this.instance.setTransform(45.25,-32); this.timeline.addTween(cjs.Tween.get(this.instance).to({x:5.25},23).to({y:-72},24).to({x:25.25,y:-12},24).to({x:45.25,y:-32},24).wait(1)); }).prototype = p = new cjs.MovieClip(); (lib.dots1_dots_a = function(mode,startPosition,loop) { this.initialize(mode,startPosition,loop,{}); // dots_a this.instance = new lib.dots_a(); this.instance.parent = this; this.instance.setTransform(-7.85,49.6); this.timeline.addTween(cjs.Tween.get(this.instance).to({x:32.15,y:69.6},23).to({y:29.6},24).to({x:-7.85,y:-10.4},24).to({y:49.6},24).wait(1)); }).prototype = p = new cjs.MovieClip(); (lib.dots1_copy_dots_c = function(mode,startPosition,loop) { this.initialize(mode,startPosition,loop,{}); // dots_c this.instance = new lib.dots_c(); this.instance.parent = this; this.instance.setTransform(-40.4,7.75); this.timeline.addTween(cjs.Tween.get(this.instance).to({y:-32.25},23).to({x:-80.4},24).to({y:7.75},24).to({x:-40.4},24).wait(1)); }).prototype = p = new cjs.MovieClip(); (lib.dots1_copy_dots_b = function(mode,startPosition,loop) { this.initialize(mode,startPosition,loop,{}); // dots_b this.instance = new lib.dots_b(); this.instance.parent = this; this.instance.setTransform(45.25,-32); this.timeline.addTween(cjs.Tween.get(this.instance).to({x:5.25},23).to({y:-72},24).to({x:25.25,y:-12},24).to({x:45.25,y:-32},24).wait(1)); }).prototype = p = new cjs.MovieClip(); (lib.dots1_copy_dots_a = function(mode,startPosition,loop) { this.initialize(mode,startPosition,loop,{}); // dots_a this.instance = new lib.dots_a(); this.instance.parent = this; this.instance.setTransform(-7.85,49.6); this.timeline.addTween(cjs.Tween.get(this.instance).to({x:32.15,y:69.6},23).to({y:29.6},24).to({x:-7.85,y:-10.4},24).to({y:49.6},24).wait(1)); }).prototype = p = new cjs.MovieClip(); (lib.dots1 = function(mode,startPosition,loop) { this.initialize(mode,startPosition,loop,{}); // timeline functions: this.frame_95 = function() { this.___loopingOver___ = true; } // actions tween: this.timeline.addTween(cjs.Tween.get(this).wait(95).call(this.frame_95).wait(1)); // dots_b_obj_ this.dots_b = new lib.dots1_dots_b(); this.dots_b.name = "dots_b"; this.dots_b.parent = this; this.dots_b.setTransform(45.3,-32,1,1,0,0,0,45.3,-32); this.dots_b.depth = 0; this.dots_b.isAttachedToCamera = 0 this.dots_b.isAttachedToMask = 0 this.dots_b.layerDepth = 0 this.dots_b.layerIndex = 0 this.dots_b.maskLayerName = 0 this.timeline.addTween(cjs.Tween.get(this.dots_b).wait(96)); // dots_a_obj_ this.dots_a = new lib.dots1_dots_a(); this.dots_a.name = "dots_a"; this.dots_a.parent = this; this.dots_a.setTransform(-7.9,49.6,1,1,0,0,0,-7.9,49.6); this.dots_a.depth = 0; this.dots_a.isAttachedToCamera = 0 this.dots_a.isAttachedToMask = 0 this.dots_a.layerDepth = 0 this.dots_a.layerIndex = 1 this.dots_a.maskLayerName = 0 this.timeline.addTween(cjs.Tween.get(this.dots_a).wait(96)); // dots_c_obj_ this.dots_c = new lib.dots1_dots_c(); this.dots_c.name = "dots_c"; this.dots_c.parent = this; this.dots_c.setTransform(-40.4,-113.2,1,1,0,0,0,-40.4,-113.2); this.dots_c.depth = 0; this.dots_c.isAttachedToCamera = 0 this.dots_c.isAttachedToMask = 0 this.dots_c.layerDepth = 0 this.dots_c.layerIndex = 2 this.dots_c.maskLayerName = 0 this.timeline.addTween(cjs.Tween.get(this.dots_c).wait(96)); }).prototype = p = new cjs.MovieClip(); p.nominalBounds = new cjs.Rectangle(-580.2,-305.4,1144.7,590.8); (lib.Group_3_Layer_1 = function(mode,startPosition,loop) { this.initialize(mode,startPosition,loop,{}); // Layer_1 this.instance = new lib.ClipGroup_7(); this.instance.parent = this; this.instance.setTransform(10.2,11,1,1,0,0,0,10.2,11); this.timeline.addTween(cjs.Tween.get(this.instance).wait(1)); }).prototype = getMCSymbolPrototype(lib.Group_3_Layer_1, null, null); (lib.Group_3 = function(mode,startPosition,loop) { this.initialize(mode,startPosition,loop,{}); // Layer_1_obj_ this.Layer_1 = new lib.Group_3_Layer_1(); this.Layer_1.name = "Layer_1"; this.Layer_1.parent = this; this.Layer_1.setTransform(10.2,11,1,1,0,0,0,10.2,11); this.Layer_1.depth = 0; this.Layer_1.isAttachedToCamera = 0 this.Layer_1.isAttachedToMask = 0 this.Layer_1.layerDepth = 0 this.Layer_1.layerIndex = 0 this.Layer_1.maskLayerName = 0 this.timeline.addTween(cjs.Tween.get(this.Layer_1).wait(1)); }).prototype = getMCSymbolPrototype(lib.Group_3, new cjs.Rectangle(0,0,20.4,21.9), null); (lib.Group_2_Layer_1 = function(mode,startPosition,loop) { this.initialize(mode,startPosition,loop,{}); // Layer_1 this.instance = new lib.ClipGroup_9(); this.instance.parent = this; this.instance.setTransform(11.8,11.8,1,1,0,0,0,11.8,11.8); this.timeline.addTween(cjs.Tween.get(this.instance).wait(1)); }).prototype = getMCSymbolPrototype(lib.Group_2_Layer_1, null, null); (lib.Group_2 = function(mode,startPosition,loop) { this.initialize(mode,startPosition,loop,{}); // Layer_1_obj_ this.Layer_1 = new lib.Group_2_Layer_1(); this.Layer_1.name = "Layer_1"; this.Layer_1.parent = this; this.Layer_1.setTransform(11.8,11.8,1,1,0,0,0,11.8,11.8); this.Layer_1.depth = 0; this.Layer_1.isAttachedToCamera = 0 this.Layer_1.isAttachedToMask = 0 this.Layer_1.layerDepth = 0 this.Layer_1.layerIndex = 0 this.Layer_1.maskLayerName = 0 this.timeline.addTween(cjs.Tween.get(this.Layer_1).wait(1)); }).prototype = getMCSymbolPrototype(lib.Group_2, new cjs.Rectangle(0,0,23.6,23.7), null); (lib.Group_1_Layer_1 = function(mode,startPosition,loop) { this.initialize(mode,startPosition,loop,{}); // Layer_1 this.instance = new lib.ClipGroup_11(); this.instance.parent = this; this.instance.setTransform(59.6,69.5,1,1,0,0,0,59.6,69.5); this.timeline.addTween(cjs.Tween.get(this.instance).wait(1)); }).prototype = getMCSymbolPrototype(lib.Group_1_Layer_1, null, null); (lib.Group_1 = function(mode,startPosition,loop) { this.initialize(mode,startPosition,loop,{}); // Layer_1_obj_ this.Layer_1 = new lib.Group_1_Layer_1(); this.Layer_1.name = "Layer_1"; this.Layer_1.parent = this; this.Layer_1.setTransform(59.6,69.5,1,1,0,0,0,59.6,69.5); this.Layer_1.depth = 0; this.Layer_1.isAttachedToCamera = 0 this.Layer_1.isAttachedToMask = 0 this.Layer_1.layerDepth = 0 this.Layer_1.layerIndex = 0 this.Layer_1.maskLayerName = 0 this.timeline.addTween(cjs.Tween.get(this.Layer_1).wait(1)); }).prototype = getMCSymbolPrototype(lib.Group_1, new cjs.Rectangle(0,0,119.1,139.1), null); (lib.Group_0_Layer_1 = function(mode,startPosition,loop) { this.initialize(mode,startPosition,loop,{}); // Layer_1 this.instance = new lib.ClipGroup_13(); this.instance.parent = this; this.instance.setTransform(91.2,88.9,1,1,0,0,0,91.2,88.9); this.timeline.addTween(cjs.Tween.get(this.instance).wait(1)); }).prototype = getMCSymbolPrototype(lib.Group_0_Layer_1, null, null); (lib.Group_0 = function(mode,startPosition,loop) { this.initialize(mode,startPosition,loop,{}); // Layer_1_obj_ this.Layer_1 = new lib.Group_0_Layer_1(); this.Layer_1.name = "Layer_1"; this.Layer_1.parent = this; this.Layer_1.setTransform(91.2,88.9,1,1,0,0,0,91.2,88.9); this.Layer_1.depth = 0; this.Layer_1.isAttachedToCamera = 0 this.Layer_1.isAttachedToMask = 0 this.Layer_1.layerDepth = 0 this.Layer_1.layerIndex = 0 this.Layer_1.maskLayerName = 0 this.timeline.addTween(cjs.Tween.get(this.Layer_1).wait(1)); }).prototype = getMCSymbolPrototype(lib.Group_0, new cjs.Rectangle(0,0,182.3,177.8), null); (lib.mcMain_logo2 = function(mode,startPosition,loop) { this.initialize(mode,startPosition,loop,{}); // logo2 this.instance = new lib.logo2(); this.instance.parent = this; this.instance.setTransform(150,150.1,0.504,0.5037,0,0,0,0,0.1); this.instance.alpha = 0; this.instance._off = true; this.timeline.addTween(cjs.Tween.get(this.instance).wait(301).to({_off:false},0).to({alpha:1},4).wait(55)); }).prototype = p = new cjs.MovieClip(); (lib.mcMain_logo1 = function(mode,startPosition,loop) { this.initialize(mode,startPosition,loop,{}); // logo1 this.instance = new lib.logo1(); this.instance.parent = this; this.instance.setTransform(150,250.05,0.504,0.5037); this.instance._off = true; this.timeline.addTween(cjs.Tween.get(this.instance).wait(5).to({_off:false},0).wait(48).to({alpha:0},6).to({_off:true},1).wait(300)); }).prototype = p = new cjs.MovieClip(); (lib.mcMain_dots1_copy = function(mode,startPosition,loop) { this.initialize(mode,startPosition,loop,{}); // dots1_copy this.instance = new lib.dots1("synched",0); this.instance.parent = this; this.instance.setTransform(561.1,210.4,1,1,0,0,0,11.1,-9.6); this.instance._off = true; this.timeline.addTween(cjs.Tween.get(this.instance).wait(53).to({_off:false},0).wait(307)); }).prototype = p = new cjs.MovieClip(); (lib.dots1copy = function(mode,startPosition,loop) { this.initialize(mode,startPosition,loop,{}); // timeline functions: this.frame_95 = function() { this.___loopingOver___ = true; } // actions tween: this.timeline.addTween(cjs.Tween.get(this).wait(95).call(this.frame_95).wait(1)); // dots_b_obj_ this.dots_b = new lib.dots1_copy_dots_b(); this.dots_b.name = "dots_b"; this.dots_b.parent = this; this.dots_b.setTransform(45.3,-32,1,1,0,0,0,45.3,-32); this.dots_b.depth = 0; this.dots_b.isAttachedToCamera = 0 this.dots_b.isAttachedToMask = 0 this.dots_b.layerDepth = 0 this.dots_b.layerIndex = 0 this.dots_b.maskLayerName = 0 this.timeline.addTween(cjs.Tween.get(this.dots_b).wait(96)); // dots_a_obj_ this.dots_a = new lib.dots1_copy_dots_a(); this.dots_a.name = "dots_a"; this.dots_a.parent = this; this.dots_a.setTransform(-7.9,49.6,1,1,0,0,0,-7.9,49.6); this.dots_a.depth = 0; this.dots_a.isAttachedToCamera = 0 this.dots_a.isAttachedToMask = 0 this.dots_a.layerDepth = 0 this.dots_a.layerIndex = 1 this.dots_a.maskLayerName = 0 this.timeline.addTween(cjs.Tween.get(this.dots_a).wait(96)); // dots_c_obj_ this.dots_c = new lib.dots1_copy_dots_c(); this.dots_c.name = "dots_c"; this.dots_c.parent = this; this.dots_c.setTransform(-40.4,-113.2,1,1,0,0,0,-40.4,-113.2); this.dots_c.depth = 0; this.dots_c.isAttachedToCamera = 0 this.dots_c.isAttachedToMask = 0 this.dots_c.layerDepth = 0 this.dots_c.layerIndex = 2 this.dots_c.maskLayerName = 0 this.timeline.addTween(cjs.Tween.get(this.dots_c).wait(96)); }).prototype = p = new cjs.MovieClip(); p.nominalBounds = new cjs.Rectangle(-580.2,-305.4,1144.7,590.8); (lib.bg1__Clip_Group__2 = function(mode,startPosition,loop) { this.initialize(mode,startPosition,loop,{}); // _Clip_Group__2 this.instance = new lib.Group_0(); this.instance.parent = this; this.instance.setTransform(-379.6,-14.9,2,2,0,0,0,91.2,88.9); this.instance.alpha = 0.0781; this.instance_1 = new lib.Group_1(); this.instance_1.parent = this; this.instance_1.setTransform(290.1,-97,2,2,0,0,0,59.6,69.5); this.instance_1.alpha = 0.0781; this.instance_2 = new lib.Group_2(); this.instance_2.parent = this; this.instance_2.setTransform(-89.7,-243.5,2,2,0,0,0,11.8,11.8); this.instance_2.alpha = 0.1211; this.instance_3 = new lib.Group_3(); this.instance_3.parent = this; this.instance_3.setTransform(571.9,-208.6,2,2,0,0,0,10.2,11); this.instance_3.alpha = 0.1406; this.timeline.addTween(cjs.Tween.get({}).to({state:[{t:this.instance_3},{t:this.instance_2},{t:this.instance_1},{t:this.instance}]}).wait(1)); }).prototype = getMCSymbolPrototype(lib.bg1__Clip_Group__2, null, null); (lib.bg1 = function(mode,startPosition,loop) { this.initialize(mode,startPosition,loop,{}); // _Clip_Group__2_obj_ this._Clip_Group__2 = new lib.bg1__Clip_Group__2(); this._Clip_Group__2.name = "_Clip_Group__2"; this._Clip_Group__2.parent = this; this._Clip_Group__2.setTransform(15.2,-52.1,1,1,0,0,0,15.2,-52.1); this._Clip_Group__2.depth = 0; this._Clip_Group__2.isAttachedToCamera = 0 this._Clip_Group__2.isAttachedToMask = 0 this._Clip_Group__2.layerDepth = 0 this._Clip_Group__2.layerIndex = 0 this._Clip_Group__2.maskLayerName = 0 this.timeline.addTween(cjs.Tween.get(this._Clip_Group__2).wait(1)); // _Clip_Group__5_obj_ this._Clip_Group__5 = new lib.bg1__Clip_Group__5(); this._Clip_Group__5.name = "_Clip_Group__5"; this._Clip_Group__5.parent = this; this._Clip_Group__5.setTransform(61,52,1,1,0,0,0,61,52); this._Clip_Group__5.depth = 0; this._Clip_Group__5.isAttachedToCamera = 0 this._Clip_Group__5.isAttachedToMask = 0 this._Clip_Group__5.layerDepth = 0 this._Clip_Group__5.layerIndex = 1 this._Clip_Group__5.maskLayerName = 0 this.timeline.addTween(cjs.Tween.get(this._Clip_Group__5).wait(1)); // Layer_1_obj_ this.Layer_1 = new lib.bg1_Layer_1(); this.Layer_1.name = "Layer_1"; this.Layer_1.parent = this; this.Layer_1.depth = 0; this.Layer_1.isAttachedToCamera = 0 this.Layer_1.isAttachedToMask = 0 this.Layer_1.layerDepth = 0 this.Layer_1.layerIndex = 2 this.Layer_1.maskLayerName = 0 this.timeline.addTween(cjs.Tween.get(this.Layer_1).wait(1)); }).prototype = getMCSymbolPrototype(lib.bg1, new cjs.Rectangle(-600,-398.9,1200,901.8), null); (lib.mcMain_dots1 = function(mode,startPosition,loop) { this.initialize(mode,startPosition,loop,{}); // dots1 this.instance = new lib.dots1copy("synched",0); this.instance.parent = this; this.instance.setTransform(-118.9,290.4,1,1,0,0,0,11.1,-9.6); this.instance._off = true; this.timeline.addTween(cjs.Tween.get(this.instance).wait(53).to({_off:false},0).wait(307)); }).prototype = p = new cjs.MovieClip(); (lib.mcMain_bg1 = function(mode,startPosition,loop) { this.initialize(mode,startPosition,loop,{}); // bg1 this.instance = new lib.bg1(); this.instance.parent = this; this.instance.setTransform(149.3,300.95); this.timeline.addTween(cjs.Tween.get(this.instance).wait(360)); }).prototype = p = new cjs.MovieClip(); (lib.mcMain = function(mode,startPosition,loop) { this.initialize(mode,startPosition,loop,{}); // timeline functions: this.frame_319 = function() { if (!this.looped) { this.looped = 1; }; if (this.looped++ == 2) { this.stop(); console.log('Animation stopped'); }; } this.frame_359 = function() { this.___loopingOver___ = true; } // actions tween: this.timeline.addTween(cjs.Tween.get(this).wait(319).call(this.frame_319).wait(40).call(this.frame_359).wait(1)); // border_obj_ this.border = new lib.mcMain_border(); this.border.name = "border"; this.border.parent = this; this.border.setTransform(150,250.5,1,1,0,0,0,150,250.5); this.border.depth = 0; this.border.isAttachedToCamera = 0 this.border.isAttachedToMask = 0 this.border.layerDepth = 0 this.border.layerIndex = 0 this.border.maskLayerName = 0 this.timeline.addTween(cjs.Tween.get(this.border).wait(360)); // logo1_obj_ this.logo1 = new lib.mcMain_logo1(); this.logo1.name = "logo1"; this.logo1.parent = this; this.logo1.depth = 0; this.logo1.isAttachedToCamera = 0 this.logo1.isAttachedToMask = 0 this.logo1.layerDepth = 0 this.logo1.layerIndex = 1 this.logo1.maskLayerName = 0 this.timeline.addTween(cjs.Tween.get(this.logo1).wait(360)); // woman1_png_obj_ this.woman1_png = new lib.mcMain_woman1_png(); this.woman1_png.name = "woman1_png"; this.woman1_png.parent = this; this.woman1_png.depth = 0; this.woman1_png.isAttachedToCamera = 0 this.woman1_png.isAttachedToMask = 0 this.woman1_png.layerDepth = 0 this.woman1_png.layerIndex = 2 this.woman1_png.maskLayerName = 0 this.timeline.addTween(cjs.Tween.get(this.woman1_png).wait(360)); // man3_png_obj_ this.man3_png = new lib.mcMain_man3_png(); this.man3_png.name = "man3_png"; this.man3_png.parent = this; this.man3_png.depth = 0; this.man3_png.isAttachedToCamera = 0 this.man3_png.isAttachedToMask = 0 this.man3_png.layerDepth = 0 this.man3_png.layerIndex = 3 this.man3_png.maskLayerName = 0 this.timeline.addTween(cjs.Tween.get(this.man3_png).wait(360)); // man2_copy_obj_ this.man2_copy = new lib.mcMain_man2_copy(); this.man2_copy.name = "man2_copy"; this.man2_copy.parent = this; this.man2_copy.depth = 0; this.man2_copy.isAttachedToCamera = 0 this.man2_copy.isAttachedToMask = 0 this.man2_copy.layerDepth = 0 this.man2_copy.layerIndex = 4 this.man2_copy.maskLayerName = 0 this.timeline.addTween(cjs.Tween.get(this.man2_copy).wait(360)); // man1_png_obj_ this.man1_png = new lib.mcMain_man1_png(); this.man1_png.name = "man1_png"; this.man1_png.parent = this; this.man1_png.depth = 0; this.man1_png.isAttachedToCamera = 0 this.man1_png.isAttachedToMask = 0 this.man1_png.layerDepth = 0 this.man1_png.layerIndex = 5 this.man1_png.maskLayerName = 0 this.timeline.addTween(cjs.Tween.get(this.man1_png).wait(360)); // bg_obj_ this.bg = new lib.mcMain_bg(); this.bg.name = "bg"; this.bg.parent = this; this.bg.setTransform(150,250,1,1,0,0,0,150,250); this.bg.depth = 0; this.bg.isAttachedToCamera = 0 this.bg.isAttachedToMask = 0 this.bg.layerDepth = 0 this.bg.layerIndex = 6 this.bg.maskLayerName = 0 this.timeline.addTween(cjs.Tween.get(this.bg).wait(360)); // dots1_obj_ this.dots1 = new lib.mcMain_dots1(); this.dots1.name = "dots1"; this.dots1.parent = this; this.dots1.depth = 0; this.dots1.isAttachedToCamera = 0 this.dots1.isAttachedToMask = 0 this.dots1.layerDepth = 0 this.dots1.layerIndex = 7 this.dots1.maskLayerName = 0 this.timeline.addTween(cjs.Tween.get(this.dots1).wait(360)); // waves1_obj_ this.waves1 = new lib.mcMain_waves1(); this.waves1.name = "waves1"; this.waves1.parent = this; this.waves1.depth = 0; this.waves1.isAttachedToCamera = 0 this.waves1.isAttachedToMask = 0 this.waves1.layerDepth = 0 this.waves1.layerIndex = 8 this.waves1.maskLayerName = 0 this.timeline.addTween(cjs.Tween.get(this.waves1).wait(360)); // dots1_copy_obj_ this.dots1_copy = new lib.mcMain_dots1_copy(); this.dots1_copy.name = "dots1_copy"; this.dots1_copy.parent = this; this.dots1_copy.depth = 0; this.dots1_copy.isAttachedToCamera = 0 this.dots1_copy.isAttachedToMask = 0 this.dots1_copy.layerDepth = 0 this.dots1_copy.layerIndex = 9 this.dots1_copy.maskLayerName = 0 this.timeline.addTween(cjs.Tween.get(this.dots1_copy).wait(360)); // woman2_obj_ this.woman2 = new lib.mcMain_woman2(); this.woman2.name = "woman2"; this.woman2.parent = this; this.woman2.depth = 0; this.woman2.isAttachedToCamera = 0 this.woman2.isAttachedToMask = 0 this.woman2.layerDepth = 0 this.woman2.layerIndex = 10 this.woman2.maskLayerName = 0 this.timeline.addTween(cjs.Tween.get(this.woman2).wait(360)); // txt4_obj_ this.txt4 = new lib.mcMain_txt4(); this.txt4.name = "txt4"; this.txt4.parent = this; this.txt4.depth = 0; this.txt4.isAttachedToCamera = 0 this.txt4.isAttachedToMask = 0 this.txt4.layerDepth = 0 this.txt4.layerIndex = 11 this.txt4.maskLayerName = 0 this.timeline.addTween(cjs.Tween.get(this.txt4).wait(360)); // txt5_obj_ this.txt5 = new lib.mcMain_txt5(); this.txt5.name = "txt5"; this.txt5.parent = this; this.txt5.depth = 0; this.txt5.isAttachedToCamera = 0 this.txt5.isAttachedToMask = 0 this.txt5.layerDepth = 0 this.txt5.layerIndex = 12 this.txt5.maskLayerName = 0 this.timeline.addTween(cjs.Tween.get(this.txt5).wait(360)); // txt3_obj_ this.txt3 = new lib.mcMain_txt3(); this.txt3.name = "txt3"; this.txt3.parent = this; this.txt3.depth = 0; this.txt3.isAttachedToCamera = 0 this.txt3.isAttachedToMask = 0 this.txt3.layerDepth = 0 this.txt3.layerIndex = 13 this.txt3.maskLayerName = 0 this.timeline.addTween(cjs.Tween.get(this.txt3).wait(360)); // txt2_obj_ this.txt2 = new lib.mcMain_txt2(); this.txt2.name = "txt2"; this.txt2.parent = this; this.txt2.depth = 0; this.txt2.isAttachedToCamera = 0 this.txt2.isAttachedToMask = 0 this.txt2.layerDepth = 0 this.txt2.layerIndex = 14 this.txt2.maskLayerName = 0 this.timeline.addTween(cjs.Tween.get(this.txt2).wait(360)); // txt1_obj_ this.txt1 = new lib.mcMain_txt1(); this.txt1.name = "txt1"; this.txt1.parent = this; this.txt1.depth = 0; this.txt1.isAttachedToCamera = 0 this.txt1.isAttachedToMask = 0 this.txt1.layerDepth = 0 this.txt1.layerIndex = 15 this.txt1.maskLayerName = 0 this.timeline.addTween(cjs.Tween.get(this.txt1).wait(360)); // logo2_obj_ this.logo2 = new lib.mcMain_logo2(); this.logo2.name = "logo2"; this.logo2.parent = this; this.logo2.depth = 0; this.logo2.isAttachedToCamera = 0 this.logo2.isAttachedToMask = 0 this.logo2.layerDepth = 0 this.logo2.layerIndex = 16 this.logo2.maskLayerName = 0 this.timeline.addTween(cjs.Tween.get(this.logo2).wait(360)); // bg1_obj_ this.bg1 = new lib.mcMain_bg1(); this.bg1.name = "bg1"; this.bg1.parent = this; this.bg1.setTransform(149.3,352.9,1,1,0,0,0,149.3,352.9); this.bg1.depth = 0; this.bg1.isAttachedToCamera = 0 this.bg1.isAttachedToMask = 0 this.bg1.layerDepth = 0 this.bg1.layerIndex = 17 this.bg1.maskLayerName = 0 this.timeline.addTween(cjs.Tween.get(this.bg1).wait(360)); // white_obj_ this.white = new lib.mcMain_white(); this.white.name = "white"; this.white.parent = this; this.white.setTransform(150,300,1,1,0,0,0,150,300); this.white.depth = 0; this.white.isAttachedToCamera = 0 this.white.isAttachedToMask = 0 this.white.layerDepth = 0 this.white.layerIndex = 18 this.white.maskLayerName = 0 this.timeline.addTween(cjs.Tween.get(this.white).wait(360)); }).prototype = p = new cjs.MovieClip(); p.nominalBounds = new cjs.Rectangle(-2097.1,-97.9,4497.4,901.6999999999999); (lib.Scene_1_mcMain = function(mode,startPosition,loop) { this.initialize(mode,startPosition,loop,{}); // mcMain this.instance = new lib.mcMain(); this.instance.parent = this; this.instance.setTransform(0,0,0.8,0.8); this.timeline.addTween(cjs.Tween.get(this.instance).wait(1)); }).prototype = getMCSymbolPrototype(lib.Scene_1_mcMain, null, null); // stage content: (lib.optima240x400 = function(mode,startPosition,loop) { this.initialize(mode,startPosition,loop,{}); this.___GetDepth___ = function(obj) { var depth = obj.depth; var cameraObj = this.___camera___instance; if(cameraObj && cameraObj.depth && obj.isAttachedToCamera) { depth += depth + cameraObj.depth; } return depth; } this.___needSorting___ = function() { for (var i = 0; i < this.getNumChildren() - 1; i++) { var prevDepth = this.___GetDepth___(this.getChildAt(i)); var nextDepth = this.___GetDepth___(this.getChildAt(i + 1)); if (prevDepth < nextDepth) return true; } return false; } this.___sortFunction___ = function(obj1, obj2) { return (this.exportRoot.___GetDepth___(obj2) - this.exportRoot.___GetDepth___(obj1)); } this.on('tick', function (event){ var curTimeline = event.currentTarget; if (curTimeline.___needSorting___()){ this.sortChildren(curTimeline.___sortFunction___); } }); // mcMain_obj_ this.mcMain = new lib.Scene_1_mcMain(); this.mcMain.name = "mcMain"; this.mcMain.parent = this; this.mcMain.setTransform(119.5,282.4,1,1,0,0,0,119.5,282.4); this.mcMain.depth = 0; this.mcMain.isAttachedToCamera = 0 this.mcMain.isAttachedToMask = 0 this.mcMain.layerDepth = 0 this.mcMain.layerIndex = 0 this.mcMain.maskLayerName = 0 this.timeline.addTween(cjs.Tween.get(this.mcMain).wait(1)); }).prototype = p = new cjs.MovieClip(); p.nominalBounds = new cjs.Rectangle(-240.6,121.7,840,521.3); // library properties: lib.properties = { id: '4E9E6A9BE2DAFD48A78D9BCF2C4F02EE', width: 240, height: 400, fps: 24, color: "#FFFFFF", opacity: 1.00, manifest: [ {src:"images/bg.jpg", id:"bg"}, {src:"images/man1.png", id:"man1"}, {src:"images/man2.png", id:"man2"}, {src:"images/man3.png", id:"man3"}, {src:"images/woman1.png", id:"woman1"}, {src:"images/woman2.png", id:"woman2"} ], preloads: [] }; // bootstrap callback support: (lib.Stage = function(canvas) { createjs.Stage.call(this, canvas); }).prototype = p = new createjs.Stage(); p.setAutoPlay = function(autoPlay) { this.tickEnabled = autoPlay; } p.play = function() { this.tickEnabled = true; this.getChildAt(0).gotoAndPlay(this.getTimelinePosition()) } p.stop = function(ms) { if(ms) this.seek(ms); this.tickEnabled = false; } p.seek = function(ms) { this.tickEnabled = true; this.getChildAt(0).gotoAndStop(lib.properties.fps * ms / 1000); } p.getDuration = function() { return this.getChildAt(0).totalFrames / lib.properties.fps * 1000; } p.getTimelinePosition = function() { return this.getChildAt(0).currentFrame / lib.properties.fps * 1000; } an.bootcompsLoaded = an.bootcompsLoaded || []; if(!an.bootstrapListeners) { an.bootstrapListeners=[]; } an.bootstrapCallback=function(fnCallback) { an.bootstrapListeners.push(fnCallback); if(an.bootcompsLoaded.length > 0) { for(var i=0; i MAX_zDepth) zDepth = MAX_zDepth; else if(zDepth < MIN_zDepth) zDepth = MIN_zDepth; if(layerName === "Camera") layerName = "___camera___instance"; var script = "if(timeline." + layerName + ") timeline." + layerName + ".depth = " + zDepth + ";"; eval(script); } this.removeLayer = function(timeline, layerName) { if(layerName === "Camera") layerName = "___camera___instance"; var script = "if(timeline." + layerName + ") timeline.removeChild(timeline." + layerName + ");"; eval(script); } this.addNewLayer = function(timeline, layerName, zDepth) { if(layerName === "Camera") layerName = "___camera___instance"; zDepth = typeof zDepth !== 'undefined' ? zDepth : 0; var layer = new createjs.MovieClip(); layer.name = layerName; layer.depth = zDepth; layer.layerIndex = 0; timeline.addChild(layer); } } })(createjs = createjs||{}, AdobeAn = AdobeAn||{}); var createjs, AdobeAn;

Также в Донецке