Опис курсу

Увага! Діють знижки на навчання 5%, 7% і 10%. А також розроблено багато Акцій!

«Бухгалтерський облік: просунутий рівень» - це поглиблене вивчення бухгалтерського обліку на основі Положень (стандартів) бухгалтерського обліку України (П (с) БО).

Курс входить в Національну Сертифікацію Бухгалтерів України (НСБУ) і спрямований на вивчення Положень (стандартів) бухгалтерського обліку України. Курс включає основні поняття і принципи бухгалтерського обліку, практичні завдання з усіх 34 стандартам бухгалтерського обліку, типові бухгалтерські проводки, методику складання фінансової звітності, тому матеріали програми застосовуються бухгалтерами на всіх підприємствах України.

Курс наповнений глибоким вивченням бухгалтерських стандартів, крім цього докладно преподнесена практична сторона їх застосування. Після вивчення даного курсу фахівці, володіючи повними знаннями національних стандартів бухгалтерського обліку можуть впевнено себе почувати при роботі в компанії будь-якого виду діяльності. Так як дисципліна «Бухгалтерський облік: просунутий Уровеь», є компонентом сертифікації, то особлива увага приділяється вирішенню пробних іспитів, слухачі отримують необхідний настрій і рекомендації, які необхідні для здачі іспиту і подальшого отримання сертифіката професійного бухгалтера.

Тривалість: 52 години (13 занять)

Програма курсу

Вступ в фінансовий облік
Тема 1. Поняття і основні принципи бухгалтерського обліку
1.1 Система фінансової інформації
1.2 Мета і користувачі фінансової звітності
1.3 Базові допущення фінансового обліку
1.4 Основні облікові принципи і система накопичення даних
1.5 Класифікація і план рахунків бухгалтерського обліку
1.6 Поняття та особливості бухгалтерської проводки
1.7 Обліковий цикл
Тема 2. Структура і характеристика фінансової звітності
2.1 Загальні вимоги до фінансової звітності (НП (с) БО 1)
2.2 Облікова політика
2.3 Баланс
2.4 Звіт про фінансові результати
2.5 Звіт про рух грошових коштів
2.6 Звіт про власний капітал
2.7 Звітність суб'єктів малого підприємництва (П (с) БО 25)
2.8 Примітки до звітності
Тема 3. Вартість грошей у часі

Облік поточних активів
Тема 4. Поняття і структура активів
Тема 5. Облік грошових коштів та касових операцій
Тема 6. Облік дебіторської заборгованості (П (С) БО 10)
6.1 Поняття і види дебіторської заборгованості
6.2 Визнання та оцінка дебіторської заборгованості
6.3 Чиста реалізаційна вартість і резерв сумнівних боргів
6.4 Методи розрахунку резерву сумнівних боргів і коефіцієнт сумнівності
6.5 Типи господарських операцій з обліку резерву сумнівних боргів
Тема 7. Облік запасів (П (С) БО 9)
7.1 Поняття і види запасів
7.2 Класифікація запасів і особливості обліку запасів
7.3 Визнання та первісна оцінка запасів
7.4 Способи придбання запасів
7.5 Транспортно - заготівельні витрати
7.6 Оцінка вибуття запасів
7.7 Оцінка запасів на дату балансу
7.8 Нестачі і втрати

Облік необоротних активів
Тема 8. Облік основних засобів (П (с) БО 7)
8.1 Поняття основних засобів
8.2 Визнання та оцінка основних засобів
8.3 Класифікація груп основних засобів
8.4 Поняття і порядок формування первісної вартості основних засобів залежно від способу їх надходження
8.5 Капіталізація фінансових витрат
8.6 Поліпшення об'єктів ОС: модернізація, модифікація, добудова, дообладнання
8.7 Ремонт ОС
8.8 Переоцінка ОС: дооцінка, уцінка
8.9 Методи амортизації основних засобів
прямолінійний (прямолінійного списання);
зменшення залишкової вартості (зниження залишку);
прискореного зменшення залишкової вартості;
кумулятивний (суми чисел);
виробничий (метод сум одиниць продукції).
8.10 Вибуття основних засобів
8.11 Зменшення корисності активів (П (с) БО 28)
8.12 Відновлення корисності активів (П (с) БО 28)
8.13 Фінансові витрати (П (с) БО 31)
Тема 9. Облік нематеріальних активів (НМА) (П (с) БО 8)
9.1 Поняття, основні категорії та приклади нематеріальних активів
9.2 Класифікація нематеріальних активів
9.3 Визнання та оцінка НМА
9.4 Формування первісної вартості НМА
9.5 Поліпшення і підтримку НМА
9.6 Переоцінка НМА
9.7 Амортизація НМА
9.8 Зменшення / відновлення корисності НМА
9.9 Вибуття НМА
9.10 Розвідка корисних копалин (П (с) БО 33) основні терміни
Тема 10. Облік інших матеріальних необоротних активів
10.1 Необоротні активи, утримувані для продажу та припинена діяльність
10.2 Біологічні активи: класифікація, рахунки обліку, визнання та оцінка, придбання, амортизація, переоцінка, вибуття, біологічні перетворення, сільськогосподарська продукція
10.3 Інвестиційна нерухомість: класифікація, рахунки обліку, визнання та оцінка, ремонт і поліпшення, методи оцінки, переоцінка, переклад, вибуття
Тема 11. Облік фінансових інструментів (П (С) БО 12, 13)
11.1 Облік фінансових інвестицій: класифікація, визнання та оцінка, формування собівартості, оцінка на дату балансу
11.2 Облік фінансових інвестицій в асоційовані та дочірні підприємства;
11.3 Облік спільної діяльності
11.4 Фінансові інструменти: поняття і класифікація фінансових інструментів, визнання та оцінка, хеджування

Облік зобов’язань, оренди і взаєморозрахунків з працівниками
Тема 12. Облік зобов'язань (П (С) БО 11)
12.1 Облік поточних зобов'язань: визнання та оцінка, види
12.2 Облік довгострокових зобов'язань: визнання та оцінка, види
12.3 Облік забезпечень
Тема 13. Облік оренди (П (С) БО 14)
13.1 Загальні положення
13.2 Операційна оренда: облік у орендодавця, облік в орендаря
13.3 Операційна оренда: ремонт та поліпшення
13.4 Фінансова оренда
13.5 Продаж активу з укладанням угоди про його одержання продавцем в оренду (зворотна оренда)
Тема 14. Облік взаєморозрахунків з працівниками (П (С) БО 26)
14.1 Загальні положення
14.2 Поточні виплати працівникам
14.3 Виплати при звільненні, виплати по закінченні трудової діяльності
14.4 Виплати інструментами власного капіталу
14.5 Інші довгострокові виплати працівникам, приклади

Олік результатів діяльності
Тема 15. Облік доходів (П (С) БО 15, 18)
15.1 Визнання та класифікація доходу
15.2 Оцінка доходу
15.3 Облік будівельних контрактів: визнання та оцінка доходів і витрат
Тема 16. Облік витрат (П (С) БО 16)
16.1 Визнання витрат
16.2 Склад і класифікація витрат
16.3 8 клас рахунків «Витрати за елементами»
16.4 9 клас рахунків «Витрати діяльності»Тема 17. Облік курсових різниць (П (с) БО 21), вплив інфляції (П (с) БО 22)
17.1 Загальні положення
17.2 операції іноземній валюті
17.3 Облік курсових різниць
17.4 Купівля іноземної валюти
17.5 Продаж іноземної валюти
17.6 Взаєморозрахунки з нерезидентами
17.7 Облік курсових різниць на дату балансу
17.8 Інфляція: коректування показників балансу і звіту про фінансові результати
17.9 Інфляція: коректування показників звіту про рух грошових коштів
17.10 Інфляція: коректування звіту про власний капітал
Тема 18. Облік податку на прибуток (П (С) БО 17)
18.1 Загальні положення
18.2 Тимчасові і постійні податкові різниці
18.3 Порядок розрахунку відкладених податків
18.4 Порядок розрахунку витрат з податку на прибуток
18.5 Відстрочений податковий актив та відстрочене податкове зобов'язання
18.6 Визнання витрат (доходів), активів та зобов'язань, пов'язаних з податком на прибуток

Облік капіталу
Тема 19. Облік капіталу
19.1 Поняття, структура і формування капіталу
19.2 Облік формування статутного капіталу та його змін
19.3 Облік додаткового, резервного, вилученого капіталу
19.4 Облік нерозподіленого прибутку
19.5 Прибуток на акцію (П (С) БО 24)
19.6 Платежі на основі акцій (П (С) БО 34)

Облік змін і помилок (П (С) БО 6)
Тема 20. Облік змін і помилок (П (С) БО 6)
20.1 Виправлення помилок і зміни фінансової звітності
20.2 Події після дати балансу

Консолідація фінансової звітності
Тема 21. Консолідація фінансової звітності
21.1 Облік об'єднання (П (С) БО 19)
21.2 Консолідація (П (С) БО 20)
21.3 Пов'язані особи (П (С) БО 23)
21.4 Сегментна фінансова звітність (П (С) БО 29)

Пробний екзамен

У чому переваги цієї програми перед іншими сертифікаціями:
1. Програма побудована на національних стандартах бухгалтерського обліку України.
2. Матеріали програми реально застосовуються на всіх підприємствах України.
3. Вибираючи Національну сертифікацію ви економите час і гроші, так як кількість годин розраховане на оптимальне освоєння матеріалу.
4. Вартість тренінгів та іспитів набагато нижче, ніж у будь-яких інших сертифікації (наприклад, АССА ДипІФР коштує в 3,5 рази дорожче), це дозволяє слухачам не залежати від фінансового стану своїх підприємств і підвищувати свою кваліфікацію самостійно.

Національна сертифікація бухгалтерів України - це перша загальнонаціональна програма, завдяки якій спеціалісти фінансово-економічної сфери можуть систематизувати і розширити накопичені знання з наступним підтвердженням їх сертифікатом національного рівня.

Переваги програми:

  • розвиток і вдосконалення знань з бухгалтерського обліку, виходячи з діючих П (с) БО та існуючої облікової практики в Україні.
  • підтвердження компетентності фахівців на ринку праці дасть не тільки додаткову перевагу, але і впевненість в затребуваності серед українських роботодавців.
  • володарі сертифіката отримують право додавати назву «Сертифікований спеціаліст з бухгалтерського обліку» (ССБУ) до свого підпису, що відповідає міжнародній практиці.

Володарі чинного сертифіката САР мають можливість отримати сертифікат ССБУ в разі успішної здачі дисципліни ФУ1 по П (с) БО

Наші переваги:

  • Викладачі - практики, які читають тільки одну дисципліну, що значно підвищує якість навчання
  • Вперше в Україні інтерактивне навчання - синтез очного та дистанційного навчання, який дає небачений по ефективності результат освоєння матеріалу та отримання практичних навичок (докладніше на сайті www.Lcon.com.ua)
  • Наші високі стандарти навчання і контроль знань - запорука успішної здачі іспитів
  • Оригінальна навчальна література, розроблена нашими викладачами
  • On-line підтримка слухачів, а також індивідуальний підхід і супровід до отримання сертифікатів і дипломів
  • Розстрочка оплати і знижки

Зареєструватися на навчання

Діють знижки на навчання за програмою СAP/CIPA. Детальніше про умови акцій..

Додати коментар
При заповненні форми була допущена помилка
Невірно заповнені поля відмічені червоним.
Будь ласка, перевірте форму ще раз.
Ім'я*:
Коментар*:
не більше 1000 символів (введено: 0)
Ел. пошта*:
Перевірочний код*:
5 англійських букв:
Залишити коментар

Усі курси в Дніпрі, а також ВНЗ в Дніпрі, коледжі та технікуми в Дніпрі, репетитори в Дніпрі, тренінги в Дніпрі, робота в Дніпрі

Зворотній зв'язок