Work.ua 13 років! З днем народження! Приховати банер
Опис курсу

Бухгалтерський облік, фінансова звітність і оподаткування.

Тема 1. Теоретичні основи бухгалтерського обліку.

Організація бухгалтерського обліку в Україні. Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність". Облікова політика підприємства.

Види обліку. Предмет і метод бухгалтерського обліку. Рахунок і подвійний запис в курсі бухгалтер.

Чотири типи господарських операцій та їх вплив на баланс.

Рахунки синтетичного та аналітичного обліку.

Оборотно- сальдова відомість, шахматка.

План рахунків у курсі бухобліку.

Облікові регістри і форми бухгалтерського обліку.

Способи виправлення помилок у бухгалтерському обліку.

Тема 2. Облік грошових коштів в бухгалтерському обліку.

Облік касових операцій у національній валюті. Інвентаризація каси.

Облік операцій на поточному рахунку.

Облік інших грошових коштів .

Тема 3 Облік дебіторської заборгованості в бухгалтерському обліку.

Облік дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги. Дебіторська заборгованість зі строком давності.

Облік розрахунків з підзвітними особами.

Тема 4. Облік основних засобів , інших необоротних матеріальних активів та нематеріальних активів у бухгалтерському обліку.

Надходження основних засобів. Визначення первісної вартості .

Облік амортизації основних засобів ( бухгалтерський і податковий облік) .

Ремонт і модернізація основних засобів . Оренда основних засобів .

Переоцінка основних засобів.

Вибуття основних засобів у курсі бухобліку + головний бухгалтер.

Інвентаризація основних засобів.

Надходження , амортизація та вибуття інших необоротних матеріальних активів .

Облік нематеріальних активів .

Тема 5. Облік запасів у бухгалтерському обліку.

Надходження запасів . Визначення первісної вартості запасів .

Вибуття запасів . Методи оцінки вибуття запасів .

Оцінка запасів на дату складання балансу .

Облік М.Б.П. Облік витрат на виробництво . Облік готової продукції .

Облік товарів у роздрібній і оптовій торгівлі .

Тема 6. Облік власного капіталу в бухгалтерському обліку.

Види господарських товариств : акціонерне товариство , товариство з обмеженою відповідальністю , командитне товариство , повне товариство , товариство з додатковою відповідальністю .

Статутний капітал : Пайовий капітал . Додатковий капітал . Резервний капітал .

Нерозподілений прибуток ( непокриті збитки) . Неоплачений капітал .

Вилучений капітал .

Нарахування та виплата дивідендів учасникам підприємства .

Тема 7. Облік праці та заробітної плати в бухгалтерському обліку.

Поняття фонду оплати праці . Утримання із заробітної плати .

Єдиний соціальний внесок. ПДФО.

Облік депонованої заробітної плати .

Методика нарахування та виплата відпускних працівникам .

Облік допомоги з тимчасової непрацездатності.

Видача заробітної плати за допомогою пластикових карток.

Індексація заробітної плати .

Тема 8. Оподаткування в Україні .

Системи оподаткування для юридичних осіб та фізичних осіб- СПД. Класифікація податків . Облік ПДВ , податку на прибуток , єдиного податку.

Тема 9 . Характеристика статей власного капіталу в бухгалтерському обліку.

Статутний капітал : Пайовий капітал . Додатковий капітал . Резервний капітал .

Нерозподілений прибуток ( непокриті збитки) . Неоплачений капітал .

Вилучений капітал .

Тема 10. Облік фінансових результатів і використання прибутку в бухгалтерському обліку.

Види діяльності підприємства: операційна , фінансова, інвестиційна. Класифікація доходів і витрат підприємства . Три варіанти обліку витрат .

Визначення фінансового результату кожного з видів діяльності підприємства .

Облік податку на прибуток.
1С : Бухгалтерія для України.

Додати коментар
При заповненні форми була допущена помилка
Невірно заповнені поля відмічені червоним.
Будь ласка, перевірте форму ще раз.
Ім'я*:
Коментар*:
не більше 1000 символів (введено: 0)
Ел. пошта*:
Перевірочний код*:
5 англійських букв:
Залишити коментар

Усі репетитори в Донецьку, а також ВНЗ в Донецьку, коледжі та технікуми в Донецьку, курси в Донецьку, робота в Донецьку

Зворотній зв'язок