Факультети і спеціальностівгору

Факультет: Будівництва, архітектури та дизайну

Спеціальність: 022 Дизайн

 • графічний дизайн;
 • дизайн середовища;
 • промисловий дизайн.

Спеціальність: 073 Менеджмент

 • менеджмент в будівництві.

Спеціальність: 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

 • економіка агропромислових формувань;
 • економіка підприємства
 • підприємницька діяльність.

Спеціальність: 132 Матеріалознавство

 • композиційні та порошкові матеріали, покриття.

Спеціальність: 191 Архітектура та містобудування

 • архітектура та містобудування.

Спеціальність: 192 Будівництво та цивільна інженерія

 • промислове і цивільне будівництво.

Факультет: Гуманітарний

Спеціальність: 035 Філологія

 • 035.041 германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська.

Спеціальність: 292 Міжнародні економічні відносини

 • міжнародний бізнес.

Факультет: Економіки і управління

Спеціальність: 071 Облік і оподаткування

 • облік і аудит

Спеціальність: 072 Фінанси, банківська справа та страхування

 • фінанси і кредит;
 • фінансово-економічна безпека.

Спеціальність: 073 Менеджмент

 • менеджмент організацій і адміністрування.

Спеціальність: 075 Маркетинг

 •  маркетинг

Спеціальність: 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

 • організація торгівлі та комерційна логістика

Спеціальність: 281 Публічне управління та адміністрування

 • регіональне управління

Факультет: Електротехнічний

Спеціальність: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

 • електричні машини і апарати;
 • електричні та електронні апарати;
 • електромеханічне обладнання енергоємних виробництв;
 • електромеханічні системи автоматизації та електропривод;
 • електротехнічні системи електроспоживання;
 • енергетичний менеджмент.

Спеціальність: 144 Теплоенергетика

 • промислова і комунальна теплоенергетика.

Спеціальність: 151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології

 • промислова автоматика

Спеціальність: 173 Авіоніка

 • електротехнічні комплекси та системи літальних апаратів

Факультет: Інженерно-фізичний

Спеціальність: 131 Прикладна механіка

 • відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій;
 • обладнання та технології ливарного виробництва;
 • технології та устаткування зварювання;

Спеціальність: 132 Матеріалознавство

 • прикладне матеріалознавство
 • термічна обробка металів

Спеціальність: 136 Металургія

 • ливарне виробництво чорних та кольорових металів і сплавів

Факультет: Комп'ютерних наук і технологій

Спеціальність: 121 Інженерія програмного забезпечення

 • інженерія програмного забезпечення.

Спеціальність: 122 Комп’ютерні науки

 • комп’ютерні науки.

Спеціальність: 123 Комп'ютерна інженерія

 • комп’ютерна інженерія.

Спеціальність: 124 Системний аналіз

 • інтелектуальні технології та прийняття рішень в складних системах.

Факультет: Машинобудівний

Спеціальність: 131 Прикладна механіка

 • обладнання та технології пластичного формування конструкцій машинобудування;
 •  технології машинобудування.

Спеціальність: 133 Галузеве машинобудування

 • металорізальні верстати та системи;
 • підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини і обладнання.

Спеціальність: 134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка

 • авіаційні двигуни та енергетичні установки;
 • технології виробництва авіаційних двигунів та енергетичних установок.

Факультет: Міжнародного туризму та економіки

Спеціальність: 051 Економіка

 • економіка біоресурсів та природокористування
 • митна справа
 • управління персоналом та економіка праці
 • цифрова економіка та електронний бізнес

Спеціальність: 241 Готельно-ресторанна справа

 • готельно-ресторанна справа

Спеціальність: 242 Туризм

 • туризмознавство

Факультет: Радіоелектроніки і телекомунікацій

Спеціальність: 125 Кібербезпека

 • безпека інформаційних і комунікаційних систем;
 • системи технічного захисту інформації, автоматизація її обробки.

Спеціальність: 151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології

 • екологічні прилади та системи;
 • інтелектуальні мехатронні та роботехнічні системи.

Спеціальність: 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

 • якість, стандартизація та сертифікація.

Спеціальність: 153 Мікро- та наносистемна техніка

 • мікро- та наноелектронні прилади і пристрої.

Спеціальність: 172 Телекомунікації та радіотехніка

 • інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки;
 • інформаційні мережі зв’язку;
 • радіоелектронні апарати та засоби;
 • радіотехніка.

Факультет: Соціальних наук

Спеціальність: 053 Психологія

 • психологія.

Спеціальність: 054 Соціологія

 • соціологія.

Спеціальність: 061 Журналістика

 • журналістика.

Спеціальність: 231 Соціальна робота

 • соціальна робота.

Факультет: Транспортний

Спеціальність: 133 Галузеве машинобудування

 • двигуни внутрішнього згорання;
 • колісні та гусеничні транспортні засоби.

Спеціальність: 275.02 транспортні технології (на залізничному транспорті)

 • транспортні технології (організація перевезень і логістичне управління на залізничному транспорті).

Спеціальність: 275.03 транспортні технології (на автомобільному транспорті)

 • 275.03 транспортні технології (організація перевезень і логістичне управління на автомобільному транспорті).

Факультет: Управління фізичною культурою та спортом

Спеціальність: 016 Спеціальна освіта

 • логопедія / корекційна освіта.

Спеціальність: 017 Фізична культура і спорт

 • фізичне виховання.

Спеціальність: 227 Фізична терапія, ерготерапія

 • фізична реабілітація.

Факультет: Юридичний

Спеціальність: 052 Політологія

 •  політологія.

Спеціальніcть: 081 Пpаво

 • правознавство.

Спеціальніcть: 262 Правооxоронна діяльність

 • правоохоронна діяльніcть.
Абітурієнтамвгору

Робота з майбутніми абітурієнтами здійснюється в Навчально-науково-виробничому комплексі «Запорізький регіональний центр політехнічної освіти».

Для отримання повної та детальної інформації стосовно термінів, умов прийому, іспитів та необхідних сертифікатів центру оцінювання для вибраних спеціальностей звертайтеся в приймальну комісію за тел.: (061) 764-24-63, (061) 769-82-26

До заяви в паперовій формі абітурієнту можуть знадобитися наступні документи

 • оригінал і копія документа про раніше здобуту освіту та додатка до нього;
 • оригінал і копія сертифікатів ЗНО;
 • оригінал і копія документа, що посвідчує особу;
 • 4 однакові кольорові фотокартки розміром 3x4 см;
 • для юнаків: оригінал військового квитка або приписного свідоцтва;
 • оригінали документів, що підтверджують право на участь в конкурсі, зарахування за співбесідою, зарахування за квотами (при наявності).

Остаточний список всіх необхідних документів та форму подачі (оригінал або завірена копія) уточнюйте в приймальній комісії за тел.: (061) 764-24-63, (061) 769-82-26.

Докладніше про ВНЗвгору

На сьогодні Національний університет «Запорізька політехніка» є сучасним закладом вищої освіти з інноваційними технологіями освітньої діяльності, унікальним лабораторним оснащенням для практичної і наукової підготовки студентів та високими показниками економічної ефективності і фінансового добробуту.

Основним пріоритетом і стратегічним напрямом університету є забезпечення якісної вищої освіти, яка дозволяє гідно конкурувати випускникам Запорізької політехніки на вітчизняному та світовому ринках праці, що підтверджується багаторічною схвальною оцінкою професійних стейкхолдерів.

Університетом щорічно здійснюється моніторинг потреб роботодавців щодо рівня кваліфікації та професійної спрямованості фахівців з вищою освітою і постійно розширюється спектр перспективних спеціальностей.

Навчання здійснюється за понад 40 спеціальностями та 75 освітніми програмами бакалаврської та магістерської підготовки.

Освітньо-науковий процес здійснюється висококваліфікованим викладацьким складом з яких 70 професорів, докторів наук та 500 доцентів, кандидатів наук, які постійно працюють над підвищенням кваліфікації, у тому числі за програмами закордонного стажування.

Освітній процес в НУ «Запорізька політехніка» здійснюється з використанням широкого комплексу науково-дослідного обладнання, яким оснащені навчальні лабораторії випускових кафедр університету.

НУ «Запорізька політехніка» має сучасну наукову бібліотеку, яка є науково -інформаційним центром, що бачить свою основну місію у виконанні завдань освітнього процесу та сприянню науково-дослідницькій роботі, у підготовці висококваліфікованих фахівцівів, забезпечення доступності документів та інформації на основі якісного і оперативного бібліотечно-бібліографічного обслуговування читачів і користувачів бібліотеки відповідно до їх інформаційних запитів.

Університет має 62 чинні угоди з університетами, освітянськими організаціями та підприємствами Бельгії, Республіки Білорусь, Грузії, Німеччини, Великобританії, Польщі, Румунії, Словаччини, Туреччини, Чехії, з яких 25 угод – це тристоронні угоди між НУ «Запорізька політехніка», українським ЗВО та Британською компанією Delcam plc, де координатором роботи з ЗВО на території України є Навчальний центр «НУ «Запорізька політехніка»-Autodesk».

Вчені НУ «Запорізька політехніка» останнім часом досить плідно беруть участь у роботі міжнародних наукових конференцій як в Україні, так і за кордоном. У минулому році до зарубіжних країн було направлено 60 науково-педагогічних працівників. Мета поїздок – участь у семінарах, конференціях, виставках, наукове стажування.

Студенти та аспіранти проходять практику та стажування за профілем підготовки у закордонних ЗВО та організаціях.

НУ «Запорізька політехніка» відвідують представники зарубіжних організацій з Австрії, Бельгії, Великої Британії, Казахстану, Німеччини, Польщі, Іспанії, Ізраїлю. Вони брали участь у міжнародних конференціях, семінарах, що проходили на базі університету, проводили майстер-класи, читали лекції, зустрічалися з керівництвом університету.

Викладачі, наукові співробітники та студенти беруть участь у міжнародних конкурсних освітніх програмах, зокрема у Програмі обміну для студентів Global UGRAD, програмі ДААД, програмі ім. Фулбрайта, програмі Еразмус +.

В результаті виконання міжнародних проектів розроблені практико-орієнтовані навчальні плани і модулі програм підготовки магістрів з інженерії; розроблено навчальний план магістерського курсу «Програмна інженерія», який дає можливість отримання двох дипломів магістрів – українського та польського. Завдяки участі у проектах в НУ «Запорізька політехніка» створена лабораторія передачі інформації, лабораторія CAD/CAM/CAE-систем, створений комп'ютерний клас, відкрито лабораторію з вбудованих систем та віртуального інжинірингу.

Викладачі, співробітники і студенти пройшли стажування в університетах Бельгії, Великобританії, Італії, Литви, Польщі, Румунії, Словаччини, Чехії, Німеччини і Іспанії

Університет - єдиний у Запорізькому регіоні заклад вищої освіти, що має кафедру військової підготовки. Щороку кафедру закінчують близько 400 студентів, отримуючи військові спеціальності командирів взводів.

Студенти мають можливість за бажанням займатися різними видами спорту: легкою атлетикою, баскетболом, гандболом, волейболом, футболом, футзалом, спортивною аеробікою, кульовою стрільбою, боротьбою, настільним тенісом, туризмом тощо. В університеті функціонують професійні спортивні колективи: чоловіча гандбольна команда Суперліги; студентська збірна з баскетболу – триразові переможці Студентської ліги; команда зі спортивної аеробіки, які є чемпіонами Європи та неодноразовими призерами Світових першостей.

В центрі культури та дозвілля студентів кожний може знайти заняття за бажанням: хорові, музичні та танцювальні ансамблі; студентський театр естрадних мініатюр; клуб винахідливих та кмітливих; огляди-конкурси художньої самодіяльності факультетів, святкові концерти; різноманітні конкурси, фестивалі міського, обласного, всеукраїнського та міжнародного рівнів.

Між університетом та потенційними роботодавцями: для подальшої взаємовигідної роботи укладаються договори про спільну діяльність, предметом яких є сприяння працевлаштуванню студентів та випускників університету в штаті конкретного підприємства (заводу, компанії), створення умов для реалізації надання першого робочого місця для випускників університету, поетапної реалізації надання молодих висококваліфікованих спеціалістів, які відповідають потребам роботодавця в умовах сучасного ринку праці.

Наразі НУ «Запорізька політехніка» має 42 укладених договори з найбільшими підприємствами (АТ «Мотор Січ», ПАТ «Запоріжсталь», ТОВ «Запорізький ливарно-механічний завод», КП НВК «Іскра», ДП «ЗМКБ «Прогресс» ім. академіка А.Г.Івченко, ТОВ «Запорізький титано-магнієвий комбінат», ТОВ ЗНА «Лідер Електрик», ПАТ «Запоріжтрансформатор», ПАТ «Запоріжавтотранс» тощо) та різноманітними приватними підприємствами Запоріжжя, які дають змогу знаходити як постійну роботу за спеціальністю для випускників, так і тимчасову зайнятість для студентів НУ «Запорізька політехніка».

НУ «Запорізька політехніка» активно залучає до освітнього процесу потенційних роботодавців для адаптації майбутніх фахівців до сучасних вимог на ринку праці, надання студентам можливості стажування, набуття ними нових знань та практичних навичок з питань пошуку роботи, сприяння професійній орієнтації та побудові успішної кар’єри. У рамках таких зустрічей проводяться серії тренінгів, майстер-класів, семінарів, відбувається спілкування з провідними фахівцями для кращого розуміння специфіки роботи на профільних підприємствах.

Для забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти Національним університетом «Запорізька політехніка»:

 • здійснюється моніторинг та періодичний перегляд освітніх програм;
 • забезпечується підвищення кваліфікації педагогічних, наукових і науково-педагогічних працівників;
 • забезпечується публічність інформації про освітні програми, ступені вищої освіти та кваліфікації;
 • забезпечується дотримання академічної доброчесності працівниками університету та здобувачами вищої освіти, у тому числі створення і забезпечення функціонування ефективної системи запобігання та виявлення академічного плагіату;
 • щорічно оцінювання здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних і педагогічних працівників НУ «Запорізька політехніка» та регулярне оприлюднення результатів таких оцінювань на офіційному веб-сайті Університету, на інформаційних стендах та в будь-який інший спосіб;
 • забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації оcвітнього процеcу, у тoму чиcлі самоcтійної робoти студeнтів зa кожнoю оcвітньою програмою;
 • забезпечeння наявноcті інформаційниx сиcтем для ефeктивного упpавління оcвітнім процеcом.
Фотогалереявгору
Оцінка відвідувачів
Керівництво цього начального закладу прийняло рішення не дозволяти оцінки та коментарі.

Усі ВНЗ в Запоріжжі, а також коледжі та технікуми в Запоріжжі, курси в Запоріжжі, репетитори в Запоріжжі, робота в Запоріжжі

Зворотній зв'язок