Факультети і спеціальностівгору

Спеціальності:

 • 281 Публічне управління та адміністрування

Освітня програма передбачає підготовку фахівців з публічного управління та адміністрування, здатних розв’язувати складні спеціалізовані завдання та практичні проблеми у сфері публічного управління та адміністрування Теоретичним змістом освітньої діяльності є наукові концепції (теорії) публічного управління та адміністрування, управління на загальнодержавному, регіональному та місцевому рівнях, адміністрування у всіх сферах діяльності.

 • 081 Право

Освітня програма спеціальності 081 Право орієнтована на надання юридичної освіти з широкими можливостями працевлаштування та подальшого навчання; забезпечення формування та розвитку загальних та професійних компетентностей у галузі права, що передбачає широкі можливості реалізації зайнятості та розвитку кар’єри, засновані на отриманих здобувачами вищої освіти знаннях у галузі права. Бакалавр права може займати первинні посади в органах державної виконавчої та судової влади, місцевого самоврядування, прокуратури, адвокатури, Служби безпеки України, внутрішніх справ, митної служби, в юридичних службах підприємств, установ, організацій тощо.

 • 071 Облік і оподаткування

Освітня програма спеціальності 071 Облік і оподаткування орієнтована на підготовку фахівців, здатних розв’язувати складні спеціалізовані завдання та прикладні проблеми у сфері обліку, аналізу, аудиту, контролю та оподаткування. Фахівець з обліку і оподаткування повинен вміти оцінювати тенденції розвитку економіки за допомогою інструментарію макро- та мікроекономічного аналізу, відображати інформацію про господарські ситуації суб’єктів господарювання в фінансовому та управлінському обліку, застосовувати методики проведення аналізу та аудиту з метою прийняття управлінських рішень, здійснювати облікові процедури із застосуванням спеціалізованих інформаційних систем і комп’ютерних технологій, демонструвати розуміння вимог щодо професійної діяльності..

 • 072 Фінанси, банківська справа та страхування

Об’єктами вивчення є устрій, принципи, механізми функціонування та розвитку фінансових систем. Фахівець з фінансів, банківської справи та страхування повинен уміти застосовувати знання законодавства у сфері регулювання фінансового ринку, виконувати контрольні функції у сфері фінансів, складати та аналізувати фінансову звітність, здійснювати ефективні комунікації, визначати, обгрунтовувати та брати відповідальність за професійні рішення, використовувати професійну аргументацію для донесення інформації, ідей, проблем та способів їх вирішення до фахівців і нефахівців у фінансовій сфері діяльності.

 • 231 Сoціальна робoта

Отримана спеціальність дозволяє працювати в таких установах: соціологічних, психологічних та реабілітаційних центрах; громадсько-політичних організаціях та партіях; центрах вивчення громадської думки; державній службі зайнятості; громадських та благодійних організаціях; територіальних центрах соціальногo обcлуговування; пенcійному фoнді Укpаїни; органаx пpаці тa соціальногo захиcту наcелення; підрозділаx оpганів виконавчoї влaди у справаx сім'ї тa молoді; науково-доcлідних уcтановах.

Абітурієнтамвгору

Для отримання повної та детальної інформації стосовно термінів, умов прийому, іспитів та необхідних сертифікатів центру оцінювання для вибраних спеціальностей звертайтеся в приймальну комісію за тел.: (0522) 27-46-40, (0522) 34-99-01, (0522) 34-99-02, (066) 650-07-87, (096) 491-08-95.

До заяви в паперовій формі абітурієнту можуть знадобитися наступні документи

 • оригінал і копія документа про раніше здобуту освіту та додатка до нього;
 • оригінал і копія сертифікатів ЗНО;
 • оригінал і копія документа, що посвідчує особу;
 • 4 однакові кольорові фотокартки розміром 3x4 см;
 • для юнаків: оригінал військового квитка або приписного свідоцтва;
 • оригінали документів, що підтверджують право на участь в конкурсі, зарахування за співбесідою, зарахування за квотами (при наявності).

Остаточний список всіх необхідних документів та форму подачі (оригінал або завірена копія) уточнюйте в приймальній комісії за тел.: (0522) 27-46-40, (0522) 34-99-01, (0522) 34-99-02, (066) 650-07-87, (096) 491-08-95.

Докладніше про ВНЗвгору

Приватний вищий навчальний заклад «Кропивницький інститут державного та муніципального управління» заснований 15 жовтня 2013 р. з метою організації освітньої діяльності, зокрема навчальної, виховної, наукової, організаційної, культурної та методичної роботи.

Пріоритетним завданням інституту є підготовка кваліфікованих фахівців для підприємств, установ та
організацій усіх форм власності, зокрема органів державної влади, органів місцевого самоврядування,
судів, адвокатури, прокуратури, юстиції, органів внутрішніх справ, консульських установ, податкової
інспекції, митної служби, а також навчальних закладів та науково-дослідних установ.


Організація освітнього процеcу в інcтитуті відпoвідaє вимoгaм чиннoгo законoдавcтва, стандаpтaм вищoї
ocвіти зa спеціальноcтями, пpинципам акадeмічнoї мобільнocті студeнтів, акадeмічнoї свoбoди тa
автoнoмії вищoї оcвіти.

Фотогалереявгору
Оцінка відвідувачів
Керівництво цього начального закладу прийняло рішення не дозволяти оцінки та коментарі.

Усі ВНЗ в Кропивницькому (Кіровограді), а також коледжі та технікуми в Кропивницькому (Кіровограді), курси в Кропивницькому (Кіровограді), репетитори в Кропивницькому (Кіровограді), робота в Кропивницькому (Кіровограді)

Зворотній зв'язок