Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського


 • Кривий Ріг · вул. Трамвайна, 16, обл. Дніпропетровська, 50005
 • (068) 684-46-59
  (068) 222-60-54
 • office@donnuet.edu.ua
 • денна, заочна
 • бакалавр, магістр
 • ЗВО (вуз) заснований у 1920 році. Статус національний. IV рівень акредитації. Диплом держ. зразка.

 • Безкоштовне навчання
 • Платне навчання
 • Гуртожиток
 • Післядипломна освіта
 • Аспірантура, докторантура
 • Пiдготовче вiддiлення
 • Військова кафедра

1286
студентів
102
викладачі
54
кандидати
наук
17
професорів
і докторів наук

Спеціальності

Факультети

 • Навчально-науковий інститут економіки, управління та адміністрування.
 • Навчально-науковий інститут ресторанно-готельного бізнесу та туризму.
 • Навчально-науковий інститут бізнесу та гостинності.

Сертифікати ЗНО для вступу на 1 курс за спеціальностями для здобуття ступеня Бакалавра на основі повної загальної середньої освіти (після школи):

035 — Філологія (Спеціалізація 035.041 Германські мови та літератури (переклад включно), перша — англійська):

 • Українська мова та література.
 • Іноземна мова.
 • Історія України або Географія.

051 — Економіка:

 • Українська мова та література.
 • Математика.
 • Іноземна мова або Географія.

071 — Облік і оподаткування:

 • Українська мова та література.
 • Математика.
 • Іноземна мова або Географія.

072 — Фінанси, банківська справа та страхування:

 • Українська мова та література.
 • Математика.
 • Іноземна мова або Географія.

073 — Менеджмент:

 • Українська мова та література.
 • Математика.
 • Іноземна мова або Географія.

075 — Маркетинг:

 • Українська мова та література.
 • Математика.
 • Іноземна мова або Географія.

076 — Підприємництво, торгівля та біржова діяльність:

 • Українська мова та література.
 • Математика.
 • Іноземна мова або Географія.

133 — Галузеве машинобудування:

 • Українська мова та література.
 • Математика.
 • Фізика або Іноземна мова.

142 — Енергетичне машинобудування:

 • Українська мова та література.
 • Математика.
 • Фізика або Іноземна мова.

181 — Харчові технології:

 • Українська мова та література.
 • Математика.
 • Хімія або Біологія.

241 — Готельно-ресторанна справа:

 • Українська мова та література.
 • Іноземна мова.
 • Географія або Математика.

242 — Туризм:

 • Українська мова та література.
 • Іноземна мова.
 • Географія або Математика.

292 — Міжнародні економічні відносини:

 • Українська мова та література.
 • Іноземна мова.
 • Географія або Математика.

Абітурієнтам

Підготовче відділення.

Паспорт (свідоцтво про народження), військовий квиток (посвідчення про приписку), оригінал документа про раніше здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень і додаток до нього, документи, що підтверджують право на особливі умови вступу вступник подає особисто.

Для отримання повної та детальної інформації стосовно термінів, умов прийому, іспитів та необхідних сертифікатів центру оцінювання для вибраних спеціальностей звертайтеся в приймальну комісію за тел.:

(056) 409-77-87, [відкрити контакти](068) 222-60-54, [відкрити контакти](099) 001-20-84.

Приєднуйтесь до нас у соціальних мережах

Відвідайте і подивіться своїми очима: вул. Трамвайна, 16, м. Кривий Ріг.

Програма Sandwich Education в ДонНУЕТ

ДонНУЕТ пропонує абітурієнтам сучасну форму здобуття освіти — «Sandwich Education».

Така форма передбачає собою поєднання  здобуття вищої освіти в Університеті з навчанням безпосередньо на робочих місцях  (у підприємствах, закладах, установах та організаціях) для набуття певної кваліфікації.

Тобто, це поєднання навчання та роботи впродовж навчального року у такому співвідношенні:«Sandwich Education» = теоретичне навчання (6-8 місяців) + виробниче стажування/практика за кордоном (4-6 місяців).

Звертаємо увагу, що при вступі до ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі ПЗСО за кошти фізичних або юридичних осіб,тобто при вступі на контракт, на всі спеціальності Університету приймаються сертифікати ЗНО з таких конкурсних предметів:

 • Українська мова та література.
 • Історія України.
 • Іноземна мова або Географія.

До заяви в паперовій формі абітурієнту можуть знадобитися наступні документи:

 • оригінал і копія документа про раніше здобуту освіту та додатка до нього;
 • оригінал і копія сертифікатів ЗНО;
 • оригінал і копія документа, що посвідчує особу;
 • 4 однакові кольорові фотокартки розміром 3x4 см;
 • для юнаків: оригінал військового квитка або приписного свідоцтва;
 • оригінали документів, що підтверджують право на участь в конкурсі, зарахування за співбесідою, зарахування за квотами (при наявності).

Остаточний список всіх необхідних документів та форму подачі (оригінал або завірена копія) уточнюйте в приймальній комісії за тел.:

(056) 409-77-87, [відкрити контакти](068) 222-60-54, [відкрити контакти](099) 001-20-84.

Про ЗВО (вуз)

Вища освітня установа України з 100-річною історією, яке своєю освітньою та науковою діяльністю створило передумови для розвитку національної економіки України, підготувало понад 150 тис. Фахівців у сфері економіки і торгівлі. ВНЗ був і залишається потужним дослідницьким і просвітницьким центром.

У ДонНУЕТ розроблено та впроваджено систему управління якістю у сферах надання освітніх послуг та науково-дослідної діяльності. Система управління якістю сертифікована на відповідність вимогам ISO 9001:2015 органом сертифікації систем менеджменту DQS (акр. DAkkS).

Університет є підписантом Великої Болонської Хартії Університетів, членом Європейської асоціації університетів, Асоціації економічних університетів Південної та Східної Європи і регіону Чорного моря, та інших міжнародних організацій.

Університет активно реалізує довгострокові і короткострокові програми міжнародної академічної мобільності, стажування та практики за кордоном для студентів.

В Університеті працює аспірантура наступними спеціальностями:

 • 051 — «Економіка».
 • 076 — «Підприємництво, торгівля і біржова діяльність».

ДонНУЕТ ім. Михайла Туган-Барановського здійснює підготовку здобувачів ступеня доктора філософії відповідно до Порядку підготовки здобувачів ступеня доктора філософії і доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах), затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 № 261.

Термін навчання в аспірантурі — 4 роки.

Підготовка в аспірантурі завершується захистом наукових досягнень аспіранта в спеціалізованій вченій раді.

З 2000 року Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського видає науковий журнал «Вісник ДонНУЕТ», який віднесений до фахових видань в галузі економічних і технічних наук. Університетом видаються тематичні збірники наукових праць «Торгівля і ринок України», «Обладнання та технології харчових виробництв», «Інтелект. Особистість. Цивілізація», що входять до переліку затверджених наукових видань експертних рад Міністерства освіти і науки України.

Міжнародна діяльність Університету спрямована на розвиток партнерських відносин з вузами зарубіжних країн, експорт освітніх послуг, спільних освітніх і наукових проектів і досліджень, а також на активізацію академічного обміну студентами.

ДонНУЕТ є членом Європейської Асоціації Університетів, «Велика Хартія Університетів», Асоціації економічних університетів Південно-Східної Європи і Чорноморського регіону, Міжнародної Асоціації торгово-економічної освіти, Асоціації «Євразійський економічний клуб вчених».

У 2015-2016 навчальному році університет продовжив співпрацю з Міжнародною програмою ТЕМПУС в складі консорціуму міжнародного проекту: 530158-TEMPUS-1-2012-1-SE-TEMPUS-SMHES, «Support of innovations through improvement of regulatory framework for higher education in Ukraine ( SpinOff)» — «Підтримка інновацій шляхом удосконалення нормативно-правової бази вищої освіти в Україні».

Беручи до уваги складну соціально-політичну ситуацію на сході України і продовження збройного конфлікту в місті Донецьку, щоб зберегти життя і здоров’я громадян України та забезпечити конституційні права кожного на безпечні умови праці (в тому числі навчання) постановою Міністерства освіти і науки України №1178 від 17 жовтня 2014 року «Про організацію навчального процесу в Донецькому національному університеті економіки і торгівлі ім. М. Тугана-Барановского». З 3 листопада 2014 року і до закінчення збройного конфлікту на території міста Донецька, Донецький національний університет економіки і торгівлі ім. М. Тугана-Барановського здійснює свою освітню діяльність (відповідно до існуючої ліцензії на освітню діяльність та сертифікати акредитації) в Кривому Розі, Дніпропетровської області.

Переїхавши до Кривого Рогу в жовтні 2014 року, університет відразу почав відновлювати свою матеріально-технічну базу. Протягом року було отримано новий навчальний корпус, відновлена ​​бібліотека університету, обладнані два комп’ютерні класи з новою оргтехнікою, закуплено нові меблі для обладнання навчальних аудиторій, кафедр і кабінетів співробітників ДонНУЕТ, за рахунок грантових коштів були закуплені нові комп’ютери та інша оргтехніка, створена нова лабораторія спеціальною технологією для студентів навчально-наукового інституту ресторанно-готельного бізнесу та туризму. Величезну допомогу у відновленні університету здійснили Міжнародні благодійні фонди та організації, серед яких Незалежне агентство федерального уряду США USAID і УВКБ ООН (UNHCR) та Німецьке товариство міжнародного співробітництва (GIZ).


Відгуки148

Залишити відгук

Залишити відгук

Ваша оцінка
Будь ласка, виберіть кількість зірок
Будь ласка, введіть Ваше ім’я
Будь ласка, введіть коментар.
1000 символів
або Відмінити
,

Навчаюсь в університеті на магістратурі, бакалавр закінчила також тут. Університет та викладачі чудові. Онлайн навчання проводиться згідно розкладу. Оцінки всі видно в мудл. Більшість завдань є в мудл.

,

Навчаюсь на Харчових технологіях, все подобається, мене все влаштовує: дистанційне навчання, Мудл зручний, все видно, не треба випитувати у викладача, які в тебе бали. Були цікаві лабораторки, смачні, приємно здивувало сучасне обладнання. З викладачами зручно спілкуватися поштою, відповідають швидко, зрозуміло.

,

Навчаюся перший рік на магістратурі, бакалавр отримувала у іншому ВНЗ, тому можу порівняти. Навчання відбувається у дистанційній формі (так як і у всіх вузах зараз) через Тімс. Пари дійсно проводять, лекції - читають, практички - розвязують завдання. Екзамени через мудл, всі твої оцінки - у мудл. Якщо є питання - на пошту відповідають Всі викладачі. Мене влаштовує, співвідношення "ціна-якість". Стосовно працевлаштування - це якість совдепівські очікування у сучасній реальності

,

Навчаюсь 3й рік на ГРС. Все супер, особливо лабораторні работи та практика в Італії та Турції, і це у мовах карантину та війни

,

Це мій найулюбленіший університет. Торговий - кльовий. Викладачі ННІРГБТ - Ви круті. Дякую вам за майже 6 років навчання

,

Закінчую цей заклад. нажаль, покинула місто через війну, тому шукаю магістратуру десь на західній Україні. Не було б війни точно продовжила навчання, т.я. цей ВУЗ відрізняється від всіх інших. В ньому немаю старої системи та старих знань. Все за сучасними освітніми технологіями. Все комп'ютеризовано, все в мудлі. Дуже зручно. Викладачі - інтузіасти, які люблять справу

,

Обучение никакое. Трудоустройства после никакого - идешь в Метинвест или Арселор, а оказывется нужно долго переучиваться на технические специальности. Фактически эта забегаловка - просто потраченное время, а это годы. Не рекоментую поступление. Тот же Пед или КНУ больше тянет на ВУЗ.

,

Реально кто то считает, что ЭТО можно назвать "университетом". Это полный отстой

,

Почитав комментарии можно словить кринж.. Как студент почти 4 курса могу сказать, что универ нормальный, да, были проблемные преподаватели, но их практически сразу пресекали или увольняли. В каком веке вы живёте? Реальность такова, что 80%идут в ВУЗ только для бумажки в виде диплома, что бы потом на работе платили больше. Есть преподаватели которые не валят, по достоинству оценивают тех, кто старается, ходит на пары, выполняют задания, но при этом могут за плату вытянуть на тройку, если ты не хочешь учиться и/или работаешь. Лично мной никогда в казну не ложилось, сдачи были на 4-5. Во время дистанционного обучения так же было всё удобно, не нужно по морозу ездить, вставать рано что бы успеть к паре, есть мудл и есть тимс, проходит всё тоже самое что и очно. С преподавателями всегда можно договориться(Воробъёва Ю.М.,Лыжник, Шаповалова, Бондаренко) Этот ВУЗ объективно привлекательней чем все остальные ВУЗы в городе, такие как КДПУ(пед), КНУ или КНЭУ В.Гетьмана.

,

Я третий год учусь в этом университете, довольна процессом обучения, очень удобно налажена система обучения для тех, кто совмещает работу вместе с учёбой. Хорошая база знаний, замечательные преподаватели. Очень довольна, что выбрала именно это учебное заведение.

,

Я очень давно окончила этот университет. Сейчас я живу очень далеко от Донецка и мне понадобилась выписка академическая в часах я пишу на электронную почту университета на протяжении 4х месяцев, никто не отвечает. Я пыталась дозвонится но все требуют заявление написанное от руки и каждый раз я звоню каждый раз новое заявление потому что предыдущее старое. Замкнутый круг. Я понимаю что в архиве сидят и ждут взятку но что бы заплатить я должна быть уверена что справку напишут. Университет не имеет международных стандартов, поэтому их диплом никуда не годный кроме Донецка. Зачем платить деньги за обучение если университет не признанный никем.

,

Лично я вполне довольна обучением в этом универе. Естественно многое зависит от преподавателей, и здесь с этим проблем нет. На нашей кафедре (кафедра маркетинга, менеджмента и публичного администрирования) работают действительно настоящие специалисты в своей сфере. Исходя из личного опыта, могу сказать, что это не только хорошие преподаватели, но и замечательные люди, которые помогут решить вопросы с высшим руководством. Пары проходят всегда продуктивно и интересно благодаря различным кейсам и заданиям.

,

Поступил сюда на финансы в магистратуру после бакалавриата из другого вуза. Что тут скажешь, каких либо напрягов по учебе особо нет, уровень преподавания достаточно высокий. Как для магистратуры, когда никому уже не нужны заморочки - отлично! Всем рекомендую.

,

Поступил сюда на финансы в магистратуру после бакалавриата из другого вуза. Что тут скажешь, каких либо напрягов по учебе особо нет, уровень преподавания достаточно высокий. Как для магистратуры, когда никому уже не нужны заморочки - отлично! Всем рекомендую.

,

Цікаво навчатися в Універі ДонНУЕТ! МУДЛ вирішує усі питання для тих хто вчиться та працює! Є можливість вивчати дисципліни дистанційно ! Усе подобається! Так тримати !!!!!

,

Моя подруга училась в Университете,говорила,что обучают хорошо,дают знания нужные.Но как коснётся трудоустройства ,то ищите работу сами.! Та когда уже будут не только обучать,но и помогать с трудоустройством?

,

Самый отвратительный и ужасный Вуз, который давно пора закрыть и всех пересадить за взятки! Не поступайте сюда никогда!

,

Чудовий Університет! Є багато можливостей для професійного та особистісного зростання студентів, професійні викладачі, сучасне обладнання. Пишаюся Університетом, в якому навчаюся. Зараз в ДонНУЕТ, як і у всіх інших ЗВО, дистанційне навчання. Мені подобається така форма роботи, хоча й дуже хочеться повернутися в навчальні аудиторії.

,

Найкращий університет! Дивовижне місце, де можна знайти безліч друзів і вивчити безліч цікавих предметів! Дистанційне навчання одразу злякало, але, поринувши у вир дистанційної освіти, зрозуміла, що це цікаво. Вступайте до лав ДонНУЕТ і ви зрозумієте, що зробили правильний вибір, тому що ми готові до будь-якої форми навчання!

,

Навчатись одне задоволення! Університет дає багато можливостей реалізувати себе в обраній професії. Багато практики і це, на мою думку, найголовніше у навчанні. За 4 роки навчання ніякої корупції не було, ні в мене, ні в моїх знайомих (навчаємось на різних спеціальностях та інститутах). Здивували відгуки про неякісну освіту і професіоналізм викладачів, можливо проблема у вас і вашому ставленні до навчання? Адже, наш успіх залежить лише від вас самих! Навчання в Університеті не означає, що не потрібно займатись саморозвитком. Раджу вступати в ДонНУЕТ! Упродовж декількох тижнів, тому що карантин, у нас ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ. Спочатку боялася і не розуміла як усе це буде відбуватися, але наші викладачі налаштували нас на позитив і пояснили, що нічого складного ТУТ немає. Працюємо із задоволенням, дякуючи викладачам нашого Університету

,

Навчаюсь протягом чотирьох років на спеціальності Туризм. Хочу допомогти у виборі університету для абітурієнтів. Багато різних коментарів, бо багато спеціальностей, кафедр та педагогів. Якщо ви вже обрали спеціальність, читайте коментарі лише про неї. На мою думку, університет виправдав всі мої сподівання. Викладання предметів, які стосуються ТУРИЗМУ тут на високому рівні, розклад звичайний, дещо буває більше, дещо менше. За чотири роки старанного навчання (інколи і прогулювала, і не робила домашку) жодного разу не було проблем із сесією, оцінками або викладачами. (І це я не про гроші та хабарі!!! Можна щось доздати, перездати, виправити, у ДонНУЕТ 100 % немає навіть натяку про хабарі). Активність у соціальному житті Університету завжди вітається. зараз, коли вся країна, у зв’язку із карантином перейшла на ДИСТАНЦІЙНУ ОСВІТУ, наш Університет, як і завжди, був готовий до такої форми роботи. Дякуємо нашим викладачам-професіоналам! Найкращого вам!

,

В данный момент учусь. Меня все устраивает в Вузе Учусь на 3 курсе и все нормально. Преподаватели всегда идут на уступки, если конечно вы учитесь, не прогуливаете пары. Студ актив в университете очень хороший,ребята всегда устраивают какие- то концерты или же мероприятия.

,

Навчаюсь на заочній формі навчання.Усе подобається, особливо завдання та форма спілкування із викладачем через платформу moodle.Завдання можно виконувати вдома, проходити тести, дивитися відео матеріал. Дуже подобається, що екзамени проходять у формі тестування! Якщо виконував завдання та читав лекційний матеріал проблем із складанням сесії просто не існує! Усе подобається!!!!!

,

Учусь сейчас на заочном, все устраивает. Учишь, читаешь, интересуешься? Отлично, все сдашь без проблем! Лишнего не спросят, все в рамках лекции. Не учишь, не понимаешь, ну не дано?))) Тогда без обид. Преподаватели, которые были, любят свое дело и при вашем желании готовы помочь, объяснить итд.

,

Есть замечательные и справедливые преподаватели, знающие свое дело и желающие давать знания студенту. Но есть и такие, которые в не хотят/ не могут/ обучать студентов, ссылаясь на то, что они ничего не должны и не обязаны. Но за определенную сумму не прочь "помочь" студенту закрыть сессию, правда со второй, а то и с третьей ведомости. И тут возникает вопрос: "Зачем же вы тогда здесь работаете и срамите ДонНУЕТ?" Не радует и манера общения со студентами. Говорят, что рыба гниет с головы и это так, ведь администрация этого не хочет видеть. Жаль, хороший вуз...БЫЛ(((

,

Преподаватели обучают,дают хорошие знания ,и если бы с такой охотой еще и трудоустраивали.То лучше было бы.

,

так ещё женщина которая директор факультета или кто-то там, занимающаяся составлением академ. справки и которая говорила что пройдёт просто зачётная, поставила в академ. справке просто Звёздочки... звёздочки карл!!! и просто выставила оценки, при этом не сказав нам ни слова что всё таки нужен был ещё и план... Короче сделала в лучших традициях незаинтересованного человека... Теперь эта справка подходит не всем ВУЗам... моё почтение)) Так ещё при этом позвонив другой женщине по вопросам восстановления и пытаясь узнать сколько стоит год обучения, потому что восстанавливающимся студентам другая цена, у неё, услышал что нужен номер бухгалтерии. Попытавшись узнать его услышал что у неё его нет потому что... внимание... У них телефонные кабеля воруют и не во всех отделах есть телефоны... Это была последняя капля... Никогда в жизни не идите в эту шарагу... Это уже далеко не тот ВУЗ которым был.. Таких отборных овощей я давненько не встречал)

,

Скажу об этом чудо-университете немного... ситуация конечно не всех коснётся, но рассказать стоит... Немножко об отношении этой шараги к потенциальным студентам. Моя жена училась на контракте, поступив в 2011 году в Донецке ещё в этот ВУЗ и он был хорош правда... Пока не случилось то что случилось и он не переехал в Кривой рог. Перевестись тогда у неё не было возможности и в итоге получила она ДНР диплом. Вот недавно буквально 3 месяца назад она решила восстановиться сразу на тот курс на котором закончила, но для этого надо чтоб в Кривом Роге выдали Академ. справку.. Но вот незадача, они видите ли не взяли ни зачётки, ни индивидуальные планы студентов (хотя они были в электронке), а просто взяли и уехали. Ох сколько крови пришлось потерять пока мы наконец не раздобыли зачётные украинские в Донецке... Это капец... В итоге скинули, хотя говорили или план или копии зачётной... Раздобыли зачётку, сказали сделают нам академ.справку... Мало того что после этого её делали около месяца

,

Настроила русскую клавиатуру- напишу. Я закончила ДонГуэт еще в 2002г. Получила Бакалавра с отличием-Международная Экономика, поспупила в 1998 на бюджет-без взяток-ни разу не платила! В зачетке было три четверки. Поступила на Магистра в Нью-Йоркский Государственный МВА-бизнес в 2005г-без денег! А теперь послушайте- в ВУЗе США студенты мало того что платят ОГРоМНЫЕ деньги за престижную специальнось- так еще и преподы НИЧЕГОне объясняют- дадут перечень книг и улюбнутся. А на лекциях могут о философии говорить и анекдоты рассказывать! Не так как у нас принято разжевывать материал как в садике! Таких капризулек как в комментах-просто отчисляют-деньги не возвращаются! Спасибо нашему ВУЗу-благодаря знаниям добилась чего хотела.

,

I graduated from Donnuet in 2002. Reputable University in North America!

,

Чудовий ВНЗ! Хто не хоче вчитися- той ніде не вчиться!. Поступила і не жалкую. Вчуся на бюджеті, отримую стіпендію - без проблем!!! До того ж, зробили ремонт у всій будівлі і зараз просто чудово - тепло та комфортно. Видно, що керівництво вкладає кошти в розвиток університету, а не по кишенях.

,

Вуз полный ноль, воры, Не идите туда деньги берут, а по том гонят даже отличников

,

Шарашкина контора по выдаче дипломов, а не вуз. За деньги можно на пары и даже на сессию вообще не ходить. Знаний никаких не дают, если бы не был вузом-переселенцем закрыли бы наверное давно, чтоб не позорить образование.

,

Меня все устраивает в Вузе Учусь на 3 курсе и все нормально,если кто то не хочет учится,прогуливает пары,хамит преподавателям,или еще что то,тогда в любом случаи будут проблемы и возможно придется заплатить! И вообще во всех вузах берут деньги,так что коменты ниже честно, ну рассмешили,думаете что в жизни все бесплатно что-ли.. Студ актив в университете очень хороший,ребята всегда устраивают какие- то концерты или же мероприятия. Преподаватели хорошие,но не все конечно. Поступайте в торговый

,

Про навчання: коло половини учительв хочуть аби ви знали більше та добре навчались, чверті - байдуже, а ще чверті є діло винятково до хабарів. П.С. Обурила транслітерація української на англійську через російську та паперовий диплом!

,

Вуз отстой. Берут взятки. Стыд и позор

,

Поступила в этом году,вуз мне очень нравиться, а самое главное это люди,преподаватели хорошие хоть и строгие.Учиться везде тяжело, но сдесь вас поддержат.Здания канечно старое, но они стараются сделать условия лучше.

,

Отличный университет Торговый - самый клевый

,

Ужасный университет, берут абсолютно всех, даже на бал ЗНО не смотрят, поступить очень легко, но сам по себе он просто отстойный.

,

Очень жаль, что ДОННУЭТ практически не существует в прежнем виде. Я окончила факультет пищевых производств в 2007 году и за все время обучения ни разу не платила за экзамены. Хочешь учиться - нет проблем, учись! Преподаватели, конечно, разные, впрочем как и все люди кругом)) База знаний хорошая, смогла сделать неплохую карьеру на пищевом предприятии.

,

Судя по отзывам - негативные это студенты!!! Положительные - это преподаватели которые хвалят свое болото!!!! Жуть!!! Похоже ВУЗ в полном ауте!!! Перспективы в Кривом Роге у него похоже нет!!!Как и отопления!!! Как можно в холодных помещениях учиться зимой!!! Даже не представляю!!!!

,

Самое смешное, что забрав документы в прошлом году оказывается меня до сих пор не отчислили создав куча проблем! Скорее с контракта перевели сами по себе на бюджет студента с академ справкой и этим накрутили свои часы перед государством,позорище! Куда МОУ смотрит?! Развели бардак!!!

,

Вуз хороший , но взятки берут!!!

,

Как можно учиться в Крив Рогу? И какие знания они могут дать? Если у них ложь везде? Каких 1300 студентов? от силы - 100 человек? Каких 66 профессоров и докторов наук? Они, что позаимствовали их у Европы??? А кандидатов собрали со всей Киевской области? Вот народ разводят!!! Донецк - 5 звезд. Кривой Рог - ни одной.

,

С высоты пошедших лет скажу, что здесь прожиты ,пожалуй , четыре года лучших в жизни. Закончила 30 лет назад. Спасибо родному вузу! Очень переживаю за сегодняшнюю ситуацию.Пусть все будет хорошо и у вуза, и у студентов!

,

ДонНУЭТ был гордостью Донецка, это был цветущий ВУЗ, развивающийся и очень перспективный. Но судьба распорядилась так, что ему пришлось переехать в г.Кривой Рог. Единственное, что радует в этой ситуации - это то, что у нас не будет читать лекции по политэкономии заведующая кафедрой экономической теории. Отвратительная личность, высокомерная и очень подлая. Удачи Вам на заслуженном отдыхе!!!

,

На момент окончания ВУЗа (несколько лет назад), для меня "торговый" был, и я уверен останется, одним из лучших ВУЗов донецкого студгородка. Здоровая критика - это конечно хорошо. Были, есть и будут субъекты, которые трубят о низком уровне знаний, который преподносит профессорско-преподавательский состав, об уровне коррупции и т.д., у каждого преподавателя, равно как и у каждого студента, свой собственный подход к учебному процессу. Мне нужно было, и я учился, независимо от уровня изложения материала на лекции. Внеаудиторная деятельность, СНО, все учащиеся на технических специальностях помнят эти три буквы:) Организация всевозможных мероприятий, вечеринки, встречи первокурсников, дебюты, участиве в юморинах, а следовательно и Студенческом самоуправлении, - это были поистине "золотые" 5 лет. Мой кругозор, мои преодоления комплексов, мои нынешние друзья, да и в целом финальный этап становления меня как личности, это то, самое важное,что дал мне ДонНУЭТ.

,

Вуз очень хороший,в этом году пришлось перевестись в Днепропетровский университет культуры и искусств на ГРФ это две большие разницы в Днепре подготовка никакая ,поэтому если хочешь стать классным специалистом то нужно идти в Донецкий Национальный университет им.Туган-Барановского.Большое спасибо декану Гницевич за хорошую подготовку студентов.

,

Универ самый лучший и четкий!!! только не в кривом рогу! а в Донецке! Самый любимый. да, есть свои заморочки, но плюсов больше! Донецкий университет экономики и торговли им М.Туган - Барановского Лучший))))

,

если учишься,то и Нагорной и Дегтяреву и Дитрих и т.д. сдашь без проблем а вообще очень люблю наш универ!

,

5. хорошие знания можно получить у Бровко, Золотарёвой, Захарченко, Куделиной, Щетининой, Васильевой, Писаренко, Айдаровой, Савельевой, Величко, Оносовой, Гордиенко, Антошиной,Шапран, Стрижак, Лойко. Адекватные и знающие люди, которые приходят на занятия подготовленные и действительно учат, не заглядывая к вам в карман! общий бал ставлю 3.измотанные нервы, потраченные деньги и уровень знаний не соответствующий действительности!

,

прежде чем поступать в этот университет хорошо подумайте, потому что столкнётесь с рядом таких проблем: 1. в деканате все решается в последний момент, вечно теряются квитанции, нужной информации не получишь. 2. на стажировку в брусничку не идите, обещанного свободного графика вы не увидите. декан лично скажет, что раз пришёл учиться - учись, а если хочешь работать иди в академ. 3. о высоком качестве образования приходится только мечтать. некоторые молодые преподаватели знают лекционный материал хуже студентов. Дегтярёв, Лукьянчук, Катрич, Кибзун, Молоканова,Кириченко,Нагорная, Чернышёва это потерянное время и деньги. 4. студ совет это вообще отдельная история. кучка студентов, курящих кальян в общественном деканате и приходящих только тогда, когда выставляются зачеты и экзамены.и конечно же все они какие то родственники и дети друзей деканов, ректоров и преподавателей, а их зачетки при минимальных знаниях пестрят высокими баллами.

,

Те, кто хочет учиться и получать нужные, современные знания в профильном экономическом ВУЗе, с Болонской системой - welсome. Перешла на 3ий курс и сейчас никак не жалею, что учусь здесь. Потрясающая асмосфера студенчества! В нашей группе (да как и во всем универе) есть те, кто хочет учиться и что-то знать, не леняться: много работают, не косят пары, учат и сдают сами, без денег. Другим же, проще заплатить и быть довольным, обливая грязью, что с него вымогали деньги за экзамен/модуль и т.д. Давайте смотреть правде в глаза: коррупция есть везде, но кто не дает, у того не заберут. В целом, наш универ - школа взрослого человека, Болонская система заставляет расставлять приорететы и для каждого они разные. В целом, все круто: уютные корпуса, общаги, классные и веселые люди вокруг, понимающие преподователи, достойные знания. А концерты, конкурсы и вечеринки в клубах это вообще здорово. Торговий дуже кльовий! ;)

,

поступила без связей и денег, на фак фргб, оч.довольна, уже 3 курс. если лень учить плати деньги. образование достойное, немного напрягает физ-ра. Практика в Крыму, за рубежом и т.д. всё нравиться. рекомендую.

,

Если у вас есть связи-радуйтесь! Если нет-учите,но объективности не ожидайте. В принципе, сдать можно самому. Но качество образования очень низкое.

,

Да что вы там несете, по поводу взяток, берут там 90% преподавателей! Из них 40% специально валят даже знающих учеников, чтоб получить побольше прибыли т.е. со всей группы. Остальные 50% дают возможность сдать умом либо деньгами. И 10% которые денег не берут, да такие есть!

,

Я закончил этот университет (ДонНТУ) в 2013 году кафедра товароведенья и могу сказать одно что университет дал достойные знания мне, просто их получает тот кто хочет их получить!!! Как и работу находит тот кто хочет работать!!! А по поводу коррупции я могу тоже самое сказать и за другие вузы и университеты, вы сами спросите у своих друзей из других вузов и (не надо врать самим себе). кто не дает у того не заберут, мы сами своей леью приучили давать (взятки).

,

Я уже заканчиваю этот ВУЗ и все мои сессии были сданы только с помощью ума и желания учиться! Преподаватели кафедры понимающие, знающие свое дело люди! И очень жаль, что им приходится тратить свое время и силы на тех, кто за спиной поливает их грязью! Хватит писать тут всякую ересь и займитесь, наконец, делом!

,

2 часть комментария.По поводу дипломирования . Была очень сложная и интересная тема, консультировали преподаватели выпускающей кафедры ГРС и никто никогда не отказывал. Всё на благо студента – и по почте, и по скайпу, и по телефону. Если я не успевала в дневное время, то могла позвонить часов и в девять, и десять вечера !!! Спасибо всем преподавателям !!!

,

1 часть комментария. Я в этом году закончила Торговый по специальности Гостинично-ресторанное дело. На бакалаврате училась по контракту и как отличница получила приятный бонус – заработала грант - бесплатное обучение в течение семестра. В магистратуру поступила уже на бюджет. На нашем потоке все способные студенты получили бюджетные места и никто никому за оценки не платил !!! И вот какие впечатления остались: - очень благодарна за полученные классические знания – я точно знаю что и как в моей профессии должно быть !!!; - получила возможность бесплатного обучения на пяти международных тренингах в торгово-промышленной палате; - прошла практику в Европе; отдых и стажировка в такой компании - это круто !!!! Я ещё хочу!!!! =) - скучаю за многими преподавателями, особенно на выпускающей кафедре ГРС! За время учебы и дипломирования стали как родные! Хочется позвонить и узнать как у них дела и поболтать душевно =))

,

Проучилась 4 года и не разу не сталкивалась с тем, чтобы преподаватели вымогали деньги. Очень обидно слышать, когда обливают грязью преподавателей, те, которые наверно ни разу за сессию не появлялись на парах. Уважаемые преподаватели огромное спасибо Вам, вы лучшие! В университет всегда хожу с радостью, все спец предметы очень интересные и преподаются на высоком уровне. Специальность ГРС - это круто и престижно. Товарищи которые уже закончили эту специальность все устроились на работу и довольны сделанным выбором.

,

Все правильно, кто хочет учиться - тот учится, а бездельники только кляузы пишут и учиться мешают! Давно пора избавиться от таких "студентов", жаль министерство не разрешает!

,

Тот, кто ниже написал комментарий, явно не студент факультета ресторанно-гостиничного бизнеса, потому что он даже не знает как правильно называется факультет. Я выпускник факультета ресторанно-гостиничного бизнеса, все 5 лет учился самостоятельно, без всяких взяток. И кроме знаний, ни один преподаватель с меня ничего не требовал. Большое спасибо всем преподавателям ФРГБ за хорошие знания, которые позволили мне стартануть в рабочую жизнь. Вы лучшие!!!!!

,

Учусь на 4 курсе готельный бизнес. Могу учиться сам, но поскольку вся группа собирает деньги и на модуль и на экзамен, приходится и мне сдавать. А вообще, взятки процветают. Обидно. Главное то, что ректорат об этом знает, но попыток предотвратить все это нет.

,

Учусь второй год в этом ВУЗе. Коррупция процветает,невозможно сдать не один экзамен без денег,даже если учишь и знаешь...плевать...плати...иначе на экзамене тупо завалят вопросами, которых вообще нет ни в лекциях,ни в методичках... Когда поступаешь, все так сладко рассказывают, лишь бы пришли учиться к ним, но это только слова... Учусь на бюджете,еще ни одну стипендию не потратила на себя,все уходит на модули и экзамены. Преподавателям нужны только кошельки студентов,а не их знания... Жалею что не подала документы в какой-нибудь европейский вуз,так как школу закончила с отличием. Ребята,если у вас есть мозги -пробуйте в Европу!!!

,

Самый коррумпированный вуз в Донецкой области! Учусь на 5 курсе, ни разу не платила. Все нервы уже вымотали. В группе все платят абсолютно за все предметы. Недавно появилась новая фишка - можно заплатить ОПТОМ за все предметы по определенной кафедре (так делает кафедра международной экономики). Стыд и позор! А потом преподаватели восторгаются продвинутыми западными странами. Сначала сами взяток не берите, а учите студентов! Потом эти специалисты смогут экономику поднять в нашей стране. Те, кто хочет не ходить на пары и ничего не делать, поступайте в этот вуз. Здесь за деньги вы решите все проблемы.

,

В отличие от других ВУЗов, здесь к студентам относятся с пониманием

,

Просто лучший!

,

Ребят, что касается антирекламы, а именно взяток: коррупция есть во всех ВУЗах Украины, и нехрен тут распылятся об этом. В нашей стране все пропитано коррупцией, начиная с детских садиков и заканчивая кладбищем, так что снимите розовые очки и просто примите это как данность.

,

ВУЗ вполне нормальный, здесь как и везде, кто хочет - тот учится, а кто нет- тот решает все по-другому. Все зависит от студентов. База знаний здесь очень сильная и большинство преподавателей, соответственно - тоже. Отличная библиотека, возможность научной деятельности на разных уровнях, как региональном, так и международном. У студентов есть возможность проявить себя в разных направлениях. Я заканчивала именно этот ВУЗ, всем советую, никто здесь ничего не вымагает, просто есть студенты, которые сами учатся, а есть те, кто просто просиживает родительские деньги и всем недоволен.

,

Окончила вуз в 2005 году, учисась на бюджете, экзамены здавала сама, никогда и никто денег не вымагал, у нас почти вся группа сама сдавала, а платило 2-3 студента, которые не отличаличь умственными способностями.

,

Да хороший универ, единственная кафедра, которая 100% вымогает взятки - это кафедра физкультуры, а так, если можешь сам - учись, тебя не валят. Огромный привет ФРГБ, кафедре технологий, самая лучшая кафедра.

,

Пыталась поступить в этом году в этот ВУЗ с красным дипломом и двумя научными статьями,правда до этого училась в другом университете. в итоге,сдала хуже чем двоечники,которые до этого учились там. сразу понятно,что нужно в этом учебном заведении:деньги или знания. очень обидно,в след.году поеду лучше в другой город,только не туда.

,

проучился, тут на ускоренном 2 года, могу сказать с 100 % уверенностью что берут все!!! За гос экзамены были разные цены за один 600 за второй 1200!!! Разные кафедры!!! =)) Тут даже если знаешь что то и хочешь учиться, многим преподам на тя наплевать, и хорошую оценку не получишь!!!

,

Ребята не идите сюда учиться!!!!Вуз ужасный!!!Знания дают нулевые.Студентов гнобят и за людей не считают, а только лишь видят в них деньги!!!!

,

Абитуриенты, ни в коем случае не поступайте в этот "ВУЗ". пожалейте свои нервы

,

Ну что сказать..Заканчиваю ВУЗ на кафедре Менеджмента.Искренне никому не советую!Кафедра невыносима,взятки,взятки и только,причем вымогают ,не стесняясь! Знаний никаких особо не дают,зря потраченные ваши время и деньги,а главное нервы!Реально самая ужасная кафедра,на остальных полегче.

,

Нет перспектив на будущее , хотя все кричали о том, что универ студентов не кинет, работу найдут всем- это не правда, без связей никуда,какой бы ты умный не был и даже красный или диплом всех существующий цветов ты не получил останешься дома после 5 курса. Поэтому не верьте в эти сказки, а на счет коррупции она здесь процветала и будет процветать и никто не пытается это скрыть.

,

Везде есть свои плюсы и минусы... Я закончила данный вуз в 2009 году и могу сказать, что никто никого не заставляет платить, студенты сами не хотят учиться и просто сами несут деньги и кричат, что преподователи тут взяточники! Были конечно и исключения, когда преподователь тупо намекал, что без денег не сдадите, так оно и было и это единицы. А так было бы желание учиться.....

,

Почему в названии государственный? ВУЗ давно национальный! Что вы все зациклились берут-не берут! Что кому-то нож к горлу приставляли? Тот кто дает, лет 15-20 назад мечтать мог только о ПТУ,даже не каждый техникум им был по зубам, а теперь получают высшее образование,которое им не по силам (умственное развитие подкачало,либо лень раньше их родилась).Думаете, что преподаватели в восторге от таких студентов? Потом вот такие горе-выпускники кричат на всех углах,что не могут по специальности на работу устроиться. А какая у них специальность,если все 5 лет учились только деньги заносить? Любой работодатель раскусит такого вот "специалиста". О чем говорить,если некоторые люди с высшим образованием не могут взять процент от числа??? Лично сталкивалась! А университет отменный,такими условиями обучения не многие ВУЗы могут похвастаться.Все условия созданы для получения знаний,начиная с состояния корпусов,библиотеки,преподавательского составаДелайте выводы! и т.д. А общежития так вообще лучшие!

,

В данный момент учусь, торговый---самый клёвый!!!

,

TIRNITY Абсолютно согласен с Вами, я закончил ДонНУЭТ в 2008г.(учился на бюджете) и не жалею, а наоборот горжусь что учился именно здесь!!! А те кто обливают НАШ ВУЗ грязью пусть задумаются. Ведь может проблема не в ВУЗе а в людях которым он не нравится???

,

Начало см выше. Коррупция: Преподаватели берут, НО за 4года я с требующим деньги встретилась всего один раз, сдать самим реально, преимущественно платят те, кто просто не учится, либо хочет оценку повыше. Будьте готовы к тому, что на 4-м курсе резко возрастают требования, особенно к претендентам на красный диплом,их количество ограничено,лишних срезают на ГОСе. Общее впечатление:проучившись 4 года на дневном Учфина на 5 курс хочу на заочку . На заочку хочется не по тому, что надоело учиться, а потому, что надоело ТАК учиться, без вектора, нюансов, на общих примерах и энциклопедических выдержках, хочется почувствовать специальность, а университет к сожалению такой возможности не дает. Вывод: нужна корочка? хочешь стать преподавателем? -тебе сюда. Хочешь получить специальность и понимать -ее? - или другой ВУЗ или(по мне-идеальный вариант, но к сожалению, понимание пришло поздновато) заочка + работа по специальности + курсы + языки. Удачи абитуриентам, делайте СВОЙ выбор)

,

Не сложно учиться, если есть память и умение зубрить; не интересно, если есть соображалка и желание понимать все системно, а не отрывками-определениями. Лекции: Уровень преподавания очень сильно зависит от самого преподавателя. Есть просто замечательные, преподносят информацию толково, кратко, осмысленно,а главное-от себя и с душой, есть же напротив, "по конспекту" не отрываясь от листика тороторят, сами плохо понимая сказанное, если вдруг потеряли строчку-все, катастрофа.... к сожалению хороших лекторов не много, но они есть....электронные конспекты-благо в наличии имеются почти всегда... Проработки: к сожалению не много преподавателей, которым интересен их предмет с точки зрения именно практического применения, за мои 4 курса увидела человек 7 - не более, остальные- зубри конспект.... жаль, так как в изучаемых предметах есть очень много интересного и нового, "зубрежка" отбирает кучу сил и времени, при попытке учить не конспект- быстренько отбивают охоту к предмету в принципе...

,

Товарищи, ВУЗ национальный, а не частный. Там на много больше преподов и студентов - до 10000 тысяч...Лучшее заведение и мире. Я очень рада, что училась там - и выучилась сама, без договоренностей. Через 3 месяца после окончания нашла работу, помог отдел карьеры ДонНУЭТа. Поступайте - не пожалеете !

,

Хотелось бы, что б люди, написавшие столько гадостей, из студентов ВУЗа - посмотрели нам в глаза...) Кто из нас у кого что берет, в туалетах шифруется. Уверена, что сразу на половину меньше гадостей уйдет ... А вот за 7 человек, кот. уволили - в 1 раз слышу. Знаю, за 1 человека ... Если поливаете грязью, то хоть не приукрашайте, это мерзко. Лучше ВУЗы есть, но более дорогое обучение, менее носятся с вами кураторы - идите туда, зачем в ДонНУЕТ? А вот материально - техническая база и библиотека - лучшие в области !!! Славу и репутацию такого экономического гиганта не омрачит никто !!! Самый лучший ВУЗ!

,

Да, как-то неожиданно. Сама закончила это прекрасный ВУЗ !!! И не заплатила ни за один экзамен !!! Сейчас здесь работаю !!! Не стоит всех под одну гребенку, не все берут и травят студентов !!! Среди моих коллег таких нет !!! Разные студенты бывают. Но всех вытягиваем, учим, без взяток !!! Просто нужно учиться, и не вспоминать в первый день сессии, что она началась. При этом, сидеть дома, не работая !!! Те же ребята, кот. работают и параллельно учатся - получают задания и приходят сдают все - когда им удобно (по индивидуальному графику). А про туалеты - так оскорбительно !!! Может вы что-то перепутали? Не даете просто в туалет сходить со своими просьбами, на которые услышите в ответ: "Выучите - придете отвечать" !!! Вы пришли учиться - учитесь!!! Не запускайте все на самотек, а потом обивая людей грязью !!! Вы же себя опускаете, недостойно, но не ВУЗ!!!

,

та ладно) не так уж и дорого) и по туалетам никто не шифруется) ну а то что нужно за все платить - чистая правда))

,

Самый корупционный университет Донецка ! Здесь можно купить любую оценку у любого преподавателя ! Но, далеко не дешево...

,

Учусь на 4 курсе в филиале. И хочу сказать что универ хороший, преподователи классные и ВСЕ дают знания и возможность сдавать самим и получать хорошие оценки! Один минус, дорого стоит контракт!!!

,

учитель физкультуры страх потерял совсем. разочарована вообще в вузе и в высшем образовании как таковом

,

из донецких действительно один из лучших вуз. по поводу знаний - во-первых не самый высокий уровень, во-вторых с красным дипломом все равно без связей никуда потом не устроишься и дни карьеры не помогут (пример моей лучшей подруги именно таков). в основном сюда идут те, кто... пардон не самых высоких интеллектуальных способностей, т.к. только в этом вузе в отличие от других гос.универов донецка за студентами дневниками бегают как в дет саду, и инфо на лекциях разжовывают до невозможного. а вот по поводу заочного мрак - половине преподов не нужны твои знания а только деньги. так моей сестре и заявила руководитель диплома - "если хочешь писать сама, ищи другого руководителя, у меня 3 человека уже пишут сами, а теперь мне нужныте, кто будут платить". сестра - товаровед с фактически купленным дипломом, без каких либо знани по спец-ти. подруга - экономист, год работала за 1000гр, полгода сидит дома и смотрит на красный честно заработанный диплом. а я училась на ЕП(дн), о чем говорю знаю

,

здесь можно учиться, если очень хочется учиться. работать надо, и не будешь платить. минус в том, что мало преподавателей, которые тебя поддерживают, верят в студентов и хотят помочь. а основная масса ни за что нас не считает. только и делают, что рассказывают о наших недостатках. огорчает также то, что на лабораторные работы сейчас покупаем сами образцы, так у кафедры (товароведение прод товаров) не хватает финансирования((( и приборов толком нету, один рефрактометр несчастный и весы... обещали больше, чем дают реально. общее впечатление не самое приятное и об уровне знаний некоторых преподавателей. вот так, ребята. 50 на 50 - не самый плохой, но и до лучшего еще далеко.

,

Отличный вуз как и все остальные))) а на счет взяток везде было есть и будет но размеры взяток не сильно и высокие. В ДПИ круче цифры пляшут в сессии... ))))

,

я собираюсь поступать в этот вуз! решительно настроена и всем этим слухам не верю! у меня сестра там училась, и за 5 лет заплатили только один раз. всё и всегда сдавала благодаря знаниям которые там давали. и знаю не по слухам, что это самый отличный вуз Украины. с заграницы едут сюда поступать!

,

супервуз!

,

Самый плохой вуз.

,

самый взяточниский вуз студенты не идите особенно в институт финансов. Там взятки берут за каждый экзамен минимум 400 грн. Преподы молодые бестактные орут на студентов.Особенно процветае на кафедре учетв и аудита. в прошлом году 7 преподов этого университета задержаны за взятки. Диплом стоит 800 долларов и плати сам пиши не пиши бесполезно. А директор покрывает своих преподов

,

Самый лучший экономический ВУЗ в Украине

,

Преподавателям кроме денег ничего не нужно....

,

если есть деньги - можно учиться. Второй вариант - ты очень, ну очень, ну ооочень умный (вундеркинд) - тогда поступай. Платят все и на всех сессиях, хоть за один предмет - но закон!! ...и на дневном обучении!!! Есть ещё игры, где приходят студенты на сдачу зачёта - препод спрашивает поднимите руку кто сейчас пойдёт отвечать на такой-то вопрос, 3 человека подняли, дальше поднимите руку кто на такой вопрос пойдёт отвечать - ещё 4 человека. Эти семеро с зачётками ко мне, все остальные готовте денюшку))) есть ещё парочка таких, ну совсем не по предмету игр!!(те кто учился поймут) Диплом защитить не просто, совсем не просто, если ты его писал сам. Поэтому таких людей единицы. А вообще от сессии до сессии живут студенты весело - это про ДонНУЭТ. Знания дают хорошие, учится здесь просто супер, весело, интересно, даже иногда познавательно, времени свободного много, если конечно тебе отстегнули родители (др.спонсоры) денег на сессию))

,

я абитуриентка!я в шоке!ну вот и пойми подавать сюда документы или даже не стоит!(((

,

Не советовала бы поступать учиться в этот вуз на заочное отделение! Преподаватели за счет заочников покупают машины и ездят отдыхать на Багамы! Если пытаешься сама написать курсовую или диплом - пустая трата времени! Зачет с 5го раза можно попытаться сдать самим, если преподаватель не " зажрался" . Было тяжело морально и материально, но я его закончила и Слава, Богу!!! Многие студенты учащиеся на дневном отделении не правильно воспринимают критику в адрес университета! Я работала, училась! Сама оплачивала обучение и платила за сессию! Этим я хочу сказать, что я реально оцениваю универ, т.к. не живу на всем готовом! Поэтому не удивлюсь, если меня не поймут правильно!

,

Вот народ, вы выражаете свое недовольство. Я не понимаю, зачем такое делать? Ну сказал один, ну два сказали. Ну так зачем портить всем остальным(а тем более, абитуриентам) впечатления? Каждый делает свой выбор сам!!!

,

Извините за выражение, но тут "дрючат" конкретно, ничего не объясняют, а потом как хочешь сдавай, с первого же дня запугивают студентов...

,

Замечательный вуз!Я его закончила в 2009 году.Училась на факультете питания.Преподаватели замечательные!Знания можно получить хорошие,если к этому стремишься.А насчет того,что преподаватели берут взятки,так это сами виноваты те,кто их дает.В этом универе можно все сдать самому,если учишь предметы как следует.А если бестолковые,то платите!никто вам не виноват! Не надо зря наговаривать!преподы берут деньги,чтобы таких тупых не отчислили,идут на уступки,а если видят,что человек и так все знает дают все сдать самому!БЕСПЛАТНО! Так что УЧИТЕСЬ,СТУДЕНТЫ! )))

,

Проучился 5 лет на бюджете, платил ну в очень редких случаях (хотя брали все, и иногда заметно валили на экзаменах), а поступить на бюджет на специалиста не смог, т.к. не заплатил, очень обидно, результаты подтосовали!!!!

,

ВУЗ действительно хороший, все преподаватели отлично читают свои лекции, тяжело только в начале, когда сталкиваешься с высшей математикой, химией и физикой, если хочешь сдать без денег, то придется пересдавать по три - четыре раза, а если будешь настойчив - сдашь экзамен в любом случае. Я учился на товароведа, и хочу сказать, что та информация, которая была дана преподавателями на лекциях (по специальности) довольно ценная - это я понял, когда пошел на работу в торговый центр! Плохо, что на работу сложно устроиться без опыта, а когда устроишься, нужно начинать с самых низов тратя целые годы, но в нашей стране так везде. И если Вы решили поступить в этот ВУЗ, не бойтесь сложностей, их Вы будете преодолевать всю жизнь, а этому тоже нужно учиться!

,

Я в 2003 году закончила этот ВУЗ, училась на дневном отделении на бюджете. И сейчас, когда мне говорят, что без денег в этом ВУЗе сдать сессию не возможно, я всегда привожу свой собственный пример. Пять лет я сдавала все самостоятельно без единого намека на взятки. все преподаватели без исключения, даже самые "вредные", когда видят, что человек учится всегда идут на встречу и отмечают старания хорошими оценками. Так, что учитесь дорогие студенты и все у Вас будет хорошо, и не будет повода рассуждать о взятках. Каждый сам выбирает, что ему нужно и прилагает соответствующие усилия. Тем более, если студент обучается на контрактной основе, он в первую очередь должен "жадно" впитывать знания, которые ему дают. Надо отметить, что в этом университете созданы все условия для учебы, начиная с обстановки корпусов и аудиторий и заканчивая материально-технической базой.

,

Получала в этом ВУЗе второе высшее по направлению финансы. Могу сказать одно: практически все студенты сдавали сессии своими силами, никто денег не требовал (за исключением одного препода). Было такое, что и платили, но в основном по причине того, что просто физически невозможно все изучить, экзамен за экзаменом, а еще и на работу ходить надо. Преподаватели разные, старались рассказать как можно больше, но все это в основном теория, в практических вопросах некоторые разбираются слабо (на втором высшем это заметно, т.к. многие студенты уже работают именно в том направлении, на которое пришли получать диплом. И конечно убила наповал тупая система тестов, когда сами студенты их составляют, а потом другая группа на них отвечает. Первое образование получала в частном ВУЗе, все мне кричали, что это не то, несерьезно, а сравнив, поняла, что в частном ВУЗе знаний нам давали больше.

,

ВУЗ может и не плохой! Но 800,00 грн. за госэкзамен - это слишком! А если учесть оплату за магистра - через два месяца заплатить надо около 6 тыс.???? где бедным родителям брать такие деньги???????????

,

ВУЗ супер, если учишься, то всё сдашь и никто никаках взяток требовать не будет никогда!

,

Ребят, абсолютно согласна с Бакалавром. закончила этот вуз и могу сказать, что многими преоподавателями, как людьми, разачарована полностью.. И те деньги,за которые говорит Бакалавр, вполне обоснованны.

,

Взяточничество?Ха,покажите мне хоть один вуз где не берут взятки.........,Да Доннуэт не исключение,но так в отличие от технического и национального,в этом университете предоставлено право выбора-хочешь учиться сам и получатьзнания, пожалуйста -на это созданы все условия и даже более чем....а если ты пришёл так чтобы была корочка потом,будешь платить!А знания преподов и знания которые здесь дают их достаточно,чтобы в дальнейшем найти работу и хорошо устроится в жизни! Всё зависит только от тебя и грешить что взятки берут,а ты возьми и докажи что ты знаешь,и не один препод не станет залупляться и валить !

,

Дорогие студенты деньги берут везде и люди везде разные. Если постараться можно и сессию досрочно сдать и зачет автоматом получить. Хорошо развита наука и спорт. Отличный торгово-экономический ВУЗ, кому не нравится может идти в ДПИ на геолога, металурга или инжинера!

,

Я студентка заочного отделения. Деньги берут многие преподаватели.Но есть и замечательные люди, которые действительно справедливо оценивают твои знания.Спасибо им. Не скрою, платила за некоторые экзамены, так как из за работы не всегда была возможность посещать начитки. Была ситуация : заплатила за экзамен на 4 ( каждая оценка стоит по разному у некоторых преподавателей). Пришла на экзамен, меня минут 30 преподаватель опрашивал, грузил дополнительными вопросами и еще раздумывал, какую же оценку мне поставить. Было смешно. Если у тебя уже в кармане лежат деньги, зачем с умным видом качать головой и пытаться прочитать лекцию "Почему вы не учили, как вы вообще тогда пришли на этот экзамен и как вам не стыдно". За следующий экзамен у этого же преподавателя я не платила из принципа. А так в общем ВУЗ хороший, много отличных преподавателей. которые всегда подскажут и помогут.

,

самый классный вуз во всём мире

,

ВУЗ хороший, но для кто хочет получить действительно знания,а не просто проводить время. Достойных преподавателей много на каждом факультете.Так что не следует обвинять университет,а "покопайтесь"в себе.

,

Платят практически везде, я имею в виду практически во всех вузах СНГ, поэтому это не является таким важным критерием оценивания. А лично от себя скажу, что сдал три сессии практически на одни пятерки бесплатно. Если ты имеешь в голове не кашу , а мозги, то сдавать экзамены сдесь более чем реально.

,

Не надо обижать заочников! Я заочно на 6 курсе учусь на пятерки и ни разу не платил. Проблема: бывает 7 экзаменов каждый день подряд.

,

Мне очень нравиться:)))))))))))))))))))

,

Закончила в 2008 году фак. учет и аудит... Все класс ОБОЖАЮ ДонНУЭТ. Но не могу не согласиться с некорыми) Сессия по корману бьет. Сама лично сталкивалась с математикой...

,

Хороший ВУЗ!!! Но без бабла, сессию тяжеловатенько.....

,

ВУЗ Сложный

,

Блин вот все хорошо в этом торговом универе - и друзей масса и проводят всякие внеучебные... - только вот реально работу найти - фиг... А еще поставило в шок отношение некоторых преподов во время учебы... В частности кафедры математики... Были неприятные моменты с вышкой.

,

Окончила наш прекрасный универ и уже полгода на могу найти работу! Везде требуют опыт, а где его взять???

,

Учусь на 4-ом курсе ДонНУЭТА и хочу сказать, что за все эти годы ни разу не пожалела, что поступила именно сюда. База знаний отличная. Преподаватели - отличные, которые всегда идут на встречу и помогают. Взяточники???? Уважаемые, назовите мне, пожалуйста, хоть один ВУЗ, где не берут взятки???Лично я за все 4 года заплатила всего за два предмета и то, потому что мне было лень их учить(замечу, что учусь на 5-ки). Мне, да и всем в моей группе, ни разу ни один преподаватель не нагрубил,как тут рассказывают. А для некоторых , даже если Высший Учебный Монастырь открыют, и то будет все не так! И если всех все так не устраивает в нашем университете, какого, простите меня, чуда вы поступаете к нам на магистратуру, переводитесь с других ВУЗов???Поэтому, уважаемые будущие студенты, не слушайте всяких СМЕШНЫХ БОКАЛАВРОВ, 111 и других. Поступайте к нам, уверена, что не пожалеете.

,

Количество студентов указано неправильно. На самом деле здесь учится больше студентов!

,

Я студентка 2 курса этого университета и очень рада что поступила именно сюда! Многие говорят, что очень коррумпированное учебное заведение, да, действительно есть преподаватели которые берут деньги, но в том случае, если тебе глубоко наплевать, извините за выражение, на учёбу и ты приходишь просто отсидеть пары и пойти домой, чтобы родители не ругались! Многие мои знакомые сдавали всё сами, так как учились и стремились получить какие-либо знания! Поэтому всё зависит только от самого человека, если он хочет учиться, ему это всё воздастся в дальнейшем, а нет... это уже его проблемы! Поэтому, ребята, поступайте к нам, здесь очень классно! ДонНУЭТ - лучше в Украине нет!=)

,

Я учился в этом университете, очень замечательный преподавательский состав, всегда придут на помощь, толково объясняют, все понятно. Я рад и горжусь, что учился в этом университете.

,

Вы меня конечно простите, но где вы видели что бы заочники сами сдавали!!! Нигде такого нет, не было, и не будет!!! Я студентка дневного отделения, и практически всё сдаю сама, при этом староста группы и могу сказать что сдают люди сами практически всё, а если где-то и попадется вредный преподаватель то от этого ни куда не денешься!!! ВУЗ замечательный, и не стоит говорить если вы здесь бываете две недели за пол года!!! Вуз наш самый замечательный!!!

,

Закончила 1й курс, пыталась сдавать все сама , но попались 3 предподавателя, которых знания не интерисуют, только деньги, обидно, досадно, но ладно. Хорошо, что хоть остальные преподы давали сдать нормально, P.S. учусь на заочке, учет и аудит.

,

Я закончила этот институт и очень благодарна его преподавателям. Отучилась без взяток на красный диплом. Сейчас работаю главным бухгалтером на крупном предприятии. Так что все в ваших руках ВУЗУ СПАСИБО!!!

,

Прекрасный ВУЗ, готовит качественных специалистов. Те, кто привык платить - пусть платят, а если студент имеет знания и интеллект, то все в его руках.

,

а еще дополнительно приходишь в один корпус дать взятку тебя направляют в другой корпус, приежаешь цены ростут на глазах и так за каждым преподавателем, в основном взятки проходят через зав кафедрой бухгалтерского учета.

,

плохой ВУЗ

,

вы сами пишете только хорошее, а то что правда не допускаете для чтения, так передайте вашему руководству хуже этого вуза в Донецкой области нет, одни взяточники работают от малого до великого поста. а знания полученные зависят от желания самого студента если сам будет на стороне изучать дополнительную информацию - будут и знания. Училась на бухгалтерском учете и аудите заочно- это сплошной ужас................ не то что взятки, а бегаешь за преподами по туалетам, чтобы вручить ...шифровка у них такая.

,

ганьба, без грошей на сесии делать нечего, кто сдает своим умом по пальцам можна посчитать одной руки только хватит, остальные ....только платим.....

,

хороший институт, а преподаватели разные бывают. Если нормально посещаешь более менне то необязательно за все платить. При универе есть два заведения для отдыха куда можно свободно поехать лишь вступив в профсоюз это профилакторий в Славяногорске и база отдыха в Старой Ялте:)))))))Наш куратор была Глущенко Ярослава Ивановна супер и как человек и как педагог

,

Подаю документы в этот вуз на факультет питания.Много слышала о нем.Знаю всю нужную информацию.Выпускники и студенты,которых я знаю, вполне довольны.Но очень уж обидно,что ДонГУЭТ в рейтингах лучших учебных заведений Украины находиться на 61 месте!!!Причем его якобы привосходят по качеству обучения те,которых и вузом то не назовешь...Я считаю,что он ничуть не хуже других! Когда закончу первый курс, поделюсь впечатлениями))

,

закончила этот вуз в 2007 году,по специальности "международная экономика". деньги здесь некоторые преподаватели дерут хорошо,даже если посещаешь все пары и предмет знаешь.а на счет знаний,которые они дают...не могу сказать,что уровень высокий...

,

Мне очень нравиться!!!

,

Учусь на 1 курсе на Международной экономике. Учителя классные, все объясняют. Если хотеть учиться, то можно получить классные знания здесь. Как сказал Кирилл, у нас действительно хорошая библиотека (к слову, литература по маркетингу и экономическим дисциплинам признана одной из ЛУЧШИХ В УКРАИНЕ!). Так что поступайте в ДонНУЭТ. Здесь клево!!!!

,

to Бакалалавр Позвольте с Вами не согласиться. Проучился 5 лет и не могу ничего плохого сказать о ВУЗе или специальности ("международная экономика"). Знания получил великолепные. Здесь учат учиться (извините за тавтологию). Хочешь учиться, стремишься к знаниям - пожалуйста, в твоем распоряжении огромная библиотека, масса учебных пособий. А если прийти в университет, чтобы просидеть штаны 5 лет - то любой ВУЗ покажется "червивым яблоком". Плюс, я так понял, что Вы не являетесь студентом ДонНУЭТа, если это так, то как Вы можете так высказываться опираясь на сугубо субъективное мнение Ваших друзей...Приходите получать к нам 2е высшее образование и во всём сами убедитесь!!

,

Абитуриенты, не слушайте так называемого "Бакалавра", который тут рассказывает сказки. Я учусь на 3м курсе в институте экономики и управления. С уверенностью могу сказать, что те знания, которые нам дают-это действительно то, что необходимо, это реально та база, без которой потом невозможно стать высококлассным специалистом в своей сфере. Те знания, которые дал ВУЗ, мне и многим моим знакомым УЖЕ позволили добиться определённых высот. Просто каждый человек сам для себя решает, что ему делать с теми знаниями, которые даёт преподаватель. И я вообще не могу понять, о каких деньгах говорит Товарищ Бакалавр=) Это же не Донецкий Национальный Университет, где за всё нужно платить. Не в обиду, конечно, товарищам из ДонНУ, но от правды никуда не уйдёшь. Так что, я искренне хочу сказать огромное СПАСИБО Торговому за те знания, которые он даёт!!! УДАЧИ, АБИТУРИЕНТЫ!!! Мы вас ждём в нашем прекрасном ВУЗе!!!

,

Абитуриенты, не покупайтесь на яркую внешний вид, внутри - червивое яблоко. Большинство знакомых учатся здесь, могу сказать, что действительно хороших специалистов выпускает только факультет питания и институт пищевых производств. На все остальные специальности идти не стоит - просто зря потратите деньги.

,

Я считаю, что это один из самых лучших вузов Украины.

,

Я считаю, что это один из самых лучших вузов Украины. Только в этом университете я могу получить лучшее образование.


Залишити відгук

Усі ЗВО (вузи) в Кривому Розі, а також коледжі в Кривому Розі, курси в Кривому Розі, репетитори в Кривому Розі, робота в Кривому Розі