Факультети і спеціальностівгору
 • Медичний факультет №1
 • Мeдичний факультeт №2
 • Стоматолoгічний факультет
 • Фармацeвтичний факультет
 • Факультeт піcлядипломної оcвіти
 • Факультет пo робoті з інозeмними студeнтами
Абітурієнтамвгору

 Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького у 2018 році проводить прийом на перший курс для здобуття ступеня магістра медичного та фармацевтичного спрямувань за напрямом підготовки 22 “Охорона здоров’я” за спеціальностями: 

 • Стоматологія
 • Медицина
 • Педіатрія
 • Фармація, промислова фармація (денна та заочна форма)

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького – це сучасний багатопрофільний навчальний заклад ІV рівня акредитації, який об’єднує 6 факультетів і Медичний коледж, 78 кафедр, Стоматологічний медичний центр, навчально-виробничу аптеку, навчальний імітаційний центр, декілька науково-дослідних лабораторій і центрів, інститут епідеміології і гігієни,Наукову та студентську бібліотеки, ботанічний сад, 18 навчальних корпусів, 9 гуртожитків, комплекс студентського харчування, спортивно-оздоровчий табір «Медик»

У стінах Університету навчається понад 6 тисяч студентів, з яких більше 400 – у Медичному коледжі. Річний контингент по Університету складає близько 20 000 осіб.

За кількістю іноземних студентів Університет є одним із лідерів серед вищих медичних навчальних закладів України, що свідчить про його високий авторитет на світовому ринку освітніх послуг. Нині в стінах Університету проходять підготовку 1100 іноземних громадян з 44 країн Європи, Азії, Африки та Америки, з яких більше 90 відсотків навчаються англійською мовою.

Висококваліфікований професорсько-викладацький колектив спрямовує свою діяльність на забезпечення високої якості освіти. В Університеті працюють 1421 науково-педагогічних працівників, з яких 177 докторів наук і 755 кандидатів наук, 133 професори і 401доценти.

Серед професорсько-викладацького складу ЛНМУ – 4 академіки та члени-кореспонденти Національної академії наук України та Національної академії медичних наук України, 21 академік та член-кореспондент громадських академій, 7 лауреатів Державної премії України в галузі науки і техніки, 11 Заслужених діячів науки і техніки, 5 Заслужених працівників освіти, 1 Заслужений працівник фізичної культури та спорту, 21 Заслужених лікарів України.

У 2017роціЛНМУ імені Данила Галицькогопосів перше місце середвищихмедичних навчальних закладів у консолідованому рейтингу Міністерства освіти і науки України. А заміжнародним рейтингом Webometrix, який оцінював діяльність понад 12 тисяч вищих навчальних закладів світу ЛНМУ імені Данила Галицького посідає перше місце і 21 серед вищих навчальних закладів України.

Університет приймає участь та отримує відзнаки престижних міжнародних і державних виставок.НаВосьмій міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти – 2017» (м. Київ) ЛНМУ імені Данила Галицького отримав Гран-прі «Лідер вищої освіти України», Диплом за активну участь у створенні сучасної якісної системи національної освіти та Сертифікат якості наукових публікацій (на підставі високого рейтингового показника у наукометричній базі даних SciVerse Scopus). За результатами Дев’ятої міжнародної виставки «Інноватика в сучасній освіті» (2017) Університет нагороджений Золотою медаллю та Дипломом у номінації «Інновації в діяльності вищого навчального закладу з інтернаціоналізації освіти та науки», а також Дипломом за активну інноваційну діяльність у підвищенні якості навчально-виховного процесу.

За високі успіхи в навчанні, науковій та громадській роботі кращим студентам призначаються Академічні стипендії: стипендії Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, стипендія імені Миколи Амосова.

В Університеті ефективно впроваджуються новітні технології навчання. Нещодавно створено університетський Навчальний імітаційний центр практичної підготовки здобувачів освіти, для якого закуплене дороговартісне обладнання; продовжують свою діяльність 5 факультетських міжкафедральних навчально-тренінгових симуляційних класів практичної підготовки; працюють фантомні класи на кафедрах, оновлено муляжі, поповнюються музейні експонати. Для забезпечення навчальної, наукової, лікувальної діяльності Університету сучасними інформаційними технологіями, кафедри Університету обладнані 807 сучасними комп’ютерами та 97 мультимедійними проекторами.

У дев'яти гуртожитках Університету може розміститися близько 3500 осіб. Тут створені всі умови для навчання (є читальні, комп'ютерні зали), побуту (при гуртожитках працюють їдальні, кафе, майстерня з пошиття і ремонту одягу та взуття, перукарня, пральня) та відпочинку (є спортивні кімнати). Загальна площа території Університетського містечка становить понад 10 гектарів. Для всіх бажаючих працює комплекс студентського харчування.

В Університеті створено всі умови для гармонійного розвитку молодої особистості. Тут ви зможете не лише здобувати знання і вміння з обраного фаху, але і займатися спортом, художньою самодіяльністю, бути постійно у вирі життя.

Для отримання повної та детальної інформації стосовно термінів, умов прийому, іспитів та необхідних сертифікатів центру оцінювання для вибраних спеціальностей звертайтеся в приймальну комісію за тел.: (032) 236-84-19.

До заяви в паперовій формі абітурієнту можуть знадобитися наступні документи

 • оригінал і копія документа про раніше здобуту освіту та додатка до нього;
 • оригінал і копія сертифікатів ЗНО;
 • оригінал і копія документа, що посвідчує особу;
 • 4 однакові кольорові фотокартки розміром 3x4 см;
 • для юнаків: оригінал військового квитка або приписного свідоцтва;
 • оригінали документів, що підтверджують право на участь в конкурсі, зарахування за співбесідою, зарахування за квотами (при наявності).

Остаточний список всіх необхідних документів та форму подачі (оригінал або завірена копія) уточнюйте в приймальній комісії за тел.: (032) 236-84-19.

Докладніше про ВНЗвгору

ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені Данила Галицького

ЗАСНОВАНИЙ: 16 листопада 1784 року Постановою Австрійського уряду

Реорганізований:

у Львівський державний медичний інститут Постановою Ради Народних комісарів УРСР №196 від 19.02.1940 р.;

у Львівський державний медичний університет Постановою Кабінету Міністрів України №1262 від 17.10.1996 р.;

Постановою Кабінету Міністрів України №1474 від 21.09.1998 р. Львівському державному медичному університету присвоєно ім’я Данила Галицького;

Указом Президента України №872/2003 від 21.08.2003 р. Львівському державному медичному університету імені Данила Галицького надано статус національного

ОСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ

ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ: 22 «Охорона здоров’я

СПЕЦІАЛЬНОСТІ:

 • 222 «Медицина»
 • 228 «Педіатрія»
 • 221 «Стоматологія»
 • 226 «Фармація, промислова фармація»
 • 223 «Медсестринство» (у Медичному коледжі ЛНМУ імені Данила Галицького)
 • 29 спеціальностейінтернатури
 • 84 спеціалізації лікарів і провізорів


РІВНІ І СТУПЕНІ ВИЩОЇ ОСВІТИ:

 • другий (магістерський) - 6273 студенти, у т.ч. 1094 іноземні громадяни
 • третій (освітньо-науковий) - 89 аспірантів,у т.ч. 1 іноземний громадянин
 • науковий рівень -2 докторанти

ПІСЛЯДИПЛОМНА ОСВІТА:

 • 1164 лікарі (провізори)-інтерни
 • 46 клінічних ординаторів (у т.ч. 30 іноземних громадян)
 • 11593 лікарів і провізорів-слухачів факультету підвищення кваліфікації

РІЧНИЙ КОНТИНГЕНТ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ - 19167 ОСІБ,

у т.ч. 1125 ІНОЗЕМНИХ ГРОМАДЯН


СТРУКТУРА УНІВЕРСИТЕТУ:

 • 6 факультетів
 • 78 кафедр, з них 50 клінічних
 • Медичний коледж
 • Підготовче відділення
 • Стоматологічний медичний центр
 • Навчально-виробнича аптека
 • Ботанічний сад лікарських рослин
 • Навчальний імітаційний центр
 • Наукова бібліотека
 • Центральна науково-дослідна лабораторія з лабораторією промислової токсикології
 • Науково-дослідні лабораторії: електронної мікроскопії; синтезу біологічно-активних речовин; «Лектинотест»
 • Науково-дослідні Центри фармацевтичної опіки та інновацій в охороні здоров’я;Біостатистики; Розвитку досліджень, трансферу технологій, міжнародної наукової інтеграції; 6 музеїв, у т.ч. музей хвороб людини (включений до реєстру загальнонаціональних надбань).
 • Інститут епідеміології і гігієни Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького


МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ:

 • 18 навчальних корпусів
 • Будинок наукової бібліотеки
 • Книжковий фонд 605 тисяч примірників
 • 11 читальних залів
 • 32 комп’ютерні класи
 • 807 комп’ютерів
 • 97 мультимедійних проекторів
 • 9 гуртожитків
 • Спортивно-оздоровчий табір «Медик»
 • Комплекс студентського харчування


КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

2963 працівники, (у тому числі – 567 осіб у Стоматологічному медичному центрі).

1367 науково-педагогічних та 54 педагогічних:

 • 177 докторів наук
 • 755 кандидатів наук
 • 435 асистентів
 • 133 професорів
 • 401 доцентів

Видатні учені, академіки, члени-кореспонденти, заслужені діячі:

 • 1 член-кореспондент Національної Академії наук України
 • 2 академіки і 2 член-кореспонденти Національної Академії медичних наук України
 • 14 академіків Академії наук Вищої освіти України
 • 7 Лауреатів Державної премії України в галузі науки і техніки
 • 1 Заслужений працівник Вищої школи України
 • 1 Заслужений працівник фізичної культури та спорту України
 • 4 Заслужені працівники освіти України
 • 11 Заслужених діячів науки і техніки України
 • 21 Заслужених лікарів України

Нагороджені орденами:

 • Зіменковський Б.С. - „За заслуги” І, ІІ, ІІІ ступенів, „Святого князя Ярослава Мудрого” І ступеня
 • Білинський Б.Т. - „За заслуги” ІІІ ступеня
 • Смоляр Н.І. - „Княгині Ольги” ІІІ ступеня
 • Магльований А.В. - „Богдана Хмельницького” ІІ ступеня
 • Іжицька Н.В. -„За мужність” ІІІ ступеня


ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ за останні 5 років:

 • 79 підручників
 • 378 навчальних посібників
 • 709 методичних рекомендацій


ПРАКТИЧНА ПІДГОТОВКА ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ


 • 98 лікувально-профілактичних установ
 • Стоматологічний медичний центр університету
 • Навчально-виробнича аптека
 • Ботанічний сад лікарських рослин
 • Навчальний імітаційний центр практичної підготовки
 • Міжкафедральні навчально-тренінгові симуляційні центри практичної підготовки: «Відпрацювання практичних навичок у модельованих клінічних ситуаціях»; «Первинної реанімації новонароджених»; «Амбулаторія сімейного лікаря»; «Відпрацювання практичних навичок з стоматології»


ЛІДЕРСЬКІ ПОЗИЦІЇ УНІВЕРСИТЕТУ СЕРЕД ВИЩИХ МЕДИЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ УКРАЇНИ:

 • Консолідований рейтинг ВНЗ України- 1 місце серед медичних ВНЗ і 20 місце серед усіх ВНЗ України
 • ТОП-10 Кращі медичні навчальні заклади України– 1 місце
 • ТОП-10 Кращі навчальні заклади західного регіону– 1 місце серед медичних ВНЗ
 • Рейтинг «Webometrics» – 1 місце серед медичниx ВНЗ і 20 міcце серeд уcіх ВНЗ України
 • Рeйтинг наукомeтричної бaзи даниx Scopus - 2 міcце серeд медичниx ВНЗ і 12 міcце серeд уcіх ВНЗ Укpаїни.


Фотогалереявгору
Оцінка відвідувачів
(по 135 коментарям)
При заповненні форми була допущена помилка
Невірно заповнені поля відмічені червоним.
Будь ласка, перевірте форму ще раз.
Ваша оцінка
Оберіть мишкою кількість зірок, на яку ви оцінюєте ВНЗ і натисніть, щоб зафіксувати результат.
Ім'я*:
Коментар*:
не більше 1000 символів (введено: 0)
Перевірочний код*:
5 англійських букв:
,

Читаю коментарі і я дійсно вражена. Я студентка 3 курсу медичний факультет!
Мене дивують коментарі про корупцію. Жоден викладач у моєї групи не вимагав гроші! Звісно,були такі,що платили. Але платили через свою лінь. Вони просто не вчились,тягнули усе до кінця і коли вже стояв вибір між вилітом з універу або грошима,то всі вибирали гроші! Я нещодавно пройшла 1 курс і САМА закрила всі предмети на 4,5( доповнення до попередніх коментарів у яких було,що 1 курс самому закрити нереально). Бали ЗНО ніякого відношення до знань в університеті не мають. Тому студентам (переважно контрактникам),які не звикли вчитись,а надіються схитрити немає місця в цьому університеті. Знаю декілька студентів,які жаліються батькам,що їм викладачі не ставлять навіть 3,а самі навіть не знають правильної назви предмету!
Тому перед вступом подумайте чи дійсно готові до сну в 4-5 годин,недоїдати і тд,але самостійно мати свою 4-5,або ж платити за 3.
Я ні про що не жалкую, дуже люблю ЛНМУ.

,

Корупційний університет. Оцінюють несправедливо(звичайно, є кафедри, на які хочеться дійсно повертатись і дають знання, але, нажаль, мало). Мало практики.

,

ЛНМУ - школа виживання.
Я навчаюся тут вже чотири роки. За цей період я посивіла, значно знизився зір, ну і до всього мої руки постійно трусяться.
Все що пишуть в коментарях частково правда. Корупція є, напевно як і всюди. Але: якщо ти хочеш ти можеш здати сам, це буде нереально важко тобі прийдеться пройти 7 кругів пекла, але в кінці ти здасиш. Боляче просто дивитись на несправедливість, коли ти готуєшся до іспиту півроку, не спиш ночами, коли ти п'єш гінгобілобу з надією щоб ще одна формула влізла тобі в голову, а твої одногрупники просто кажуть: та мій брат/сват/кум працюють на кафедрі і в мене вже все здано. Так це важко. З першого дня ти розумієш що ти ніхто, що не потрібно чекати ні від кого ні чуда ні знань.
Чи варто сюди вступати? - якщо ти дійсно готовий боротися за звання лікаря, і вигризати свій диплом, то так. Хоч місто саме по собі класне.

,

Хочу написати відгук кафедрі органічної і біоорганічної хімії. Жааххх,ставлення до студентів бажало би кращого.Чому одні студенти хочуть щось вивчити,а викладачі дезмотивують на 100%.Чому одні можуть і хочуть вивчити і їм ставлять 2,3,а інші заплатять і отримують 4-5.Як таке можливо?Не має слів(
P.S:навчіться в кафедри біохімії рівного ставлення до студентів будь-якого статусу та рівню організації на кафедрі(навіть на дистанційному навчанні)

,

Єдиний університет в Україні, який під час пандемії коронавірусу змушує своїх студентів проходити практику в лікарнях, де лікують хворих на корону. Ганьба

,

За період навчання зрозуміла, що знання і оцінка — зовсім різні речі! Можна бездоганно підготуватися до пари, отримати 3-4, бо викладач уже запрограмував тебе на "такий рівень". У той ж час "своїм" ставлять відмінно. Звичайно, є нормальні викладачі, які зацікавленні в тому, щоб донести щось студенту й гідно його потім оцінити. На превеликий жаль, таких меншість.

,

(ПРОДОВЖЕННЯ 2-до того що я написала 20 і 10 хв тому. Було 2 відгуки перед осцим.
А деякі викладачі чи професора так себе поводять, ніби вони корону на голові носять. Поки вони не навчаться поважати студентів чи інтернів і не навчать своїх працівників(не проведуть з ними виховну роботу) поваги до інших, доти в університеті буде низький рейтинг. Пам'ятайте: ви завжди такими самовпевненими і наглини не будете. Колись до вас чи до ваших дітей(онуків) ставитимуться точно так як ви поставилися до інших. Бумеранг існує,як не зараз то потім. Спустіться на землю і зніміть корону з голови. Будьте людьми.
(Читачі вибачте що так емоційно написала цей відгук і два попередні, але мовчати на таке не можна).
P.S: враження про університет не найкращі, особливо про людей які там працюють і таке їхнє ставлення, заслуговує лише на 2, ну мінімум на 3 зірочки.
Це мій відгук, а вам думати і вирішувати чи зможете ви там вчитися. Успіху вам.

,

(ПРОДОВЖЕННЯ 1- до попереднього відгуку,який я написала 10 хв.тому.)
Хіба якщо ти вчився добре в школі і отримав високий бал з ЗНО і маєш бажання то можна здати на 4, але точно не на 5, ще й навіть нічого не заплативши. А слабший студент може мати 3, але за 4 треба заплатити на деяких кафедрах, бо вчитися на 5, не маючи задатків неможливо, хіба що потім псуєш здоров'я собі.
А стосовно відділу фінансів і відділу інтернатури то це жахливо. Не мають поваги ні до студентів, ні до інтернів. Постійно якісь нервові і ще не встигнеш переступити поріг як вони кричать. То їм те принеси,то се. Попри це все, що всі документи чи потрібні їм папірці, інформацію, вони мають. Потрібно лиш зайти в інтернет чи просто запитатися своїх колег. Привикли що все їм на блюдочку піднось. Поваги нема. Я не розумію: як можна так ставитися до своїх студентів, інтернів? Що за не повага?

,

Всім привіт. Вибачте, якщо буду надто емоційна, але на таке закривати очі не можна.
Університет вже не той сильний, який був років 10 тому. Колись його хвалили, а тепер він опустився на нижчий рівень. Знаю багатьох дівчат- інтернів, які вчилися у ВНМУ,а на інтернатуру прийшли в ЛНМУ, бо мали направлення, то знання їхні набагато сильніші. Там викладачі зацікавлені хоча б щось пояснити студенту і зацікавлені щоб студент знав. І ті дівчата-інтерни були здивовані всім тим що робиться в ЛНМУ: знання слабкі, практика не сильна,(ну хіба для визначених), у відділі фінансів і відділі інтернатури ставляться жахливо. Поваги нема навіть до своїх студентів, інтернів.
Не вірю що корупції нема. І всі ті хто пише що тут все так добре, не правда. Значить "свої" студенти це пишуть. Не можливо самому здати все на 5. Можливо лише тим в кого батьки, родичі чи знайомі лікарі або працюють на кафедрі. Сильний студент, який вчився в школі, отримав високий бал з ЗНО і має бажання і стимул, то може здати на 4.

,

Навчався у цьому Вузі. Скажу так, якщо хочеш отримати знання то отримаєш. Корупція була присутня, але коли студент вчився тоді проблем не було.

,

вже завершую цей університет і скажу що це були мої найкращі роки,є проблеми, та за 6 років жодного разу не було випадку щоб хтось від мене вимагав гроші, при тому не маю ні однієї трійки, є чудові викладачі, і тільки при великому бажанні та надлюдськими зусиллями можна вистраждати ці 6 років, але я не жалію за жодним. Писали про кафедру біохімії, то про неї спогади лише як про мега організовану і круту кафедру, вчитись треба було дуже багато, днями і ночами, і ніхто переважно не пояснює як в школі, бо це не школа, є проблеми в плані того що часто є ще радянський підхід до багатьох питань, стара бібліотека і всім не вистачає книжок, їдальня з тараканами, і ніколи не забуду гігієну з 4 градусами на кафедрі, та не дуже хороша матеріальна база, і Ваш імітаційний центр треба показувати на пропедевтиці, а не на 6 курсі водити як в музей, але це все можна виправити

,

Шановні адміністратори сайту. Чому ви не публікуєте негативні відгуки про цей ВУЗ?
Вчора ввечері написала про те як там вчилася моя донька а ви його не опублікували. Це так ми боремося з корупцією? Це так ми будуємо нову країну. Якщо ви думаєте що таким чином піднімаєте рейтинг, то помиляєтеся. Його нічим вже не піднімеш
Це нечесно і не порядно з вашого боку
Прошу опублікувати мый вчорашній пост

,

Ті хто кажуть,що вчитись без взяток нереально,скоріш за все не сильно старались.З власного досвіду скажу,що потрібно просто пахати,але з часом звикаєш.Особливо завдячую кафедрі біохімії,яка дає важливі знання(виклаладачі шикарні,організованість на кафедрі 100%)Звичайно на різних кафедрах є свої винятки,але і з ними можна якось викрутитись.

,

Все влаштовує. Викладачі- знавці своєї роботи, дуже вимогливі, з ними будеш знати.
Не будеш вчити усе, то можна навіть не поступати. Треба бути готовим до того, що вчитися реально важко. Якщо усе вчити, то і хабарі давати нікому не потрібно.
Тут дійсно станеш хорошим медиком!

,

Те що там можна вчитися , і здавати сам, без грошей - це суцільна брехня. Я маю деякі стосунки з цим закладом і знаю ситуацію зсередини. На сьогоднішній день там немає ЖОДНОГО чесного і порядного викладача. Вони всі пов"язані хабарницьким спрутом.
Є завідуючі кафедрами, про яких "слава" йде не перший рік, що вони замішані в корупційних схемах. Є унікальна кафедра фармакології - гніздо корупції. Там ніхто не дає ніяких знань, тільки чекають на сесію, щоб зняти касу. І про цю кафедру знають не тільки у ВУЗі а й далеко за його межами. Мене дивує те, що керівництво теж знає що відбувається в університеті і закриває на все очі.
Цього року великий недобір на всіх факультетах. Бо ті хто знає що собою являє цей ВУЗ, ніколи не дадуть туди своїх дітей вчитися.

,

Жахливий заклад, тут просто нічого не вчать і не пояснюють, а потім вимагають з тебе то, чого ти і близько знати неможеш бо навіть незнаєш звідки вчити. Особливо це стосується кафедри біохімії ЛНМУ, є професор, який взагалі забув де він знаходиться і хто він є, якщо ти знаєш то вище 3 мати не будеш адже ти ж не професор і прийшов на кафедру не професором, то що тобі там робити, Або давай гроші і буде все добре, причому гроші,треба нести як на аукціоні, заніс певну суму, сказав проХфесор все буде добре а воно не добре значить замало заніс і,неси щераз, дивно бачити коли діти які можуть написати цикл Кребса з закритими очима і не заплатили сидять на продовженій сесії, а в кого добра кишеня відпочиває. ТАК, там є адекватні викладачі наприклад Хаврона, Білецька, Фоменко які

,

Я студентка 2 курсу, дуже вдячна деяким викладам (особливо кафедрі гістології і анатомії), реально вчитись без взяток, хто говорить, що неможливо - бездар , але вчитись треба 24/7, такого поняття як вихідний - не повинно існувати.Викладачі вимагають багато матеріалу, якщо щось не розумієш - пояснюють.Відношення жахливе тільки до реально тупих студентів, розумних - поважають.

,

Відношення до студентів жахливе! Корупція процвітає: платиш, здаєш чистий листок — 5, не платиш — 3 (у кращому випадку).
Викладачі прикриваються європейською системою освіти й зовсім нічого на парі не пояснюють, адже «самонавчання» перш за все. Відповіді до тестів НЕправильні, але нікого це не хвилює.
Фінансування університету йде лише на ремонт у викладацьких…аудиторії, їдальня, гуртожитки в жахливому стані…
НЕ ВСТУПАЙТЕ СЮДИ

,

Не вступайте сюди. Точно не вступайте на фармацію. Вступайте на заочну фармацію тільки в випадку якщо ви мазохіст або якщо в вас надто багато грошей і ви хочете проспонсорувати викладачам їхнє байдикування.
Заочне навчання полягає в тому, що протягом семестру ми маємо ніби-то готуватися самостійно і писати так звані контрольні роботи - це цілий зошит з завданнями, які роздаються на початку семестру. Так от, крім того, що не всі викладачі вчасно(хоча б протягом першого місяця семестру) роздають ці роботи, крім того, що готові роботи можна купити в самих викладачів(що без особливих мук совісті і роблять всі мої одногрупниці), крім того, що в перед сесією викладач може дати вам додаткових завдань(це якщо ви не платили) - ці "контрольні" просто ніхто не перевіряє і оцінки виставляються в залежності від оплачених грошей. Далі починається залікова сесія і вгадайте що ви робитимите щоб мати хоча б трійки? Правильно, платити!
Але все це ніщо в порівнянні з ціною дипломної роботи!

,

Я студентка другого курсу, не платила ще ні разу все здаю сама, викладачі хороші, пари проходять на високому рівні.

,

Почитала відгуки .. ознайомилась з вимогами для поступлення ВНЗ . Сама не раз чула про те ,як тут гарно розвинута корупція не однократно . Хоч живу у Львові , але поступати сюди я точно передумала . Мене розчарував цей заклад . Як би він був дійсно хорошим , не було б стільки БАГАТО негативних відгуків . Мабуть тут комусь дійсно подобається , але я впевнена що кожен має багато притензій , і що саме образливе ми не в силі це змінити . Міністерству науки України передаю щирі вітання !

,

Корупція дійсно є, це стосується більше кафедр, з яких ви матимете іспит. АЛЕ все цілком реально здати самому. Здала органічну хімію на 5, хоч як суденти старших курсів не розпиналися, що це майже не реально. Зараз біохімія почалася, теж здаю все сама(хоча про нашу викладачу казали, що нам з нею горе). Принцип доволі простий "Вчиш - здаєш, лінуєшся - платиш"...
Щодо викладачів, то, дійсно, є ті, що душу вкладуть, а є ті, яким відверто пофіг. Я маю вільний час на свої особисті справи, при цьому вчуся доволі непогано. Маю в групі дівчинку, що отримає лише п'ятірки, але ціна тому - повістью 100%-ково поринути у навчання. Тут кожен для себе обирає сам. Мені достатньо для себе чесно розуміти, що я вивчила важливу тему, яка знадобиться у майбутньому, дійсно добре. От і все.
Щасти вам!

,

Ставлення працівників фінансового відділу жахливе, не вислухавши починають кричати, таке не перший раз.

,

Мама студентки 1 курсу, вже другого, факультет фармація. Хочу поділитися власними враженнями за рік навчання дочки: не платили ні за іспити, ні за заліки жодного разу і сесії дитина здала сама на 4 і 5. Сподіваюсь, що інтерес та стимул до навчання в неї не зникне, адже дуже подобається навчатися у ЛНМУ. Так, вчити багато, вільного часу немає, але треба враховувати куди ви поступаєте і віддаєте свою дитину. Є студенти з м. Києва, але обрали цей вуз через корупцію в університеті імені.Богомольця і не шкодують про це.

,

Є бажання переводитись на 3 курс з НМУ Богомольця до Львова. Порадьте чи є сенс переводитись і хто вже з таким стикався (з державної форми навчання на державне). В Богомольця нереальні умови для навчання.

,

Наче вуз з іменем на всю країну, десь зверху в рейтингу тримається, але чи справді все так красиво?
Нам везло з більшістю викладачів, бо група сильна і вони вимагали, тому на практичних заняттях ще реально працювати. Звичайно не всім так повезло.
Дивуюсь як деякі люди отримали робочі місця на деяких кафедрах, не буду називати імен, але коли ти вчиш тему на відробку і розумієш її а не зазубрюєш, якісь додаткові матеріали вичитуєш, а якесь непорозуміння з якимось там докторським ступенем знає тему гірше ніж ти і каже "Ну цього мало, ви не довчили, попрацюйте ще, максимум це 3 з натяжкою я можу вам поставити''- це мінімально вибішує і зникає бажання працювати далі.
На першому семестрі є ще якісь мрії, запал, вам навіть дають ілюзію що ви можете самостійно здати іспити, але з другого семестру починаються пригоди, ще більше іспитів і тут вже мало шансів самостійно заробити оцінку.
Просто вигорів емоційно.
Тим не менше, є адекватні викладачі, мало, але на них ще щось тримається.

,

ЗНО з біології 200, з хімії - 198 (хіміко-біологічний клас фізмат-ліцею).
З медбіології і паразитології ледве видерла зубами найгіршу трійку.
Хімія - погана четвірка.
Ну не хотілося мені платити за ці два предмети, ну ніяк не хотілося...

,

. Закiнчила ЛНМУ в 2013 роцi, лiкувальну справу. Жодного разу не шкодувала, что поступила. Знання дають вiдмiннi, коли поiхала працювати по напрвленню, то колеги оцiнили та рахувалися як зi спецiалiстом. Не думаю, що варто акцентувати увагу на окремих кафедрах. Взятки студенти носили самi, адже дуже боялися перездач. Не потрiбно так перейматись, на роботi ще гiрше, лише там люди дорослi та не виносять на показ...В цiлому все добре, спогади дуже приемнi як про навчальний заклад так i про студентське життя. Рекомендую! Дякую всьому колективу ЛНМУ iм. Данила Галицького.

,

Рік тут, тотальне розчарування. Можна писати довгу простиню критики, як це зробили викладачі чи їх діти в двох коментарях нижче, але не хочу витрачати на це часу.
Вступите сюди - знанавидите медицину, університетську освіту і розчаруєтеся в людстві.

,

Я студентка 5 курсу цього університету. Читаючи коментарі, була щиро вражена, як хтось пише, що за все треба платити. Це абсолютна маячня! Я за всі свої роки навчання ні разу не стикалася з корупцією. Якщо ти вчиш та знаєш матеріал, вмієш логічно мислитим то точно отримаєш «відмінно». Не має такого, що хтось «валить», бо так хочеться! Повірте усе залежить від власного бажання! Університет рекомендую. Так, викладачі вимогливі, але так і має бути, адже професія лікаря це дуже велика відповідальність. У нас є дуже багато можливостей самореалізуватися, як в громадській, так і в науковій діяльності. Викладання на високому рівні. Не соромтеся питати, викладачі все пояснять. Знову ж таки: все залежить від вас!

,

Я навчаюся на 6 курсі ЛНМУ імені Данила Галицького. Даний коментар пишу для абітурієнтів та їх батьків.
Щодо викладання, то в університеті високий рівень вимог, але якщо відвідувати лекції та готуватися до практичних заннять, можна отримати відмінно. Найскладнішим є начання з першого по третій курс, де потрібно систематично вивчати теоретичний матеріал, але якщо його освоїти, тоді немає проблем із складанням КРОК1 та навчанням на наступних курсах.
Щодо гуртожитків, то умови проживання могли б бути кращими, але за останні два роки почали проводити активні ремонтні роботи і їхній стан значно покращується.
Щодо корупції, то лише раз стикнувся із вимаганням коштів на теоретичній кафедрі, але даного викладача звільнили у зв'язку з корупцією після Революції Гідності.
Тому без зайвих вагань рекомендую даний заклад для навчання. Хто вагається, гляньте результати складання КРОК 1 та КРОК 2.

,

Вчусь на 6 курсі в ЛНМУ, поступав ще на лікувальну справу.
Тут є плюси,але мінусів мабуть більше.
З плюсів :
- атмосфера тут непогана
-пізнаєш все місто
-деякі викладачі просто божественні.
-нормальне забезпечення літературою
-гуртожитки непогані
З мінусів
- корупція є настільки,наскільки ти її допускаєш. Можна здати і без копійки,але так щоб хтось сказав : здай або не здаш,не було ні разу.
-жахливий розклад занять з 3 курсу
-жахливі добирання на кафедру, їздити громадським транспортом,і їздити сильно багато
-керівництву всеодно на студентів
-деякі жахливі викладачі чи кафедри,які виносять мозок
-не висипатимешся
- постійна втома
- набутий гастрит чи виразкова хвороба
щось згадаю то ще допишу)

,

Усім привіт, ті хто думає поступати в цей Вуз, то не раджу! Вже на першому курсі всі викладачі вимагають гроші за екзамени, ціни від 500 та вище, різні погрози типу «думайте, що пишете» і так далі. Збір грошей за біологію чи за біофізику від 500, а заліки 300-400 гривень, звісно більше чим на трійку ви можете не розраховувати. Ті кого не влаштовує двійка теж мусить платити, дуже рідко хто хоче щоб ви самостійно її перездавали. Тому, краще подумайте перед тим щоб навчатись в ЛНМУ!

,

Після 2 курсу перевівся в Франківськ і задоволений. Тут в ЛНМУ неможливо вчитися. Викладачів бісить якщо ти замість носити їм пачки грошей щось знаєш і ставлення до тебе типу "щєнок, не вимахуйся."
Потім починають валити. Якщо хтось думає що з іноземців не деруть гроші - з них деруть ті ж суми але в долларах(
Це загальна проблема Львова якась. В мене два брати - один закінчив ЛНУ Франка а інший ще вчиться в Корупційній Академії))) В них та ж історія.
Оминайте Львів, не тільки ЛНМУ а взагалі))) Львів - столиця корупції)

,

Я навчаюсь у цьому закладі. Людина,яка вчиться то здасть все сама і ніхто не буде примушувати здавати її гроші. Будь то біофізика,біологія,хімія чи будь який інший предмет. Викладачі оцінять,те що ви вивчили, і ніхто не буде до вас придиратись, якщо ви вчите і знаєте предмет,а навпаки допоможуть вам у навчанні.

,

Скажу, я вам відверто, я все життя хотіла стати лікарем, три роки я горіла бажанням закінчити університет, яким би він не був, але ж я не думала, що буде на стільки зле. Я вчуся в день і вночі, я майже ні з ким не спілкуюсь, і ви хочете сказати, що це не корупційний заклад?! Викладачі доводять до такої істерики дітей, що просто не можливо! Діти сидять на антидеприсантах! Ті хто пише, що "ой, як тут добре" - я знаю цих людей і як вони лижуть дупи викладачам, за 5 і 4. Але вибачте, я прийшла сюди вчитися, а не зуби скалити. Я дуже розочарована.

,

Скажу, я вам відверто, я все життя хотіла стати лікарем, три роки я горіла бажанням закінчити університет, яким би він не був, але ж я не думала, що буде на стільки зле. Я вчуся в день і вночі, я майже ні з ким не спілкуюсь, і ви хочете сказати, що це не корупційний заклад?! Викладачі доводять до такої істерики дітей, що просто не можливо! Діти сидять на антидеприсантах! Ті хто пише, що "ой, як тут добре" - я знаю цих людей і як вони лижуть дупи викладачам, за 5 і 4. Але вибачте, я прийшла сюди вчитися, а не зуби скалити. Я дуже розочарована.

,

Тупість. Протекція. Корупція.

Я не уявляю як можне істувати такий "заклад," чому батьки віддають сюди своїх дітей, чому всі мовчать. платять і посміхаються, чому всі бояться говорити про стан справ тут і тішать себе надіями роботи в медицині. У Львові нема медичної освіти. Нема навіть її якісної імітації.
Вивчайте медицину, шановні. Самі. Оскільки лікарів, які зможуть врятувати ваше життя і здоров'я ви, швидше за все, не знайдете.
І БІЖІТЬ звідси! Втікайте! Мені це вже пізно зробити(6 курс) але ви ще можете.

,

Шановні студенти та їхні батьки, що хають цей виш.
Перше питання - коли відправляли свої чада на навчання напевно дізнавалися про умови , які існують в університеті.
Друге, дочка закінчила університет і за весь час заплатив тількиза фізкультуру.
Третє, майбутні лікарі, час шаритися закінчився в школі, а так як ви хочете лікувати людей то потрібно вчитися, а не гульбанити.
А взятки беруть у неуків і тих хто не бажає вчитися у всіх навчальних закладах тільки тарифи різні.

,

Не університет а якась бурса для розумово відсталих де на біології вам рік пояснюватимуть 3 закони Менделя а потім всеріно вліплять двійку бо ой, 1000 гривень то як обов'язковий збір на нужди стражденних українських вчених які сухнуть і пухнуть від низьких зарплат. Збір на біофізику від 500 а збір на біохімію це як збір на нову квартиру щороку.
Всіх викладачів цієї проклятої шараги треба вислати на Нову Землю без права повернення. Їхніх діток і мазаних діток їхніх знайомих теж.
Корпуси варто б окропити св'ятою водою і прочитати молитви але краще облити все напалмом і спалити. Поки ці мої солодкі мрії не збулися - бажаю всім викладачам, щоб ті гроші, які вони гребуть лізли їм апедницитом а лікували цей апендицит тільки їхні улюблені студенти-відмінники.

,

Хочу хочу написать, що син здав зимову сесію сам. Стоматологія. Ще раз наголошую, якщо керівництво вузу читає коменти, що заплатили лише за екзамен з біології в літню сесію (див. мій попередній комент). Напевно, то таки там проблеми на кафедрі і варто їх вирішити!!!

,

Є тут деякі корумповані кафедри, але кафедру "фармакології" треба перейменувати в кафедру "хабарництва". Беруть за екзамени, заліки, допуски починаючи від 100 євро і вище. На пряму не беруть, треба шукати посередників, або через деканати які з ними співпрацюють. Схеми ще ті. За шість років навчання не заніс нікуди стільки грошей як на ту кафедру. Перехрестився як отримав диплом. Народ, не йдіть туди вчитися!

,

Мрію стати лікарем. Обрала ЛНМУ. Навчатися складно, вчити доводиться і вночі, іноді, бо задають багато. Але цей вуз я обрала, бо думала престижний, а негативні відгуки, то буде не про мене. Наївна, вірила в справедливість. Тільки перший курс, а вже такі розчарування. Про фіз-ру і говорити не хочеться... З біології роботи перевіряють якісь " лєві" люди, бо викладач сама то визнає, коли виявилося, що моя робота перевірена не за тим варіантом і тому 2 . На цей раз пощастило, але ж скільки таких робіт було... З анатомії явно не сподобалася викладачці, бо за гірші відповіді окремим студентам з посмішкою ставить 5, а я - не довчила і 3, хоча на всі питання відповіла безпомилково, бо анатомії вчу, аж до втрати свідомості. І це лише декілька прикладів. Але загалом можна вчитися, якщо викладачі будуть дотримуватися своєї ж антикорупційної системи, яка прописана так гарно на сайті ЛНМУ і толерантно ставитися до студентів- людей. Сподіваюся на краще!!!

,

Шановні викладачі ЛНМУ !!!! Ваш університет- це престижний вуз України, куди мріють потрапити тисячі абітурієнтів. Припиніть, будь ласка, оцінювати студентів за шкалою "подобається" чи "не подобається", "немає настрою". Дійсно, усні відповіді, таке враження, що деякими шановними доцентами так і оцінюються. Я вже втомилася пояснювати дитині, що життя не завжди справедливе. Там де тести, у нас відмінно, де усно - "щось не довчили", або "що б таке запитати,що не знаєш". А залік з фізики, то взагалі жах.Якщо немає впливових людей, які можуть подзвонити і "вплинути" на результат, то... будемо шукати, якщо знання не потрібні. Але, можливо, ви все ж таки згадаєте, що Ви - обличчя цього закладу з віковою історією. І доцент - це не Бог, а людина з досвідом, який може передати.

,

Знаний ноль!!!Зачеты в этом году от 100 у. е., экзамены от 300. Сами преподаватели деньги в руки не берут, очкуют. Только через посредников-таких же горе-преподавателей (добавьте еще 50 за такой нелегкий труд-доить денежку!) Мой сын был отличником в школе, а здесь ему в лицо в открытую говорили :"нам твои знания в карманах не звенят"! Сколько же его унижали, пока не купили ему диктофон!!! Сколько у нас интересных записей!, вы даже не представляете! Достаточно для того, чтобы кто-то лишился работы, а у кого-то описали имущество! А педагогическому составу искренне желаю, чтобы вас лечили ТОЛЬКО!!! ваши студенты и ТОЛЬКО!!! через ок'гугл (извините, но другого выхода у них нет, благодаря вашиму обучению!!) и от 500у.е. лично для вас!

,

Перші два роки були складні. Ми групою до останнього сиділи то в анатомці, то маленькою групкою в бібліотеці (нам так легше вчилось разом). Після того приходила додому і до години 1-2 ночі ще читала читала і малювала.Зранку підйом і на пари. за кілька перших місяців звикла до такого режиму.Найгірше особисто в мене було з правом і гістологією.Тоді кафедра політології чи то філософії була в гуртожитку і ми могли сидіти там і здавати-перездавати до 18-19.00. Я вивчила тоді напамять 3!!! кодекси України. Ходила на перездачу просто енну кількість разів. І нічого, здала. Не платила. Далі стало цікавіше. А ще далі і легше. Нам дуже везло з викладачами. Паралельно з цим ми і розважатись встигали, і все що хочеш. Дуже багато залежить від самої людини, її бажання, голови і дещо витривалості. Загалом я згадую навчання як яскраве цікаве різнобарвне дійство.

,

Університет дуже корумпований! Теорію викладають, практики дуже мало. Є викладачі, які спеціально завалюють студента, щоб потім відправити на перездачу і взяти хабаря навіть в тому випадку що студент добре знає предмет. Якщо хочете медицину, то краще поступайте у Тернопіль, Івано-Франківськ. Бо тут вони зажерлись вже!

,

чудово

,

Кафедра біології вже більше 18 років , а все так само.... Дав- пройшов, не дав- не пройшов . Прогрес- вже навіть тариф відомий -1000 грн. ))) І ніц си не міняє..

,

Закінчила в цьому університеті вже три курси і чесно кажучи в ньому як багато плюсів так і мінусів. Чесно кажучи не розумію тих коментарів, в яких кажуть, що за все практично потрібно платити, бо це брєд. Окей предмети по хімії це жах, але і їх можна здати, більше скажу навіть фармакологію реально здати самому, і не просто на три, а і на 4 і 5 і для цього не треба днями сидіти над книгами. Батьки які пишуть, що їхні діти не могли самі щось здати і їм довелось платити, а ви не думали, що просто вашій дитині лєнь вчитись, повірте я таких особисто знаю, які батькам плачевні історії співають, які викладачі погані, а я такий хороший все вчив все знаю, а мені два поставили. І відсотків 95 тих хто платить роблять це по власній ініціативі, і ніякі викладачі їх не змушують то робити. Хоча і є такі випадки, але їх дуже мало. Просто всі хто сюди поступають повинні завчасно розуміти, на що вони йдуть. Це вам не політех і франка, де ви можете не ходити і особо не вчитись і вам ніхто нічо не скаже.

,

Самые лучшие воспоминания о вузе. Замечательный профессорско- преподавательский состав. Горжусь, что окончил Львовский медицинский,

,

Після першого семестру була впевнена, що тут можна чесно вчитися. Син навіть важкі екзамени з хімії здав сам. На трійки, але ж ЗДАВ! Другий семестр і двійка з біології, при чому анатомію і гістллогію САМ на 4!!!??? І ще зно минулого року з біології на 187! Предмет цілий рік, жодного заняття не пропустив! Залік зарахували і не знав на ТРІЙКУ? Абсурд. Завезла тисячу гривень.

,

Я вважаю, що компетентність майбутнього медика не залежить від балу зно! Нереально важке зно з хімії цього року, діти які недобрали декілька балів ставлять крапку на своїй мрії! Зніміть поріг!!

,

Яке щастя що після третього курсу дочка перевелася у Франківський ВУЗ. Це не університет, це тут одні хабарники. Особливо на "гарному "рахунку кафедра фармакології. Там просто якась коаліція в яку входять управляючи кафедрою. Там кругова порука корупції. Кафедра , яка собою нічого не представляє, не дає ніяких нормальних знань, вознесла себе дуже високо. Ціни за екзамени і заліки називають такі що на голову не налізе.

,

Поставил оценку в одну звездочку, но если бы можно, - не поставил бы вообще. Прочитал много комментов. Добавлю. Хвалебные оды - это возможно только от тех, кто или рад, что в универе коррупция и можно ни хера не делать, но закончить институт; или от приблатненых студентов, коих в универе великое множество, чьи родители или родственники занимают "ответственные" должности.
После ЗНО поступить стало возможно и без взяток. Можно ли учиться без взяток? Теоретически. Это если вы способны каждый день уделять 16-17 часов в день учебе (именно учебе, а надо еще доехать/поесть/постирать/
поспать). И еще у вас хоть немного способностей к учебе. На первом курсе у студентов такой запал есть, но через 3 месяца такой изнурительной выматываловки люди сдаются.

,

клас

,

Як батько можу сказати що тут нема єдиного стандарту оцінювання студентів , дитина може все відповісти і при цьому лише за те що вона не подобається викладачеві отримати 3 ( можна навіть просто за зовнішній вигляд ) , а улюбленці викладачів отримують елементарні питання і мають 5 . На мою думку потрібно заставляти кафедри використовувати тести .... але кому то треба якщо при усній відповіді легше завалити . В нормальному університеті не може бути такого що оцінка залежить від того який викладач попався групі і яке перше враження студент справив ....

,

не можу сказати нічого поганого про медичні університети в цілому в Україні
Університет навчає вчитися - і це точно можна сказати про ЛНМУ
враховуючи що тут вимоги порівняно з іншими вузами просто захмарні.
щоб здати одну тему з анатомії на нещасну трійку - потрібно потратити вечір (мені особисто треба ну годин так 3-4, навчаюсь на 3-и)
Хабарі беруть майже всі викладачі, але ніхто не вимагає їх нагло
і в 100% випадків без вийнятків, дати хабаря - це ініціатива студента саме.
а кожного року все більше і більше лінивих студентів
тому тут нема чого винити викладачів - корупцію породжує лінь студентів і більше ніхто!

,

Перейшла на 5 курс. За весь час навчання в університеті, був один єдиний предмет, де екзамен справді було б дуже складно скласти без хабарів чи знайомств. Люди, які пишуть настільки негативні коментарі, та може ви просто тупі? ЗНО я складала 4 роки тому, але не пригадаю там щось фантастично складного. Відповідно, вступ у першу хвилю та подальше навчання в мене минали в цілому без проблем. Так, здавати все на відмінно складно. Сам процес навчання трудо- та часозатратний. Викладачі є різні, як в плані суто викладацької роботи, так і по-людськи. Хабарництво є, але це на 90% ініціатива безпомічних студентів і їх мамусь-татусів, які бігають з пакетами до кожного зав.кафедри. АЛЕ! Величезна кількість студентів пари не відвідують, підручники не відкривають, навчальний процес їх як такий не цікавить. А потім починається, в мене 5 двійок і 10 нб, які всі погані. Закривати все можливо і без особливих зусиль. Гірше, кажуть, по закінченню, але то зовсім інша історія.

,

Кафедра мед біології найгірша у всьому університеті. Екзаменаційні роботи просто не перевіряють, а оцінки отримують лише ті, хто заплатили (30% з групи). Або є ще одна хороша відмовка у викладачів даної кафедри: "Ой, ми перевірили у тебе не той варіант, але ми вже подали відомості, тому ти йдеш на перездачу".
Звичайно, кому є діло до знань, адже головне, щоб така собі пані викладач поносила коштовний браслет весь у підвісках з пандори( кожна з яких коштує ~1000 грн).
Р О З Ч А Р О В А Н А

,

Без грошей на кафедрі біології екзамен с першого разу ніхто не сідає, викладачі хотять на море

,

Закінчуюю 2 курс мед факультету , за весь час заплатила лише за 1 предмет через конфлікти з викладачем , вчила його предмет , а отримувала постійно 2 , коли попросила перевірити роботу і звірити її з кодами, він виставив мене повною ідіоткою перед моєю групою і після цього я не витримала і заплатила .
Вчитися можна і самому головне як отримав погану оцінку чим швидше її перездати і не тягнути до останніх 2 тижнів .

,

Я закінчую другий курс фармації. Хочу вам сказати відверто, що за ці два роки я не заплатила жодного хабаря, хоча були моменти, коли до кінця семестру був тиждень, а з предмету 6 двійок. Звісно, як і у всіх ВНЗ є різні викладачі, головне правильно себе зарекомендувати і це стосується не лише окремої людини, але й усієї групи. Просто потрібно старатис вчитися і показувати викладачеві, що ти готовий вчитися і будеш старатися. За ці два роки було, можливо, 3 викладача, які не хотіли давати гідні знання, але я думаю таке є скрізь. Поки що, я не жалкую, що поступила саме в ЛНМУ.

,

Жах,кафедра медичної біології та паразитології це просто жахливо.оцінки з неба беруться,а викладачка закривається після сказаних двійок в кабінеті і не хоче приймати теми.

,

Як на мене,в принципі вчитись можна. Було би бажання. Звичайно, завжди все вирішує людський фактор. Дійсно, є деякі викладачі, що своїм ставленням до студентів і поведінкою загалом відбивають бажання вчитися, але таких мало. Більшість викладачів цілком адекватні і справедливо оцінюють рівень знань студента.
Серед викладачів, які дійсно дають хороші знання (теоретичні і практичні) хотілося б назвати: Матещук-Вацеба (анатомія), Першин, Чупашко (біологія), Наконечна (гістологія), Макаренко (біохімія), Вовк (патанатомія), Семенців (патфізіологія), Тишкевич (пропед. педіатрії), Шикула (мікробіологія), Ямка (гігієна), Чикайло (фармакологія), Шевага (неврологія), Вацеба (хірургія), Крук (лор), Пакулова-Троцька (педіатрія), Козій (соцмед), Дибас (дитячі інфекції), Шуль (епідеміологія), Садова (анестезіологія).

,

Вчишся сутками щоб щось здать ,бігаєш за ними, а вони ввели себе в касту богів ,хочу поставлю хочу ні. Даси буде все добре ,не даси будеш бігать ще довго . Реалії тут такі, ти дістанеш тут оцінку від того, який настрій у бога викладача . Можеш ти і сутками ,не вилазить із за книг ,нема настрою ,ти більше 2 нічого не дістанеш ,про корупцію то все правда , корупція страшна , самі викладачі не дають щоб ти щось здав , а тоді що , а тоді не допуски до сесії , і куча грошей щоб допускали , реалії такі що 90% студентів платять ,бо немає іншого виходу , платиш не тому що погано вчишся, а тому що нікуди діваться ,або заплатив або вилетів ,у цьому універі ,може набереться пара, викладачів які хочуть студентів щось навчить ,а більшість як би побільше напхати свої кишені . Шановні майбутні студенти та їх батьки, якщо у вас здоровий глузд не йдіть у цей універ

,

Планую поступати цього року на фак.іноземних.студ. Враження негативне. На дзвінки ніхто не відповідає, писала на пошту з вересня-відповіли тільки зараз і то я більш ніж впевнена тому, що я просто перерила всі соц. мережі та відшукала людину, котра може бути представником прийм. ком., котрий до речі теж не відповів на запитання (хоча звісно зовсім не факт що то саме він), але відповіли на пошту якраз після того, як написала йому. Також бачу тут багато пишуть про корупцію. Не можу не повірити хоча б тому, що "..що Університет просить оплату 10% від річної плати за навчання.Ця оплата гарантує Вам візову підтримку від Університету, видачу та пересилку запрошення на навчання,
резервування місця, та після проходження вступної співбесіди та всіх необхідних формальностей, зарахування до Університету." це було в тому листі, що мені прийшов. Які формальності,яка передоплата? Ніде такого немає. Формальності це хабар? Чи я чогось не розумію? Для чого тоді співбесіда? Заплатив і гаразд.

,

Не вигадуйте дурниць. Знаєте,чому на перших курсах так процвітає корупція? Бо самі батьки "тикають" всюди гроші! Чому слово "перездача" наганяє такий жах? Я студентка 5 курсу і все не так паршиво,як описується тут. І грошей ніхто не вимагає,і вчиться прекрасно. Головне,вміти "розгрібати" все і бажано своїми силами.
Викладачі бувають різні,як і в кожному ВНЗ,але як ти себе перед ними зарекомендуєш,так тобі і буде.

,

Я студентка 2 курсу, державна форма навчання . Читаю коментарі , і таке враження що не про мій університет пишуть . Якщо ти вчишся - здати все самому реально. Пишуть про шалені долари , про оцінку "через ліжко" - це маячня !!! Якщо ти лінива людина і не хочеш вчитись і відвідувати пари - ну то плати . А зі всіх підряд гроші не деруть . І викладачі різні, є хороші, а є не дуже . Хто хоче - той вивчиться на відмінно !!!

,

найкращий університет в Європі! викладачі з Парижу, Польщі. Дуже перспективний ВУЗ, хабарі відсутні!! Навчання на найкращому рівні!!

,

читаю тут багато коментарів і відкрию вам очі на правду..провчилась тут пів року,і пішла з цього кошмару.щоб здати сесію треба було заплати багато доларів.без цього даже з розумом ти не здаси.система викладання нульова.приходиш на пару з хімії викладач питає про те в кого які стосунки,ми просто писали тести, якщо 2 то перездавати буде тяжко,ну а якщо ти не першокурсник то можеш через ліжко перездати всі старшокурсники,і навіть ВИКЛАДАЧІ цього не скривали що цей вчитель так може,до першокурсниць він не лізе того що не всім є18 років,але в нас на потоці була дівчинка якій він вже на 1 курсі писав смс про те щоб може десь зустрітись,викладач фізики на перездачу прийшов один раз під шафе,Латинська викладач дуже класний в спілкуванні,але приходив на пари по моб говорить про дєвочок з другом і про те шо треба похмилитись бо бухав.ходить на вечора для студентів і бухає перед ними спокійно, зато залік був в нього самий дешевий в університеті 1000грн(але може то просто 1сесія така дешева)

,

Шановні!!!Я мама першокурсниці цього універу.Хочу сказати,що вчитися дуже важко,(це стосується складеного плану навчання,дуже великий об'єм знань потрібно вивчити за день,діти не встигають!!!!потрібно сидіти ночами).Але хто вчиться той получає гарні оцінки,а хто не хоче вчитися,або важко,той підходить і домовляється....ніхто нікого не примушує .Хочу сказати батькам,чиі діти здадуть ЗНО нижче 170 балів,будете платити!!!таким дітям важко вдається навчання...це стосується платників,тільки вони можуть пройти з такими балами,а на бюджет тільки з високими балами ,конкуренція дуже велика....одне тішить, що поступити можна,а от як вчитися і закінчити вже обераєте самі...шкода ,що не розуміють цього і викладачі,студенти,що медики мають вчитися ім лікувати людей!!!!

,

Навчався тут лише рік, змушений був перевестись. Не було ні сил, ні можливостей боротися з цим жахом, саме жахом. Іншими словами це не назвеш. Дуже розчарований "університетом", якщо його взагалі можна так назвати. За рівнем корупції, посідає 1 місце у світі, сесію здати неможливо без хабаря, просто неможливо.
Навіть якщо ти вчиш/зубриш тупо день і ніч , як це робив я, всеодно прийдеться платити, "викладачі" тупо валять спеціально перед заліками, екзаменами. В моїй групі було 15 людей, з 15 за екзамен платило 14 чол., робіть висновки самі. На сесію йде від 10 до 20к, і більше(2015-16рр.).
Люди, які хочуть вчитися і стати хорошими лікарями, я вас дуже прошу не йдіть сюди, не руйнуйте свої мрії та бюджет своєї сім'ї.
Тут не навчають.
Тут видурюють гроші.
Удачі з вибором університету!
Зробіть правильний вибір, а не такий як зробив я!

,

Закінчила фармацевтичний факультет у 1989 р. Найкращий вуз, найтепліші спогади. Ті, хто хотіли вчитись - отримали гарні знання. Були звичайно й такі, хто здавав сесії "по каналам", але це були одиниці, а основна маса вчилась і ніхто нікого не завалював, якщо знаєш предмет. Низький уклін та шана викладачам, безмежна подяка))

,

Я навчаюсь тут на стомат факультеті , вже 4 курс , було звичайно бажання перевестись у менш корумпований університет, перші 3 курси це самі тяжкі !!!. Як морально так з деяких предметів і матеріально, але все ж за предмети стоматологічні ні разу не заплатила , все здається якщо вчити, тому не потрібно так оцінювати цей університет , студенти самі не вчаться, а батькам розказують казочки що тут викладачі іх гноблять і несправедливо оцінюють , усі ставляться лояльно і готові допомогти навіть тим кому це важко дається ! ❗️❗️❗️

,

Крутий ВУЗ. Все влаштовує)

,

Я, мама студентки 1 курсу. Дуже розчарована. Згідна з усіма негативними коментами. Дитина дійсно хоче вчитися. Є викладачі - хворі неадекватні люди. Жах! Як вчитися????далі?? Шкода дитини!!! Що робити? Я сама викладач. Не можу зрозуміти колег. Розчарована Львовом. Прикриваються набожністю, лицемірство процвітає. Жах

dn

,

2 "медицинский ВУЗ" Украины , элита так сказать ! Ложь , обман , фарс ! Твое образование на 80% зависит от препадователя , и от того на сколько хорошее его материальное состояние . Система обучения вообще не понятна . Препадователи ничего не преподают а только лишь проверяют уровень твоих знаний , как ты подготовился к занятию , есть конечно исключительные случаи адекватных преподавателей которые реально хотят чему то научить , но это крайне редко . Корупция любимая просто цветёт , пахнет , растет и процветает . Доллар вырос и соответственно выросли рассценки 100-150$ и ето норма , эсть предметы конечно же намного дороже ! Препадователи вообще придумали себе что они какие-то супер Боги и что мы приходим к ним в гости домой и без приглашение . Сказать честно , знала бы я до поступления в етот " ВУЗ " что здесь все так жудко и не приятно , я бы точно не поступала . Мои ощущения - этот медуниверситет ПАРАДОКС.!!!

,

Ви знаєте загалом чудовий університет. Але найбільші жах і хабарництво це перші 3 курси по другорядним предметам ,а далі легше. Хоча корупція і кумовство це першочергові "друзі" університету, звісно не на всіх кафедрах,і не в усіх викладачів - таким респект.

,

історія 15-літньої давності.закінчила цей інститут з червоним дипломом (видерла зубами),без грошей,десь колись хтось міг якесь слово замовити.вдячна абрагамовичу,не запоров на державному іспиті,бо дуже розгубилась чомусь і несла ахінею,повірив ,підтримав,поставив пятірку.тепер .працюю у києві ,спілкуюсь на рівні республіканських спеціалістів в найкрутішій клініці,дуже наближеній до міністерства (життєві обставини склались так що не виїхала за кордон).дерзайте,хто шукає той знайде,мозолі на руках і ногах від роботи,ночі в кількості 15 в місяць,сльози від несправедливостей на роботі,і відсутність грошей щоб доїхати до роботи і на бутерброд- все було.деканати і гуртожитки в ті часи це жах.деканати хамили і возомняли себе місцевими царями,в гуртожитках хабарі.шановні деканатори інститут не ваша приватна власність і там вчаться не тільки ваші діти і діти ваших колег.а так один з кращих вузів.

,

Нікому не раджу , поступила сюди на державне , все залежить від кафедри та викладача , є приємні люди та кафедри де все здати самому реально і до студентів ставляться лояльно і з повагою , а такі є де на тебе нервуються і спеціально завалюють , ті хто заплатив то одразу стають улюбленцями викладачів , а хто ні , того гостро висміюють , був випадок коли ідеально написала контрольну , і була впевнена у 4-5 , викладач допитував і мені за 1 слово в роботі поставив 2 і виставив мене повною ідіоткою перед 2 групами . Про якість скажу лише одне - багато навчального матеріалу і все на купу

,

Державним університетом, не назвеш зовсім, не відповідає і не заслуговує тим параметрам які він має!!! Один з Корумпованих універів у корумпованому місті Західною України, де найбільше виступають проти корупції!!! Здати сесію без грошей неможливо!!! Учимось, стараємось, заробляємо оцінки протягом семестру, ідемо на іспит, пишемо, даємо на всі запитання відповідь, і що ми в результаті маємо- не склали іспит! А чому? А тому, що не заплатили 50-100 дол.? А перездача звичайно платна, і це на пряму кажуть викладачі! Поступили на державне, а відчуваємо себе начебто на платному ! Та коли ж вони нажируться?? Та скільки ж таке буде продовжуватись??? Де ж та боротьба з корупцією??? І це - Державний національний університет? Виходить запитання для кого ж тоді він національний ?!

,

Універ дорогий, відношення до студента як до бидла, літня сесія на першому курсі стомату коштує 10 тис. грн. Задумайтесь чи варто взагалі сюди вступати, буду переводитись, бо кажуть далі буде ще дорожче.

,

Жахливо! Тим, хто платить, з другорядних предметів за чистий листок оцінки ставлять. "Валять" тих, хто не платить. Всюди кругова порука.

,

Жахливий університет. Це навіть університетом назвати важко. Надзвичайно корумповані викладачі, жахливе відношення до студентів, недорозвинена система освіти: знаєш, не знаєш - плати!!! Можуть казати напряму, в обличчя.
Викладачів виводили в наручниках, за хабарництво, а через кілька місяців вони повертались і ставали з простих викладачів завкафедрою.
Не ламайте собі життя, батьківські нерви та фінанси. Проконсультуйтеся з студентами цього "навчального закладу" і лише тоді приймайте рішення.

,

З початком ЗНО поступити самому стало можливим. З усіх сторін морально давлять, що не варто тут залишатись і даремно поступав. Хабарі беруть найбільше з другорядних предметів, як то англійська, філософія, економіка і т.д. Все решта можна здати самому, якщо прикладати зусиль. Але треба бути готовим до того, що вчитись будете самі. Дуже мало кафедр, де вам охотно відповідять на питання, що виникли в процесі підготовки, а ще менше кафедр і викладачів, що дійсно будуть намагатись до вас щось донести.Практична частина навчання в глибокій дупі, бо до 6 курсу робота з пацієнтом зводилась до заповнення карт, на які в результаті ніхто не дивився.
П. С. Внук ректора Зіменковського в цьому році випустився з червоним дипломом.

,

Закінчила в 1973 фармфакультет. Зараз можу сказати, що знання здобула гарні, хоч вчилась багато чому і на роботі потім. Згадую роки навчання як одні з найкращих. У нашого покоління були дуже імениті викладачі. Дехто і зараз працює. Зіменківський, Парновський, наприклад. Вдячна долі за можливість вчитись в такому ВУЗі. Без блату і без хабарів.

,

Одна коррупция, на счет остального в обще промолчу. И это университет Киева...

,

Я дуже хочу поступити в цей університет. Скажіть, будь ласка, як у вас там? Чи важко навчатися? Скільки годин в день ви виділяєте на навчання? І чи важко потрапити на бюджет на лікувальну справу?

,

Прекрасний ВНЗ! Моя сестра його закінчила 2 роки томуі не пожаліла ні разу!

,

За взятки: преподаватели наживаются только на тупых и (или) ленивых, которых сейчас достаточно...
Так что думайте стоит конкретно вам идти или нет.... Учить очень много, чего стоит только одна анатомия или фарма....

,

чудовий університет, і перспектив після його закінчення маса)))))))))))) вступайте обов*язково, не пожалкуєте)))))))))!!!!

,

хороший університет. хто дійсно вчиться,здобуваэ прекрасні знання без жодних хабарів.недоліки э в усіх,але загалом ЛНМУ- чудовий заклад:-)

,

Не знаю як вуз, але вступна кампанія вкрай непрозора.Діти з нижчими балами пройшли раніше ,ніж я.

,

Университет хорош но преподаватели не заинтересованы в передачи знаний студенту( есть конешно исключение это примерно 2%) а когда просиш обьяснения то слышиш в ответ: боллонская система... читайте сами...у меня мало времени....меня больные ждут:(

,

мега дорогий внз....................як на платному так і на державному

,

супер!!!!!!!!!!!!!!!

,

Через всю жизнь пронесла самые теплые чувства к ВУЗу, который воспитал во мне врача. Низкий поклон всем кто учил!

,

Вчитися без хабарів дійсно можна. Звичайно, є кафедри і викладачі, з якими важко - але так всюди. А якість знань хороша, багато викладачів дійсно розумних і цікавих як особистостей. Деканат найкращий дійсно фармацевтичний) Щодо науки, на високому рівні працює секція синтезу і розробки протипухлинних заходів - налагоджено співпрацю з США., інші кафедри теж активно займаються науковою роботою. Так що вступати сюди ВАРТО!

,

Провчилась тільки перший курс -згадую як страшний сон.Викладачи хотіли тільки грощі і нічого іншого,розірвала контракт та перевелася до іншого ВУЗу ,який закінчила без жодного хабаря.Зараз працюю лікарем в Європі.Дуже радію з того ,що вчасно з того пекла втекла і нікому не раджу туди потрапити.В Україні є на багато кращі медуніверситети і без приставки "національний", в яких освіту можна здобути своїми силами.В чому власне переконалася сама.

,

Дуже суперовий університет!!! І правду кажуть,хто вчиться тому і викладачі на зустріч йдуть,а якщо тобі ліньки щось вивчити,а перш за все зрозуміти,то плати викладачам! За 4 роки навчання всі екзамени здавала сама,і при тому не на трійки,а були самі 4 і 5!! Це все залежить від вашого бажання вчитися! Подумайте,що після навчання ви будете лікувати людей,а це саме головне!!І тут вам вже ніхто не допоможе,якщо людині недай Бог погано стане,а ви навіть не зможете надати першу допомогу,бо замість того щоб вчитися,ви платили.А викладачі також люди,і бачуть хто вчиться,а хто тільки й мріє шоб йому поставили залік і відчепилися від нього.Маєте бажання вчитися,і мрієте в майбутньому справді стати хорошим фахівцем,то докладіть максимум зусиль і достойно здобудьте цю освіту! Хто хоче поступати,поступайте,раджу всім!!!

,

Один із найкращих університетів України, вчитись потрібно, а не байдики бити, тоді ніяких грошей не потрібно! А нервів, я думаю, в кожному університеті йде багато, без них ніяк в навчанні)

,

Гіно,тут відбивають бажання вчитися!!!!!!!!!!!!!!!хтось писав,що хабарі дають студенти які не хочуть вчитися...брехня і наклеп,тут тобі інколи вибору не дають,у вас мабуть тут знайомі і батькі,за добре слово ставлять.а ви ходите і голову підносите,які ж розумні.....це і так всі знають,а взагалом тут добре,але нервів йде дуууууууже багато

,

найкращий!

,

Чудовий університет!!!!!

,

Дуже хороший університет=)
І вчитися можна тут самому...ніяких хабарів!

,

Це дуже престижний університет.

,

чудовий внз

,

Люблю, згадую тільки, як найкраще!

,

Щоб не говорили про ЛНМУ але він на рівні із НМУ та провідними медичними вузами Європи у плані навчального процесу, дослідницьткої роботи та лікування)))

,

Навчатися у цьому університеті - мрія дитинства....Дуже рада,що вона збулася.Для мене мій університет(як і Львів уцілому) був,є і буде найкращим,незважаючи на те,що там хтось пише чи говорить!!!!Викладачі просто супер!!А щодо хабарів,то в цьому винні студенти,які не хочуть напрягатися, і їхні "турботливі" матусі і татусі!!!!!Вважаю,наш універ дає найсильніші знання!ВЧИТИСЯ ТУТ - ЦЕ ПРЕСТИЖНО!!!я цим горджусь!!!!ЛЮБЛЮ ТЕБЕ,МІЙ УНІВЕР,Б Е З М Е Ж Н О ! ! !рситет(як і Львів уцілому) був,є і буде найкращим,незважаючи на те,що там хтось пише чи говорить!!!!Викладачі просто супер!!А щодо хабарів,то в цьому винні студенти,які не хочуть напрягатися, і їхні "турботливі" матусі і татусі!!!!!Вважаю,наш універ дає найсильніші знання!ВЧИТИСЯ ТУТ - ЦЕ ПРЕСТИЖНО!!!я цим горджусь!!!!ЛЮБЛЮ ТЕБЕ,МІЙ УНІВЕР,Б Е З М Е Ж Н О ! ! !

,

ЛНМУ найкращий!!! І у Фармацевтів найкращий Дикан =)

,

Найкращий універ у світі!!!!!!!!!!

,

деякi викладачi в цьому унiверситетi не заслуговують на те,щоб називатися вакладачами.унiверситет хороший,цiкаво було вчитися,але хотiлося б,щоб,знову ж таки,деякi викладачi,навчилися поважати студентiв i тодi студенти будуть поважати iх.але самий найкращий деканат в унiверситетi-це ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ.я живу у львовi,тож до свого деканату я завжди буду рада зайти.приемних спогадiв з цього унiверситету,всетаки е бiльше нiж не приемних,а тих викладачiв якi мене викладали вже не помiняеш,виховати-не виховаеш...а взагалом,е що згадати.

,

Загалом - нормально, в інших вузах буває гірше. З досвіду знаю, маю 3 освіти: економічний ф-т. Львівська політехніка, ф-т журналістики ЛНУ ім. І.Франка). Самий прикольний - останній!

,

Самі теплі спогади. Щира подяка та низький уклін всім викладачам. Високий рівень освіти. За 6 років ніхто і не подумав пропонувати хабар.
Про хабарі говорять тільки ті студенти, які не хотять вчитися. Нажаль таких майбутніх лікарів ми стали помічати все більше. Все залежить від бажання стати фахівцем та розуміння для чого взагалі ти вступив до ВУЗу.
Дуже вдячна долі, що навчалася саме у Львові. А ще вдячна долі, що не було грошей и не було спокуси купувати іспити та заліки.

,

ніякої дисципліни.одні хабарі))))))))))))))отакі потім і лікарі

,

тільки теплі спогади про цей навчальний заклад. Фармація the best!!!!

,

не подобається

,

супер

,

мені подобається

,

Найгірший університет, знає тільки одні гроші, а знань 0.

,

супер

,

найкращий

,

обожнюю

,

ЛНМУ лучший!!!!!!!!!!!!!!!!!

,

самий кончіний

,

Best of the best!!!)))

,

класссс!!!!!!!!!

,

найкращий

,

ЧДТУ краще!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

,

Це ж мій рідний!

,

Клас!!!!!!!!!!!!!!!!!

,

Супер:)!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

,

отлично!

Партнери сайту
Одеський національний економічний університет (ОНЕУ)
Одеський національний економічний університет (ОНЕУ)
Всі партнери | Стати партнером

Усі ВНЗ в Львові, а також коледжі та технікуми в Львові, курси в Львові, репетитори в Львові, тренінги в Львові, робота в Львові

Зворотній зв'язок