Факультети і спеціальностівгору
 • Медичний факультет №1
 • Мeдичний факультeт №2
 • Стоматолoгічний факультет
 • Фармацeвтичний факультет
 • Факультeт піcлядипломної оcвіти
 • Факультет пo робoті з інозeмними студeнтами
Абітурієнтамвгору

Для отримання повної та детальної інформації стосовно термінів, умов прийому, іспитів та необхідних сертифікатів центру оцінювання для вибраних спеціальностей звертайтеся в приймальну комісію за тел.: (032) 236-84-19.

 Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького у 2018 році проводить прийом на перший курс для здобуття ступеня магістра медичного та фармацевтичного спрямувань за напрямом підготовки 22 “Охорона здоров’я” за спеціальностями: 

 • Стоматологія
 • Медицина
 • Педіатрія
 • Фармація, промислова фармація (денна та заочна форма)

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького – це сучасний багатопрофільний навчальний заклад ІV рівня акредитації, який об’єднує 6 факультетів і Медичний коледж, 78 кафедр, Стоматологічний медичний центр, навчально-виробничу аптеку, навчальний імітаційний центр, декілька науково-дослідних лабораторій і центрів, інститут епідеміології і гігієни,Наукову та студентську бібліотеки, ботанічний сад, 18 навчальних корпусів, 9 гуртожитків, комплекс студентського харчування, спортивно-оздоровчий табір «Медик»

У стінах Університету навчається понад 6 тисяч студентів, з яких більше 400 – у Медичному коледжі. Річний контингент по Університету складає близько 20 000 осіб.

За кількістю іноземних студентів Університет є одним із лідерів серед вищих медичних навчальних закладів України, що свідчить про його високий авторитет на світовому ринку освітніх послуг. Нині в стінах Університету проходять підготовку 1100 іноземних громадян з 44 країн Європи, Азії, Африки та Америки, з яких більше 90 відсотків навчаються англійською мовою.

Висококваліфікований професорсько-викладацький колектив спрямовує свою діяльність на забезпечення високої якості освіти. В Університеті працюють 1421 науково-педагогічних працівників, з яких 177 докторів наук і 755 кандидатів наук, 133 професори і 401доценти.

Серед професорсько-викладацького складу ЛНМУ – 4 академіки та члени-кореспонденти Національної академії наук України та Національної академії медичних наук України, 21 академік та член-кореспондент громадських академій, 7 лауреатів Державної премії України в галузі науки і техніки, 11 Заслужених діячів науки і техніки, 5 Заслужених працівників освіти, 1 Заслужений працівник фізичної культури та спорту, 21 Заслужених лікарів України.

У 2017роціЛНМУ імені Данила Галицькогопосів перше місце середвищихмедичних навчальних закладів у консолідованому рейтингу Міністерства освіти і науки України. А заміжнародним рейтингом Webometrix, який оцінював діяльність понад 12 тисяч вищих навчальних закладів світу ЛНМУ імені Данила Галицького посідає перше місце і 21 серед вищих навчальних закладів України.

Університет приймає участь та отримує відзнаки престижних міжнародних і державних виставок.НаВосьмій міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти – 2017» (м. Київ) ЛНМУ імені Данила Галицького отримав Гран-прі «Лідер вищої освіти України», Диплом за активну участь у створенні сучасної якісної системи національної освіти та Сертифікат якості наукових публікацій (на підставі високого рейтингового показника у наукометричній базі даних SciVerse Scopus). За результатами Дев’ятої міжнародної виставки «Інноватика в сучасній освіті» (2017) Університет нагороджений Золотою медаллю та Дипломом у номінації «Інновації в діяльності вищого навчального закладу з інтернаціоналізації освіти та науки», а також Дипломом за активну інноваційну діяльність у підвищенні якості навчально-виховного процесу.

За високі успіхи в навчанні, науковій та громадській роботі кращим студентам призначаються Академічні стипендії: стипендії Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, стипендія імені Миколи Амосова.

В Університеті ефективно впроваджуються новітні технології навчання. Нещодавно створено університетський Навчальний імітаційний центр практичної підготовки здобувачів освіти, для якого закуплене дороговартісне обладнання; продовжують свою діяльність 5 факультетських міжкафедральних навчально-тренінгових симуляційних класів практичної підготовки; працюють фантомні класи на кафедрах, оновлено муляжі, поповнюються музейні експонати. Для забезпечення навчальної, наукової, лікувальної діяльності Університету сучасними інформаційними технологіями, кафедри Університету обладнані 807 сучасними комп’ютерами та 97 мультимедійними проекторами.

У дев'яти гуртожитках Університету може розміститися близько 3500 осіб. Тут створені всі умови для навчання (є читальні, комп'ютерні зали), побуту (при гуртожитках працюють їдальні, кафе, майстерня з пошиття і ремонту одягу та взуття, перукарня, пральня) та відпочинку (є спортивні кімнати). Загальна площа території Університетського містечка становить понад 10 гектарів. Для всіх бажаючих працює комплекс студентського харчування.

В Університеті створено всі умови для гармонійного розвитку молодої особистості. Тут ви зможете не лише здобувати знання і вміння з обраного фаху, але і займатися спортом, художньою самодіяльністю, бути постійно у вирі життя.

До заяви в паперовій формі абітурієнту можуть знадобитися наступні документи

 • оригінал і копія документа про раніше здобуту освіту та додатка до нього;
 • оригінал і копія сертифікатів ЗНО;
 • оригінал і копія документа, що посвідчує особу;
 • 4 однакові кольорові фотокартки розміром 3x4 см;
 • для юнаків: оригінал військового квитка або приписного свідоцтва;
 • оригінали документів, що підтверджують право на участь в конкурсі, зарахування за співбесідою, зарахування за квотами (при наявності).

Остаточний список всіх необхідних документів та форму подачі (оригінал або завірена копія) уточнюйте в приймальній комісії за тел.: (032) 236-84-19.

Докладніше про ВНЗвгору

ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені Данила Галицького

ЗАСНОВАНИЙ: 16 листопада 1784 року Постановою Австрійського уряду

Реорганізований:

у Львівський державний медичний інститут Постановою Ради Народних комісарів УРСР №196 від 19.02.1940 р.;

у Львівський державний медичний університет Постановою Кабінету Міністрів України №1262 від 17.10.1996 р.;

Постановою Кабінету Міністрів України №1474 від 21.09.1998 р. Львівському державному медичному університету присвоєно ім’я Данила Галицького;

Указом Президента України №872/2003 від 21.08.2003 р. Львівському державному медичному університету імені Данила Галицького надано статус національного

ОСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ

ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ: 22 «Охорона здоров’я

СПЕЦІАЛЬНОСТІ:

 • 222 «Медицина»
 • 228 «Педіатрія»
 • 221 «Стоматологія»
 • 226 «Фармація, промислова фармація»
 • 223 «Медсестринство» (у Медичному коледжі ЛНМУ імені Данила Галицького)
 • 29 спеціальностейінтернатури
 • 84 спеціалізації лікарів і провізорів


РІВНІ І СТУПЕНІ ВИЩОЇ ОСВІТИ:

 • другий (магістерський) - 6273 студенти, у т.ч. 1094 іноземні громадяни
 • третій (освітньо-науковий) - 89 аспірантів,у т.ч. 1 іноземний громадянин
 • науковий рівень -2 докторанти

ПІСЛЯДИПЛОМНА ОСВІТА:

 • 1164 лікарі (провізори)-інтерни
 • 46 клінічних ординаторів (у т.ч. 30 іноземних громадян)
 • 11593 лікарів і провізорів-слухачів факультету підвищення кваліфікації

РІЧНИЙ КОНТИНГЕНТ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ - 19167 ОСІБ,

у т.ч. 1125 ІНОЗЕМНИХ ГРОМАДЯН


СТРУКТУРА УНІВЕРСИТЕТУ:

 • 6 факультетів
 • 78 кафедр, з них 50 клінічних
 • Медичний коледж
 • Підготовче відділення
 • Стоматологічний медичний центр
 • Навчально-виробнича аптека
 • Ботанічний сад лікарських рослин
 • Навчальний імітаційний центр
 • Наукова бібліотека
 • Центральна науково-дослідна лабораторія з лабораторією промислової токсикології
 • Науково-дослідні лабораторії: електронної мікроскопії; синтезу біологічно-активних речовин; «Лектинотест»
 • Науково-дослідні Центри фармацевтичної опіки та інновацій в охороні здоров’я;Біостатистики; Розвитку досліджень, трансферу технологій, міжнародної наукової інтеграції; 6 музеїв, у т.ч. музей хвороб людини (включений до реєстру загальнонаціональних надбань).
 • Інститут епідеміології і гігієни Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького


МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ:

 • 18 навчальних корпусів
 • Будинок наукової бібліотеки
 • Книжковий фонд 605 тисяч примірників
 • 11 читальних залів
 • 32 комп’ютерні класи
 • 807 комп’ютерів
 • 97 мультимедійних проекторів
 • 9 гуртожитків
 • Спортивно-оздоровчий табір «Медик»
 • Комплекс студентського харчування


КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

2963 працівники, (у тому числі – 567 осіб у Стоматологічному медичному центрі).

1367 науково-педагогічних та 54 педагогічних:

 • 177 докторів наук
 • 755 кандидатів наук
 • 435 асистентів
 • 133 професорів
 • 401 доцентів

Видатні учені, академіки, члени-кореспонденти, заслужені діячі:

 • 1 член-кореспондент Національної Академії наук України
 • 2 академіки і 2 член-кореспонденти Національної Академії медичних наук України
 • 14 академіків Академії наук Вищої освіти України
 • 7 Лауреатів Державної премії України в галузі науки і техніки
 • 1 Заслужений працівник Вищої школи України
 • 1 Заслужений працівник фізичної культури та спорту України
 • 4 Заслужені працівники освіти України
 • 11 Заслужених діячів науки і техніки України
 • 21 Заслужених лікарів України

Нагороджені орденами:

 • Зіменковський Б.С. - „За заслуги” І, ІІ, ІІІ ступенів, „Святого князя Ярослава Мудрого” І ступеня
 • Білинський Б.Т. - „За заслуги” ІІІ ступеня
 • Смоляр Н.І. - „Княгині Ольги” ІІІ ступеня
 • Магльований А.В. - „Богдана Хмельницького” ІІ ступеня
 • Іжицька Н.В. -„За мужність” ІІІ ступеня


ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ за останні 5 років:

 • 79 підручників
 • 378 навчальних посібників
 • 709 методичних рекомендацій


ПРАКТИЧНА ПІДГОТОВКА ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ


 • 98 лікувально-профілактичних установ
 • Стоматологічний медичний центр університету
 • Навчально-виробнича аптека
 • Ботанічний сад лікарських рослин
 • Навчальний імітаційний центр практичної підготовки
 • Міжкафедральні навчально-тренінгові симуляційні центри практичної підготовки: «Відпрацювання практичних навичок у модельованих клінічних ситуаціях»; «Первинної реанімації новонароджених»; «Амбулаторія сімейного лікаря»; «Відпрацювання практичних навичок з стоматології»


ЛІДЕРСЬКІ ПОЗИЦІЇ УНІВЕРСИТЕТУ СЕРЕД ВИЩИХ МЕДИЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ УКРАЇНИ:

 • Консолідований рейтинг ВНЗ України- 1 місце серед медичних ВНЗ і 20 місце серед усіх ВНЗ України
 • ТОП-10 Кращі медичні навчальні заклади України– 1 місце
 • ТОП-10 Кращі навчальні заклади західного регіону– 1 місце серед медичних ВНЗ
 • Рейтинг «Webometrics» – 1 місце серед медичниx ВНЗ і 20 міcце серeд уcіх ВНЗ України
 • Рeйтинг наукомeтричної бaзи даниx Scopus - 2 міcце серeд медичниx ВНЗ і 12 міcце серeд уcіх ВНЗ Укpаїни.


Фотогалереявгору
Оцінка відвідувачів
(по 90 коментарям)
При заповненні форми була допущена помилка
Невірно заповнені поля відмічені червоним.
Будь ласка, перевірте форму ще раз.
Ваша оцінка
Оберіть мишкою кількість зірок, на яку ви оцінюєте ВНЗ і натисніть, щоб зафіксувати результат.
Ім'я*:
Коментар*:
не більше 1000 символів (введено: 0)
Перевірочний код*:
5 англійських букв:
,

Перші два роки були складні. Ми групою до останнього сиділи то в анатомці, то маленькою групкою в бібліотеці (нам так легше вчилось разом). Після того приходила додому і до години 1-2 ночі ще читала читала і малювала.Зранку підйом і на пари. за кілька перших місяців звикла до такого режиму.Найгірше особисто в мене було з правом і гістологією.Тоді кафедра політології чи то філософії була в гуртожитку і ми могли сидіти там і здавати-перездавати до 18-19.00. Я вивчила тоді напамять 3!!! кодекси України. Ходила на перездачу просто енну кількість разів. І нічого, здала. Не платила. Далі стало цікавіше. А ще далі і легше. Нам дуже везло з викладачами. Паралельно з цим ми і розважатись встигали, і все що хочеш. Дуже багато залежить від самої людини, її бажання, голови і дещо витривалості. Загалом я згадую навчання як яскраве цікаве різнобарвне дійство.

,

Університет дуже корумпований! Теорію викладають, практики дуже мало. Є викладачі, які спеціально завалюють студента, щоб потім відправити на перездачу і взяти хабаря навіть в тому випадку що студент добре знає предмет. Якщо хочете медицину, то краще поступайте у Тернопіль, Івано-Франківськ. Бо тут вони зажерлись вже!

,

чудово

,

Кафедра біології вже більше 18 років , а все так само.... Дав- пройшов, не дав- не пройшов . Прогрес- вже навіть тариф відомий -1000 грн. ))) І ніц си не міняє..

,

Закінчила в цьому університеті вже три курси і чесно кажучи в ньому як багато плюсів так і мінусів. Чесно кажучи не розумію тих коментарів, в яких кажуть, що за все практично потрібно платити, бо це брєд. Окей предмети по хімії це жах, але і їх можна здати, більше скажу навіть фармакологію реально здати самому, і не просто на три, а і на 4 і 5 і для цього не треба днями сидіти над книгами. Батьки які пишуть, що їхні діти не могли самі щось здати і їм довелось платити, а ви не думали, що просто вашій дитині лєнь вчитись, повірте я таких особисто знаю, які батькам плачевні історії співають, які викладачі погані, а я такий хороший все вчив все знаю, а мені два поставили. І відсотків 95 тих хто платить роблять це по власній ініціативі, і ніякі викладачі їх не змушують то робити. Хоча і є такі випадки, але їх дуже мало. Просто всі хто сюди поступають повинні завчасно розуміти, на що вони йдуть. Це вам не політех і франка, де ви можете не ходити і особо не вчитись і вам ніхто нічо не скаже.

,

Самые лучшие воспоминания о вузе. Замечательный профессорско- преподавательский состав. Горжусь, что окончил Львовский медицинский,

,

Після першого семестру була впевнена, що тут можна чесно вчитися. Син навіть важкі екзамени з хімії здав сам. На трійки, але ж ЗДАВ! Другий семестр і двійка з біології, при чому анатомію і гістллогію САМ на 4!!!??? І ще зно минулого року з біології на 187! Предмет цілий рік, жодного заняття не пропустив! Залік зарахували і не знав на ТРІЙКУ? Абсурд. Завезла тисячу гривень.

,

Я вважаю, що компетентність майбутнього медика не залежить від балу зно! Нереально важке зно з хімії цього року, діти які недобрали декілька балів ставлять крапку на своїй мрії! Зніміть поріг!!

,

Яке щастя що після третього курсу дочка перевелася у Франківський ВУЗ. Це не університет, це тут одні хабарники. Особливо на "гарному "рахунку кафедра фармакології. Там просто якась коаліція в яку входять управляючи кафедрою. Там кругова порука корупції. Кафедра , яка собою нічого не представляє, не дає ніяких нормальних знань, вознесла себе дуже високо. Ціни за екзамени і заліки називають такі що на голову не налізе.

,

Поставил оценку в одну звездочку, но если бы можно, - не поставил бы вообще. Прочитал много комментов. Добавлю. Хвалебные оды - это возможно только от тех, кто или рад, что в универе коррупция и можно ни хера не делать, но закончить институт; или от приблатненых студентов, коих в универе великое множество, чьи родители или родственники занимают "ответственные" должности.
После ЗНО поступить стало возможно и без взяток. Можно ли учиться без взяток? Теоретически. Это если вы способны каждый день уделять 16-17 часов в день учебе (именно учебе, а надо еще доехать/поесть/постирать/
поспать). И еще у вас хоть немного способностей к учебе. На первом курсе у студентов такой запал есть, но через 3 месяца такой изнурительной выматываловки люди сдаются.

,

клас

,

Як батько можу сказати що тут нема єдиного стандарту оцінювання студентів , дитина може все відповісти і при цьому лише за те що вона не подобається викладачеві отримати 3 ( можна навіть просто за зовнішній вигляд ) , а улюбленці викладачів отримують елементарні питання і мають 5 . На мою думку потрібно заставляти кафедри використовувати тести .... але кому то треба якщо при усній відповіді легше завалити . В нормальному університеті не може бути такого що оцінка залежить від того який викладач попався групі і яке перше враження студент справив ....

,

не можу сказати нічого поганого про медичні університети в цілому в Україні
Університет навчає вчитися - і це точно можна сказати про ЛНМУ
враховуючи що тут вимоги порівняно з іншими вузами просто захмарні.
щоб здати одну тему з анатомії на нещасну трійку - потрібно потратити вечір (мені особисто треба ну годин так 3-4, навчаюсь на 3-и)
Хабарі беруть майже всі викладачі, але ніхто не вимагає їх нагло
і в 100% випадків без вийнятків, дати хабаря - це ініціатива студента саме.
а кожного року все більше і більше лінивих студентів
тому тут нема чого винити викладачів - корупцію породжує лінь студентів і більше ніхто!

,

Перейшла на 5 курс. За весь час навчання в університеті, був один єдиний предмет, де екзамен справді було б дуже складно скласти без хабарів чи знайомств. Люди, які пишуть настільки негативні коментарі, та може ви просто тупі? ЗНО я складала 4 роки тому, але не пригадаю там щось фантастично складного. Відповідно, вступ у першу хвилю та подальше навчання в мене минали в цілому без проблем. Так, здавати все на відмінно складно. Сам процес навчання трудо- та часозатратний. Викладачі є різні, як в плані суто викладацької роботи, так і по-людськи. Хабарництво є, але це на 90% ініціатива безпомічних студентів і їх мамусь-татусів, які бігають з пакетами до кожного зав.кафедри. АЛЕ! Величезна кількість студентів пари не відвідують, підручники не відкривають, навчальний процес їх як такий не цікавить. А потім починається, в мене 5 двійок і 10 нб, які всі погані. Закривати все можливо і без особливих зусиль. Гірше, кажуть, по закінченню, але то зовсім інша історія.

,

Кафедра мед біології найгірша у всьому університеті. Екзаменаційні роботи просто не перевіряють, а оцінки отримують лише ті, хто заплатили (30% з групи). Або є ще одна хороша відмовка у викладачів даної кафедри: "Ой, ми перевірили у тебе не той варіант, але ми вже подали відомості, тому ти йдеш на перездачу".
Звичайно, кому є діло до знань, адже головне, щоб така собі пані викладач поносила коштовний браслет весь у підвісках з пандори( кожна з яких коштує ~1000 грн).
Р О З Ч А Р О В А Н А

,

Без грошей на кафедрі біології екзамен с першого разу ніхто не сідає, викладачі хотять на море

,

Закінчуюю 2 курс мед факультету , за весь час заплатила лише за 1 предмет через конфлікти з викладачем , вчила його предмет , а отримувала постійно 2 , коли попросила перевірити роботу і звірити її з кодами, він виставив мене повною ідіоткою перед моєю групою і після цього я не витримала і заплатила .
Вчитися можна і самому головне як отримав погану оцінку чим швидше її перездати і не тягнути до останніх 2 тижнів .

,

Я закінчую другий курс фармації. Хочу вам сказати відверто, що за ці два роки я не заплатила жодного хабаря, хоча були моменти, коли до кінця семестру був тиждень, а з предмету 6 двійок. Звісно, як і у всіх ВНЗ є різні викладачі, головне правильно себе зарекомендувати і це стосується не лише окремої людини, але й усієї групи. Просто потрібно старатис вчитися і показувати викладачеві, що ти готовий вчитися і будеш старатися. За ці два роки було, можливо, 3 викладача, які не хотіли давати гідні знання, але я думаю таке є скрізь. Поки що, я не жалкую, що поступила саме в ЛНМУ.

,

Жах,кафедра медичної біології та паразитології це просто жахливо.оцінки з неба беруться,а викладачка закривається після сказаних двійок в кабінеті і не хоче приймати теми.

,

Як на мене,в принципі вчитись можна. Було би бажання. Звичайно, завжди все вирішує людський фактор. Дійсно, є деякі викладачі, що своїм ставленням до студентів і поведінкою загалом відбивають бажання вчитися, але таких мало. Більшість викладачів цілком адекватні і справедливо оцінюють рівень знань студента.
Серед викладачів, які дійсно дають хороші знання (теоретичні і практичні) хотілося б назвати: Матещук-Вацеба (анатомія), Першин, Чупашко (біологія), Наконечна (гістологія), Макаренко (біохімія), Вовк (патанатомія), Семенців (патфізіологія), Тишкевич (пропед. педіатрії), Шикула (мікробіологія), Ямка (гігієна), Чикайло (фармакологія), Шевага (неврологія), Вацеба (хірургія), Крук (лор), Пакулова-Троцька (педіатрія), Козій (соцмед), Дибас (дитячі інфекції), Шуль (епідеміологія), Садова (анестезіологія).

,

Вчишся сутками щоб щось здать ,бігаєш за ними, а вони ввели себе в касту богів ,хочу поставлю хочу ні. Даси буде все добре ,не даси будеш бігать ще довго . Реалії тут такі, ти дістанеш тут оцінку від того, який настрій у бога викладача . Можеш ти і сутками ,не вилазить із за книг ,нема настрою ,ти більше 2 нічого не дістанеш ,про корупцію то все правда , корупція страшна , самі викладачі не дають щоб ти щось здав , а тоді що , а тоді не допуски до сесії , і куча грошей щоб допускали , реалії такі що 90% студентів платять ,бо немає іншого виходу , платиш не тому що погано вчишся, а тому що нікуди діваться ,або заплатив або вилетів ,у цьому універі ,може набереться пара, викладачів які хочуть студентів щось навчить ,а більшість як би побільше напхати свої кишені . Шановні майбутні студенти та їх батьки, якщо у вас здоровий глузд не йдіть у цей універ

,

Планую поступати цього року на фак.іноземних.студ. Враження негативне. На дзвінки ніхто не відповідає, писала на пошту з вересня-відповіли тільки зараз і то я більш ніж впевнена тому, що я просто перерила всі соц. мережі та відшукала людину, котра може бути представником прийм. ком., котрий до речі теж не відповів на запитання (хоча звісно зовсім не факт що то саме він), але відповіли на пошту якраз після того, як написала йому. Також бачу тут багато пишуть про корупцію. Не можу не повірити хоча б тому, що "..що Університет просить оплату 10% від річної плати за навчання.Ця оплата гарантує Вам візову підтримку від Університету, видачу та пересилку запрошення на навчання,
резервування місця, та після проходження вступної співбесіди та всіх необхідних формальностей, зарахування до Університету." це було в тому листі, що мені прийшов. Які формальності,яка передоплата? Ніде такого немає. Формальності це хабар? Чи я чогось не розумію? Для чого тоді співбесіда? Заплатив і гаразд.

,

Не вигадуйте дурниць. Знаєте,чому на перших курсах так процвітає корупція? Бо самі батьки "тикають" всюди гроші! Чому слово "перездача" наганяє такий жах? Я студентка 5 курсу і все не так паршиво,як описується тут. І грошей ніхто не вимагає,і вчиться прекрасно. Головне,вміти "розгрібати" все і бажано своїми силами.
Викладачі бувають різні,як і в кожному ВНЗ,але як ти себе перед ними зарекомендуєш,так тобі і буде.

,

Я студентка 2 курсу, державна форма навчання . Читаю коментарі , і таке враження що не про мій університет пишуть . Якщо ти вчишся - здати все самому реально. Пишуть про шалені долари , про оцінку "через ліжко" - це маячня !!! Якщо ти лінива людина і не хочеш вчитись і відвідувати пари - ну то плати . А зі всіх підряд гроші не деруть . І викладачі різні, є хороші, а є не дуже . Хто хоче - той вивчиться на відмінно !!!

,

найкращий університет в Європі! викладачі з Парижу, Польщі. Дуже перспективний ВУЗ, хабарі відсутні!! Навчання на найкращому рівні!!

,

читаю тут багато коментарів і відкрию вам очі на правду..провчилась тут пів року,і пішла з цього кошмару.щоб здати сесію треба було заплати багато доларів.без цього даже з розумом ти не здаси.система викладання нульова.приходиш на пару з хімії викладач питає про те в кого які стосунки,ми просто писали тести, якщо 2 то перездавати буде тяжко,ну а якщо ти не першокурсник то можеш через ліжко перездати всі старшокурсники,і навіть ВИКЛАДАЧІ цього не скривали що цей вчитель так може,до першокурсниць він не лізе того що не всім є18 років,але в нас на потоці була дівчинка якій він вже на 1 курсі писав смс про те щоб може десь зустрітись,викладач фізики на перездачу прийшов один раз під шафе,Латинська викладач дуже класний в спілкуванні,але приходив на пари по моб говорить про дєвочок з другом і про те шо треба похмилитись бо бухав.ходить на вечора для студентів і бухає перед ними спокійно, зато залік був в нього самий дешевий в університеті 1000грн(але може то просто 1сесія така дешева)

,

Шановні!!!Я мама першокурсниці цього універу.Хочу сказати,що вчитися дуже важко,(це стосується складеного плану навчання,дуже великий об'єм знань потрібно вивчити за день,діти не встигають!!!!потрібно сидіти ночами).Але хто вчиться той получає гарні оцінки,а хто не хоче вчитися,або важко,той підходить і домовляється....ніхто нікого не примушує .Хочу сказати батькам,чиі діти здадуть ЗНО нижче 170 балів,будете платити!!!таким дітям важко вдається навчання...це стосується платників,тільки вони можуть пройти з такими балами,а на бюджет тільки з високими балами ,конкуренція дуже велика....одне тішить, що поступити можна,а от як вчитися і закінчити вже обераєте самі...шкода ,що не розуміють цього і викладачі,студенти,що медики мають вчитися ім лікувати людей!!!!

,

Навчався тут лише рік, змушений був перевестись. Не було ні сил, ні можливостей боротися з цим жахом, саме жахом. Іншими словами це не назвеш. Дуже розчарований "університетом", якщо його взагалі можна так назвати. За рівнем корупції, посідає 1 місце у світі, сесію здати неможливо без хабаря, просто неможливо.
Навіть якщо ти вчиш/зубриш тупо день і ніч , як це робив я, всеодно прийдеться платити, "викладачі" тупо валять спеціально перед заліками, екзаменами. В моїй групі було 15 людей, з 15 за екзамен платило 14 чол., робіть висновки самі. На сесію йде від 10 до 20к, і більше(2015-16рр.).
Люди, які хочуть вчитися і стати хорошими лікарями, я вас дуже прошу не йдіть сюди, не руйнуйте свої мрії та бюджет своєї сім'ї.
Тут не навчають.
Тут видурюють гроші.
Удачі з вибором університету!
Зробіть правильний вибір, а не такий як зробив я!

,

Закінчила фармацевтичний факультет у 1989 р. Найкращий вуз, найтепліші спогади. Ті, хто хотіли вчитись - отримали гарні знання. Були звичайно й такі, хто здавав сесії "по каналам", але це були одиниці, а основна маса вчилась і ніхто нікого не завалював, якщо знаєш предмет. Низький уклін та шана викладачам, безмежна подяка))

,

Я навчаюсь тут на стомат факультеті , вже 4 курс , було звичайно бажання перевестись у менш корумпований університет, перші 3 курси це самі тяжкі !!!. Як морально так з деяких предметів і матеріально, але все ж за предмети стоматологічні ні разу не заплатила , все здається якщо вчити, тому не потрібно так оцінювати цей університет , студенти самі не вчаться, а батькам розказують казочки що тут викладачі іх гноблять і несправедливо оцінюють , усі ставляться лояльно і готові допомогти навіть тим кому це важко дається ! ❗️❗️❗️

,

Крутий ВУЗ. Все влаштовує)

,

Я, мама студентки 1 курсу. Дуже розчарована. Згідна з усіма негативними коментами. Дитина дійсно хоче вчитися. Є викладачі - хворі неадекватні люди. Жах! Як вчитися????далі?? Шкода дитини!!! Що робити? Я сама викладач. Не можу зрозуміти колег. Розчарована Львовом. Прикриваються набожністю, лицемірство процвітає. Жах

dn

,

2 "медицинский ВУЗ" Украины , элита так сказать ! Ложь , обман , фарс ! Твое образование на 80% зависит от препадователя , и от того на сколько хорошее его материальное состояние . Система обучения вообще не понятна . Препадователи ничего не преподают а только лишь проверяют уровень твоих знаний , как ты подготовился к занятию , есть конечно исключительные случаи адекватных преподавателей которые реально хотят чему то научить , но это крайне редко . Корупция любимая просто цветёт , пахнет , растет и процветает . Доллар вырос и соответственно выросли рассценки 100-150$ и ето норма , эсть предметы конечно же намного дороже ! Препадователи вообще придумали себе что они какие-то супер Боги и что мы приходим к ним в гости домой и без приглашение . Сказать честно , знала бы я до поступления в етот " ВУЗ " что здесь все так жудко и не приятно , я бы точно не поступала . Мои ощущения - этот медуниверситет ПАРАДОКС.!!!

,

Ви знаєте загалом чудовий університет. Але найбільші жах і хабарництво це перші 3 курси по другорядним предметам ,а далі легше. Хоча корупція і кумовство це першочергові "друзі" університету, звісно не на всіх кафедрах,і не в усіх викладачів - таким респект.

,

історія 15-літньої давності.закінчила цей інститут з червоним дипломом (видерла зубами),без грошей,десь колись хтось міг якесь слово замовити.вдячна абрагамовичу,не запоров на державному іспиті,бо дуже розгубилась чомусь і несла ахінею,повірив ,підтримав,поставив пятірку.тепер .працюю у києві ,спілкуюсь на рівні республіканських спеціалістів в найкрутішій клініці,дуже наближеній до міністерства (життєві обставини склались так що не виїхала за кордон).дерзайте,хто шукає той знайде,мозолі на руках і ногах від роботи,ночі в кількості 15 в місяць,сльози від несправедливостей на роботі,і відсутність грошей щоб доїхати до роботи і на бутерброд- все було.деканати і гуртожитки в ті часи це жах.деканати хамили і возомняли себе місцевими царями,в гуртожитках хабарі.шановні деканатори інститут не ваша приватна власність і там вчаться не тільки ваші діти і діти ваших колег.а так один з кращих вузів.

,

Нікому не раджу , поступила сюди на державне , все залежить від кафедри та викладача , є приємні люди та кафедри де все здати самому реально і до студентів ставляться лояльно і з повагою , а такі є де на тебе нервуються і спеціально завалюють , ті хто заплатив то одразу стають улюбленцями викладачів , а хто ні , того гостро висміюють , був випадок коли ідеально написала контрольну , і була впевнена у 4-5 , викладач допитував і мені за 1 слово в роботі поставив 2 і виставив мене повною ідіоткою перед 2 групами . Про якість скажу лише одне - багато навчального матеріалу і все на купу

,

Державним університетом, не назвеш зовсім, не відповідає і не заслуговує тим параметрам які він має!!! Один з Корумпованих універів у корумпованому місті Західною України, де найбільше виступають проти корупції!!! Здати сесію без грошей неможливо!!! Учимось, стараємось, заробляємо оцінки протягом семестру, ідемо на іспит, пишемо, даємо на всі запитання відповідь, і що ми в результаті маємо- не склали іспит! А чому? А тому, що не заплатили 50-100 дол.? А перездача звичайно платна, і це на пряму кажуть викладачі! Поступили на державне, а відчуваємо себе начебто на платному ! Та коли ж вони нажируться?? Та скільки ж таке буде продовжуватись??? Де ж та боротьба з корупцією??? І це - Державний національний університет? Виходить запитання для кого ж тоді він національний ?!

,

Універ дорогий, відношення до студента як до бидла, літня сесія на першому курсі стомату коштує 10 тис. грн. Задумайтесь чи варто взагалі сюди вступати, буду переводитись, бо кажуть далі буде ще дорожче.

,

Жахливо! Тим, хто платить, з другорядних предметів за чистий листок оцінки ставлять. "Валять" тих, хто не платить. Всюди кругова порука.

,

Жахливий університет. Це навіть університетом назвати важко. Надзвичайно корумповані викладачі, жахливе відношення до студентів, недорозвинена система освіти: знаєш, не знаєш - плати!!! Можуть казати напряму, в обличчя.
Викладачів виводили в наручниках, за хабарництво, а через кілька місяців вони повертались і ставали з простих викладачів завкафедрою.
Не ламайте собі життя, батьківські нерви та фінанси. Проконсультуйтеся з студентами цього "навчального закладу" і лише тоді приймайте рішення.

,

З початком ЗНО поступити самому стало можливим. З усіх сторін морально давлять, що не варто тут залишатись і даремно поступав. Хабарі беруть найбільше з другорядних предметів, як то англійська, філософія, економіка і т.д. Все решта можна здати самому, якщо прикладати зусиль. Але треба бути готовим до того, що вчитись будете самі. Дуже мало кафедр, де вам охотно відповідять на питання, що виникли в процесі підготовки, а ще менше кафедр і викладачів, що дійсно будуть намагатись до вас щось донести.Практична частина навчання в глибокій дупі, бо до 6 курсу робота з пацієнтом зводилась до заповнення карт, на які в результаті ніхто не дивився.
П. С. Внук ректора Зіменковського в цьому році випустився з червоним дипломом.

,

Закінчила в 1973 фармфакультет. Зараз можу сказати, що знання здобула гарні, хоч вчилась багато чому і на роботі потім. Згадую роки навчання як одні з найкращих. У нашого покоління були дуже імениті викладачі. Дехто і зараз працює. Зіменківський, Парновський, наприклад. Вдячна долі за можливість вчитись в такому ВУЗі. Без блату і без хабарів.

,

Одна коррупция, на счет остального в обще промолчу. И это университет Киева...

,

Я дуже хочу поступити в цей університет. Скажіть, будь ласка, як у вас там? Чи важко навчатися? Скільки годин в день ви виділяєте на навчання? І чи важко потрапити на бюджет на лікувальну справу?

,

Прекрасний ВНЗ! Моя сестра його закінчила 2 роки томуі не пожаліла ні разу!

,

За взятки: преподаватели наживаются только на тупых и (или) ленивых, которых сейчас достаточно...
Так что думайте стоит конкретно вам идти или нет.... Учить очень много, чего стоит только одна анатомия или фарма....

,

чудовий університет, і перспектив після його закінчення маса)))))))))))) вступайте обов*язково, не пожалкуєте)))))))))!!!!

,

хороший університет. хто дійсно вчиться,здобуваэ прекрасні знання без жодних хабарів.недоліки э в усіх,але загалом ЛНМУ- чудовий заклад:-)

,

Не знаю як вуз, але вступна кампанія вкрай непрозора.Діти з нижчими балами пройшли раніше ,ніж я.

,

Университет хорош но преподаватели не заинтересованы в передачи знаний студенту( есть конешно исключение это примерно 2%) а когда просиш обьяснения то слышиш в ответ: боллонская система... читайте сами...у меня мало времени....меня больные ждут:(

,

мега дорогий внз....................як на платному так і на державному

,

супер!!!!!!!!!!!!!!!

,

Через всю жизнь пронесла самые теплые чувства к ВУЗу, который воспитал во мне врача. Низкий поклон всем кто учил!

,

Вчитися без хабарів дійсно можна. Звичайно, є кафедри і викладачі, з якими важко - але так всюди. А якість знань хороша, багато викладачів дійсно розумних і цікавих як особистостей. Деканат найкращий дійсно фармацевтичний) Щодо науки, на високому рівні працює секція синтезу і розробки протипухлинних заходів - налагоджено співпрацю з США., інші кафедри теж активно займаються науковою роботою. Так що вступати сюди ВАРТО!

,

Провчилась тільки перший курс -згадую як страшний сон.Викладачи хотіли тільки грощі і нічого іншого,розірвала контракт та перевелася до іншого ВУЗу ,який закінчила без жодного хабаря.Зараз працюю лікарем в Європі.Дуже радію з того ,що вчасно з того пекла втекла і нікому не раджу туди потрапити.В Україні є на багато кращі медуніверситети і без приставки "національний", в яких освіту можна здобути своїми силами.В чому власне переконалася сама.

,

Дуже суперовий університет!!! І правду кажуть,хто вчиться тому і викладачі на зустріч йдуть,а якщо тобі ліньки щось вивчити,а перш за все зрозуміти,то плати викладачам! За 4 роки навчання всі екзамени здавала сама,і при тому не на трійки,а були самі 4 і 5!! Це все залежить від вашого бажання вчитися! Подумайте,що після навчання ви будете лікувати людей,а це саме головне!!І тут вам вже ніхто не допоможе,якщо людині недай Бог погано стане,а ви навіть не зможете надати першу допомогу,бо замість того щоб вчитися,ви платили.А викладачі також люди,і бачуть хто вчиться,а хто тільки й мріє шоб йому поставили залік і відчепилися від нього.Маєте бажання вчитися,і мрієте в майбутньому справді стати хорошим фахівцем,то докладіть максимум зусиль і достойно здобудьте цю освіту! Хто хоче поступати,поступайте,раджу всім!!!

,

Один із найкращих університетів України, вчитись потрібно, а не байдики бити, тоді ніяких грошей не потрібно! А нервів, я думаю, в кожному університеті йде багато, без них ніяк в навчанні)

,

Гіно,тут відбивають бажання вчитися!!!!!!!!!!!!!!!хтось писав,що хабарі дають студенти які не хочуть вчитися...брехня і наклеп,тут тобі інколи вибору не дають,у вас мабуть тут знайомі і батькі,за добре слово ставлять.а ви ходите і голову підносите,які ж розумні.....це і так всі знають,а взагалом тут добре,але нервів йде дуууууууже багато

,

найкращий!

,

Чудовий університет!!!!!

,

Дуже хороший університет=)
І вчитися можна тут самому...ніяких хабарів!

,

Це дуже престижний університет.

,

чудовий внз

,

Люблю, згадую тільки, як найкраще!

,

Щоб не говорили про ЛНМУ але він на рівні із НМУ та провідними медичними вузами Європи у плані навчального процесу, дослідницьткої роботи та лікування)))

,

Навчатися у цьому університеті - мрія дитинства....Дуже рада,що вона збулася.Для мене мій університет(як і Львів уцілому) був,є і буде найкращим,незважаючи на те,що там хтось пише чи говорить!!!!Викладачі просто супер!!А щодо хабарів,то в цьому винні студенти,які не хочуть напрягатися, і їхні "турботливі" матусі і татусі!!!!!Вважаю,наш універ дає найсильніші знання!ВЧИТИСЯ ТУТ - ЦЕ ПРЕСТИЖНО!!!я цим горджусь!!!!ЛЮБЛЮ ТЕБЕ,МІЙ УНІВЕР,Б Е З М Е Ж Н О ! ! !рситет(як і Львів уцілому) був,є і буде найкращим,незважаючи на те,що там хтось пише чи говорить!!!!Викладачі просто супер!!А щодо хабарів,то в цьому винні студенти,які не хочуть напрягатися, і їхні "турботливі" матусі і татусі!!!!!Вважаю,наш універ дає найсильніші знання!ВЧИТИСЯ ТУТ - ЦЕ ПРЕСТИЖНО!!!я цим горджусь!!!!ЛЮБЛЮ ТЕБЕ,МІЙ УНІВЕР,Б Е З М Е Ж Н О ! ! !

,

ЛНМУ найкращий!!! І у Фармацевтів найкращий Дикан =)

,

Найкращий універ у світі!!!!!!!!!!

,

деякi викладачi в цьому унiверситетi не заслуговують на те,щоб називатися вакладачами.унiверситет хороший,цiкаво було вчитися,але хотiлося б,щоб,знову ж таки,деякi викладачi,навчилися поважати студентiв i тодi студенти будуть поважати iх.але самий найкращий деканат в унiверситетi-це ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ.я живу у львовi,тож до свого деканату я завжди буду рада зайти.приемних спогадiв з цього унiверситету,всетаки е бiльше нiж не приемних,а тих викладачiв якi мене викладали вже не помiняеш,виховати-не виховаеш...а взагалом,е що згадати.

,

Загалом - нормально, в інших вузах буває гірше. З досвіду знаю, маю 3 освіти: економічний ф-т. Львівська політехніка, ф-т журналістики ЛНУ ім. І.Франка). Самий прикольний - останній!

,

Самі теплі спогади. Щира подяка та низький уклін всім викладачам. Високий рівень освіти. За 6 років ніхто і не подумав пропонувати хабар.
Про хабарі говорять тільки ті студенти, які не хотять вчитися. Нажаль таких майбутніх лікарів ми стали помічати все більше. Все залежить від бажання стати фахівцем та розуміння для чого взагалі ти вступив до ВУЗу.
Дуже вдячна долі, що навчалася саме у Львові. А ще вдячна долі, що не було грошей и не було спокуси купувати іспити та заліки.

,

ніякої дисципліни.одні хабарі))))))))))))))отакі потім і лікарі

,

тільки теплі спогади про цей навчальний заклад. Фармація the best!!!!

,

не подобається

,

супер

,

мені подобається

,

Найгірший університет, знає тільки одні гроші, а знань 0.

,

супер

,

найкращий

,

обожнюю

,

ЛНМУ лучший!!!!!!!!!!!!!!!!!

,

самий кончіний

,

Best of the best!!!)))

,

класссс!!!!!!!!!

,

найкращий

,

ЧДТУ краще!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

,

Це ж мій рідний!

,

Клас!!!!!!!!!!!!!!!!!

,

Супер:)!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

,

отлично!

Усі ВНЗ в Львові, а також коледжі та технікуми в Львові, курси в Львові, репетитори в Львові, тренінги в Львові, робота в Львові

Зворотній зв'язок