Факультети і спеціальностівгору

Інститут менеджменту

 • Менеджмент організацій і адміністрування.
 • Управління інформаційною безпекою.

Інститут екології та екологічної кібернетики

 • Екологія та охорона навколишнього середовища.
 • Екологічна безпека.

Інститут інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії

 • Системи штучного інтелекту.
 • Комп'ютерний еколого-економічний моніторинг.
 • Комп'ютерні системи та мережі.
 • Програмне забезпечення систем.
 • Безпека інформаційних і комунікаційних  систем.

Інститут автоматики, електроніки та комп'ютерних систем управління

 • Комп'ютеризовані системи управління та автоматика.
 • Метрологія та вимірювальна техніка.
 • Лазерна та оптоелектронна техніка.

Інститут машинобудування та транспорту

 • Технології машинобудування.
 • Металорізальні верстати та системи.
 • Відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій.
 • Автомобілі та автомобільне господарство.

Інститут будівництва, теплоенергетики та газопостачання

 • Теплоенергетика.
 • Промислове та цивільне будівництво.
 • Міське будівництво та господарство.
 • Теплогазопостачання і вентиляція.

Інститут електроенергетики та електромеханіки

 • Електричні станції.
 • Електричні системи і мережі.
 • Електротехнічні системи електроспоживання (за видами).
 • Енергетичний менеджмент.
 • Електромеханічні системи автоматизації та електропривод.
 • Електричні системи і комплекси транспортних засобів.

Інститут радіотехніки, зв'язку та приладобудування.

 • Радіотехніка.
 • Апаратура радіозв'язку, радіомовлення і телебачення.
 • Радіоелектронні апарати та засоби.
 • Біотехнічні та медичні апарати і системи.
 • Телeкомунікаційні сиcтеми тa мережі.
 • Теxнології тa заcоби телeкомунікацій.
 • Мікро- тa наноелeктронні пpилади тa приcтрої.
 • Електронні пpилади тa приcтрої.
Абітурієнтамвгору

Для отримання повної та детальної інформації стосовно термінів, умов прийому, іспитів та необхідних сертифікатів центру оцінювання для вибраних спеціальностей звертайтеся в приймальну комісію за тел.: (0432) 46-66-67, (0432) 59-83-75.

Довузівська підготовка: тел. (0432) 59-84-06; (0432) 59-82-87

До заяви в паперовій формі абітурієнту можуть знадобитися наступні документи

 • оригінал і копія документа про раніше здобуту освіту та додатка до нього;
 • оригінал і копія сертифікатів ЗНО;
 • оригінал і копія документа, що посвідчує особу;
 • 4 однакові кольорові фотокартки розміром 3x4 см;
 • для юнаків: оригінал військового квитка або приписного свідоцтва;
 • оригінали документів, що підтверджують право на участь в конкурсі, зарахування за співбесідою, зарахування за квотами (при наявності).

Остаточний список всіх необхідних документів та форму подачі (оригінал або завірена копія) уточнюйте в приймальній комісії за тел.: (0432) 46-66-67, (0432) 59-83-75.

Докладніше про ВНЗвгору

Навчально-наукову дiяльнiсть в унiверситетi здійснюють 47 кафедр, 26 iз яких мають фiлiї на пiдприємствах м. Вiнницi та областi, 36 очолюються докторами наук, професорами, бiля 84% викладачiв випускаючих кафедр та 72% викладачiв унiверситету мають науковi ступенi та звання; 2% викладачiв кафедр мають поченi звання "Заслужений", а 10% є академiками та членами-кореспондентами державних галузевих та громадських Академiй.

ВНТУ єдиний в Україні та на терені СНД вищий навчальний заклад, в якому ще з 1991 року навчальний рік побудований по триместровій схемі, в якій 2 триместри є навчальними, за програмою вищої школи, а один триместр - робочим. Особливістю робочих триместрів є те, що під час їх проведення на 1-ому курсі всі студенти отримують робочі професії, які відповідають майбутнім інженерним, а на наступних курсах студенти працюють на робочих місцях на підприємствах, самостійно виконуючи робочі завдання та підвищуючи свою робочу кваліфікацію; керує робочими триместрами кафедра інтеграції навчання з виробництвом, представництва якої є в усіх промислових містах України.

Навчання в ВНТУ, який акредитовано за найвищим в Україні ІV рівнем акредитації, здійснюється за схемою "бакалавр - інженер - магістр" за навчальними планами, в яких інтегровано кращі риси вітчизняної та канадської систем вищої освіти.

Крiм опанування основної спецiальностi студенти-вiдмiнники мають можливiсть по заочнiй формi набути другу спецiальнiсть. I лише в нашому унiверситетi в Українi студентам будь-якої спецiальностi, якi мають видатнi спортивнi досягнення, надається можливiсь паралельно опанувати спецiалiзацiю "Менеджмент органiзацiй фiзкультури i спорту".

Особливістю навчання в ВНТУ є також те, що після закінчення чотирирічного курсу підготовки по програмі бакалавра за фаховим напрямком широкого профілю, на магістерську підготовку зараховуються лише ті випускники бакалаврату, які отримали дипломи бакалавра з відзнакою і продемонстрували здатність до наукової чи навчальної роботи.

Студенти ряду спеціальностей в ВНТУ вивчають англійську мову на рівні технічного перекладача і вже за рік до завершення навчання здатні працювати в іноземних представництвах та за кордоном.

Університетські корпуси займають 25 гектарів землі в місті, ще на 10 гектарах в 100 кілометрах від Вінниці розкинувся спортивно-оздоровчий табір університету.

Особливістю виховного процесу в ВНТУ є те, що всі студенти першого, другого та третього курсів мають можливість зустрітись під час "Часів зустрічей" з видатними письменниками, музикантами, художниками, артистами театру та кіно, політиками і релігійними діячами, представниками правоохоронних органів та іншими цікавими людьми, що сприяє створенню в університету аури культу загальнолюдських цінностей. Видається часопис «Імпульс».

Унiверситет має ефективну систему пiдготовки наукових кадрiв вищої квалiфiкацiї, яка не має аналогiв. Пiдготовку науково-педагогiчних кадрiв здiйснюють в аспiрантурi з 19 спецiальностей i докторантурi з 4 спецiальностей, функцiонують 5 спецiалiзованих рад по захисту докторських та кандидатських дисертацiй з 12 спецiальностей. За останнi 10 рокiв науковцями унiверситету захищено 36 докторських i 255 кандидатьських дисертацiї.

Унiверситет випускає громадсько-полiтичний часопис "Iмпульс", який користується попитом в усьому регiонi, та науковi журнали, визнанi Вищою атестацiйною комiсiєю України фаховим в галузях технiчних, економiчних та педагогiчних наук: "Вiсник Вiнницького полiтехнiчного iнституту", "Оптико-електроннi iнформацiйно-енергетичнi технологiї"", "Iнформацiйнi технологiї та комп'ютерна iнженерiя". Нещодавно вiдкритий новий журнал "Сучаснi технологiї, матерiали i конструкцiї в будiвництвi". Журнал "Sententiae" спецiалiзується в галузi фiлософських наук.

ВНТУ - колективний член Українського вiддiлення Всесвiтнього товариства iнженерiв - енергоменеджерiв, Всесвiтнього оптичного товариства (SPIE), Європейського товариства "Ергономiка та людський фактор", Мiжнародної академiї наук вищої школи, Мiжнародної кадрової академiї, Мiжнародної асоцiацiї комп'ютерної технiки (АСМ) (м. Нью-Йорк). З 1994 р. ВНТУ є єдиним вiд України асоцiйованим членом Мiжнародної асоцiацiї винахiдницьких орган_зацiй (IFIA) з штаб-квартирою в м. Женевi. З 2004 року - колективний член Мiжнародної асоцiацiї унiверситетiв.

Вiнницький нацiональний технiчний унiверситет має двостороннi угоди про наукове та науково-технiчне спiвробiтництво з технiчними унiверситетами мiст Яси, Сучава, Бакеу (Румунiя), Датським технiчним унiверситетом, Лундським технологiчним iнститутом (Швецiя), Шаньдунским унiверситетом (iнститут вiрусологiї) м. Цзинань (КНР), унiверситетом м. Євле (Швецiя), Люблiнським технiчним унiверситетом (Польща), унiверситетом м. Дананга (В'єтнам); Санкт-Петербурзьким державним технiчним унiверситетом (Росiя); Грузинським технiчним унiверситетом (м. Тбiлiсi); Мiжнародною Академiєю iнформатизацiї при ООН (Москва, Росiя); Бакинським державним унiверситетом (Азербайджан) i iншими.

ВНТУ також спiвпрацює з Єрусалимським технологiчним iнститутом (Iзраїль), унiверситетом м. Саутгемптона (Великобританiя), унiверситетом "The Universite du littoral Core d' Opale" (Францiя), Вищою школою комерцiї м. Клермонт- Феранц (Францiя), полiтехнiчним iнститутом Сетубалу (Сетубал, Португалiя), iнститутом ISCTE (м. Лiсабон, Португалiя), нацiональним технiчним унiверситетом м. Афiни (Грецiя), Далекосхiдним державним технiчним унiверситетом (Владивосток, Росiя), Таганрозьким державним радiотехнiчним унiверситетом (Росiя), рядoм пiдприємcтв Китaю, Iндiї тощo.

ВНТУ гoтує фаxівців з вищoю оcвітою рівня магіcтра тa доктоpа філоcофії з технічниx нaук для 69 кpаїн Афpики, Азії, Півдeнної тa Цeнтральної Амeрики.

Фотогалереявгору
Оцінка відвідувачів
(по 88 коментарям)
При заповненні форми була допущена помилка
Невірно заповнені поля відмічені червоним.
Будь ласка, перевірте форму ще раз.
Ваша оцінка
Оберіть мишкою кількість зірок, на яку ви оцінюєте ВНЗ і натисніть, щоб зафіксувати результат.
Ім'я*:
Коментар*:
не більше 1000 символів (введено: 0)
Перевірочний код*:
5 англійських букв:
,

в общагах зимой холодно а платить много

,

В общежитиях всегда холодно.Общежитие 5 очень холодно,тараканы,одеяла и матрасы в желтых пятнах сами знаете чего. а коммендантка общаги №5 говорит что нет денег на ремонт, хоть и за общагу платим почти 600 грн.мес.регулярно. Нет ничего,теплой воды,унитазы забиты,совок довоенный

,

дисципліною і відношенням задоволені, Матеріальна база бажано трішки покращити ,Комендант гуртожитку 6 золота людина

,

Мій син в цьому році вступив до ВНТУ, факультет ФІТКІ. Перші враження від навчального процесу і викладачів хороші. Єдине, що неприємно вражає, це поганий фізичний стан навчальних корпусів. Здається, що ремонтні роботи проводились там років 20 назад. Гуртожиток №5, сказати жахливо, це нічого не сказати. Не можуть люди в 21 столітті жити в таких умовах, тим паче, що плата в місяць складає 510 грн. з особи. Куди йдуть гроші? Старша дочка проживала в гуртожитку Хмельницького національного університету. То умови, там значно кращі і в рахунок плати за гуртожиток міняють вікна і проводять ремонти. Керівництву ВНТУ треба звернутись за досвідом до керівництва більш успішних вузів. Процес поселення в гуртожиток, то окрема неприємна, болюча історія. Є над чим попрацювати керівництву ВНТУ, якщо для них важлива репутація вузу.

,

5 гуртожиток ВНТУ на Інтернаціоналістів-пишу як випускник,кухня з тарганами що можуть впасти навіть у каструлю коли готуєш їжу,антисанітарія,заср**ні туалети, диктатура коменданта під час поселення,приниження все це чекає кожного нового поселенця, з рдістю чекають Вас

,

Понятия не имею откуда вообще повсплывали оценки "5". Университет стремительно деградирует. И начал он деградировать всего спустя пару лет как стал "национальным". Всё как бы замерло в той эпохе. ІТ и этот универ - вещи несовместимые. Разве что можно поржать над колекцией древних вирусов, которые бережно храняться в компьютерных класах этого заведения. Существует ошибочное мнение мол на универ потом можно будет забить и пойти работать - не тут уж было. Если вы пошли работать - это уже первые тревожные звоночки что скорее всего вам этот универ и не нужен. А вот ещё несколько интересных фактов об универе. Не "решают" в универе сессию только отчисленные после сессии студенты. Распределение непрофильных дисциплин (включая и выборные) всё так же происходит по принципу у нас слишком много условных учителей труда, поэтому "непло было бы накинуть сверху ещё больше пар труда - труд наиглавнейшие основание всего прогресса! Без труда ваще никак!!". В общем, названия изменились - а суть всё та же.

,

Гарний заклад .Рекомендую!

,

Гарний університет ! Відносно сучасний. Проводяться міжнародні конкурси. Сам нодноразово брав участь.
Рекомендую !!!

,

Слова тут излишние- помойка знатная

,

Університет для типових хохлів.

,

Это просто позор нашего города!

,

Жахливе місце.
Один із найгірших вузів у Вінниці.
Рівень корупції зашкалює.
Застарілий матеріал + жахливі викладачі.
Вчитись складно, якщо не очеш платити, але ніякої користі для подальшої освіти чи роботи це не приносить, бо матеріал просто максимально не корисний.
Даремна витрата безцінного часу.

,

ВНЗ ВНТУ, непоганий вибір для того щоб стати майбутнім інженером. Навчальний заклад дає можливість стати спеціалістом. Але якщо сам цього бажаєш. Вчитись доволі не просто, але все під силу тим хто цього хоче.

,

На тройку. Можно поступать только ради получения общий базовый знаний. с расчетом поступать на специалитет либо магистратуру в серьезный вуз или за границу.

Я выпуска 2007 года, был в этом году в своем родному ВНТУ и ужаснулся. Время застыло словно пчела в янтаре, все те же удитории, мебель, те же чебуреки в буфетах и дешевое хрючево в столовой. Мрак. Я с 2007 еще два вуза закончил, отработал в 5 странах, построил с десяток сложных объектов, выучил английский. да куча всего произошло, а здесь в ВНТУ ничего не поменялось, как будто вернулся на 10 лет во времени. Походил по корпусам с жутким чувством и уехал. Честно - желания возвращатся больше нет. Как будто на кладбище побывал.

,

Не знайкращих університетів

,

Не найкращий університет. Не поступайте пожалієте.

,

Хочу сказати університет не найкращий поступив і дуже сильно розчарувався. Зданіє таке старе усе в тріщинах що зимою що літом холодно і темно., обородування таке старе що половина з них не працює, я мовчу вже про викладачів відносяться до тебе як до якоїсь тварини і то мені з дається до тварин краще відносяться, хамлять і обзивають. Якщо є змога поступайте в інший університет.

,

Можу сказати одне : ФМТ відстале недорозуміння. Сюди потрапляють ті , хто не знає скільки буде 2+2. Це переважно одне село.

,

Це чудовий заклад !!!

,

Прекрасное учебное заведение с традициями, хорошей оснащенностью и преподавателями. Рекомендую всем желающим получить высшее техническое образование.

,

Я - гордо можу сказати, так я авчалася у ВНТУ ! Це дійсно один із найкращих ВУЗів м.Вінниця. Скажу так, платила дуже і дуже рідко за здачу предметів! В основному здавала предмети самостійно! Отримувала стипендію! Знання надають хороші. Усе необхідне, що потрібно студенту є у ВНТУ. Знання, кваліфіковані викладачі, корпуси поруч,великі та зручні лекційні зали, бібліотека, найдешевша в місті столовка,стадіон, гуртожиток! Я рекомендую ВНТУ!

,

ВНТУ жахливий університет! Старий підхід до навчання!

,

самый плохой университет в мире!! никому не советую поступать........

,

Впринсипі, ВНТУ не поганий... Але: в корпусах темно як в підвалі, холодно. Є викладачі які не викладають нормально матеріал і потому на сесії валять, щоб їм платити...(М.Т.М.), але більшість нормальні, адекватні люди) (студ. ІнМ)

,

Дійсно ВУЗ не поганий. Вчи не вчи хорошу оцінку отримують тільки обрані (самі викладачі кажуть скільки їм сказали лишити на стипендії). Дійсно взятки є, є і студенти які отримують оцінки за "гарні очі", вчитись можна але проти системи не попреш всеодно буде так як хочуть вони . Незалежно від того про взятки всі знають і розцінки теж. Також є пенсіонери яких давно пора на пенсію (працівники деканату).

,

отримав 2 вищу по мережам-викладачі виконують свої функції-проблема в тому що для повного розуміння тех наук потрібно бути професійним фізиком або математиком-крім того захід не дає всю інформацію про компьютери-а особливо виробництво-словянам це не по зубам- ми відсталі

,

ВНЗ чудовий!!!
Але задовбує укр. мова, яку читає Азарова. Це просто ужас. Технічний університет, а вивчають мову, як в гуманітарному.

,

Вуз непоганий, особливо якщо порівнювати з іншими закладами України. Провчилася тут пів року, скарг не маю. Гуртожиток не бачила, нічого сказати не можу. Єдине, що хочу всім сказати - добре зважуйте свої сили! Якщо Ви гуманітарій, а раптом захотіли стати програмістом - забудьте, Вам не сюди. Якщо ж з технічними науками дружите - можете вступати, Вам тут буде добре:)
Викладачі різні, є вимогливі, є й не дуже. Хабарів не бачила, та, кажуть, що є як усюди. Зважайте, що в ІнЕЕЕМ декана в цьому році за хабар пов'язали, то ж якщо захочете дати комусь - подумайте тричі. В цілому, хто хоче вчитись - той навчиться. Не очікуйте зірок із неба і все буде добре.

,

Всутпила у цей ВНЗ і абсолютно не шкодую.Тут є купа можливлстей,які відкриваються при бажанні навчатися. Хабарі діло рідке, але вони є. Вчитися важко тим,у кого немає знань і бажання.

,

Тут можна получити спеціальність пов'язану з автомобільною електронікою???

,

Інститут не найкращий, холодно в корпусах, взимку на першому році навчання заробила собі запалення нирок, висидіти просто нереально при такому дубарі!
вчителі є неадекватні, старкуваті зі своїм маразмом просто вбивають

,

В цьому році подавав документи на програмування.Хочу відмітити -це єдиний вуз Вінниці ,який передзвонює до абітурієнтів.Це є свідченням чесного вступу ( на відміну від *цільових* в аграрний і пед).

,

Не, ну политех крутой однозначно!

,

ВУЗ супер, я там сама вчилась,і не шкодую про це . Головне мати бажання вчитись. Дуже зручно , бо гуртожиток і корпуси знаходяться на одній території, хороші умови в гуртожитках.

,

Навчаюсь тут на спеціальності "Управління інформаційною безпекою", все подобається: хороша спеціальність, гарні викладачі.

,

ВНТУ как всегда на высоте!
Хотел бы там учиться,но я не технарь(((
Самый добрый универ Винницы)

,

Закінчила політехнічний інститут у 1989 році. Працювала по спеціальності і за розподілом всього декілька років , але жодного разу не пошкодувала що навчалась в цьому навчальному закладі. Слова вдячності хочу адресувати екс-ректору Кузміну , декану енергетичного факультету Налбандяну Д.Б.,викладачу математики, зав. кафедрою Маргасіну А.М., викладачам Пащенко Н., Головченко А,,Свірідову Н. та іншим. Тут пройшли найкращі роки мого життя.

,

Преподаватели так себе, не очень знаний дают. Те кто реально знают молодые , но к сожелению в них никакого уважение к студентам нет. Обзывает студетов тупими и тп. и тд.Есть такие несомневайтесь. Взятки есть, когда предлагают они не отказываются а некоторые и сами просят. Учится можно но есть принципиальные преподаватели которые реально ошыблись местом очень требуют знаний в ВНТУ есть такой один.
Я здесь учился. Потом меня выгнали. Видать мало денег дал.
Сейчас учусь в другом ВУЗе я и не жалею что меня выгнали с 4 курса.Но жалко времени которое я потерял. Но есть что вспомнить хорошого и не очень.
Тут только учится ради диплома о висшем образовании. А так знания которые здесь дают никому не нужны всё необходимое по вашей спецыальности можно выучить за 2-3 месяца самостоятельно, то что 100 %
вам пригодится. Сейчас работаю программистом хоть учился совсем на другой специальности. Единственому что я здесь научился это выходить с очень сложных ситуаций.

,

Замечательный вуз, сейчас я перешел на 3 курс, получил промежуточный диплом слесаря, взятки - это дело редкое тут, всем рекомендую, достаточно легко поступить сюда, причем если вы подали сюда документы и не прошли по рейтингу, вам перезвонят и предложат поменять специальность на ту где есть свободные гос места, а не как в других вузах Винницы - звонят чтобы "обрадовать" что не пройшли и предложить учиться платно. Вобщем универ лучший в Виннице, все корпуса и общаги в одном месте города. ИнБТЕГП - лучший)

,

Восемь лет уже, как получил образование в политехе, а как здаю сессию, до сих пор снится. В целом отношение к ВУЗУ положительное. Хотелось бы увидеть своих преподавателей, но не на фотках.

,

Для Ирины : "Занимаю руководящую должность. Среди подчиненных - бывшие политеховцы специалисты на голову выше выпускников других технических вузов." - а мне показалось что статуса университета он долго добивался по сравнению с остальными - насколько я помню ....... и кто сказал что они на голову выше других????? неправда это, как и в каждом заведениии есть "специалисты" которые всё портят и свою специальность расхваливают ... не дело в заведении - а дело в том насколько человек хочет вложить в голову то что ему дают... уж извините что неудержался от коментарием, я во Львовском учился и не считаю что знаю меньше Вашего по своей специальности - вот так...

,

ВУЗ хороший.закончила 20 лет назад ФАМ. Занимаю руководящую должность. Среди подчиненных - бывшие политеховцы специалисты на голову выше выпускников других технических вузов.

,

ВУЗ очень хороший. Я заканчивала в 2003 электроэнергетический институт. Сейчас сравнивая свои знания со знаниями подруги закончившей КПИ (отличницы), понимаю что ВДТУ дал мне намного больше знаний чем ей КПИ. Да, берут взятки, но у тех кто не хочет учиться. Учиться будет трудно. Если начнете пропускать лекции и покупать курсовые, то так будет до последнего курса.Если все делать самому, то можно сдавать без взяток и еще и получать стипендию. Хоть я за оценками не гналась лишь бы получить стипендию, но на всех местах моей работы мои знания были выше тех, кто заканчивал КИСИ или КПИ. Так что ВУЗ очень сильный, это я понимаю спустя 10 лет.

,

Не знаю звідки з'явилися всі ці похвальні коментірі... Я ще раз переконалася, що відгукам в інтернеті вірити не варто. Люди, не вірте всьому, що пишуть. Університет мені відверто не подобається, особливо хамське відношення викладачів, і взагалі я дуже шкодую, що поступила сюди (точніше вступила)

,

ВУЗ в якому можна здобути гарні знання, але треба потрудитись. ІнЕЕЕМ найкращий.

,

супер ВУЗ

,

вчитись по-справжньому завжди важко, але і в бою бувають віддушини, які запамятовуються на все життя

,

класний вуз..
особливо ІнАЕКСУ

,

я закінчила школу з золотою медаллю але на державне поступити не вдалось, всі роки вчилась на 4 і 5, але дуже жалко що багато державників є по знаннях нежче чим контрактники...
Найкращі студентські роки провела в гуртожитку, знайшла багато гарних друзів і знань не поганих )))
Але вчитись важко, потрібно мати високі знання щоб перед сесією не хвилюватися...

,

Я там тоже училась класс!

,

Не вірте всій цій інформації. що написана, сидить один воїн і пише, а Вуз насправді 0, не поступайте в ВНТУ, потім будете жалкувати!!!

,

КРАЩИЙ ВУЗ, Альма-матір.

,

друзі,які там навчаються кажуть,що потрібно бути або дуже розумним,або дуже багатим!!!!частіше друге))але зараз так у всіх навчальних закладах!!

,

класний.....!!

,

Вуз - один из лучших в Украине и точно самый лучший в Виннице! Я училась на энергетическом факультете, сейчас работаю по специальности. Знания пригодились на 90 %, кое-что выучила сама. Спасибо преподавателям, очень хорошие специалисты!

,

ВУЗ хороший, главное не дотягивать до последнего и систематично учиться

,

найкращий вуз

,

Хто вчиться по своїм знанням - на тому й їдуть. Один мій знайомий взяв академвідпустку, бо вчителі своїми шантажними діями просто "дістали"! Не зробиш комусь там курсову - не поставлю оцінку. От такий ВУЗ!

,

хорошый вуз.и учителя хорошие все понимают друг друга.и не плохие девушки!

,

я еще не учусь в нем, но желаю. Такого порядка в приемной комисии нет не в одном ВУЗе. Спасибо!

,

Хороший вуз,но дорогой

,

вуз- супер

,

Хороший ВУЗ. Нравиться там учиться.Но немного тяжело.
Но первый курс был самый легкий...

,

Класний вуз!!! Спорт розвинен на високому рівні, особливо футбол))) Але вчитись тяжко, особливо на 1 курсі, взяточники є, не спорю. ІнРТЗП найкращий))))))

,

класний вуз!!))) ІнБТЕГП рулить!!!

,

Учился в 92-94-ом году. Преподавание было отличное. Лучше, чем в Волгограде. Единственный преподаватель, который был так себе - Буда (кафедра физики). Интересно, до сих пор там три триместра с одним "трудовым". Вiтаю кафедру фiзiчноii культури, а особливо секцiю дзюдо!

,

Я закончил учебу из этого института в 1988 году (Электрические станция), отлично институт (университет), я желаю ему успехов и прогресса.

,

Як сам університет не знаю, але викладачі таки знають своє діло!!!!!!!!!

,

Вступайте в ВНТУ, не пошкодуєте))) ІнРТЗП найкращий, тут найкращі викладачі, хто хоче вчитися - той буде))) Кафедра ПМБА the BEST

,

Вклоняюсь тобі низько, рідний університет

,

ВУЗ просто ужасный. Взяточники в нём работают.

,

СУПЕР ВУЗ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Поступайте не пажалкуєте!!!!!!!!!!!!!!

,

Вуз нчого такий вчитись можна. я вже два роки відівчилась ще не пожаліла. Поступайте сюди будем разом усуватись.

,

викладання в університеті більш-менш, одне тільки добре, якщо поселишся в гуртожиток дійсно чомусь навчишся, викладачів висококваліфікованих дуже мало, в магістратуру набирають заучок, а тим хто дійсно знає пропонують платну магістратуру, практичних занять взагалі немає ніяких, в цілому університет можливо і має високий рівень, але точно не всі інститути, якщо хтось сюди і зібрався то не поступайте в ІнРТЗП, самий низький рівень знань саме в ньому, я зараз працюю на добреоплачуваній роботі в закордонній фірмі по спеціальності "Радіоелектроніка",влаштувався туди не по тих знаннях які дали в уверситеті, а тих що дали люди, які працюють на виробництві, з першого курсу спілкувався з ними, цікавився електронікою, відео в інтернеті дивився, від платної магістратури відмовився, не хочеться вчитись в університеті де насамперед цінять хто твої мама і тато, а тих хто дійсно знають практику більшу половину відраховують...з такими підходами незабаром і викладачів не залишиться що щось знають...

,

Хороший универ

,

нормуль....

,

Університет, який дає добру освіту

,

Университет отличное

,

Университет отличное

,

Я учился, мне понравилось. Преподаватели довольно хорошие. Естественно требования к студентам на должном уровне. Здесь не требуют денег и не собирают... Не очень тяжело здесь учится. Понятно что не все студенты которые отсюда выходят работают по специальности. Но это не главное. Институт даёт базу с которой можно что-то делать и идти далее.

,

Якщо хочеш вчитися - то будеш вчитися

,

Хороший Університет, в ньому можна реально чогось навчитись корисного!!!!

,

университет лучший в мире

,

хороший университет

,

хороший университет

,

хороший вуз .

,

Отличный вуз. Не зажравшийся.

,

Хороший ВУЗ, бо в ньому вчуся(:

Усі ВНЗ в Вінниці, а також коледжі та технікуми в Вінниці, курси в Вінниці, репетитори в Вінниці, робота в Вінниці

Зворотній зв'язок