Особливості проведення перевірок ДСБЕЗ

Особливості проведення перевірок ДСБЕЗ

Повноваження їх співробітників.

Відповідно до Постанови КМ України від 05.07.1993 № 510 "Про утворення Державної служби боротьби з економічною злочинністю» підрозділи Державної служби боротьби з економічною злочинністю користуються правами, передбаченими законами України "Про міліцію", "Про оперативно-розшукову діяльність", Кримінально-процесуальним кодексом. Зокрема, за наявності даних про порушення законодавства, що регулює фінансову, господарську та іншу підприємницьку діяльність, які тягнуть за собою кримінальну відповідальність, працівники Державної служби боротьби з економічною злочинністю мають право:
1) безперешкодно входити до приміщень підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності (крім іноземних дипломатичних представництв), до виробничих приміщень, складів, сховищ, що використовуються громадянами для заняття підприємництвом;
2) проводити за участю власника, його представників огляд виробничих, складських, торговельних, службових приміщень, транспортних засобів та інших місць зберігання майна і його використання;
3) вилучати необхідні матеріали про кредитні та фінансові операції, матеріальні цінності, кошти, а також сировину і продукцію в установленому законодавством порядку; опечатувати каси, приміщення і місця зберігання документів, грошей і товарно-матеріальних цінностей;
4) проводити контрольні закупки;
5) вимагати обов'язкового проведення перевірок, інвентаризацій та ревізій виробничої та фінансової діяльності підприємств, установ і організацій; одержувати від посадових і матеріально-відповідальних осіб відомості й пояснення про факти порушення законодавства;
6) вилучати у громадян і посадових осіб документи, що мають ознаки підроблення, а також речі, предмети і речовини, які вилучені з цивільного обігу і перебувають у громадян без спеціального дозволу, а також безгосподарне майно і в установленому порядку вирішувати питання про його подальшу належність;
7) одержувати безкоштовно від підприємств, установ, організацій і громадян інформацію, за винятком випадків, коли законом встановлений спеціальний порядок її одержання;
8) перевіряти у міністерствах, інших центральних і місцевих органах виконавчої влади, державних фондах, на підприємствах, в установах і організаціях грошові та бухгалтерські документи, звіти, кошториси, інші документи, що підтверджують надходження та витрачання коштів і матеріальних цінностей;
9) проводити перевірку фактичної наявності цінностей (грошових сум, цінних паперів, сировини, матеріалів, готової продукції, устаткування);
10) залучати для здійснення ревізій і перевірок працівників Державної контрольно-ревізійної служби, фахівців відповідних міністерств, інших центральних і місцевих органів виконавчої влади, державних фондів, підприємств, установ і організацій;
11) одержувати в установленому порядку від Національного банку та його установ, комерційних банків та інших кредитних установ необхідні відомості, копії документів, довідки про банківські операції та залишки коштів на рахунках об"єктів, що перевіряються, а від інших підприємств і організацій незалежно від форм власності - довідки і копії документів про операції та розрахунки з підприємствами, установами і організаціями.
Відповідно до п. 24 ч. 1 ст. 11 Закону «Про міліцію» 24 міліції надається право вимагати від керівників підприємств, установ і організацій пояснення по фактах порушення законодавства, перевірка додержання якого віднесена до компетенції міліції, а також у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, проводити перевірки по фактах порушення законодавства, контроль за додержанням якого віднесено до компетенції міліції, вимагати проведення інвентаризацій і ревізій відповідних сфер фінансово-господарської діяльності. Проведення перевірок господарської діяльності працівники Державної служби по боротьбі з економічною злочинністю можуть реалізовувати тільки при наявності даних про порушення законодавства, що регулює фінансову, господарську й іншу підприємницьку діяльність, які тягнуть кримінальну відповідальність, тому, на думку Держкомпідприємництва, проведення цих перевірок є не чим іншим, як здійсненням оперативно-розшукових заходів.
Органи міліції вправі приступити до проведення перевірки суб'єктів господарської діяльності за умови наявності направлення на перевірку, яке складається за формою, встановленою Міністерством внутрішніх справ України. У направленні на перевірку зазначаються дата його видачі, назва підрозділу міліції, мета, вид, підстави, дата початку та дата закінчення перевірки, посади, звання та прізвища посадових осіб підрозділу міліції, які проводитимуть перевірку. Направлення на перевірку є дійсним за умови наявності підпису керівника підрозділу міліції, скріпленого печаткою органу міліції.
При цьому, відповідно до ч. 2 ст. 5 Закону «Про міліцію» при звертанні до громадянина працівник міліції (у тому числі й працівник ГСБЕП) зобов'язаний назвати своє прізвище, звання й пред'явити на його вимогу службове посвідчення.
Що стосується положень Указу Президента України від 23.07.98 N 817/98 "Про деякі заходи з перегулювання підприємницької діяльності" щодо повідомлення суб'єкта підприємницької діяльності про проведення планової виїзної перевірки за десять днів до її проведення й недопущення працівника контролюючого органу до проведення перевірки у випадку відмови представника контролюючого органу від підпису в журналі реєстрації перевірок, то в статті 5 Указу міститься виключний перелік контролюючих органів, що мають право проводити планові й позапланові виїзні перевірки фінансово-господарської діяльності суб'єкта підприємницької діяльності. Підрозділи ГСБЕП до цих органів не відносяться, а отже, вищезгадані положення Указу на них не поширюються.
Підсумовуючи сказане слід зазначити, що з огляду на те, що дана служба покликана стояти на стражі економічних інтересів держави, підприємець може чекати візиту співробітників ДСБЕЗ, принаймні, у наступних випадках:
1. Якщо від нього з якихось причин зі скандалом пішов працівник, що має доступ до фінансової інформації.
2. Якщо до нього з якихось причин мали претензії інші правоохоронні або контролюючі органи.
3. Якщо ДСБЕЗ перевіряє кого-небудь із партнерів підприємця.
Головні зусилля підрозділів ДСБЕЗ відповідно до нормативних документів спрямовані на боротьбу з хабарництвом, порушеннями правил здійснення валютних операцій, розкраданнями, злочинами в банківській і фінансовій сферах. ДСБЕЗ має право також проводити оперативно-розшукові заходи, спрямовані на встановлення фактів приховання прибутку від оподатковування.
Необхідно мати на увазі, що у випадку якщо до підприємця «наскочать» співробітники ДСБЕЗ то значить, що прокурор про це, як правило, сповіщений, а відносно суб'єкта підприємницької діяльності є підозра про порушення законодавства, що тягне кримінальну відповідальність. Отже, поява оперативників служби по боротьбі з економічними злочинами в офісі фірми свідчить про те, що хтось або щось у вашім бізнесі перебуває під ковпаком. Тому варто негайно вжити відповідних заходів.
Інструкція для директора

Отримавши від секретаря інформацію про факт прибуття працівників органів внутрішніх справ (УБЕЗ, УБОЗ, ВБНОН), не приймати миттєвого рішення про їх допущення на підприємство.

Витримати декілька хвилин та налаштуватися на бесіду.

Дати вказівку охороннику супроводжувати відвідувачів, що мають направлення на перевірку, до кімнати переговорів та наказати передати аркуш паперу з переписаними даними їх службових посвідчень.

Покласти документи у сейф (шафу, що замикається).

Ключ від сейфа (шафи, що замикається) покласти в кишеню одягу (особисті речі).

Вимкнути комп'ютер і вийняти знімний вінчестер (жорсткий диск), який покласти в особисті речі.

Йти на переговори разом з юристом підприємства, взявши з собою отриманий від охорони аркуш паперу з переписаними даними службових посвідчень.

Попросити кожного із перевіряючих пред'явити службові посвідчення і порівняти їх дані з тими, які були надані службою охорони.

Уважно вивчити кожне подане службове посвідчення (термін дії, приналежність до органів внутрішніх справ, наявність підпису начальника (заст. начальника) підрозділу органу внутрішніх справ, печатки).

З'ясувати П. І. Б., посаду, звання безпосереднього начальника працівників органів внутрішніх справ і його службовий телефон, зафіксувавши отримані дані на аркуші з переліком відвідувачів, переданих службою охорони.

Вимагати надати направлення на перевірку.

Уважно вивчити направлення на перевірку
а) порівняти посади, звання та прізвища посадових осіб підрозділу міліції, зазначені у направленні на перевірку, з переліком прізвищ і даних службових посвідчень, складеним службою охорони;
б) звернути увагу на реквізити документа і текст заповнених граф:
- дата його видачі;
- назва підрозділу міліції;
- мета перевірки;
- вид перевірки;
- підстави для проведення перевірки;
- дата початку та дата закінчення перевірки;
- посади, звання та прізвища посадових осіб підрозділу міліції, які будуть проводити перевірку;
- наявність підпису керівника підрозділу міліції;
- наявність печатки органу міліції.Ухвалити рішення про допущення або недопущення працівників органів внутрішніх справ до проведення перевірки.

Для сміливих суб'єктів підприємницької діяльності*
____________

  • Примітка.

У разі крайньої необхідності відмовити у проведенні перевірки на підставі відсутності регламентованого порядку проведення перевірок органами міліції, який згідно з абз. 1 п. 24 ч. 1 ст. 11 Закону України "Про міліцію", повинен бути встановлений Кабінетом Міністрів України. На даний момент часу відповідний нормативний акт ще не виданий.


Залишити коментар
Будь ласка, введіть ваше ім’я
Будь ласка, введіть коментар.
1000 символів

Будь ласка, введіть email
або Відмінити

Інші статті в категорії Бухгалтерія, облік та податки Право, юриспруденція Фінанси, кредит, банківська справа