Особливості надання відпусток педагогічним працівникам

Особливості надання відпусток педагогічним працівникам

1. Щорічні відпустки: основні положення 2. Порядок надання відпустки педпрацівникам та її компенсація 3. Відпустка за ненормований робочий день 4. Виплата відпускних та допомоги на оздоровлення

Нормативно-правові акти до теми:

  • Закон України «Про відпустки» від 15.11.1996 р. № 504/96-ВР (далі — Закон про відпустки);
  • наказ «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ» від 26.09.2005 р. № 557 (далі — Наказ № 557);
  • Порядок надання щорічної основної відпустки тривалістю до 56 календарних днів керівним працівникам навчальних закладів та установ освіти, навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ і закладів, педагогічним, науково-педагогічним працівникам та науковим працівникам, затвердженим постановою КМУ від 14.04.1997 р. № 346 (далі — Порядок № 346).

Щорічні відпустки: загальні положення

Кожен, хто працює, має право на відпочинок. Це передбачено ст. 45 Конституції України й забезпечується, зокрема, наданням оплачуваної щорічної відпустки. Щорічна основна відпустка надається працівникам тривалістю не менше 24 календарних днів за відпрацьований робочий рік, який відлічується із дня укладення трудового договору (ст. 6 Закону про відпустки). Така мінімальна тривалість цієї відпустки встановлена також ст. 75 КЗпП. Отже, максимальна тривалість робочого часу, мінімальна тривалість відпочинку та оплачуваної щорічної відпустки, вихідні та святкові дні, а також інші умови реалізації права на відпочинок визначаються законодавством.

Щорічні основні та додаткові відпустки надаються працівникам з таким розрахунком, щоб вони були використані, як правило, до закінчення робочого року. Надання відпусток визначається графіками, які затверджуються керівником закладу за погодженням із профспілкою. Під час складання графіка враховуються інтереси закладу та особисті інтереси працівника.

Конкретний період надання щорічних відпусток у межах, установлених графіком, узгоджується між працівником і власником або уповноваженим ним органом, який зобов’язаний письмово повідомити працівника про дату початку відпустки не пізніш як за два тижні до встановленого графіком терміну. 

Увага!Якщо працівник одночасно має право на відпустки за кількома підставами, додаткова відпустка надається йому лише за однією з підстав. 

Тривалість відпусток розраховується в календарних днях (ст. 5 Закону про відпустки). Календарні дні — це всі дні за календарем (з понеділка до неділі включно). Тобто вихідні дні (субота та неділя) під час визначення тривалості відпусток враховуються. Щодо святкових і неробочих днів (ст. 73 КЗпП), то згідно з частиною другою ст. 5 Закону про відпустки вони в разі визначення тривалості щорічних та додаткових відпусток працівникам, які мають дітей (ст. 19 Закону про відпустки) не враховуються.

Отже, якщо у тривалість зазначених відпусток входять святкові й неробочі дні, то відпустка продовжується на кількість таких днів. Зазначене не стосується інших видів відпусток, а саме:

  • додаткової відпустки у зв’язку з навчанням;
  • творчої відпустки;
  • соціальних відпусток;
  • відпусток без збереження заробітної плати.

У разі надання цих відпусток святкові та неробочі дні враховуються, а відпустка на їх кількість не продовжується.

Додамо, що порядок та умови надання й перенесення щорічної основної відпустки визначено ст. 10, 11 Закону про відпустки та ст. 79, 80 КЗпП.

  Увага! Робота на умовах неповного робочого дня не тягне за собою обмежень трудових прав працівників (ст. 56 КЗпП), тому щорічну основну відпустку надають повної тривалості відповідно до займаної посади.

Порядок надання відпустки педпрацівникам

Окремі категорії працівників мають право відпочивати більше, ніж визначено вказаними вище нормативними документами. Зокрема, у разі встановлення тривалості відпустки педагогічним та науково-педагогічним працівникам слід керуватися Порядком № 346. Керівним, педагогічним, науковим і науково-педагогічним працівникам установ і закладів освіти щорічна основна відпустка повної тривалості надається в період літніх канікул незалежно від часу прийняття їх на роботу(п. 2 Порядку № 346).

Графік надання відпусток педагогічним працівникам складається з урахуванням можливості проведення регулярних консультацій для учнів, складання іспитів якими перенесено на осінь. У разі необхідності санаторно-курортного лікування щорічна основна відпустка або її частина може надаватися протягом навчального року, якщо це передбачено колективним договором.

Особам, які працюють у навчальних закладах на умовах погодинної оплати, відпустка надається на загальних підставах. Зазначене стосується працівників, які отримують заробітну плату відповідно до п. 73 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти України від 15.04.1993 р. № 102.

Окремий порядок застосовується для оплати праці висококваліфікованих фахівців підприємств, установ і організацій, діячів науки, мистецтв, які залучаються до вищих навчальних закладів для читання окремих лекцій, спецкурсів, а також для оплати праці голів та членів державних екзаменаційних комісій. У таких випадках можуть запроваджуватися ставки погодинної оплати, передбачені додатком 16 до Наказу № 557. Відпускні окремо їм не виплачуються, оскільки ставки погодинної оплати включають оплату за дні відпустки (примітки до додатку 16 до Наказу № 557).

За бажанням працівника частина щорічної відпустки може бути замінена грошовою компенсацією (частина четверта ст. 24 Закону про відпустки). Одержати компенсацію за невикористану відпустку можна лише за умови використання протягом робочого року щорічної та додаткових відпусток тривалістю не менше ніж 24 календарних дні. Тобто якщо тривалість відпустки становить 31 календарний день, працівник може отримати компенсацію лише за сім днів, а на 24 дні обов’язково оформити відпустку.

У разі звільнення працівнику виплачується грошова компенсація за всі не використані ним дні щорічної відпустки, а також додаткових відпусток працівникам, що мають дітей.

  Увага! Грошова компенсація за невикористані дні щорічної відпустки може бути виплачена лише після того, як працівник скористається 24 календарними днями такої відпустки.

Відпустка за ненормований робочий день

Як компенсація за виконаний обсяг робіт, ступінь напруженості, складність, самостійність періодичного виконання службових завдань понад встановлену тривалість робочого часу педагогічним працівникам може надаватися щорічна додаткова відпустка тривалістю до семи календарних днів (п. 2 ст. 8 Закону про відпустки), а саме за ненормований робочий день.

Міністерствам та іншим органам виконавчої влади надано право за погодженням із відповідними галузевими профспілками затверджувати орієнтовані переліки робіт, професій і посад працівників з ненормованим робочим днем (наказ Мінпраці та соціальної політики України «Про затвердження Рекомендацій щодо порядку надання працівникам з ненормованим робочим днем щорічної додаткової відпустки за особливий характер праці» від 10.10.1997 р. № 7).

У додатку 1 до Галузевої угоди між Міністерством освіти і науки України та ЦК Профспілки працівників освіти і науки України на 2016–2020 роки визначено орієнтовний перелік посад працівників з ненормованим робочим днем, яким може надаватися додаткова відпустка. До нього включено окремі посади педагогічних працівників, а також посади керівників навчальних закладів та їх заступників. Зокрема, у згаданому переліку вказано такі посади педагогічних і науково-педагогічних працівників:

  • керівники установ і організацій та їх заступники;
  • практичні психологи;
  • екскурсоводи.

Інших посад педагогів (учителів, викладачів, вихователів тощо) у ньому не передбачено.

Конкретна тривалість вказаних вище відпусток встановлюється колективним чи трудовим договором залежно від часу зайнятості працівників у таких умовах. Цей час визначається пропорційно до фактично відпрацьованого. У розрахунок часу враховуються дні, коли працівник фактично був зайнятий на роботі не менш як половину тривалості робочого дня, встановленого для працівників цих професій.

Виплата відпускних та допомоги на оздоровлення

Оплата відпустки 

Для оплати щорічної відпустки середня заробітна плата обчислюється відповідно до норм Порядку, затвердженого постановою КМУ від 08.02.1995 р. № 100. Тож згідно з п. 7 цього Порядку заробіток за останні 12 місяців або за менший фактично відпрацьований період ділиться на відповідну кількість календарних днів року чи фактично відпрацьованого часу за винятком святкових і неробочих днів, установлених законодавством відповідно до ст. 73 КЗпП. Одержаний результат множиться на кількість календарних днів відпустки.

Якщо працівник пропрацював у закладі менше року, середня заробітна плата обчислюється виходячи із виплат за фактично відпрацьований час, тобто з першого числа місяця після початку роботи до першого числа місяця, в якому надається відпустка або виплачується компенсація за невикористану відпустку.

У разі якщо педпрацівник працює за сумісництвом, відповідно до Закону про відпустки відпустка має надаватися одночасно як за основним місцем роботи, так і за сумісництвом. Під час нарахування відпускних має враховуватися заробіток за двома посадами, а також встановлена тривалість відпустки за кожною окремою посадою.

Допомога на оздоровлення

Педагогічним та науково-педагогічним працівникам виплачується допомога на оздоровлення в розмірі місячного посадового окладу (ставки заробітної плати) під час надання їм щорічної відпустки (ст. 57 Закону України «Про освіту» від 05.09.2017 р. № 2145-VIII). Виплачується така допомога працівникам, посади яких передбачено Переліком посад педагогічних та науково-педагогічних працівників, затвердженим постановою КМУ від 14.06.2000 р. № 963. Вказана допомога нараховується за основним місцем роботи незалежно від навантаження (обсягу роботи) у розмірі одного посадового окладу (ставки заробітної плати).

Зазначена допомога надається і тим педагогічним працівникам, які працюють на умовах строкового договору за умови звільнення їх з роботи після закінчення відпустки, а також жінкам із числа педагогічних чи науково-педагогічних працівників, які під час перебування у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку працюють на умовах неповного робочого дня.

У разі виплати компенсації за невикористані дні відпустки під час звільнення допомогу на оздоровлення не надають. Якщо щорічна відпустка поділяється на частини, згадана допомога виплачується працівникові один раз на рік під час надання будь-якої з частин такої відпустки.

Відповідальність за ненадання відпустки

Щодо ненадання щорічних відпусток у терміни, визначені Законом про відпустки та КЗпП зазначимо, що такі дії є грубим порушенням законодавства про працю, за що роботодавець може бути притягнений до відповідальності.

Разом з тим у разі відмови працівника використати право на щорічну відпустку роботодавець має право без заяви особи видати наказ про надання відпустки в межах строків, встановлених графіком. Адже відповідно до ст. 139 КЗпП працівники зобов’язані своєчасно й точно виконувати розпорядження (накази) роботодавця. За їх невиконання працівника може бути притягнено до дисциплінарної відповідальності. Таку позицію висловило Міністерство соціальної політики України в листі від 21.06.2012 р. № 207/13/116-12.

Олена Морєва,

економіст-аналітик

Джерело : Журнал "Кадровик України"


Оставить комментарий

Пожалуйста, введите Ваше имя
Пожалуйста, введите комментарий.
1000 символов

Пожалуйста, введите email
или Отменить

Другие статьи в категории HR, менеджер по персоналу, рекрутинг Менеджмент, управление, KPI