Одеський національний економічний університет (ОНЕУ)

Одеський національний економічний університет (ОНЕУ)

 • Безкоштовне навчання
 • Платне навчання
 • Гуртожиток
 • Післядипломна освіта
 • Аспірантура, докторантура
 • Пiдготовче вiддiлення
 • Військова кафедра

2883
студенти
355
викладачів
224
кандидати
наук
33
професори
і доктори наук

Спеціальності

Факультети

 • Факультет економіки і управління підприємництвом (ФЕУП).
 • Факультет фінансів та банківської справи (ФФБС).
 • Факультет менеджменту, обліку та інформаційних технологій (ФМОІТ).
 • Факультет міжнародної економіки (ФМЕ).
 • Центр заочної та вечірньої форми навчання.

Факультет фінансів і банківської справи:

Спеціальності бакалавр та магістр:

 • 072 Фінанси, банківська справа та страхування.
 • 015 Професійна освіта (Економіка).

Факультет менеджменту, обліку та інформаційних технологій:

Спеціальності бакалавр та магістр:

 • 071 «Облік та оподаткування».
 • 073 «Менеджмент».
 • 051 «Економіка».

Факультет економіки і управління підприємництвом:

Спеціальності бакалавр:

 • 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність».
 • 051 «Економіка».
 • 053 «Психологія».
 • 281 «Публічне управління та адміністрування».

Спеціальності магістр:

 • 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність».
 • 051 «Економіка».

Факультет міжнародної економіки:

Спеціальності бакалавр та магістр:

 • 052 «Міжнародні економічні відносини».
 • 075 «Маркетинг».
 • 242 «Туризм».
 • 241 «Готельна та ресторанна справа».

Абітурієнтам

ОНЕУ запрошує абітурієнтів на навчання за освітнім ступенем «Молодший Бакалавр»!

Молодший бакалавр — це освітньо-професійний ступінь, що здобувається на початковому рівні вищої освіти і присуджується вищим навчальним закладом у результаті успішного виконання здобувачем вищої освіти освітньо-професійної програми.

Умови:

 • Термін навчання складає 2 роки.
 • На 1-й курс приймаються вступники на основі повної загальної середньої освіти.
 • Для вступу абітурієнтам необхідно надати сертифікати ЗНО з 2-х предметів:
 1. Українська мова та література.
 2. Математика або історія України, або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія.

Це унікальна можливість:

 • отримати сучасну економічну спеціальність, затребувану на ринку праці в найкращому економічному закладі вищої освіти на півдні України;
 • почати вивчати спеціалізовані предмети з обраної спеціальності вже з 1-го курсу навчання;
 • стати частиною студентського колективу і приймати участь у чисельних заходах різнобарвного студентського життя.

Підготовче відділення.

Вартість підготовки до ЗНО за 7.5 місяців навчання (2022-23 н.р.)

Українська мова та література

 • 1 раз на тиждень;
 • 128 аудиторних годин;
 • 3200 грн.

Математика

 • 2 рази на тиждень;
 • 256 аудиторних годин;
 • 5300 грн.

Історія України

 • 1 раз на тиждень;
 • 128 аудиторних годин;
 • 3200 грн.

Географія

 • 1 раз на тиждень;
 • 128 аудиторних годин;
 • 3200 грн.

Англійська мова

 • 2 рази на тиждень;
 • 256 аудиторних годин;
 • 5300 грн.

Комплекс (математика + українська мова та література)

 • 3 рази на тиждень;
 • 384 аудиторних годин;
 • 7700 грн.

* З урахуванням кількості навчающіхся у групі не менше 10 осіб.

Навчання проводяться (залежно від сформованих груп):

 •  у Одеському національному економічному університеті за адресою: вул. Преображенська, 8, м. Одеса;
 • на базі Б.-Дністровського Міського ліцею

Додаткова інформація за тел.: [відкрити контакти](048) 723-86-50, адресою вул. Преображенська, 8, ауд. 105 або електронне листування – [відкрити контакти][email protected]

Наявність гуртожитків

Документи для надання пільгового проживання в студентських гуртожитках.

Усім студентам Одеського національного економічного університету, які потребують місця проживання, надається гуртожиток.

Для поселення у гуртожиток при собі мати:

 1. Копію паспорту (обов’язково сторінка з пропискою або довідка про реєстрацію місця проживання);
 2. три фотокартки 3х4;
 3. результат флюорографічного обстеження за останні 12 місяців;
 4. довідку від сімейного лікаря (або з поліклініки), щодо відсутності педикульозу (санпропускник);
 5. квитанцію про сплату за проживання за перший семестр;
 6. копію документів про пільги (для пільгових категорій): діти-сироти; діти учасників ООС (АТО) мають пільгу 100% вартості проживання; особи переселені з місць; проведення ООС, мають пільгу 50% вартості проживання.

Для отримання повної та детальної інформації стосовно термінів, умов прийому, іспитів та необхідних сертифікатів центру оцінювання для вибраних спеціальностей звертайтеся в приймальну комісію за тел.: [відкрити контакти](048) 723-80-73, [відкрити контакти](093) 612-09-53.

До заяви в паперовій формі абітурієнту можуть знадобитися наступні документи

 • оригінал і копія документа про раніше здобуту освіту та додатка до нього;
 • оригінал і копія сертифікатів ЗНО;
 • оригінал і копія документа, що посвідчує особу;
 • 4 однакові кольорові фотокартки розміром 3x4 см;
 • для юнаків: оригінал військового квитка або приписного свідоцтва;
 • оригінали документів, що підтверджують право на участь в конкурсі, зарахування за співбесідою, зарахування за квотами (при наявності).

Остаточний список всіх необхідних документів та форму подачі (оригінал або завірена копія) уточнюйте в приймальній комісії за тел.: [відкрити контакти](048) 723-80-73, [відкрити контакти](093) 612-09-53.

Про ЗВО/ВНЗ

Одеський національний економічний університет — один із провідних вищих навчальних закладів України, який засновано у 1921 році для підготовки висококваліфікованих фахівців з економіки та проведення досліджень усього спектру економічних проблем.

Сьогодні Одеський національний економічний університет готує висококваліфікованих професіоналів за 12 економічними спеціальностями та 24 освітніми програмами (спеціалізаціями). Підготовку студентів здійснюють 5 факультетів та 22 кафедри університету.

Професорсько-викладацький склад університету налічує більше 500 співробітників. З яких 224 мають науковий ступінь кандидата наук, а 33 — доктора наук. В університеті працює 9 академіків галузевих академій, 4 заслужених працівників освіти, діячі науки й техніки, що дозволяє успішно виконувати фундаментальні та прикладні наукові дослідження з пріоритетних напрямків розвитку науки й техніки.

Одеський національний економічний університет є високоефективним науковим центром, який координує економічні дослідження з проблем трансформації регіональної економіки, розвитку підприємництва, управління муніципальними та регіональними проєктами.

Колектив університету активно працює над науковим забезпеченням вирішення багатьох актуальних в Україні проблем. За їхньою участю виконуються наукові дослідження з питань після кризового розвитку економіки України, удосконалення міжбюджетних відносин та
оподаткування, розвитку теорії трансформації економіки, реструктуризації систем господарювання на макро-, мезо- та мікроекономічному рівні.

Сторінки історії Одеського національного економічного університету прикрашені іменами непересічних науковців, які розробили основні засади економічної політики, створили наукові школи, перетворили університет на великий науковий економічний центр Півдня України.

Серед них такі, як: академік АН СРСР, проф. С.І.Солнцев, проф. А.С.Бориневич, академік АН СРСР проф. Г.І.Танфільєв проф. Г.І.Тіктін, проф. В.М.Штейн, проф.
М.М.Усоскін та багато інших видатних вчених.

В умовах економічної реформи перед університетом стоять нові відповідальні завдання, пов’язані з необхідністю вдосконалення системи підготовки та перепідготовки фахівців, посилення наукової складової в навчальному процесі.

Тому особливу увагу приділяється розвитку наукових шкіл, підвищенню ефективності їх діяльності. Високий науковий статус ОНЕУ в Україні та за її межами примножують і стверджують доктори наук, професори А. І. Ковальов, М. І. Звєряков, В. Г. Баранова, Г. М. Козлова, В. К. Кубліков, Л.В.Кузнецова, І.О. Кузнецова, В.М. Максимова, Є. С. Якуб, О. Г. Янковий.

В теперішній час Одеський національний економічний університет реалізує концептуально новий підхід, який спрямовує навчальний процес на формування компетентного, конкурентоспроможного фахівця, що відповідає міжнародним та вітчизняним стандартам
сучасного ринку праці.

Підвищення якості підготовки фахівців визначається добре продуманою системою управління, високою компетентністю викладачів, впровадженням у практику навчання новітніх освітніх інноваційних технологій і відповідним методичним забезпеченням.

За результатами рейтингової оцінки профільного міністерства, міжнародних організацій, а також підсумками діяльності серед гуманітарних установ та ВУЗів, Одеський національний економічний університет стабільно входить до лідерів вітчизняного ринку освітніх послуг.

Більш ніж столітній освітній шлях Одеського національного економічного університету є
свідченням безцінного внеску науковців у духовну скарбницю української нації, підтвердженням безперервного інтелектуального зв’язку поколінь учених-економістів на шляху підготовки фахівців з економіки, відповідних викликам часу і готових будувати майбутнє України.

Соціальні мережі

Підписуйтесь на наші соціальні мережі:

ОНЕУ тепер є в зручному мессенджері!

Спеціально для абітурієнтів створений акаунт, де щодня публікуються корисні інформаційні статті та новини про вступну кампанію 2022.

Підписуйтесь! t.me/abiturient_oneu2019

А для студентів у нас є телеграм-канал з актуальними вакансіями від кращих компаній України. Приєднуйтесь до нашої великої родини! t.me/career_ONEU

Вибирайте для себе найкраще!

Також, зануритися в атмосферу Одеського національного економічного університету вам допоможть наші відео:

Контактний телефон: [відкрити контакти](093) 612-09-53 (viber, Telegram).


Відгуки

131
Залишити відгук
Залишити відгук
Ваша оцінка
Будь ласка, виберіть кількість зірок
Будь ласка, введіть ваше ім’я
Будь ласка, введіть коментар.
1000 символів
або Відмінити
,

Отличный ВУЗ. Для тех, кто к чему-то стремиться, в самый раз. Преподаватели дают много всего, если даже просто так, на задние парты, ходить на пары, что-то да останется в голове. Ни разу ни за что не заплатила, и знаю, по опыту товарищей, что заплатишь только если ни разу не появлялся и оооочень попросишь, и чаще всего не на прямую, а через "знакомства". Много разных студенческих организаций, все время какие-то движения. Закончила ФЭУП, и не пожалела.

,

Просто неймовірний ВНЗ?Ставлення та повага до студентів на висоті

,

Мне пришлось ходить к психологу, чтоб избавиться от ощущения тщетности бытия, которую привил этот вуз. И нет, это не попытки в юмор. Практический подход на нуле. Вымогательство в той или иной мере встречается. Кумовство - хе-хе, конечно :) Депрессивно-полуубитое состояние корпусов (кроме первого и шестого, разумеется), устаревший еще до вашего рождения учебный материал и винда хп на компах будут включены в ваши ~4к баксов за оплату всего бакалавриата по состоянию на 2020 г. Приятного поступления и хорошей учебы!

,

Очень крутой универ?Хорошие преподаватели,все очень круто)

,

Крутий універ,дає багато можливостей для самовдосконалення та безцінну практику. Дуже задоволений всім!


Залишити відгук

Усі ЗВО/ВНЗ в Одесі, а також коледжі в Одесі, курси в Одесі, репетитори в Одесі, тренінги в Одесі, робота в Одесі