Харківський міжнародний медичний університет (ХММУ)

Харківський міжнародний медичний університет (ХММУ)

 • Платне навчання
 • Гуртожиток
 • Післядипломна освіта
 • Пiдготовче вiддiлення
 • Безкоштовне навчання
 • Військова кафедра
 • Аспірантура, докторантура

400
студентів
63
викладачі
39
кандидатів
наук
11
професорів
і докторів наук

Спеціальності

Факультети

Медичний 

Medical faculty

Абітурієнтам

ПВНЗ «ХММУ» запрошує на навчання випускників шкіл та медичних коледжів. Термін навчання — 5 років 10 місяців. Випускники медичних коледжів приймаються одразу на 2-й курс навчання.

Для вступу на навчання до ПВНЗ «ХММУ» у 2022 році, вступниками необхідно подати результати Зовнішнього незалежного оцінювання за 2019-2021 роки або результати Національного мультипредметного тесту. Мінімальний прохідний бал цього року становить 100 балів. Правилами прийому 2022 року також передбачено подання вступником мотиваційного листа. Ознайомитися з переліком конкурсних предметів, термінами Вступної кампанії 2022 року та вимогами до оформлення мотиваційного листа можна на сайті Університету https://khimu.edu.ua/vstup/.

Контакти Приймальної комісії ПВНЗ «ХММУ»: 

тел. [відкрити контакти](050) 200-18-15; [відкрити контакти](067) 200-18-15

email: [відкрити контакти][email protected]

адреса: вул. Молочна, 38, Харків, Харківська область, 61001

ПВНЗ «ХММУ» надає освітні послуги іноземним громадянам та особам без громадянства. Для отримання детальної інформації щодо вступу та навчання іноземців, звертайтеся до Приймальної комісії ПВНЗ «ХММУ». 

 1. Ліцензія Міністерства освіти і науки України — Наказ МОН від 13.06.2018 № 1253-л, Наказ МОН від 19.12.2019 № 1015-л, Наказ МОН від 29.01.2021 № 11-л
 2. Національна акредитація освітньої програми — Сертифікат НАЗЯВО №3483 від 23.06.2022. Термін дії до 01.07.2027.
 3. Міжнародна акредитація - IAAR Сертифікат №АА0202 Термін дії до 23.12.2021. Визнано WFME, ENQA, eqar.
 4. Міжнародна система якості освіти — ISO 9001:2015 Сертифікат №SIC.MS.040.ISO9001.2663 Строк дії до 01.09.2024.

PIHE “KhIMU” invites high schools’ and medical colleges’ graduates for studying. The term of study is 5 years 10 months.  Graduates of medical colleges are enrolled on the 2-nd year of study. 

For admission in PIHE “KhIMU” in 2022, applicants should have complete senior secondary education and take entrance exams in English and Biology. The minimum passing score is 100 in each exam. The Admission regulations provide the opportunity of remote enrollment conducting with the help of partners’ organizations. Admission regulations, timing, list of partners’ organizations and other information are available by reference  

https://khimu.edu.ua/vstup/ 

Contact information of Admission Committee of PIHE “KhIMU”:

tel.: [відкрити контакти](050) 200-18-15; [відкрити контакти](067) 200-18-15

email: [відкрити контакти][email protected]

address: Molochna st., 38, Kharkiv city, Kharkiv region, Ukraine, 61001

In PIHE “KhIMU”, there is a preparatory department for foreign citizens and stateless persons, which provides training for preparation entering universities in four directions: biomedical, engineering, economic and humanitarian. The Ukrainian language distance course is also available.   

Про ЗВО/ВНЗ

ПВНЗ «ХММУ» — це приватний заклад вищої освіти з самофінансуванням, що дозволяє ефективно розподіляти кошти на розбудову потужної матеріально-технічної бази, якісну практичну підготовку та всебічний розвиток студентів Університету. 

5 переваг ПВНЗ «ХММУ»:

 • міжнародні стандарти якості освіти;
 • поєднання класичних та інноваційних методів навчання;
 • застосування SMART- технологій у викладанні;
 • студентоцентрованість;
 • безліч наукових та освітніх можливостей.

Місія університету

Cприяння глобальному здоров'ю та стійкому розвитку суспільства за рахунок підготовки висококваліфікованих фахівців з розвиненим науковим та клінічним мисленням, гуманістичними ціннісними орієнтаціями.

Візія університету

Формування інтернаціоналізованого медичного освітнього середовища для підготовки на засадах доказової медицини лікарів, спроможних в подальшому до формування індивідуальної освітньої траєкторії безперервного професійного розвитку.

Цінності

Людяність, Науковість, Доброчесність, Прозорість, Неупередженість, Постійне покращення, Якість, Результативність, Відповідальність за результати діяльності, Інтернаціональність, Командна праця, Інноваційність, Розвиток особистості, Задоволення студентів, Стійкий розвиток.

На базі ПВНЗ «ХММУ» функціонує Навчально-тренінговий центр, який здійснює підготовки за наступними напрямами:

1. Мовна підготовка:

 • Підготовка до міжнародного іспиту FCE з англійської мови.
 • Формування іншомовної комунікативної компетенції з іноземних мов (англійська, німецька, французька).
 • Удосконалення професійної іноземної мови медичного спрямування (англійська, німецька, французька).
 • Українська мова як іноземна.

2. Безперервний професійний розвиток медичних та фармацевтичних працівників.

Заходи безперервного професійного розвитку для фахівців у сфері охорони здоров’я: тематичні школи, семінари, науково-практичні конференції, конгреси, симпозіуми, з’їзди, симуляційні тренінги, майстер-класи, курси з оволодіння практичними навичками, цикли тематичного удосконалення.

3. Курси підвищення кваліфікації з актуальних психолого-педагогічних проблем для науково-педагогічних та педагогічних працівників.

По закінченню кожен з учасників отримує сертифікат за встановленою формою (Наказ КМУ №34 від 19.01.2016р.) з зазначенням академічних годин та навчальних кредитів.

PIHE “KhIMU” is a private institution of higher education based on self-financing principle, which allows to allocate affectively the resources for development of huge technical and material base, quality practical training and comprehensive development of students. 

5 advantages of PIHE “KhIMU”:

 • international standarts of education quality; 
 • combination of classical and innovative training methods; 
 • implementation of SMART-technologies in education 
 • “student-focused” approach
 • numerous scientific and education opportunities 

University mission 

Promoting global health and sustainable development of society through the training of highly qualified specialists with advanced scientific and clinical thinking, humanistic value orientations.

University vision 

Formation of an international medical educational environment for the evidence-based medicine training of doctors, capable of further forming an individual educational trajectory of continuous professional development.

Values 

Humanity, Science, Virtue, Transparency, Impartiality, Continuous Improvement, Quality, Efficiency, Accountability for Performance, Internationality, Teamwork, Innovation, Personal Development, Students` needs  satisfaction, Sustainability.

The education and training center was created in PIHE “KhIMU”. It provides training in the following directions: 

1. Language training:

 • Preparation for international exam FCE.
 • Formation of foreign language competence (English, French, German).
 • Improvement of professional foreign language for medical purposes (English, German, French).
 • Ukrainian as a foreign language.

2. Continuous professional development of medical and pharmaceutical workers.

Continuing professional development activities for healthcare professionals: thematic schools, seminars, scientific and practical conferences, congresses, symposiums, simulation trainings, master classes, courses on mastering practical skills, thematic improvement cycles.

3. Refresher courses on topical psychological and pedagogical problems for scientific and pedagogical workers.

Upon completion, each of the participants receives a certificate in the prescribed form (Order of the Cabinet of Ministers No. 34 of 01/19/2016) indicating academic hours and study credits.


Залишити відгук
Ваша оцінка
Будь ласка, виберіть кількість зірок
Будь ласка, введіть ваше ім’я
Будь ласка, введіть коментар.
1000 символів
або Відмінити
,

Найкращий університет! Рівень підготовки та умови навчання - на висоті! Ставлення до студентів чудове!

,

Чудовий,сучасний медичний університет з гарним викладацьким складом.

,

Дуже рекомендую ХММУ. Це університет європейського рівня. Все повністю облаштовано для комфортного і повноцінного навчання студентів.Професійні викладачі!


Залишити відгук

Усі ЗВО/ВНЗ в Харкові, а також коледжі в Харкові, курси в Харкові, репетитори в Харкові, робота в Харкові