Бути здоровим та успiшним – це завжди престижно

Про користь, важливість і доцільність пихологічної, психотерапевтичної та психіатричної допомоги.

Нинi, мабуть, нiкому не спаде на думку терпiти зубний, головний чи будь-який iнший фiзичний бiль. А от коли йдеться про психологiчнi навантаження, то тут зовсiм iнша картина. «Будь сильним!», «Тримайся!», «Не дозволяй собi розкиснути!» — це чи не найоптимiстичнiшi поради, якi зазвичай нам доводиться чути вiд близьких у складних життєвих ситуацiях. Тримати в собi свої страхи та переживання, стiйко зносячи всi удари долi, у нас вважається хорошим тоном i
невiд’ємними рисами справжньої особистостi.


Ось так i долаємо свiй життєвий шлях: хто впевнено прямуючи ще в дитинствi окресленим курсом, а хто — несмiливо висновуючи його iз сумнiвiв, проб та помилок, часом так i не зумiвши осягнути свого первiсного покликання i призначення, а iнколи просто зламавшись. Як iграшка, як механiзм... Просто й банально, але, на жаль, безповоротно. А все могло б бути зовсiм по іншому. Варто лише вчасно звернутись до фахiвця. Адже насправдi бiльшiсть наших непереборних проблем — результат накопичення помилок i неправильних крокiв, якi легко пiддаються корекцiї, якщо робити це вчасно й фахово. Саме про можливостi сучасної професiйної й абсолютно конфiденцiйної психологiчної, а при потребi, i психiатричної допомоги — сьогоднiшня наша розмова з головним лiкарем медико-психологiчної студiї «АМ-ВЕРIТАС», психiатром вищої категорiї Зiновiєм Васильовичем Онишком.

Зіновій Васильович Онишко – головний лікар, психіатр медико-психологічної студії «АМ-ВЕРІТАС».

— Зiновiю Васильовичу, що не кажiть, але вiдвiдини психолога, а тим паче психiатра, для бiльшостi з нас не є такими звичними, як, скажiмо, терапевта чи стоматолога. Чому?

— Здебiльшого рiч у нашiй ментальностi. Варто вiдкинути отi завченi ще з дитинства: «А що скажуть люди?», «А раптом хтось дiзнається?», «А що подумають сусiди?» Адже життя у нас одне i здоров’я не має безкiнечного запасу мiцностi. А в психiатрiї, як i в будь-якiй iншiй галузi медицини, головне, щоб допомога була надана вчасно. Оскiльки навiть нескладнi випадки, в яких свого часу можна було б обiйтись допомогою професiйного психолога, можуть мати з часом доволi серйознi наслiдки. Я вже не кажу про складнi психiчнi порушення. У моїй бiльш нiж двадцятирiчнiй практицi, нажаль, не поодинокими є випадки, коли пацiєнт роками безуспiшно намагався вилiкувати стiйкi порушення сну, апетиту,
частi змiни тиску i головнi болi, загальну слабкiсть тощо, звертаючись до багатьох спецiалiстiв i вживаючи неймовiрну кiлькiсть, у тому числi й досить дорогих, пiгулок. I коли врештi-решт вiн приходить ще й до психiатра чи психотерапевта (часто випадково, тiльки тому, що тут вiн ще не був), виявляється, що саме нескладна, але задавнена психологiчна проблема спричинила серйознi соматичнi порушення.

— Навiть бiльше, як свiдчить сумна статистика, — приєднується до розмови Олеся Всеволодiвна Федорюк, психотерапевт медико-психологiчної студiї «АМ-ВЕРIТАС», — за останнi роки 80 вiдсоткiв рiзних захворювань становить соматизований розлад, який характеризується такими скаргами: головнi болi з важкiстю в очах, головокружiння, яке часто дiагностують з порушенням мозкового кровообiгу, болi в дiлянцi серця, серцебиття, перепади тиску без порушення на
кардiограмах i УЗД серця, вiдчуття «клубка» в горлi, що часом сприймають за порушення щитовидної залози; болi в шлунку, в правому пiдребер’ї, що сприймається як холецистит або дискiнезiя жовчних шляхiв. Це супроводжується загальною слабiстю, пiтливiстю, нападами жару, часом порушується сон. Все це є симптомами одного-єдиного захворювання — соматизованого розладу. Дуже
важливо лiкувати, власне, недугу, а не її наслiдки. А причиною такого захворювання є глибиннi психологiчнi проблеми, i вирiшити їх може допомогти тiльки психотерапевт. Люди можуть роками лiкуватись у рiзних лiкарiв, а результату такого лiкування немає.

— Тож як позбутися цiєї боязнi переступити порiг психiатра чи пiти на консультацiю до психолога або до психотерапевта?

— На щастя, останнiм часом чiтко окреслилася позитивна тенденцiя в цьому напрямi. Причин багато. Це i бiльша вiдкритiсть суспiльства, i поступовий перехiд до бiльш демократичних цiнностей, i, звiсно, поява приватних установ на зразок медико-психологiчної студiї «АМ-ВЕРIТАС», де свято оберiгають принципи iндивiдуальностi, повної конфiденцiйностi та анонiмностi. Тут не буває черг, адже прийом вiдбувається згiдно з попереднiм записом, у зручний час. А ще тут не потрiбно, перш нiж потрапити власне до психiатра, проходити ряд кабiнетiв, чiтко й голосно розповiдати про свої скарги байдужим i втомленим сестричкам з реєстратури. А приємний, витриманий у теплих тонах iнтер’єр, на вiдмiну вiд «казенного» вигляду оглядо вих покоїв бiльшостi полiклiнiк, сприятиме тому, що з перших же хвилин ви почуватиметеся тут не як препарована миша пiд «всевидящою» лупою дослiдника, вiд пильного погляду якого так хочеться втекти, а як на зустрiчi з добрим давнiм другом, якому так багато треба розповiсти i якому так хочеться довiритись…

— Що ж, вважатимемо, що стереотипи зламано i в нас немає жодних застережень стосовно консультацiї у психолога. Що ж має бути сигналом до того, що нам потрiбна саме така допомога?

— Як не парадоксально це звучить, але таким сигналом має служити будь-яке «пробуксовування», зупинка, вiдсутнiсть прогресу. Незалежно вiд того, про розвиток чого йдеться — особистостi, стосункiв чи бiзнесу. Адже будь-яка зупинка позитивного, на нашу думку, процесу свiдчить про виникнення та розвиток конфлiкту, виявлення й подолання якого i є завданням психолога. Медико-психологiчна студiя «АМ-ВЕРIТАС» об’єднала понад п’ятнадцять висококвалiфiкованих психологiв-практикiв, якi мають значний досвiд проведення як iндивiдуальних, так i групових занять та тренiнгiв. А вмiле застосування новiтнiх
методик, поєднання медикаментозних психотерапевтичних та психологiчних методiв дозволяє подолати будь-якi кризовi ситуацiї. Ми надаємо ефективну допомогу в лiкуваннi рiзноманiтних видiв узалежнення: як наркотичного, алкогольного, так i iгрового та комп’ютерного (в тому числi й у дiтей та пiдлiткiв). Практикуємо i медiацiю як альтернативний спосiб розв’язання суперечок та конфлiктiв. До нас звертаються компанiї з питань пiдбору персоналу, пiдвищення
ефективностi його роботи, формування команди та профiлактики «професiйного вигоряння». Ми проводимо групову роботу за антистресовими та антикризовими програмами пiдтримки. Особливу увагу хотiлося б звернути на програму «Жива надiя», яка передбачає емоцiйну пiдтримку та допомогу людям, що пережилитрагедiю аборту, потерпiли вiд фiзичного чи морального насильства. Цi проблеми я вивчав давно. А наприкiнцi 90 х — на початку 2000 х мав нагоду перейняти деякi позитивнi моменти з досвiду своїх закордонних колег iз Польщi та Канади, де проходив стажування. Тож тепер маю нагоду ефективно допомагати цим категорiям людей вийти з кризових ситуацiй, у якi їм довелося потрапити.

— А я як практикуючий психолог з величезним досвiдом,
— додає психолог медико-психологiчної студiї «АМ-ВЕРIТАС» Свiтлана Михайлiвна Сайко, — хочу звернутися до жiнок, якi звикли замикатись у собi зi своїми проблемами, а в кращому випадку — поплака тись у жилетку подрузi. Беручи
участь у групi емоцiйної пiдтримки для жiнок, ви маєте можливiсть знайти розумiння, спiвчуття, пiдтримку, пораду. Ви набудете впевненості у своїх силах, що допоможе позбутися проблем i розкриє прихованi здiбностi та можливостi. Ще
один дуже важливий, на мою думку, напрям психологiчної допомоги жiнкам — допологовi групи пiдтримки вагiтних. Тут ви матимете можливiсть подiлитися своїми вiдчуттями, побоюваннями, очiкуваннями. Ви зможете висловити важливi для вас почуття, думки та уявлення про ваше майбутнє (всім відомо, що жiнки в перiод вагiтностi чутливi до найменших дрiбниць і зовнішнього впливу). I, що не
менш важливо, в студії «АМ-ВЕРIТАС» створено комфортнi умови для психологiчного та емоцiйного розвантаження. І тут ви почуваєтеся безпечно і комфортно, отримуєте психологічну допомогу і підтримку, а також задоволення від спілкування.

— А я, у свою чергу, — долучається до розмови Зiновiй Васильович, — сьогоднi, в переддень всесвiтнього Дня захисту прав дитини, хочу наголосити, що ми багато працюємо з дiтьми. Важливо, що нарештi наше суспiльство приходить до розумiння того, що i в маленьких громадян можуть бути великi проблеми, якщо їм постiйно закривати рота. При медико-психологiчнiй студiї «АМ-ВЕРIТАС» дiє «Школа вiдповiдального батькiвства», де ми вчимо батькiв не просто слухати своїх дiтей, а й розумiти їх, їхнi потреби, вчасно бачити здiбностi й нахили i вмiло їх розвивати, виховувати дiтей, скеровуючи в бажане русло їхнi потреби та бажання, контролювати їх, тримаючи у рамках, якi, водночас, не стримували б їх розвитку i не призводили до виникнення конфлiктних ситуацiй у сiм’ї. Та, що найголовнiше, ми допомагаємо батькам оволодiти найбiльшою мудрiстю батькiвства -по-справжньому любити своїх дiтей такими, як вони є, а не тому, що вони вiдмiнно вчаться, вiртуозно грають на фортепiано чи здобули перемогу на обласнiй олiмпiадi або декламують краще за сусiдську дiвчинку… Дайте змогу своїм дiтям бути такими, якими вони є, i це дозволить їм стати кращими.


Залишити коментар
Будь ласка, введіть ваше ім’я
Будь ласка, введіть коментар.
1000 символів

Будь ласка, введіть email
або Відмінити

Інші статті в категорії HR, менеджер з персоналу, рекрутинг Психологія, емоційний інтелект Саморозвиток