Факультети і спеціальностівгору

Факультети: 

 • Економічний, 
 • Технічний

Спеціальності:

 • Менеджмент;
 • Маркетинг;
 • Фінанcи, банківcька спpава тa страхування;
 • Бухгалтерcький облік тa оподаткування;
 • Економіка;
 • Пpикладна меxаніка;
 • Комп’ютерні нaуки.
Абітурієнтамвгору


Для отримання повної та детальної інформації стосовно термінів, умов прийому, іспитів та необхідних сертифікатів центру оцінювання для вибраних спеціальностей звертайтеся в приймальну комісію за тел.: (050) 088-55-50, (0522) 30-88-42.

До заяви в паперовій формі абітурієнту можуть знадобитися наступні документи

 • оригінал і копія документа про раніше здобуту освіту та додатка до нього;
 • оригінал і копія сертифікатів ЗНО;
 • оригінал і копія документа, що посвідчує особу;
 • 4 однакові кольорові фотокартки розміром 3x4 см;
 • для юнаків: оригінал військового квитка або приписного свідоцтва;
 • оригінали документів, що підтверджують право на участь в конкурсі, зарахування за співбесідою, зарахування за квотами (при наявності).

Остаточний список всіх необхідних документів та форму подачі (оригінал або завірена копія) уточнюйте в приймальній комісії за тел.: (050) 088-55-50, (0522) 30-88-42.

Докладніше про ВНЗвгору

Економіко-технологічний інститут ім. Роберта Ельворті – перший приватний вищий навчальний заклад в м. Кропивницький. 

Історія інституту веде початок з 1993 року, коли було створено Кіровоградський інститут комерції (Свідоцтво про державну реєстрацію №02512-ГО від 16 липня 1993 р.) У 1999 році Міністерство освіти України затвердило Статут Кіровоградського інституту комерції (довідка №5022 від 23.09.99 «Про включення до Єдиного державного реєстру підприємців та організацій України»). У 2009 році була отримана ліцензія на право здійснення освітньої діяльності на рівень молодший спеціаліст спеціальності «Фінанси і кредит» (ліцензія: серія АВ №443636 від 08.05.09 р.) та відкрито Економіко-правовий коледж.

 У серпні 2017 року відбулася зміна власників інституту. Новим власником став Благодійний фонд «Ельворті». У грудні 2017 було змінено назву інституту на Економіко-технологічний інститут ім. Роберта Ельворті (Витяг з ЄДРПОУ № 1003456973 від 10.01.2018).

Кадрова політика в інституті ведеться на основі ретельного підбору висококваліфікованих досвідчених фахівців і здібної молоді. Програми міжнародних зв’язків інституту забезпечують зростання професійного рівня викладачів. Викладачі інституту також беруть участь у міжнародних програмах з розвитку бізнесу, фінансованих європейськими союзом (Productivity Initiative Programme, TACIS; JICAP, UK). Для студентів та викладачів інституту організовано безплатні курси підготовки до складання екзамену TOEFL.

 З 1996 року Економіко-технологічний інститут ім. Роберта Ельворті плідно співпрацює з Корпусом Миру (США) і запрошує висококваліфікованих спеціалістів для довгострокового перебування і викладання на факультетах. За цей час працювали викладачі Корпусу Миру Юджинія Леслі (Університет штату Північна Кароліна), Ендрю Біл (Університет Джорджтауна, Вашингтон), Джастін Коу (Університет штату Каліфорнія), Пол Грау, Кейт Робінсон, Дуейн та Моллі Норріс, Барбара Шліпер, Колін Вілер та інші.

Інститут протягом багатьох років підтримує наукові зв'язки з ученими та студентами Польщі, Великої Британії, США, Угорщини. Ці зв'язки здійснюються шляхом обміну викладачами, стажувань, публікацій наукових праць, обміну досвідом роботи, участі в дискусіях з питань економічного розвитку, «круглих столів» за участю керівників-практиків та публічних лекцій, що проводяться відомими вченими, відвідування наукових установ та навчальних закладів різних країн тощо.

Науково-просвітницька роль інституту в житті міста підтримується започаткованою 1997 року традицією проведення регулярних публічних лекцій гуманітарного спрямування, які читають українські та зарубіжні вчені, Почесні доктори Економіко-технологічного інституту ім. Роберта Ельворті: М.Кларксон Вебб, Д. К.Спунлі, П.Майлз та інші.

Для забезпечення єдиного загальноєвропейського підходу до оцінювання та порівняння навчальних досягнень студентів, що навчаються в різних вищих навчальних закладах, та їхнього академічного визнання Економіко-технологічний інститут ім. Роберта Ельворті застосовує Європейську кредитно-трансферну систему, яка розроблена в інтересах студентів і базується на визначенні навантаження студентів, необхідного для досягнення цілей програми. Економіко-технологічний інститут ім. Роберта Ельворті спрямований на постійне вдосконалення підходів до навчання своїх студентів. Розуміючи той факт, що теоретична освіта дещо не встигає за шаленим поступом технічного прогресу та зростанням вимог ринку праці до молодих спеціалістів, наш інститут постійно працює над тим, щоб випускник мав не лише ґрунтовну теоретичну підготовку, а сучасні практичні вміння та навички. Із цією метою налагоджено співробітництво з провідними підприємствами ПАТ «Ельворті», ПАТ «Гідросила», ПрАТ «Гідросила АПМ», ПрАТ «Гідросила ЛЄДА» та запроваджується дуальна форма навчання. Дуальна освіта – це ще один значний крок до реалізації поставленої мети. Досягнуті успіхи стали можливими передусім завдяки високому рівню викладання у ВНЗ.

Освітня діяльність у Економіко-технологічному інституті ім. Роберта Ельворті сьогодні здійснюється за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Бакалавр» за такими напрямками підготовки: 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 073 «Менеджмент», 075 «Маркетинг» (галузь знань 07 «Управління та адміністрування»), 051 «Економіка» (галузь знань 05 «Соціальні та поведінкові науки»), 131 «Прикладна механіка» (галузь знань 13 «Механічна інженерія»), 122 «Комп’ютерні науки» (галузь знань 12 «Інформаційні технології»). В Економіко-правовому коледжі Економіко-технологічного інституту ім. Р. Ельворті здійснюється підготовка за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Молодший бакалавр» за напрямком підготовки 072 «Фінанси, банківська справа та страхування». Також студенти мають можливість подовжити навчання в магістратурі за напрямком підготовки 073 «Менеджмент».

Згідно Закону України «Про вищу освіту» навчальний процес у Економіко-технологічному інституті ім. Роберта Ельворті здійснюється у формі навчальних занять, самостійної роботи, практичної підготовки та контрольних заходів. Основними видами навчальних занять є лекції, лабораторні, практичні, семінарські, самостійна робота та індивідуальні заняття та консультації. Рішенням Вченої ради Економіко-технологічного інституті ім. Роберта Ельворті створені 5 кафедр: «Фінансів та економіки», «Бухгалтерського обліку», «Маркетингу та менеджменту», «Соціально-гуманітарних дисциплін» та «Прикладної механіки».

Фінансово-економічна, комерційна та господарська діяльність ґрунтується, в основному на коштах, отриманих від фізичних та юридичних осіб за підготовку фахівців. Про ефективність фінансово-економічної, комерційної та господарської діяльності свідчить постійно зростаюча матеріально-технічна база інституту. Головним принципом є забезпечення відповідних умов і засобів для нормального повноцінного навчального процесу.

За роки діяльності інституту показники, що характеризують розвиток інституту, з року в рік змінювались в напрямку її нарощування та вдосконалення. На теперішній час Економіко-технологічний інститут ім. Роберта Ельворті має розвинену матеріально-технічну базу, яка дозволяє здійснювати навчально-виховний процес на сучасному рівні, готувати фахівців у відповідності з вимогами часу та потребами регіону та України. У 2018 році було завершено будівництва нового сучасного корпусу Економіко-технологічного інституту ім. Роберта Ельворті. Інститут має комп’ютерні класи, бібліотеку з читальним залом, їдальню, лабораторії тощо. Кожну лекційну аудиторію обладнано ноутбуками та відеопроекторами з екранами для забезпечення сучасного якісного рівня навчання.

Стратегія подальшого розвитку інституту, як системи діяльності всіх членів колективу, визначається злагодженим функціонуванням існуючих окремих підсистем довузівської, вузівської та післявузівської підготовки разом із новими функціями співпраці із викладачами середніх шкіл, коледжів та провідними фахівцями існуючих науково-дослідних установ та провідних роботодавців і створення на цьому ґрунті творчих колективів безперервної підготовки.

Місія інституту в цих умовах полягає в наступному:

 

 • надавати високоякісну освіту, яка будується на принципах гуманізації та толерантності, демократизації , практичності і прагматичності, неперервності і варіативності, адаптативності та оптимальності;
 • виховувати гармонійно розвинену особистість, патріота української держави як складової частини світового співтовариства;
 • формувати соціально активну толерантну людину з високими духовними якостями, яка здатна до саморозвитку і самовдосконалення;
 • забезпечувати високу функціональність молоді в умовах, коли зміна ідей, знань і технологій відбувається набагато швидше, ніж зміна покоління людей;
 • виробляти у студентів здатність до свідомого і ефективного функціонування в глобалізованому інформаційному суспільстві, зростаючої комунікативності життя та інформаційної насиченості середовища життєдіяльності, навчити студентів вчитися протягом всього життя;
 • забезпечувати підготовку висококваліфікованих фахівців для органів державної влади, виробництва, освіти, науки і культури, здатних постійно розвиватися;
 • всебічно розвивати фундаментальні й прикладні наукові дослідження;
 • поступово інтегруватися у світовий освітянський простір, одночасно зберігаючи кращі тpадиції вітчизнянoї сиcтеми оcвіти.

Регіональна міcія інcтитуту пoлягає в спадкоємноcті культурно-оcвітніх тpадицій рeгіональної оcвіти, а такoж нaуки і оcвіти Цeнтрального рeгіону.

Оцінка відвідувачів
(по 53 коментарям)
При заповненні форми була допущена помилка
Невірно заповнені поля відмічені червоним.
Будь ласка, перевірте форму ще раз.
Ваша оцінка
Оберіть мишкою кількість зірок, на яку ви оцінюєте ВНЗ і натисніть, щоб зафіксувати результат.
Ім'я*:
Коментар*:
не більше 1000 символів (введено: 0)
Перевірочний код*:
5 англійських букв:
,

Вже 2 роки навчаюсь в ЕТІ і ніхто ні разу не вимагав грошей. Інститут фінансує Штутман, а він відомий борець з корупцією в освіті.

,

Училась в КИКе в 2000х,уже почти десять лет прошло,но никогда не забуду одного учителя,это вообще беспринципный,жадный,непорядочный человек.И действительно,кто-то когда-то сказал-они делают вид,что учат,а мы делаем вид,что учимся.И да,угрозами она баловалась еще тогда,человек не меняется.И институт от смены вывески тоже,похоже,не изменился!!!

,

В чому багато неправди? Дуальна система - це не екскурсія на підприємства, там потрібно працювати при тому, що навчання ніхто не відміняв. Дуальна система- для найкращих, які прикладають зусилля для опановування професії. Тому найкращим студентам 3 курсу після співбесід на підпримствах запропонують дуальну форму. Стосовно коштів на зарплату, то в інституті проблем немає. Але є умови договорів, які необхідно виконувати, а бухгалтерія свою роботу добре знає. В інституті йде реконструкція на мільйони гривень і багато планів на майбутнє. Можливо, Вам дійсно необхідно перейти на заочну форму, і можливо в інший інститут. В любому випадку, бажаю прийняти правильне рішення.

,

Я навчаюся в даному інституті небагато-немало чотири місяці і впевнено можу сказати, що це найкращий інститут міста Кропивницького, принаймні за матеріальною базою. У нас викладають чудові викладачі: Ірина Вікторівна, Анастасія Миколаївна, Ольга Володимирівна, Олександр Олександрович - вони the best. Навчальний матеріал, який нам пропонують є дуже цікавим і актуальним для обраних спеціальностей. Діють грантові програми для студентів першого і другого курсів, що є оригінальним способом підтримати тих, хто гарно навчається і досягає високих результатів. З третього курсу, діє програма програма дуальної освіти, де передбачено сумісне навчання і працевлаштування за фахом, що є гарною можливістю перевірити набуті теоретичні знання застосувати на практиці і, звичайно, отримати за свою роботу кошти(що немаловажливо для студента). За період навчання мінусів не знайшов.

,

Преподы неплохие, пытаются что-то вложить нам в головы. Много вранья, сначала обещали дуалку с 3 курса, теперь уже проблемка. Буду идти на заочке. На грант тоже не попадешь с 3 курса. Постоянно трясут за оплату, у них нет на зарплату преподам. Много пафоса!

,

Закончила первый курс. Институт хороший, учится можно, преподователи строгие, но по себе вижу есть положительные результаты.

,

На самом деле хорошее место для обучения. Преподаватели добрые и лояльные. Хотелось бы выделить Левошко О.В., потому что она на столько доходчиво все обьясняет, что каких либо дополнительных вопросов быть не может. Да, много задает,но это лишь для закрепления знаний. В целом все устраивает!

,

Я студентка 3 курса,на заочке, и очень рада тому , что обучаюсь именно в этом ВУЗЕ. Да, здесь заставляют пораскинуть мозгами, каждый преподаватель требует знание своего материала. ВЗЯТОК НЕТ!и речи быть не может, что приятно, потому что в то время как мы все хотим уйти от взяток, их везде не просто берут, а гребут, требуют, бесстыдно называют суммы!Здесь все преподаватели очень дорожат своим местом и студенты учатся САМИ! Слово не могу или нет времени тоже нет..Все садишься дома и делаешь сам.Все преподаватели очень доступно все обьясняют, с примерами из жизни. А именно: Тертиця А.А., Гавриш Г. О.,Буткевич О. В. По поводу Левошко - то она ПЕДАГОГ с большой буквы!! Она отлично знает свой предмет и старается вложить его в голову. Но кому то дается это,а кому то нет. Скажу так:ЕТІ - это один из немногих уч.заведений в нашем городе, где не берут взяток, вкладывают знания в голову студентов и всегда идут навстречу во всех вопросах! Приятная обстановка, прекрасное уч.здание,Всем советую:-)

,

Навчаюся на першому курсі, всі викладачі доступно пояснюють. Левошко О.В, за ці місяці показала себе дуже високоосвіченим викладачем в своєму предметі. Намагалась доступно пояснити кожному!!!
Сподіваюсь,що кожний зрозуміє,якщо не сподобалась людина це можна сказати просто все в лице,а не виносити на терени інтернету!!!

,

Я люблю свой ВУЗ и студенты в нем самые лучшие.
Дорогие мои студенты!
Прошу вас прекратить дискуссию на тему «хороший – нехороший», тем более под чужими именами.
Всегда найдется кто-то, кому не нравится то, что ты делаешь. Это нормально. Всем подряд нравятся только котята.
Самый хороший учитель в жизни – опыт. Берет, правда, дорого, но объясняет доходчиво.

,

Олександр Олександрович, цікаво розповідає. У Павловой цікаві пари. У Глуха можно поспать.

,

Мне очень нравится Ольга Викторовна,лекции интересные,если что - то непонятно,она всегда объяснит.Отличный преподователь.

,

Левошко дуже гарний викладач, і добре викладає свій предмет.Я навчаюсь 2 семестр,мені дуже подобається.
Не потрібно писати негативні коментарі.

,

Хотела бы высказать свое недоумение по поводу оскорбления преподавателя.Такие высказывания считаю недопустимыми и такими, что не соответствуют действительности. Левошко О.В. отличный преподаватель. Предметы, которые она читает действительно сложные, но преподает она доступно. Читает нам свои предметы уже второй год, и нареканий никаких нет. Считаю, что прежде чем оскорблять преподавателей, нужно хоть немного самим дойти до их интеллектуального уровня.

,

Почала дружбу з інститутом ще з 2014 року в коледжі, знаю всіх викладачів добре, всі викладачі чудові і найкращі, так склалось що міняла місце навчання і порівнювати є з чим, тому не потрібно говорити за викладачя погано через те що він вимагає від тебе вчити, Лівошко чудовий викладач і після її пар, в іншому вузі мені вже було не цікаво, тому що вже вміла і знала. Окремо хочеться відмітити Сан-Санича, Ольгу Володимирівну Павлову та Ларису Миколаївну, дякую вам за ваші цікаві та корисні пари.

,

Ребята на 3-м курсе Левошко преподавала нам економетрику, омм, бизнес информатику очень хорошо. Все ребята в группе разобрались с предметами и полученным материалом, и в данный момент уверено используют полученные знания на работе. Сейчас Левошко преподаёт ERP, что очень интересно и доступно. Спасибо ей большое!

,

А вы злые, ребята. Если человека уволят из-за вашей писанины, вы будете только рады! Я учусь на 4 курсе. это второе высшее образование, мне есть с чем сравнивать. Преподаватели хотят вас научить, а не просто пары отсиживать.

,

Я думаю, проблему с Левошко в скором времени решат, а так всё супер, все преподаватели вылаживаються на все не то что 100% на 200%, чего только стоят пары Павловой и Гридневой

,

Глух хотя и в возрасте, но читает интересно. Левошко по разному, но точно не спит, скорее напрягает. Гриднева, Кваша, Павлова- супер!!!

,

Не пишите глупости, одна Павлова чего только стоит. Согласен, Левошко чересчур требовательная, покоя не дает, но точно на лекциях у нее не заснешь.

,

Преподователи засыпают на занятиях. это просто ужас. Это уже не смешно....

,

Последнее время институт превращается в дом пристарелых. Тертица с Бережневой уйдут и все, останеться одна пенция читающая с бумажки и засыпающая на занятиях.

,

Пройшов перший семестр, дуже боялися першої сесії, але все пройшло добре. Дуже подобається Павлова Ольга Володимірівна. Сан-Санич, мега класні заняття.
Не подобається, Левошко, не потрібно її мучати, людині вже потрібно йти на пенсію. Дуже багато забуває що каже, не зрозумілі завдання та взагалі що вона хоче сказати. Таке враження, що вона не знає, що робить. Буткевич взагалі не проводила заняття з дисципліни "Гроші та кредит", коли питали її чому вона так робить, починала ображати, та погрожувати, що ми не здамо її предмети на сесії. В цілому крутий ВУЗ, всім рекомендую.

,

Найкращий вуз Кіровоградської області.

,

Вступив до ЕТІ, все дуже подобається, чекаю нового навчального року.

,

Гарний Вуз, все подобається. Рекомендую.

,

Что понравилось в этом ВУЗе, взятки никто не берет, заставляют делать и сдавать. Тройки тоже оценка.

,

Теперь минуса: 1. Учится на системе 3 дня учебы 3 дня работы, тяжело. По себе чувствую, что очень устаю. Остается мало времени, чтобы готовится к занятиям. О личном свободном времени вообще молчу. Возможно, в будущем стоит подумать о системе 7 или 14 . 2. Не всем повезло с коллективом на заводе, бывают случаи, когда работники на тебя смотрят как на какашку и ведут себя также.
В целом позитива намного больше. Когда закончил технарь, выбирал между Кисмом и ЕТИ. Сейчас могу сказать, что выбор сделал правильный. Одногрупники, которые поступили в Кисм, сейчас жалеют об этом. Всем добра.

,

Хочу написать свое мнение после года учебы на дуальной системе, все как есть, все хорошие и плохие стороны такой системы обучения. Поступил я на третий курс ЕТИ, после окончания техникума, потому буду сравнивать со своей учебой в технаре. Из плюсов: 1. Сама система обучения мне понравилась, это реально что то новое, чего раньше нигде не было. Мы 3 дня учимся в ЕТИ, 3 дня работаем на заводе. 2. За то время, что мы работаем на заводе нам платят зп. Те деньги, которые я получаю на руки это намного больше чем моя стипендия в технаре (в целом это большой плюс). 3. Сама учеба - нравится преподы намного лучше чем в технаре. 4. Есть бесплатное обучение, если ты хорошо учишься и хорошо себя показываешь на работе, тебе дают гранд на обучение и учебу оплачивает завод. 5. Не знаю как будет после окончания, но сейчас говорят, что наши рабочие места остаются за нами, после получения диплома мы переходим на постоянную работу. Если это так и будет – это очень круто, первую работу искать не придется.

,

Очень хороший ВУЗ!по сравнению с МАУПом просто сказка!
Подруга в МАУПе учится ,хочет перевестись,взятки зашкаливают,знаний нет.А наш ВУЗ самый лучший, за 3 года ни намека на взятки,хорошее отношение со стороны преподавателей.Интересно учиться!

,

Учусь сейчас, преподаватели отличные, атмосфера хорошая, все чудесно. Да, есть тут такие которым "жизнь испортили", они в основном и пишут всякий спам. Про взятки - уважаемые, покажите мне место где их не берут?

,

Я учился в этом институте с 2003 по 2008. Я никогда не забуду эти годы своей учебы. Очень рекомендую этот институт всем. Поверьте мне, я не пожалел о том, что учился в нем. Меня там до сих пор помнят как одного из лучших студентов нашего потока. Все преподователи там одни из лучших, приезжают даже специалисты из других стран. Если бы я мог повернуть время вспять, я бы еще раз поступил в Институт Коммерции. Спасибо Вам за 5 лет, которые я провел в этом ВУЗе!!!

,

Все так бурно обсуждают ВУЗ,и я поделюсь своими впечатлениями. Я проучилась в институте с 2008 года по 2010,потом перешла в универ учиться,так что смело могу сравнить. Таких преподавателей как в институте коммерции я не встречала, они все молодцы, и скажу что знания давали отличные!Начитка проходила в виде не тупой передиктовки книги а с наглядными примерами, пересказами..доступным языком! Бух.учет у меня преподавала Буткевич, хоть она дама и строгая, но ей спасибо, терминология бух.учета отскакивала от зубов!Так же отличные преподаватели-Талпа,Суворова,Муравская-читала у меня английский-это мой любимый преподаватель, и еще микроэкономику читала Ольга Владимировна кажется. Про взятки скажу так-кто учится,тот ничего платить не будет, а кто пришел дурака повалять,то….Библиотека оснащена книгами, все можно найти! За полученные знания-спасибо!

,

Я навчаюсь на заочному в КІКе, мені дуже подобається, особливо як проходять начитки, викладачі "підковоні" в своїй справі.

,

Шановний Ігор! В якому навчальному закладі ти ще вчився, щоб робити такі жахливі висновки? Інститут нормальний, та фахівців також вистачає: з податкової інспекції, контрольно-ревізійного управління та ін. "Баба" Свєта по-суті непогана людина, вона забезпечує дисципліну у навчальному закладі, до студентів не "лізе" взагалі, "строє" тільки викладачів. Грошей ніхто не вимагає, а екзамени та госи вже давно здають на компах. Куди КІСМу братися.

,

Закончила институт 2 года назад, преподаватели замечательные: добрые и отзывчивые люди. Преподаватели практически все имеют кандидатскую степень, то, что говорят, что они не компетентны - очень ошибаются! На работу с этим дипломом берут без проблем. Спасибо всем за полученные знания!

,

2 года проучилась в колледже - очень нравилось. А потом еще 2 года в институте. Взятки, конечно берут, но если ты будешь сам учиться, то и взяток давать не нужно будет. А так просто бесят те, кто пишут, что взятки берут! Учитесь нормально - и не будут брать. Я училась первые 2 года на дневном, так вообще ничего не платила, а потом, конечно, перешла на заочное, то за половину предметов платила, но никто не требовал. Если хочешь учись сама, а нет - плати. Коллектив хороший. а преподаватели разные.

,

Абітурієнти 2012 року - тримайтесь! Дуже брехливий навчальний заклад. Те, що там працюють фахівці - туфта! А чого варта тільки баба Свєта,у преподів як страхіття! А на госи її посилають до студентів, щоб вона там погроми зробила та шпори в трусах понаходила. Всі трусяться од відділу кадрів та бухгалтерії. Ужас як все гидко. Пожалів вже сто раз, що поступив.

,

Читаю комментарии и просто "диву дивному удивляюсь". Это кто же там учиться, что даже в комментариях такое количество ошибок. И очень уж просматривается, уважаемая Алена, которая сразу после далеко нелестных отзывах, дает одну и ту же оценку "все друг друга знают, домашняя обстановка, не давала взяток.....". Бред какой-то. Впечатление создается, что много людей там получили диплом , абсолютно не имея право на высшее образование. А кто-то из учредителей пишет отговорки.... Аж смехотворно и низко. Наверное это не ВУЗ, а ПТУ.

,

Сейчас учусь в колледже при КИКе. очень нравиться. и никогда взятку не давала!!! преподаватели хорошие, все знаю друг-друга. к каждому отличный подход.

,

Я сейчас учусь в КИКе. Это просто ужас. Взятки теперь берут очень интересно. Все типа на компьютере сдавать надо и поэтому договариваться надо только с Левошко или с методистом, потому как с преподами иногда это просто невозможно. они бояться. Не все конечно. А оплата за бегунки растет с каждым днем. Поэтому лучше либо платить сразу либо раза в два больше заплатишь. и не в сессию, а сразу через пару дней уже типа ты не успел, вот и плати. Молоденьких преподов тоже набрали. Читают с листика. объяснений ноль. Жаловаться в деканат бесполезно. Еще хуже будет.Короче думаю что уже в КИСМе и то лучше.

,

Отучилась, конечно и спасибо. С этим дипломом большие проблемы. Устроиться с КИКОВСКИМ дипломом сложно. Только на очень малооплачиваемые рабочие места. Зимой в помещении холодно даже очень. Крыша течет. А летом жара до ужаса. Кондиционеры отсутствуют. Только в компьютерных классах. Компы старые. Работать невозможно. Преподы все вчерашние студенты, а когда проверки, то появляются новые лица. Учиться просто нет у кого. Действительно шарашкина контора.Взятки берут все от самых начальных деньков.И за все. Даже за какую-то справку и то надо платить.

,

Хороший институт, приятная атмосфера. Буду за ним скучать. Учусь на 5 курсе, за все года ниразу не платила. Получала первое высшее в институте Украина, отето действительно шарашкина контора, проучилась пять лет и получила диплом с которым могу только в туалет сходить. У кого нету лишних денег платить в КиСме за сесию, поступайте в КИК.

,

Жовновач баба жадная. меня на практике валила говорила к защите не допустит - получила денег, успокоилась) сразу отчет понравился)) ну иногда еще просили бумагу типа на кафедру, а так остальные взятки берут, но не требуют нагло. уже защитилась, диплом получила, работаю

,

Я недавно закончил КИК, институт нормальный, все преподы супер, кроме Жовновач, которая требует денег даже за подпись на дипломе, и обойти её нельзя. А кроме неё вмсе там нравились, на других кафедрах можно было бы без взяток учиться.

,

Поступала на на первый курс-600грн семеста, 5 курс - 2500грнсеместр.
Училась заочно. КАЖДЫЙ экзамен или зачет -ТРЕБОВАЛИ денег Знания студентов никому не нужны их ни кто на экзамене и не спрашивал, Просто какае-то шарашкина контора! Занес много денег - получил диплом!

,

Согласна с теми, кто говорил о дружественной и семейной атмосфере и хорошем отношении преподавателей. Тут сказать нечего. У меня один комментарий по поводу взяток. Кто знает куда идет и приходит учится тот не платит.По себе знаю. А если вы не за этим приходите, то по-моему на наличие тех, кто взятки берет и жаловаться нечего. Аж бесит.

,

Институт супер! Проучилась 5 лет ни одной взятки ни кому не давала!!!!!!!!!!! Хотя знаю, что взятки берут (заметьте - берут, а не вымагают!!! как в некоторых ВУЗах)! Преподователи отличные! Очень скучаю по этому институту! Кстати, Людмила, если бы вы хотели учится, вы бы никому ничего не платили.......

,

Закончила КИК нормально,не жалуюсь)))На счет взяток берут все!Надо только предлагать,но не всегда на прямую!Сумма взятки небольшая 50-60 грн.Так что можно учится)))))У меня физ-ры вообще небыло,хотя в жиплом поставили!Маленькое заведение, где все друг друга знают,хороший приятный круг общения!Много позаурочных мероприятий,дискотек и всего прочего!!!!

,

Учусь в КИКе уже третий год. Мне нравится. Обстановка не напрягает. Почти все преподы молодые и красивые. По-доброму относятся к студентам. Много иностранцев-преподавателей. Очень хорошо преподают английский. Взятки на сессии никому не давал, никто и не требовал. После занятий посещаю также английский разговорный клуб и гейм-клуб, иногда тренажерный зал, которые тоже функционируют в здании института.

,

Небольшой ВУЗ, все друг друга знают, преподаватели очень по-человечески относятся к студентам. И действительно есть обмен преподавателями - у нас часть читают преподаватели-иностранцы, это очень интересно. А насчет помещения - оно не арендованое, а давным-давно выкуплено и неплохо отремонтировано! В общем, тем, кто пришел учиться - замечательный ВУЗ. И цены за обучение на порядок дешевле, чем во многих других ВУЗах города.

,

На счёт материальной базы и кадровом потенциале скажу честно - еле дотягивает до среднего техникума. Кстати находится в арендованом помещении общежития Строительного коледжа. Так себе более-менее дешёвый техникум, но не институт!!!! Взятки тоже берут и не мало, но студентов запугивают и оные овцы молчат. А взятку берут везде от Лондона до Камчатки как по часовой стрелке так и наоборот!!!

,

Домашняя обстановка, замечательное отношение преподавателей к студентам. Вобщем просто здорово

Усі ВНЗ в Кропивницькому (Кіровограді), а також коледжі та технікуми в Кропивницькому (Кіровограді), курси в Кропивницькому (Кіровограді), репетитори в Кропивницькому (Кіровограді), робота в Кропивницькому (Кіровограді)

Зворотній зв'язок